รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, โรงเรียนอนุกูลนารี, โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์, โรงเรียนกมลาไสย, โรงเรียนร่องคำ
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อิ่มเขจร
 
1. นางจรรภวัสณ์  ทุมวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวอริสรา  ผลเรือง
 
1. นางสาวอรอนงค์  รุทเทวิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ภูสีเงิน
 
1. นางสาวภานุมาศ  ริตตา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกัลยาณี  ภูงามตา
 
1. นางนพมาศ  ชัยศิริ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงลลิตา  อินทะพรม
 
1. นางรังษี  พลโคกก่อง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายคมสันต์  แสนแก้ว
 
1. นางเครือวัลย์  ปัญญามี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวศุพัชตรา  เขตบุญพร้อม
 
1. นายสำเริง  อุดรบูรณ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาววรรณิศา  คงประพัฒน์
 
1. นางสาวณิชาภา   นามวงษ์ไชย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกวินนา  ภูพบบุญ
2. เด็กชายชานนท์  อ่อนบัวขาว
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เพชรบุรมย์
 
1. นางสาวพิมพ์ศิริ  นิโครธะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  แก่นนาคำ
2. นายอนุชา  วงคำจันทร์
3. นางสาวเปรมกมล  จ่ายประโคน
 
1. นางสาวกันตนา  ภูสมหมาย
2. นางนงลักษณ์  จำเริญสาร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  จักขุเนตร
2. เด็กหญิงปัทมา  อุ่นสา
 
1. นางถนอมเกียรติ  ศรีชัยเชิด
2. นางสดุดี  วรรณจักร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวปภัสสร  ละบุตดา
2. นางสาวรุ้งจิรา  ช่างถัก
 
1. นางสาวปราณี  นาถมทอง
2. นางเณศรา  วารีไสย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายยุทธการ  นันจำรัส
 
1. นางกาญจนา  ลาภบุญเเรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายสุทธิพงศ์  สาระโภค
 
1. นายสิทธิชัย  ยุบลวัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีด้วง
2. เด็กหญิงภาวินี  ภูเนตร
3. เด็กหญิงเมขลา  โสภาพร
 
1. นางนาถนภา  สารทะวงศ์
2. นายวิวัฒพงษ์  พัทโท
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวนวพร  ตุธรรม
2. นายปิยะ  หัดจรวย
3. นางสาววิรัญตรี  ศรีประเสริฐ
 
1. นายอุทัยรัตน์  จำเริญไกร
2. นางสุววรณา  ดลวิชัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวศิริวรรณ  นาชัยเพชร
2. เด็กหญิงสิริภัทรา  คงวิจิตร
3. เด็กหญิงอาภันตรี  พละเดช
 
1. นางจริยา  วัลลานนท์
2. นางสาวหทัยพรรณ  สุราสา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวชวพร  สีพรมติ่ง
2. นายชิษณุพงศ์  จุฬาเสรีกุล
3. นางสาววิรากานต์  พันธ์โนเรศน์
 
1. นายสิทธิชัย  ยุบลวัฒน์
2. นางสาธนา  ขุนทิพย์ทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธรรมธัช  โคตมี
2. เด็กชายพรหมภัทร์  เวียงแก
 
1. นางพัฒนาพร  เขจรนิตย์
2. นางอุบลรัตน์  สุขสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายศุภกร  สารชัย
2. นายศุภกิตติ์  คูนาเอก
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  อาจวิชัย
2. นางวราภรณ์  แจ่มพงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงอริสา  วรรณญาติ
 
1. นางบังอร  สุริยคุปต์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวอรอุมา  ด้านกระโทก
 
1. นางบังอร  สุริยคุปต์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวหทัยชนก  พงษ์นุ่มกุล
2. เด็กหญิงอรนภา  สมศรี
3. เด็กหญิงเกื้อบุญ  กองอุดม
 
1. นางสาวรัตติยา  ภูบุญเติม
2. นางสาวสุภาพร  อาคะราช
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายพิชชากร  นิธิพรเดชะ
2. นางสาววีระญา  สายคำ
3. นายเอกลักษณ์  หัตถนิรันดร์
 
1. นายนฤเทพ  รุ่งระวีวิลาศ
2. นางสาวธารทิพย  จันทรนิมะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนาภัทร  วงษ์วิโรจน์
2. เด็กหญิงศรัญญา  รังหอม
3. เด็กหญิงอรจิรา  ประพันธ์ศิริกุล
 
1. นางจิตร์วะดี  ผุสดี
2. นางธัญวรัตม์  ถิตย์เจือ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวธิดารัตน์  โยธาฤทธิ์
2. นางสาวปนัดดา  ปรีพูล
3. นายยุทธพงษ์  ศรีตระการ
 
1. นายธนศักดิ์  เจริญธรรม
2. นายสมทบ  สีริต
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีบุญมี
2. เด็กหญิงลลิตา  จงสมชัย
3. เด็กหญิงสุกานดา  สมศรี
 
1. นายเขต  ดอนประจำ
2. นางรุ่งนภา  วงษ์พิม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวนารินทร์   อรัญเวศ
2. นายรัชพล   ชูศรียิ่ง
3. นางสาวอนงค์นาฏ   บุญชัยโย
 
1. นายกฤตนัย   ล้ำจุมจัง
2. นางแจ่มนภา  ล้ำจุมจัง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจันทภา  นาสมบูรณ์
2. เด็กชายฉลอง  ภูแม่นเขียน
3. เด็กหญิงเปรมยุดา  นนท์ศิลา
 
1. นางรดา  สินธุศิริ
2. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวฐิติมา  มาตย์ภูธร
2. นายตะวัน  เจริญอินทร์
3. นางสาวปวิชญา  วินทะไชย
 
