หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ksn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเจศิกา เจฒิภัทรกุลโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมัย ลาสุวรรณโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธะโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางอุไรวรรณ นาสมตรึกโรงเรียนดอนไทรงานพิทยาคมกรรมการ
5. นางอินทิรา อาจบรรจงโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นายรัศมี พัฒนสระคูโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ รุทเทวินโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุวรรณี โพธิ์ศรีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นางเณศรา วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ ภูปรางค์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางประสพสุข ศรีหงส์ทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางลำใย ยวงวิภักดิ์โรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ จำเริญสารโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ มโนขันธ์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นางดอกรัก อรัญถิตย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางรุณณี รุ่งระวีวิลาศโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางวราลักษณ์ โชติจำลองโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ธารแผ้วโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายภูมิศักดิ์ แสนกันยาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นางรังษี พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวดวงแก้ว ภูกองชนะโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางเพลินพิศ ไกยเลิศโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นายทองเย็น จงลือชาโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือวรรณ ปัญญามีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายบันเทิง ภวภูตานนท์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางรำไพพรรณ อันทบุตรโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ จันทร์เรืองโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ เนินสุดโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัชชา ภักดีย่องโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางถนอมเกียรติ ศรีชัยเชิดโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
5. นางกมลรส โมฆรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนพมาศ ชัยศิริโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางแก้วใจ โสภาพรหมโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวลดาวัลย์ พุทธวัชโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ศรีแสนดีโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ดวงฤทัยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเพชรินทร์ นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวสายทอง อินธุโสภณโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสำเริง การรัศมีโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางอัจฉรา เหง่างามโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ ดวงฤทัยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์นิภา เศรษฐจันทร์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวนิภัทรา วรรณขาวโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นายสำเริง อุดรบูรณ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวกันตนา ภูสมหมายโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ ดวงฤทัยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี นาถมทองโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวกิ่งไผ่ แสนแก่นสารโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวัชรา กล้าหาญโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางประสพสุข เขตอนันต์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ ดวงฤทัยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกิ่งไผ่ แสนแก่นสารโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวปราณี นาถมทองโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางวัชรา กล้าหาญโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางประสพสุข เขตอนันต์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทองเพชร ศรีวิไสยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางจริยา วัลลานนท์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสรัญญา ภารประดับโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติกรณ์ นากุมาโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ พันจันทร์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนูศิลป์ กั้วนามนโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอุดร กล้าขยันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายยงยุทธ ยุทธศาสตร์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสมควร พันเดชโรงเรียนดอนไทรงานพิทยาคมกรรมการ
5. นางวราภรณ์ นามมณีโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทศพร ทักษิมาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี จันทะลือชาโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
3. นางจุฑาภรณ์ วิเชียรภักดิ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางไพรวรรณ ดอนกระสินธุ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวประภาศิริ คูนาคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเมืองมนต์ โสภารีย์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายอุทัยรัตน์ จำเริญไกรโรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นางสาววราพร จอมคำสิงห์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวเรศ ทิพชราโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ภูชาบุตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายเมืองมนต์ โสภารีย์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายฤทธิชัย พ่อไชยราชโรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นางสาวจิราวะดี เกษีโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอนุธิดา อิ่มจำรองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นางสาธนา ขุนทิพย์ทองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวทศพร ทักษิมาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร บุญตาแสงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายบุญมี จิรมหาศาลโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิวัฒพงษ์ พัทโทโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวบุษบา กล้าขยันโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางประสพสุข ศรีหงษ์ทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางพัฒนาพร เขจรนิตย์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายณัฐวัฒน์ บัวคำภูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ นาชัยธงโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวนภาลัย จันทร์โพธิ์โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางประสพสุข ศรีหงษ์ทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ศรีขัดเค้าโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายยุทธพัด ศรีสมชัยโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหทัยพรรณ สุราสาโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวแพรไหม สามารถโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ เพ็งสลุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายภูรินทร์ ภูภักดีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายพรรณเชษฐ์ บัวหารโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายทะเวศร์ ศรรบศึกโรงเรียนดอนไทรงานพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริกูล แปลหาดีโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางบังอร สุริยคุปต์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพลวิวัฒน์ ปะระทังโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายยุทธนา พันธนิติโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวเฟื่องฤทัย ดลสถิตย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวปนัดดา แก้วเสทือนโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยรัตน์ สุริยคุปต์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางปาณิสรา แลโสภาโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
