สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 42 34 13 89 97 9 3 1 109
2 อนุกูลนารี 34 17 16 67 78 9 2 3 89
3 กมลาไสย 22 29 15 66 79 5 2 5 86
4 ร่องคำ 20 26 11 57 70 16 4 3 90
5 สหัสขันธ์ศึกษา 15 7 10 32 44 9 4 4 57
6 เมืองกาฬสินธุ์ 7 5 8 20 38 8 7 4 53
7 ดอนจานวิทยาคม 7 4 0 11 17 1 1 5 19
8 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 5 2 1 8 24 7 2 4 33
9 สามชัย 4 7 14 25 40 4 2 4 46
10 ธัญญาพัฒนวิทย์ 4 4 2 10 22 3 5 1 30
11 นามะเขือพัฒนศึกษา 4 3 0 7 17 4 1 4 22
12 โคกศรีเมือง 2 3 2 7 16 3 0 1 19
13 จำปาหลวงวิทยาคม 2 3 0 5 12 6 1 4 19
14 ดอนไทรงามพิทยาคม 2 0 3 5 18 5 4 5 27
15 โนนศิลาพิทยาคม 1 4 3 8 16 3 5 1 24
16 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1 3 2 6 13 5 2 1 20
17 วัดเวฬุวัน 0 0 6 6 11 1 2 0 14
18 แก่งนาจารย์พิทยาคม 0 0 3 3 10 1 4 1 15
19 หนองสอพิทยาคม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
20 เมืองเหนือวิทยาคม 0 0 1 1 2 2 2 2 6
21 ชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 172 151 111 434 629 102 53 53 784