1. นางสาวญานษา  สุวรรณรักษ์
2. นางรดา  สินธุศิริ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาวข้าวฟ่าง  สว่างพิทักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  นนทะมาตร
 
1. นายฐิติสิทธิ  นิลโสม
2. นางสาวอรชา  ชนาสิทธิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวปณิตา  เรียงดี
2. นางสาวศิตาวรรณ  พรมโนนศรี
 
1. นางอัจฉรา  ทิพย์อุทัย
2. นางสาวอรนุช  โวหารกล้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   อามาตมนตรี
2. เด็กชายสุทิเบศ  ศรีเดช
 
1. นางลักษณา  ปรีพูล
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายกิตติภพ  ชิณฤทธิ์
2. นายอธิกรานต์  อัคคะมาตร
 
1. นายไชยรัตน์  สุริยคุปต์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายนันทวัฒน์  โสภาพรม
2. นายฤทธิเดช  เตชาธนาภัทร์
3. นายอภิสิทธิ์  พลีพูน
 
1. นายนพคุณ  สดใส
2. นางสาวณัฐพร  อรรคอำนวย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลวรรณ  เกตุกุล
2. เด็กหญิงทิวาพร  อิ่มพัฒน์
3. เด็กหญิงพรฟ้า  พาหา
4. เด็กหญิงมาริษา  ภูเรียนศรี
5. เด็กหญิงศศิพร  พัศดร
 
1. นางเบญจมาศ  อรรถเนติกุล
2. นางสมสมัย  เทพพร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายฉัตรชัย  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นายนวพล  พิมพโมทย์
3. นางสาวนิภาพร  ใจใส
4. นางสาวบัญธิตา  ศรีละคร
5. นางสาวพรพิมล  นาเมืองรักษ์
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นางสาวชญานี  อาจวิชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  จันทรสมบัติ
2. เด็กชายธนชิต  ชื่นนิรันดร์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอนกระสินธุ์
4. เด็กหญิงบุรีรัตน์  ทีคันโท
5. เด็กหญิงลิลลิล  วรวะไล
 
1. นางสาววิไลพร  อ่อนภูเขา
2. นายปัณณทัต  มาตย์นอก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีชาติ
2. นางสาวณัฐรุจา  ผิวผัน
3. นางสาวนภาเพ็ญ  โคตะคาร
4. นางสาววรรัตน์  ภูทองหล่อ
5. นางสาวเกษมณี  กันขุนคี
 
1. นางนิติยา  ทรงมงคลรัตน์
2. นายนุกูล  ทรงมงคลรัตน์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงกรณิศ  ตราซื่อ
2. นายจิตติชัย  สายโรจน์
3. นางสาวทิวาวรรณ  ยุบลชู
4. เด็กชายธีระศักดิ์  คำสุเรศ
5. เด็กชายนัฐวุฒิ  หัดรัดไชย
 
1. นางสุภาภรณ์  ศาสตรวาหา
2. นายอภินันท์  สุไชยะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวกฤษิรัชตา  จีนมัชยา
2. นายทิวากร  สุริฉาย
3. นางสาวมุกมณี  บัวคำภู
4. นายยศพงษ์  เกาะกิ่งกุลพงศ์
5. นายวิษณุกร  อัดโดดดร
 
1. นางอรกัญญา   ผลสว่างโชค
2. นายพชร  ขำคมเขต
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกมลชนก  อินทรวิเชียร
2. นางสาวกรรณิการ์  สารนาเรียง
3. นางสาวกัญญารัตน์  คุ้มสีไวย์
4. นางสาวกัลย์สุดา  กมลแสน
5. นางสาวจันทิมา  ยะราไสย์
6. นางสาวจารุวรรณ  เขียวดี
7. นางสาวจิราพร  พลเยี่ยม
8. นางสาวชฎาพร  คำบุญเหลือ
9. นายชัยมงคล  คุ้มสีไวย์
10. นางสาวธนัญญา  คำภักดี
11. นายปฏิภาณ  ประทุมชาติ
12. นางสาวปาริฉัตร  อาถนา
13. นางสาววชิรญาณ์  คำพรมมา
14. นางสาววลัยภรณ์  แดงบุญเรือง
15. นายศราวุฒิ  นาแพงรัตน์
16. นางสาวศิริรัตน์  หันประดิษฐ์
17. นายสหรัถ  ถิ่นมานัด
18. นางสาวสุพัตรา  จงหมั่น
19. นางสาวสุวรรณณี  คำบัวโคตร
20. นายอรรถพล  คำโพนรัตน์
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
3. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
4. นางสาวชญานี  อาจวิชัย
5. นางรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวกมลชนก  อินทรวิเชียร
2. นางสาวกรรณิการ์  สารนาเรียง
3. นางสาวกัญญารัตน์  คุ้มสีไวย์
4. นางสาวกัลย์สุดา  กมลแสน
5. นางสาวจันทิมา  ยะราไสย์
6. นางสาวจารุวรรณ  เขียวดี
7. นางสาวจิราพร  พลเยี่ยม
8. นางสาวชฎาพร  คำบุญเหลือ
9. นายชัยมงคล  คุ้มสีไวย์
10. นางสาวธนัญญา  คำภักดี
11. นายปฏิภาณ  ประทุมชาติ
12. นางสาวปาริฉัตร  อาถนา
13. นางสาววชิรญาณ์  คำพรมมา
14. นางสาววลัยภรณ์  แดงบุญเรือง
15. นายศราวุฒิ  นาแพงรัตน์
16. นางสาวศิริรัตน์  หันประดิษฐ์
17. นายสหรัถ  ถินมานัด
18. นางสาวสุพัตรา  จงหมั่น
19. นางสาวสุวรรณณี  คำบัวโคตร
20. นายอรรถพล  คำโพนรัตน์
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
2. นางสาวนันทวัน  กำจัดภัย
3. นายเอนก  บุตรสาพันธ์
4. นางรัตนาภรณ์  ไชยโคตร
5. นางสาวชญานี  อาจวิชัย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำอ้อ
 
