หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   21 พ.ย. 2559   22 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 321 21 พ.ย. 2559 09.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 322 21 พ.ย. 2559 09.30
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 323 21 พ.ย. 2559 09.30
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 324 21 พ.ย. 2559 09.30
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 325 21 พ.ย. 2559 09.30
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 326 21 พ.ย. 2559 09.30
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 327,328 21 พ.ย. 2559 09.30
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 327,328 21 พ.ย. 2559 13.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 331,333 21 พ.ย. 2559 09.30
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 331,333 21 พ.ย. 2559 13.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 335 21 พ.ย. 2559 09.30
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 336 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 226 21 พ.ย. 2559 09.30
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 213 21 พ.ย. 2559 09.30
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 511 21 พ.ย. 2559 09.30
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 512 21 พ.ย. 2559 09.30
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 513 21 พ.ย. 2559 09.30
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 514 21 พ.ย. 2559 09.30
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมม่วงขาว 21 พ.ย. 2559 09.30
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง ห้องประชุมม่วงขาว 21 พ.ย. 2559 13.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 515 21 พ.ย. 2559 09.30
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 515 21 พ.ย. 2559 09.30
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 ห้อง หอประชุมที่ว่าการอำเภอยางตลาด 21 พ.ย. 2559 09.30
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 ห้อง หอประชุมที่ว่าการอำเภอยางตลาด 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง สนามบาสเกตบอล 21 พ.ย. 2559 09.30
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 337 21 พ.ย. 2559 09.30
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 338 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 21 พ.ย. 2559 09.30
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 311 21 พ.ย. 2559 09.30
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 21 พ.ย. 2559 09.30
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 21 พ.ย. 2559 09.30
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 314 21 พ.ย. 2559 09.30
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 314 21 พ.ย. 2559 09.30
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 315 21 พ.ย. 2559 09.30
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 315 21 พ.ย. 2559 09.30
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 315 21 พ.ย. 2559 09.30
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 316 21 พ.ย. 2559 09.30
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 316 21 พ.ย. 2559 09.30
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง ลานหน้าห้อง 315,316 21 พ.ย. 2559 09.30
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง ลานหน้าห้อง 315,316 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง ลาน ict 21 พ.ย. 2559 09.30
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง ลาน ICT 21 พ.ย. 2559 09.30
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง ลาน ict 21 พ.ย. 2559 09.30
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง ลาน ict 21 พ.ย. 2559 09.30
5 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง ลาน ict 21 พ.ย. 2559 09.30
6 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ลาน ICT 21 พ.ย. 2559 09.30
7 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง ลาน ICT 21 พ.ย. 2559 09.30
8 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง หอประชุมโรงเรียน 21 พ.ย. 2559 09.30
9 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง หอประชุมโรงเรียน 21 พ.ย. 2559 09.30
10 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง หอประชุมโรงเรียน 21 พ.ย. 2559 09.30
11 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง หอประชุมโรงเรียน 21 พ.ย. 2559 09.30
12 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ห้อง หอประชุมโรงเรียน 21 พ.ย. 2559 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 428 21 พ.ย. 2559 09.30
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 428 21 พ.ย. 2559 09.30
3 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 428 21 พ.ย. 2559 09.30
4 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 426,427 21 พ.ย. 2559 09.30
5 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 428 21 พ.ย. 2559 09.30
6 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 428 21 พ.ย. 2559 09.30
7 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 426 21 พ.ย. 2559 09.30
8 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 428 21 พ.ย. 2559 09.30
9 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 426 21 พ.ย. 2559 09.30
10 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 428 21 พ.ย. 2559 09.30
11 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 426 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สนามฟูตบอล 21 พ.ย. 2559 09.30
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สนามฟูตบอล 21 พ.ย. 2559 09.30
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สภาโรงเรียน ห้อง สภา 21 พ.ย. 2559 09.30
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สภาโรงเรียน ห้อง สภา 21 พ.ย. 2559 09.30
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 424,425 21 พ.ย. 2559 09.30
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 422,423 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 123 21 พ.ย. 2559 09.30
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 122 21 พ.ย. 2559 09.30
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 122 21 พ.ย. 2559 09.30
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 123 21 พ.ย. 2559 09.30
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 123 21 พ.ย. 2559 09.30
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 125 21 พ.ย. 2559 09.30
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 124 21 พ.ย. 2559 09.30
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 124 21 พ.ย. 2559 09.30
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 124 21 พ.ย. 2559 09.30
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 124 21 พ.ย. 2559 09.30
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 122 21 พ.ย. 2559 09.30
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 121 21 พ.ย. 2559 09.30
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 121 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คหกรรม ห้อง ประดิษฐ์ 21 พ.ย. 2559 09.30
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คหกรรม ห้อง ประดิษฐ์ 21 พ.ย. 2559 09.30
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คหกรรม ห้อง ประดิษฐ์ 21 พ.ย. 2559 09.30
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คหกรรม ห้อง ประดิษฐ์ 21 พ.ย. 2559 09.30
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คหกรรม ห้อง ประดิษฐ์ 21 พ.ย. 2559 09.30
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คหกรรม ห้อง ประดิษฐ์ 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคารโลหะ ห้อง ลานหน้าอาคารโลหะ 21 พ.ย. 2559 09.30
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคารโลหะ ห้อง ลานหน้าอาคารโลหะ 21 พ.ย. 2559 09.30
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคารโลหะ ห้อง ลานหน้าอาคารโลหะ 21 พ.ย. 2559 09.30
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคารโลหะ ห้อง ลานหน้าอาคารโลหะ 21 พ.ย. 2559 09.30
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 6 ห้อง 615 21 พ.ย. 2559 09.30
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 6 ห้อง 615 21 พ.ย. 2559 09.30
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ถนนหลังเสาธง 21 พ.ย. 2559 09.30
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ถนนหลังเสาธง 21 พ.ย. 2559 09.30
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เกษตรกรรม ห้อง เกษตร 21 พ.ย. 2559 09.30
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร เกษตรกรรม ห้อง เกษตร 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 424,425 21 พ.ย. 2559 09.30
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 4 ห้อง 422,423 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 21 พ.ย. 2559 09.30
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 312 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อาคาร 1 ห้อง 123 21 พ.ย. 2559 09.30

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ลาน ICT 21 พ.ย. 2559 13.00
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ลาน ICT 21 พ.ย. 2559 13.00
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ลาน ICT 21 พ.ย. 2559 13.00
4 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ลาน ICT 21 พ.ย. 2559 13.00
5 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ลาน ICT 21 พ.ย. 2559 13.00
6 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ลาน ICT 21 พ.ย. 2559 13.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]