3. นางเวียงชัย ทองจรัสโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางพรทิพา ชัชวาลย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางพูลสุข สว่างบุญโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายนฤเทพ รุ่งระวีวิลาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายนิกร ภูถมนิลโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายฉลอง ทำทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายกฤษแก้ว ยุบลชิตโรงเรียนดอนไทรงานพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยชาญ นาสุวรรณโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวรรณี ศรีเลณวัติโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสมคิด ภูถมดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายอุทิศ เชื้อบัณฑิตโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางอารีวรรณ ใจเกษมโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายฝน ไชยคำมีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเครือมาศ ธรรมประชาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางธัญชนก ชาวงษ์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายธนศักดิ์ เจริญธรรมโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายสรกฤช ฆารโสภณโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวมลฤดี ภูยิ่งโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางศิรนันท์ บำรุงกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร นาจรูญโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสมร กล้าหาญโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายมนัส โสภาพรหมโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤดี นาระวินโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางศิรนันท์ บำรุงกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางจิราพร นาจรูญโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสมร กล้าหาญโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายมนัส โสภาพรหมโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤดี นาระวินโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางขวัญจิตต์ เชาว์พานิชโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง กมลชัยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา อุดมรัตน์โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภัคมน พิศภาณโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา ม่วงนาวงษ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางขวัญจิตต์ เชาว์พานิชโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง กมลชัยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวฉัตรสุดา อุดมรัตน์โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนภัคมน พิศภาณโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุธีรา ม่วงนาวงษ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร ด่านขุนทดโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสันติ จำปาเงินโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิติสิทธิ นิลโสมโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นางสาวปราณี นันทะแสนโรงเรียนกรรมการ
5. นางอัจฉรา ทิพย์อุทัยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ด่านขุนทดโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุธารพิงค์ โนนศรีชัยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายประเดิม วรรณทองโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศิริบุตรโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายโกศล สีสังข์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายศักดา เย็นใจโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายพลาวุฒิ บรรพสินธุ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีเอื้อน วิเศษชาติโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ นาทองคำโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายฉลอง ทำทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางพวงลดา วรสารโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวปารินทร์ ราชภักดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ ชาวไพรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิต พันธุ์วิชัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายสุริยา โพธิ์เปี้ยศรีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางอรทัย มโนขันธ์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวฉัตรสุดา อุดมรัตน์โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ อรรถเนติกุลโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ จุฑาสงค์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางกุหลาบ ไชยจำนงค์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางกานต์ทิชา หีบแก้วโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ อรรถเนติกุลโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงษ์ จุฑาสงค์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางกุหลาบ ไชยจำนงค์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางกานต์ทิชา หีบแก้วโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประภาส เขตอนันต์โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมารินทร์ สว่างภพโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวฐานิกา ถำวาปีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายทวี บัวคำภูโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางปิยรัตน์ วันทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายประภาส เขตอนันต์โรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธมารินทร์ สว่างภพโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวฐานิกา ถำวาปีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายทวี บัวคำภูโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางปิยรัตน์ วันทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเมืองมนต์ โสภารีย์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายประมวล อรรคพงษ์โรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐธยาน์ มณีโคตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวรุฒม์ เขจรสัตย์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวันเฉลิม ศรีกุตาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางอรกัญญา ผลสว่างโชคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายวรุตม์ เขจรสัตย์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางปิยวรรณ ภูนาสูงโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสมสมัย เทพพรโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางนงเยาว์ เรืองศรีมั่นโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางศิริพร ประทุมขันธ์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางธิดาพร นามวงค์ษาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายไชยยศ วันอุทาโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายมงคล กล้าขยันโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรทิพย์ อนุแสนโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย พุดหล้าโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ ไสยนิตย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ ศรีตะวันโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิไลพร อ่อนภูเขาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายศิริชัย พุดหล้าโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพิสุทธิ์ ไสยนิตย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายดำรงศักดิ์ ศรีตะวันโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววิไลพร อ่อนภูเขาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ โพนะทาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ปิ่นแก้วโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายทองสา สิทธิสารโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ วรสารโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ โพนะทาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา บุญเขื่องโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางแพรวพรรณ การสว่างโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางนิติยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางเพ็ญพิศ ภักมีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางวราภรณ์ โพนะทาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นายทวี ทรภีสิงห์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางอนุรักษ์ ภูสมหมายโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางอรวรรณ อินทะสีดาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายธนารักษ์ สุชะไตรโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