1. นางพีรญา  แสนวาปี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวอุมาพร  แสงอ่อน
 
1. นายวชิระ  โคตะโน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  โกมะหะวงศ์
2. เด็กชายปุณณวิชย์  บุญธรรม
 
1. นางสุพัตรา  บุญเขื่อง
2. นางพรทิพย์  ดลโสภณ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  สุวรรณชมพู
2. นายเอกชัย  เพ็งโฉม
 
1. นางธิดาพร  นามวงษ์ศา
2. นางจิตตะวัน  อินทฤทธิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวคฑามาศ  ภูวันนา
2. นางสาวณิชาภา  บุตรวงศ์สกุล
3. เด็กหญิงธนัชพร  พันธุแสน
4. นางสาวปริยดา  แสนศิริ
5. นางสาวพันณภัทร์  อรัญเวศ
6. นางสาวพิชญาภัค  สร้อยทอง
7. นางสาววชิราภรณ์  ญาณสาร
8. นางสาววารุณี  เห็มสมัคร
9. นางสาวศสิมาพร  ไชยสิทธิ์
10. นางสาวอาทิตยา  อิ่มแมน
 
1. นางศศินา  ลาภบุญเรือง
2. นางสาวกัลยานี  ชูศรีวัน
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  คำภีระ
2. นางสาวกฤติยาณี  สุกิน
3. นางสาวชนิดา  นันทา
4. นางสาวชุดาภา  นาถมทอง
5. เด็กหญิงธนภรณ์  วิทเวทย์
6. นางสาวนฤมล  สุภาษี
7. นางสาวพลอยทราย  ผลไม้
8. นางสาวภควา  อัมพวา
9. นางสาววราภรณ์  นาชัยเพิ่ม
10. นางสาวสุชานันท์  นาชัยพูล
11. นายอิทธิพล  แสงลุน
12. นางสาวเจริญขวัญ  ผิวผัน
13. นางสาวเสาวลักษณ์  คำบุรี
14. นางสาวแคทรียา  วงศ์แสนสุข
15. นางสาวโสริยา  วิเชียรเพริศ
 
1. นายสุรพล  วิเศษชู
2. นางสมหมาย  วิเศษชู
3. นางสาวทศพร   ทักษิมา
4. นางสาวนภัคมณ  พิศภาณ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวชนิดาพร  สีอ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงสุปรียา  อาษาพนม
 
1. นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์
2. นายภาสกร  ภูช่างทอง
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวชลิดา  ภารสุวรรณ
2. นางสาวอาภาภรณ์  โพธิ์ชัยแสน
 
1. นายภาสกร  ภูช่างทอง
2. นางสมาพร  ศรีอ่อนจันทร์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงเกวลิน  ไชยแสง
 
1. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวจิราภา  ยุบลวัฒน์
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวอภินันท์  ขันนาเลา
 
1. นางปรารถนา  ทักษิมา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพนิดา  ภู่ทอง
 
1. นายวิโรจน์  สุขประเสริฐ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรักษวดี  สุดถนอม
 
1. นายกฤษฎาคม  ปัญจะ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายทรงชัย  ระเวงวรรณ
 
1. นายสุชาติ  พิพัฒน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายกฤตกร  แจ่มเสียง
 
1. นายสุชาติ  พิพัฒน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายบัณฑิต  วันนุกูล
 
1. นายผดุงเดช  เถาว์ชาลี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชวลิต  เขตประทุม
2. เด็กชายพงศธร  เฉิดพันธ์
 
1. นายชวโรจน์  หีบทอง
2. นางสุภาพร  หีบทอง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายทีปกร  เหมศิริวรากุล
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวพิชชาดา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายปริวัตร  นามวรรณ
2. เด็กชายรชานนท์  บุญภาย
3. เด็กชายรัชชานนท์  พิมตะวงศ์
 
1. นายสุรวิทย์  ลาภบุญเรือง
2. นายเดชฤทัย  ฉายจรุง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายฐาปกรณ์  สุภารีย์
2. นายยิ่งยศ  ไร่วิเศษ
3. นายอภิสิทธิ์  ชาติแสน
 
