สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 37 31 12 80 88 9 3 1 100
2 อนุกูลนารี 31 16 16 63 74 9 2 3 85
3 กมลาไสย 19 28 15 62 75 5 2 5 82
4 ร่องคำ 19 22 8 49 62 16 4 3 82
5 สหัสขันธ์ศึกษา 15 7 10 32 44 9 4 4 57
6 เมืองกาฬสินธุ์ 7 5 7 19 37 6 7 4 50
7 ดอนจานวิทยาคม 7 4 0 11 17 1 1 5 19
8 ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 5 2 1 8 24 7 2 4 33
9 สามชัย 4 7 14 25 40 4 2 4 46
10 นามะเขือพัฒนศึกษา 3 2 0 5 14 4 1 4 19
11 ธัญญาพัฒนวิทย์ 2 3 2 7 19 3 5 1 27
12 โคกศรีเมือง 2 3 2 7 16 3 0 1 19
13 จำปาหลวงวิทยาคม 2 3 0 5 12 6 1 4 19
14 โนนศิลาพิทยาคม 1 4 3 8 16 3 5 1 24
15 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 1 3 2 6 13 5 2 1 20
16 ดอนไทรงามพิทยาคม 1 0 3 4 17 5 4 5 26
17 วัดเวฬุวัน 0 0 6 6 11 1 2 0 14
18 แก่งนาจารย์พิทยาคม 0 0 2 2 9 1 4 1 14
19 หนองสอพิทยาคม 0 0 1 1 4 1 0 0 5
20 เมืองเหนือวิทยาคม 0 0 0 0 2 1 2 2 5
21 ชาญยุทธวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 156 140 104 400 595 99 53 53 747