6. นางกัลยาณี ชูศรีวันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายปัณณทัต มาตย์นอกโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางนงเยาว์ ธรรมวงศาโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวสกาวเดือน ควันไชยโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมหมาย วิเศษชูโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
4. นายวีระ วิไลแก้วโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งน้อง หิรัญรักษ์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายไพศาล หล่อวงตระกูลโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ กุศลาธรรมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายบัญชา ดอนเงินโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายภาสกร ภูช่างทองโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายไพศาล หล่อวงตระกูลโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายประวิทย์ กุศลาธรรมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายบัญชา ดอนเงินโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายเข็มชาติ ศรีวรสารโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายภาสกร ภูช่างทองโรงเรียนดอนจานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายภูมิศักดิ์ แสนกันยาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นายผดุงเดช เถาว์ชาลีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายภูมิศักดิ์ แสนกันยาโรงเรียนสามชัยประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎาคม ปัญจะโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวแสงจันทร์ นามศรีฐานโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายบรรจง วันทาโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายบรรจง วันทาโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายบันลือ ยุบลมาตย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้าโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสงวนศักดิ์ นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายเจษฎา กมลสินธุ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้าโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจีรติ ชาติแพงตาโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายผดุงเดช เถาว์ชาลีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายรัศมี พัฒนสระคูโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายรัศมี พัฒนสระคูโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเดชฤทัย ฉายจรุงโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจีรติ ชาติแพงตาโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นายสงวนศักดิ์ นามพุทธาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายผจญ นาทองคำโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายชวโรจน์ หีบทองโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา ทักษิมาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา ทักษิมาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางอรพินท์ อุตระโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวกษมาภรณ์ จันทะคัดโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางอรพินท์ อุตระโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางจินตนา จันทะเคลิ้มโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ปัญญาดิษฐ์โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายก้องเกียรติ ทองแดงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางจินตนา จันทะเคลิ้มโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายอนุชิต ปัญญาดิษฐ์โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายก้องเกียรติ ทองแดงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายสุรวิทย์ ลาภบุญเรืองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวิรัติ โสไธสงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
5. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิรัติ โสไธสงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายเอกรัฐ พิลาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
5. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายอินทร์ถวัลย์ หน่อสีดาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายทองพูน วารีไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางอนิสรา ผจงศิลป์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ โพธิไสยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางอนิสรา ผจงศิลป์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางอนิสรา ผจงศิลป์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปราโมทย์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางอนิสรา ผจงศิลป์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นายจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายอนุลักษณ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศีกษากรรมการ
4. นายศุภนันท์ ไมยะปันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายอนุลักษณ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายศุภนันท์ ไมยะปันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายอนุลักษณ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายศุภนันท์ ไมยะปันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา สงวนตระกูลโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายอนุลักษณ์ วรามิตรโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางละมุล ศรีปัญญาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายศุภนันท์ ไมยะปันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คำยุธาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางอรวรรณ อินทะสีดาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายระวี พระยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คำยุธาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางอรวรรณ อินทะสีดาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายระวี พระยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คำยุธาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางอรวรรณ อินทะสีดาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายระวี พระยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ คำยุธาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจินดารัตน์ โพธิไสย์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางอรวรรณ อินทะสีดาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