1. นายประเสริฐ  สองสี
2. นายบันลือ  ยุบลมาตย์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กชายขจรเดช  จุรุเทียบ
2. เด็กหญิงถิรมน  โพนสนัด
3. เด็กชายธนบัตร  ภูเงินเหรียญ
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  พุดละ
5. นายราชบุตร  ประดับเสริฐ
6. เด็กชายสุรเชษฐ์  พัฒนสกุลวงษ์
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
2. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกพร  โตโส
2. นายธนพล  สินอ่อน
3. นายนันทวัฒน์  อาคะราช
4. นายภูวดล  แสงเพ็ง
5. นายวชรกรณ์  สุวรรณเจริญ
6. นายศิลป์พีระศรี  สองสี
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
2. นายนิพนธ์  เวียงวะลัย
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายกนกพล  แท่งทอง
2. นางสาวกฤษฎาธาร  สารจันทร์
3. นางสาวกฤษฏาธาร  สารจันทร์
4. นางสาวชยาภรณ์  มาอินราช
5. นางสาวชลธิชา  เปรมลอย
6. นางสาวณัฐชนิดา  โพธิ์คุ้ม
7. นายณัฐวุฒิ  ภูตาคม
8. เด็กหญิงดลฤทัย  พีระมนต์
9. นายธนวัฒน์  อิ่มภักดิ์
10. นายธวัชชัย  ฉายรัศมี
11. นายธารบุญ  นกดำ
12. นางสาวนฤมล  ชาฬิศรี
13. นางสาวนฤมล  บาฬิศรี
14. นางสาวน้ำฝน  ภูใจดี
15. นายประทีป  พาพลงาม
16. นายพนธกร  สาระบุตร
17. นางสาวพัชญาณี  เทพนา
18. นางสาวพัชญาณี  เทพนา
19. นางสาวพิชญธิดา  เปลียงบุญ
20. นางสาวมัณธณี  นวลกลาง
21. นางสาวมาลิสา  ผลรุ่ง
22. เด็กหญิงรัตติกา  ไชยคำมี
23. นายวรพล  นาเรือง
24. เด็กหญิงวิภาดา  มาตสมบัติ
25. นางสาวศิริภักดิ์  ผลสวิง
26. นายศุภกรณ์  ผลรุ่ง
27. นายศุภกิตต์  ภูจำนงค์
28. นายสิทธิชัย  แก้วสิมมา
29. นางสาวสิรินภา  ถาวรพร้อม
30. นางสาวสุดารัตน์  ศิริภักดิ์
31. เด็กหญิงสุปรางคณา  แผลงฤทธิ์
32. นายอนุวัฒน์  พันธ์โฮม
33. นางสาวอรไท  โปละ
34. เด็กชายเดชิต  เท่งฮ่วง
35. นางสาวเปรมฤดี  คำภูเวียง
36. นางสาวเพียววดี  แย้มศรี
37. นางสาวแว่นทิพย์  บูรณะพล
38. เด็กชายไตรภพ  ฆารพันธ์
 
1. นายผจญ  นาทองคำ
2. นายสุชาติ  พิพัฒน์
3. นายก้องเกียรติ  ทองแดง
4. นายณรงค์ฤทธิ์  วงษ์เนียม
5. นางสาวพัชรี  สีโคตะ
6. นายภัคพล  มะหังสา
7. นายเพทาย  พลรักษา
8. นางสาวพัทยา  สายรื่น
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายสุพัฒน์  ระดามาตย์
 
1. นางนันทิยา  สงวนตระกูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายณรงค์ชัย  การฟุ้ง
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงบุหลัน  คชรมย์
 
1. นางจีรติ  ชาติแพงตา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวศิริรัตน์  โตรณ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายณัฐพล  ถนอมสงวน
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงออน  รัตน์วิชัย
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวปาริฉัตร  นิชำนาญ
 
1. นายเอกรัฐ  พิลา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายนนทรี  พันธุ์สะอาด
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  กำนาดี
 
1. นายสุทธิพงษ์   คำยุทา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวประภา  พันธ์รักษ์
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายวิศิษฎ์  พันลา
 
1. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นายสุภทัต  ถิตย์เจริญ
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศิลากากิ
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวทิพภาพร  หงษ์บุดดี
 
1. นางนันทิยา  สงวนตระกูล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ 1. นางสาวนภพร  บุระวัตร
2. เด็กชายปณิธาน  รุ่งเรือง
3. เด็กชายปรเมศร์  คำหงษา
4. เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  ชาติไชยภูมิ
5. นางสาวพัชราภรณ์  ภูเขม่า
6. เด็กชายพีระเพชร  ทองจรัส
7. นางสาวลลิตา  ดีรักษา
8. นายวัชรพงษ์  ชาติไชยภูมิ
9. นายสรวิชญ์  บัวผัน
 
1. นางบุณยกานต์  โสภาภาร
2. นายคฤหัส  ทรายหมอ
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ภูหัวเงิน
2. เด็กชายณัฐกมล  ศรีโยธี
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ระวิเรือง
4. เด็กหญิงนรภัทร  ภารสำราญ
5. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  รัตน์พล
6. เด็กหญิงวสิตา  ดรภาบุญ
7. เด็กชายสหรัฐ  กรคณฑี
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทร์โสม
9. เด็กหญิงอรพรรณ  ชื่นอภัย
10. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เพ็งพันธ์
 
1. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
2. นายพรชัย  ครองยุติ
3. นางสัตตบงกช  เวียงสมุด
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษฎา  วงศ์ภักดี
2. นายจักรกฤษ  แสนโบราณ
3. นายจิราวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
4. นางสาวชฎาพร  แจ่มสุวรรณ
5. นางสาวณัฐพิมพ์  สิริโสนแก้ว
6. นายณัฐวุฒิ  บุญศาสตร์
7. นายธีรภัณฑ์  เกียรติพุฒิรักษ์
8. นางสาวบุญธริดา   ศรีภักดี
9. นางสาวพนิดา  สุวรรณเรือง
10. นางสาวเยาวพร  คำพิสมัย
 
1. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
2. นายพรชัย  ครองยุติ
3. นางสาวพิชามรชุ์  สืบสิงห์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  ปัญญาวงค์
2. นางสาวจุฑาทิพย์  นามบุญ
3. เด็กหญิงชนันดา  นามนทา
4. นางสาวนิศานาถ  พิมภา
5. เด็กชายอิทธิเดช  โพธิคำภา
6. นางสาวแพรวา  การวิไล
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
2. นางกานต์ทิชา  หีบแก้ว
3. นางสาวศิริภร  วงวิเชียร
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นายกิตติโชค  สุขทอง
2. นางสาวจามรี  ดอนสินพูล
3. นายณัฐกร  บริหาร
4. นางสาวณัฐพร  สุขทอง
5. นางสาวปวรพรรณ  มะระคบ
6. นางสาวพรนภา  ขัตติยะมาตย์
7. นายรัตน์ชนก  บุญบุบผา
8. นางสาวศิริมา  ศรีนาชู
 
1. นางจารุณี  เขตอนันต์
2. นางสาวกุลนันท์  อัฐนาค
3. นายชาญณรงค์  เขตอนันต์
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจรรยพร  ธรรมสิทธิ์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ไสยพันธ์
3. เด็กหญิงภัคจีรา  ภูยางดี
4. เด็กหญิงมนต์นภา  ผาลิผล
5. เด็กหญิงสมัชญา  ภูปุย
6. เด็กหญิงสุรสวดี  ภูอาจดั้น
7. เด็กหญิงสโรชา  ภูส่งสี
 
1. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
3. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษฎา  วงศ์ภักดี
2. นายจักรกฤษ  แสนโบราณ
3. นายจิราวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
4. นายณัฐวุฒิ  บุญศาสตร์
5. นายธีรภัณฑ์  เกียรติพุฒิรักษ์
6. นายเกียรติศักดิ์  เพ็งพันธ์
7. นายเจตริน  เชาวนานน
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นางสาวพิชามรชุ์  สืบสิงห์
4. นางสัตตบงกช  เวียงสมุด
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สีทา
2. เด็กหญิงกาญจนา  โกษี
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ไชยโชค
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  กุคำ
5. เด็กหญิงพิศมัย  ผลแสน
6. นางสาววิภาวี  ภักดีศรี
7. เด็กหญิงศศิทร  กาลมนตรี
8. เด็กหญิงศุภลักษณ์  การรักษ์
9. นางสาวศุภานัญ  เนียงไต้
10. เด็กหญิงสุนันธินี  ปิงหมื่น
11. เด็กหญิงสุนิสา  ดลประชา
12. เด็กหญิงสุริสา  กันระวัล
13. เด็กหญิงอรุโณชา  สุรภี
14. เด็กหญิงอุไรวรรณ  อันชัยศรี
 
1. นายจักราวุฒิ  จงเทพ
2. นางกานต์ทิชา  หีบแก้ว
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกอร  บุญมา
2. นางสาวกฤติยา  สูรย์ราช
3. นางสาวจันทิมาพร  โหน่งกระโทก
4. นางสาวจุฑามาศ  เทือกภูเขียว
5. นายณัฐวุฒิ  ยุบลพันธ์
6. นางสาวดาริกา  ภูบุญทอง
7. นางสาวบุษยา  คำหงศา
8. นางสาวปริณดา  ไตรมนตรี
9. นางสาวปวีณา  ศรีวรรณา
10. นางสาวลลิตา  คำเลิศ
11. นางสาวศุภลักษณ์  บุญสงค์
12. นางสาวสุดาพร  ภูนาคพันธ์
 
1. นางสาววีรนันท์  เจตินัย
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  เจตินัย
3. นางสาวอรทัย  ไชยโสดา
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กชายจักรรินทร์  ทิศาลา
2. เด็กชายจิรายุ  กระชับกลาง
3. นายเมธี  ถิ่นแสนดี
4. นายเสฏฐวุฒิ  ไคร้คำ
 
1. นายหัสชัย  เปาะวัน
2. นางนงลักษณ์  จำเริญสาร
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายกรตะวัน  อุดรสรรพ์
2. เด็กชายธราดล  ภูถี่ถ้วน
 
1. นายบันลือ  ยุบลมาตย์
2. นางนรีรัตน์  แสงพันธุ์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงจิรชยาพร  น่วมมะโน
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  สาธุพันธ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัย 1. นางสาววีรยา  เมืองจันทร์
 
1. นางสริดา  อัมลา
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงกีรติ์นุช  อุทัยพัฒนพงศ์
 
1. Mr.Masaaki  Suezaki
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุทธิดา  สระทอง
 
1. นางสาวพัชรา  หินทุม
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุพิชญา  เปี่ยมงาม
 
1. นางสาวจิราเจต  อัตตโนคติ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงรดา  นาทองบ่อ
 
1. นางสาววจี  ศรีจรัญ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวมลทิรา  วรรณญาติ
 
1. MissYan   Na
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภัควณิช
 
1. นายภูริชญ์  ศรีปัญญา
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวอันธิกา  อัคฮาด
 
1. นางสาวพัชรา  หินทุม
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวเปรมสินี  ภูหนองโอง
 
1. Mr.OH  MINWOO
 
103 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวจุติพร  มาตนอก
2. นางสาวฉัตรสุดา  กระแสงสิงห์
3. นางสาวชิดชนก  โยธะชัย
4. นายณรงค์ชัย  การฟุ้ง
5. นางสาวสุธิดา  งามประเสริฐ
 
1. นางสาวพิไลวรรณ  สาธุพันธ์
2. MissCheng  Yanting
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวจินตรา  ดวงประทุม
2. นางสาวทิพย์ภาพร  ประชารุ่ง
3. นางสาวปวีณา  แผงตัน
4. นางสาวสิริญาวรรณ  มาตสุด
5. นางสาวอรัญญา  ประชาลุง
 
1. นางอรพรรณ  ศรีนาแพง
 
105 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวขวัญธิดา  ฆารกุล
2. นางสาวภัครีรา  วัฒน์วีระสกุล
 
1. นางสาวยุพาพรรณ  เหล่าทองสาร
 
106 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววิชุตาพร  สุระเสียง
2. นางสาวสุพัตรา  ภวภูตานนท์
 
1. นายพัชรเศรษฐ์  ศิริพานิช
 
107 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 97.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาววราภรณ์  พันธุ์ศิริ
2. นางสาววานิต้า  ไพรัตน์
 