5. นายระวี พระยามาตรโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายขวัญชัย ภูเฉลิมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ ทองแดงโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางบุณยกานต์ โสภาภารโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายขวัญชัย ภูเฉลิมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นางนิติยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายผดุงเดช เถาว์ชารีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย ภูเฉลิมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นางนิติยา ทรงมงคลรัตน์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายบุณยกฤต หนองเสนาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายผดุงเดช เถาว์ชารีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสง่า ผดุงไสย์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสง่า ผดุงไสย์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางนภัสชล โคตรชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายเทิดทูน วรวะไลโรงเรียนโคกศรีเมืองประธานกรรมการ
2. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ลีโคตะโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางนภัสชล โคตรชมภูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายจักราวุฒิ จงเทพโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายรุ่งทิวา วารีบ่อโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางจารุณี เขตอนันต์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายปิยนันท์ ศิริกิจโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวกุลนันท์ อัฐนาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายเฉลิม ภูครองนาคโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนันท์ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวปิยนันท์ ศิริกิจโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการ
4. นางสาวกุลนันท์ อัฐนาคโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายเฉลิม ภูครองนาคโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายนงเยาว์ เรืองศรีมั่นโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางกานต์ทิชา หีบแก้วโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวิวัฒน์ กล้าวิจารณ์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ครองยุติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางนงเยาว์ เรืองศรีมั่นโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายหัสชัย เปาะวันโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราพรรณ เกษามาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ คำลีชาโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. MissZhang Xiantionโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. MissCheng Yantingโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาววจี ศรีจรัญโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพรรณ เกษามาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกลักษณ์ คำสียาโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. MissZhang Xiantionโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. MissCheng Yantingโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาววจี ศรีจรัญโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Masaaki Suezakiโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ผลาผลโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายพัชรเศรษฐ์ ศิริพานิชโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภูริชญ์ ศรีปัญญาโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. Mr.Masaaki Suezakiโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ผลาผลโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราเจต อัตตโนคติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวกัญญา ทัพชาโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีธร แดงน้อยโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. Miss Yan Naโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุจิรา คงวันโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. MissLiu Wan xiuโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกนกลักษณ์ คำสียาโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิรา คงวันโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีธร แดงน้อยโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. Miss Yan Naโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. MissLiu Wan xiuโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกนกลักษณ์ คำสียาโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr. Masaaki Suezakiโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ผลาผลโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวพัชรา หินทุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr. Masaaki Suezakiโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ผลาผลโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายภูริชญ์ ศรีปัญญาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา ทัพชาโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวจิราเจต อัตตโนคติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวศรวษา ลาดนอกโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาประธานกรรมการ
2. Miss Lin Shu Minโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. MissHe tian yingโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางสาวภัคนันท์ ปัญญาโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภูริชญ์ ศรีปัญญาโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. Mr. Masaaki Suezakiโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ผลาผลโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา ทัพชาโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวจิราเจต อัตตโนคติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพาพรรณ เหล่าทองสารโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. Miss Cheng Yantingโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ สุขรี่โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
4. MissDuan Dingyuโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายภูริชญ์ ศรีปัญญาโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. Mr.Masaaki Suezakiโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ผลาผลโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางอรพรรณ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา ทัพชาโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสาวจิราเจต อัตตโนคติโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ ม่องคำหมื่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อมาตย์ศรีโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายสมควร เหมนวลโรงเรียนโคกศรีเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายโดม เศรษฐจันทร์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ บัวชะตาโรงเรียนสามชัยกรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ มะหิพันธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายชัยโย น้อมระวีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ โพธิ์ทองดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสฤษดิ์ ศรีพนมยมโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ภูโอบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางวิภาดา สุเพ็ญศิลป์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร ภูโอบโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางวิภาดา สุเพ็ญศิลป์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสว่าง ไชยสงค์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงฤทัย ไหมทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภาษณีย์ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางอภิญญา ศรีปัญญาโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวสุดใจ บุษบงค์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสว่าง ไชยสงค์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวเพียงฤทัย ไหมทองโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภาษณีย์ ศรีวิพันธุ์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางอภิญญา ศรีปัญญาโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นางสาวสุดใจ บุษบงค์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางประสพสุข ศรีหงษ์ทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางจงศิริ พัฒนสระคูโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ กรรณิกาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรรธนมน บทมาตรโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางประสพสุข ศรีหงส์ทองโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางจงศิริ พัฒนสระคูโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ กรรณิกาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววรรณนมน บทมาตรโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. จ.