1. นางสาวจิราเจต  อัตตโนคติ
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. เด็กชายกิติกร  ชนะบุตร
2. เด็กชายกิติเดช  ชนะบุตร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีชูยงค์
4. เด็กชายพรมสรณ์  คำทอง
5. เด็กชายภาคภูมิ  ภูหลักด่าน
6. เด็กชายวุฒิชัย  กมลภพ
7. เด็กชายศุภชัย  ภูหลักด่าน
8. เด็กชายโชคชัย  ระวิสิทธิ์
 
1. นายสมควร  เหมนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  คำทอง
3. นายวิชิต  โพนกองเส็ง
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกศรีเมือง 1. นายกฤษณะ  อาจวิเชียร
2. นายการุณรัตน์  เหลาบ้ง
3. นายธนากร  อนันทวรรณ
4. นายสรนันท์  รงแพง
5. นายอธิวัฒน์  มัธนัง
6. นายอานนท์  ระวาดชู
 
1. นายสมควร  เหมนวล
2. ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ  คำทอง
3. นายวิชิต  โพนกองเส็ง
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวขวัญฤดี  มาตคะมุต
2. นางสาวจิราวรรณ  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวณัฐกานต์  อิ่มจำลอง
4. นางสาวธัญลักษณ์  บุญพิทักษ์
5. นายนันทกร  นิรมลพานิช
6. นางสาวปรารถนา  อุตระโส
7. นายอดิศักดิ์  เห็มวิพัฒน์
8. นางสาวอรจิรา  ภูมีเขียน
9. นายอัครพล  เอี่ยมละออ
10. นางสาวไอรดา  เนื้อทอง
 
1. นายสฤษดิ์  ศรีพนมยม
2. นางวิไลลักษณ์  ศรีพนมยม
3. นายวันเฉลิม  ศรีกุตา
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกุลจิรา  เวียงอินทร์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พุ่มกุมาร
3. นางสาวธนพร  นัยวัฒน์
4. เด็กหญิงปานชีวา  ไทยลา
5. เด็กหญิงอารีวรรณ  หารโสภา
 
1. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
2. นางจินตนา  ไชยศิริ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวพรชิตา  ขจรจิตร
2. นางสาวมัสยา  จันทะพล
3. นายมานพ  อิปากดี
4. นางสาวอนิตา  ถิตย์ประเดิม
5. นางสาวเจนนิสา  บุญตาโลก
 
1. นายวิจิตร  ภูโอบ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา   ภารภิรมย์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงสมหวัง
3. เด็กหญิงตะวันนา  อุทมล
 
1. นางเพ็ญศรี  ศรีศักดิ์ขวา
2. นางสาวดาวใจ  ว่องไว
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นางสาวเบญจภรณ์  ภูพลบุตร
2. นางสาวเพชรลดา  โควินทะสุด
3. นางสาวไพจิตรา  แก่นนาคำ
 
1. นางสาวเพียงฤทัย  ไหมทอง
2. นางสาวภานุมาศ  ริตตา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ศรีสุยงค์
2. เด็กหญิงสาวิกา  ทอระทึก
3. เด็กหญิงอลิษา  นาสมตรึก
 
1. นางมณีรัตน์  กรรณิกา
2. นางอุดมพร  เหลืองยวง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพิชญ์  มะลิฉิม
2. นางสาวธิดา  นาชัยทอง
3. นางสาวสุดารัตน์  ขำจันทร์
 
1. นางมณีรัตน์  กรรณิกา
2. นางถนอมเกียรติ  ศรีชัยเชิด
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายธนดล  จ่าคำ
2. เด็กชายนพเดช  พินธุนิบาตร
 
1. นายสุรจิตร  โลหะมาศ
2. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายภูมินทร์  กางทา
2. เด็กชายอภินันท์  บุญสมร
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวสุธาสินี  มนทชาติ
2. นายอธิพงษ์  นาชัยโชติ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศิริวิไล  อุดมศักดิ์
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ดำขำ
2. เด็กชายรวิชฌ์  สินธุเขตร์
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวอนุสรา  แสนพาน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวศรินธร  แดนดงยิ่ง
2. นายศิริศักดิ์  มาหา
 
1. นายกิตติศักดิ์  วรรณทอง
2. นางสุพัตรา  ฤทธิ์เจริญวัตถุ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายศุภชัย  แดนดงเมือง
2. เด็กชายเจษฎา  ภักดีแก้ว
 
1. นายโอภาส  พลเยี่ยม
2. นางสาววิภาดา  ผลาเลิศ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายณัชพล  กิตคราม
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  โชติมุข
 
1. นายโอภาส  พลเยี่ยม
2. นางสาววิภาดา  ผลาเลิศ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายเนติลักษณ์  ศรีศักดิ์ขวา
2. เด็กหญิงเวธกา  จุฬุวรรณ
 
1. นางสาววิภาดา  ผลาเลิศ
2. นางเอื้อการย์  คำภักดี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. นายจักวิน  จันทคัด
2. นางสาวลัดดาวรรณ  อินทะใจ
 
1. นายพลกฤษณ์  รินทรึก
2. นางสาวอรทัย  ธารแผ้ว
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายชริต  จำำนงนิตย์
2. นางสาวอรชุดา  ราชคำ
 
1. นางสาวรัชนีพร  ภูแสงสี
2. นายชวลิต  แสงศิริทองไชย
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวดาริน  ไกยรัตน์
2. นางสาวพอฤทัย  ปาละนิตย์
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กล้าหาญ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  เวียงเพิ่ม
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ภาณุรัตน์
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางสาวรมิตา  พิมพะไสย์
 
129 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายนนทศักดิ์  สีสุดชา
2. นางสาววรัญญา  ลักษณสาย
3. นายอภิวัฒน์  พรมผลัด
 
1. นายวิทูลย์  ดอนพรทัน
2. นางกฤติกา  แกล้วกล้า
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายกฤษรัช  บุญวาสนา
2. นายวิศรุธ  ฝาเรือนดี
 
1. นางสาวเนตรชนก  ศรีโท
2. นางอรุณี  ช่างปัน
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายกฤติเมธ  ระวิชัย
2. เด็กชายกฤษณธร  ประชาบุญ
3. เด็กชายมนูวิทย์  นาเมืองรักษ์
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายณชพล  โพธิแท่น
2. นายปิฏิพงษ์  กมลสาร
3. นายพิทวัส  จำปาจันทร์
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายณพวุฒิ  เอนกวิชณกุล
2. เด็กชายต่อเกียรติ  ผาสุจิตร
3. เด็กชายภราดร  คงสิบ
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นายมารุต   วรสาร
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. นายจักรินทร์  บุรพวง
2. นายจารุพล  จำเริญลาภ
3. นายพีรพัฒน์  ปัญญา
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นางสาวศศิธร  โสวงษ์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายณัฐกุล  ธิสามี
2. เด็กชายณัฐนันท์  กมลผาด
3. เด็กชายสุวิจักขณ์  จักวาโชติ
 
1. นางสาวยุพดี  ปรีดี
2. นายสุเมธ  ศรีนาแพง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. นายชัยวิทย์  สิมโนนม่วง
2. นายประณต  เสริฐวาสนา
3. นายอมรเทพ  บุญพา
 
1. นายภาสกร  เอกตาแสง
2. นายอภิชาติ  ขบวนฉลาด
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายนพฤทธิ์   ถิตย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงนันทัชฌา  พันธ์สำอาง
3. เด็กชายศุภเชษฐ์  เขตสนาน
 
1. นางพวงลดา  วรสาร
2. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. นางสาวปวีณา  ดอนโชติ
2. นายวัลลภ   หระมาตย์
3. นางสาวอนัตตา   ขันละวัย
 
1. นายจตุรงค์  กมลเลิศ
2. นางพวงลดา  วรสาร
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกฤษกรณ์  อานันต์
2. เด็กชายปริญญาวัฒน์  นาสะอ้าน
3. เด็กชายวรัญชิต  ชาติแสน
 
1. นายธีรพงษ์   กล้าขยัน
2. นายชิตวิชัย  อิ่มรุ่ง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. นายกิตติชัย  ทุมไข
2. นายธนศาสตร์  ขอบทอง
3. นายภานุวัฒน์  ผลรุ่ง
 
1. นายสมเด็จ  ภักมี
2. นายสราวุธ  โรจน์รุ่งสถิตย์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายยงยศ  ศรีประมาณ
2. เด็กชายอนุชา  คำบรรจง
3. เด็กชายเชษฐา  คำบรรจง
 
1. นายบุญศรี  บรรพแสง
2. นางทัศนีย์  มีคุณ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสุดา  ไมยโศก
2. นางสาวนิติยา  ป้องสุด
3. นางสาวสุภาวดี  หาระพันธ์
 
1. นางบัวลอง  อุ่นประเดิม
2. นายไพบูลย์  นาเทวา
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  ผลถวิล
2. เด็กหญิงธิติมา  บุรมย์
3. นายยุทธภูมิ  ภูพาดหิน
4. เด็กหญิงลลิตา  ศรีกำพล
5. เด็กหญิงอัมราพร  นันทรักษา
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  อุบประกอบ
 
1. นางจินดาวรรณ  ด้วงคำจันทร์
2. นางสรัญญา  ภารประดับ
3. นางกัญญาภัทร  ปรีดี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายจักรพรรณ  มาตโสภา
2. นายจิราวัฒน์  ภูดวงสี
3. นางสาวภัทราวดี  บทมาตร
4. นายเกษม  คำหงษา
5. นายเกียรติณรงค์  ดลสมบูรณ์
6. นายเนติพงษ์  ภูปาทา
 
1. นางเพ็ญสิริ  คลังบุญครอง
2. นายสิรวิชญ์  มะหิพันธุ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวณัฐนิช  ฤทธิวงศ์
2. เด็กหญิงสิรภิณ  ไขแสง
3. นางสาวสุประวีณ์  ยะวร
 
1. นางชุลีวรรณ  ศรีจำนงค์
2. นางสาวพิชญา  ตริสกุล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวภัทราภรณ์  ภูผาลิช่อ
2. นางสาวศศิวิมล  นาทุ่งมล
3. นางสาวสุธิดา  ชนะศึก
 
1. นางจารุณี  แสงหิม
2. นางวนิดา  วงศ์คำจันทร์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงจิรดา  ลูนละวัน
2. นายธนาวุฒิ  มูลวันดี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  คำแสน
 
1. นางจงกลณี  ทองศิริ
2. นางยุวดี  บุญปลูก
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1. นายกิติศักดิ์  ราชสำเภา
2. นางสาวจันทราพร  ภูคงสด
3. นายโอบนิธิ  นาลาด
 
1. นางขวัญนภา   คงประพัฒน์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวกนกวรรณ  มุขภักดี
2. เด็กหญิงจารุภา  ภูวัตร
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุทรักษ์
 
1. นางจารุณี  แสงหิม
2. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นางสาวจิตรา  บุญจงรักษ์
2. นางสาวฐิตินันท์  ดาวศรี
3. นางสาวศิรดา  ฤทธิ์ช่วย
 
1. นางจารุณี  แสงหิม
2. นางวิภาดา  สุเพ็ญศิลป์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  คำไพรศรี
2. นางสาวสุพัฒนา  การผ่อง
3. เด็กชายอภิชาติ  ขันนาเลา
 
1. นางสมัชญา  มัธยมนันทน์
2. นายปริญญา  ท่าไคร้กลาง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษ์  ทวีโชติ
2. นางสาวธัญภัทร์  คำพิลา
3. นางสาววีรยา  แก้วแสน
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรสอาด
2. นางสาวชญาณิศา  ศรีลาพัฒน์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาววรินทร  ขามช่วง
2. นางสาวสุธิตา  วรโคตร
3. นางสาวอรอุมา  ผดุงภักดิ์
 
1. นางสมัชญา  มัธยมนันทน์
2. นายปริญญา  ท่าไคร้กลาง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  ตาลจรัส
2. นางสาววรนุช  ขามชู
3. นางสาวอริสา   จำเริญควร
 
1. นางสมัชญา  มัธยมนันทน์
2. นายปริญญา  ท่าไคร้กลาง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา 1. เด็กหญิงจรวยพร  วงมะลัย
2. นางสาวนิดา  ดิษเจริญ
3. เด็กหญิงวรินทร  มาศประสง
 
1. นางณิชมน  จิตตะยโสธร
2. นางสาวลักขณา  แทนนา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายดิเรก  กรีเทพ
2. นางสาวนภัสสร  แสนหอม
3. นางสาววิภาดา  ภูประสิทธิ์
 
1. นายสิรวิชญ์  มะหิพันธุ์
2. นางเพ็ญสิริ  คลังบุญครอง
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายฐาปกรณ์  รินสาร
 
1. นางสำเริง  การรัศมี
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไชยคำมิ่ง
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ชวนอาจ
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณศรี
 
1. นางวรรณนิภา  วงศ์สวาสดิ์
2. นางเพชรสิริ  ภูงามเงิน
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 1. นายชิงชัย  ไชยคำมิ่ง
2. นางสาวดวงพร  ณะดาฤทธิ์
3. นางสาวสาวิตรี  ไชยคำมิ่ง
 
1. นางสำเริง  การรัศมี
2. นางสาววิลาวัลย์  นาสินเพิ่ม
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กชายสถิตพล  ไมยโศก
 
1. นางสาวกษมาภรณ์  จันทะคัด
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลาไสย 1. เด็กหญิงจริยา  ภูมิประหมัน
 
1. นางอนิสรา  ผจงศิลป์
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กชายศักดินนท์  พลเสนา
2. เด็กชายศิวกร  สีหาภาค
 
1. นางสาวแพร  สร้อยเสนา
 
163 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1. เด็กชายปรีชา  ประเสริฐ
2. เด็กชายอธิยุติ  ไหวพริบ
 
1. นางสาวแสงจันทร์  นามศรีฐาน
2. นายสุริยา  ทรงเดชกล้า
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายศุภเชษฐ์  วงศ์อนุ
 
1. นายชัชวาล  หาญอาษา
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายนันทวัฒน์  อุตตะมะ
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ชารีวงษ์
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายธนศักดิ์  มาตอำพร
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชลชาติ  ทับคำมูล
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายอนุรักษ์  สุขสีกี
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
170 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุกูลนารี 1. นายนิติรัฐ  พันธุ์เดช
 
1. นายวิทยา  เอื้อการ
 
171 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นายสายฟ้า  พัฒน์บุรมย์
 
1. นายเจษฎา  ฉายถวิล
 
172 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  ภูหัวเงิน
2. นายจักรกฤษ  แสนโบราณ
3. นางสาวจิรารัตน์  ดรภาบุญ
4. นายจิราวัฒน์  ภูกิ่งเงิน
5. นางสาวชญานี  ทรัพย์วิลัย
6. นางสาวชฎาพร  แจ่มสุวรรณ
7. เด็กชายชลชาติ  ทับคำมูล
8. เด็กชายชาลี  ภูมีแหลม
9. เด็กชายชิษณุพงษ์  วุฒิสาร
10. นายณัฐฐากร  เหล่ามาลา
11. นางสาวณัฐพิมพ์  สิริโสนแก้ว
12. นายณัฐวัติ  บุญศาสตร์
13. เด็กชายตรีวิทย์  นิสังกาศ
14. นายธีรภัณฑ์  เกียรติพุฒิรักษ์
15. เด็กชายนครินทร์  ภูทองกลม
16. เด็กหญิงนรภัทร  ภารสำราญ
17. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญามี
18. นางสาวบุญธริดา   ศรีภักดี
19. นายปลายมนัส  หวัดวาปี
20. เด็กชายพงษ์พัทธ์  ลอยหา
21. นางสาวพนิดา  สุวรรณเรือง
22. นางสาวมิ่งขวัญ  รัตน์พล
23. นางสาววสิตา  ดรภาบุญ
24. นายวัจพล  ภูสีเงิน
25. นายศุภกร  กุมภวงศ์
26. นายสายฟ้า  พัฒน์บุรมย์
27. เด็กชายสุรเดช  ไชยศาสตร์
28. นางสาวอรพรรณ  ชื่นอภัย
29. นางสาวเยาวพร  คำพิสมัย
30. นายไชยยศ  พานทอง
 
1. นายพรชัย  ครองยุติ
2. นายรุ่งทิวา  วารีบ่อ
3. นายเจษฎา  ฉายถวิล
4. นางสาวพิชามรชุ์  สืบสิงห์
5. นางสัตตบงกช  เวียงสมุด
6. นายชัยวัฒน์  นองนุช
7. นายปิยวัฒน์  พิมพ์ประสงค์