ส.ต.รัศมี ศรีหงษ์ทองโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายเสกสรร เรืองเดชโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.ต.รัศมี ศรีหงษ์ทองโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวิไล อุดมศักดิ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางสาวบุณรดา ปากดีสีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ตุ้มมีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. จ.ส.ต.รัศมี ศรีหงษ์ทองโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางชินัญญา จันทรอุปฬีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายชวลิต แสงศิริทองไชยโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ ดอนพรทันโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ดวงฤทัยโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นางสาวพิรดา มาลามโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วมณีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ ดอนพรทันโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางอรุณี ช่างปันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวอนุสรา แสนพานโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ วรรณทองโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพิณ อนันตภูมิโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ หงษ์ชูตาโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการ
4. นางกฤติกา แกล้วกล้าโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายชานนท์ ศิลปแก่นโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายโอภาส พลเยี่ยมโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายมงคล ดอนละครโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
4. นายไชยยันต์ พันธ์เสถียรโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาดา ผลาเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายบัณทิต กำจรเมนุกูลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ พาดีโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางปุณญานันทน์ จิตราชโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายธวัช เพ็งสลุงโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ โรจน์รุ่งสถิตย์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ รินทรึกโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายคมกฤษณ์ ภูคงกิ่งโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัช เพ็งสลุงโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิทูลย์ ดอนพรทันโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ รินทรึกโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรจิตร โลหะมาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธวัช เพ็งสลุงโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสารฤทธิ์ โพธิราชโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายชัยมงคล กล้าขยันโรงเรียนสามชัยกรรมการ
4. นางสาวรมิตา พิมพะไสย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัช เพ็งสลุงโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสารฤทธิ์ โพธิราชโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายชัยมงคล กล้าขยันโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวรมิตา พิมพะไสย์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ สารผลโรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุทัศน์ ไชยปัญญาโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสุเมธ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางสาวเนตรชนก ศรีโทโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรุตน์ เขจรสัตย์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายณัฐพล ไสยสาลีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางสาวยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวรุตน์ เขจรสัตย์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ กมลเลิศโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นายณัฐพล ไสยสาลีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางสาวยุพดี ปรีดีโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวรุตน์ เขจรสัตย์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต ยศระวาสโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางพวงลดา วรสารโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวศศิธร โสวงษ์โรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นายสาโรจน์ ทองนาคโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายวรุตน์ เขจรสัตย์โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร โสวงษ์โรงเรียนร่องคำรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต ยศระวาสโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางพวงลดา วรสารโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
5. นายสาโรจน์ ทองนาคโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ ธิสามีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายอภิชาติ ขบวนฉลาดโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายสุเมธ ศรีนาแพงโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพิเชษฐ ธิสามีโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายภาสกร เอกตาแสงโรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาววิภาดา ผลาเลิศโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายเธียรชัย เฉวียงวาศโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางวิภารัตน์ เวียงสงค์โรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางเพียงพิศ ยุบลชิตโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายเธียรชัย เฉวียงวาศโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายโอภาส พลเยี่ยมโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นางพวงลดา วรสารโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญพรรณ ศิริพันธุ์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไพลิน ชิณเทศโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเด็จ ภักมีโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ กล้าขยันโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสิรวิชญ์ มะหิพันธ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ นาเทวาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
3. นายสถิตย์ บุตรศาสตร์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายผจญ พิมประสงค์โรงเรียนดอนจานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรำไพ ภูสีเหลื่อมโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ อนุแสนโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายวินิพล โพนไสวโรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปิยะพร เนตรนองโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี ทองศิริโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
3. นางสุภาพร หีบทองโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวทศพร ทักษิมาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา แทนนาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางนงเยาว์ สังวิเศษโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม ญาณพิบูลย์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางยุพิณ อนันตภูมิโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางชุลีวรรณ ศรีจำนงค์โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายบุญธรรม ญาณพิบูลย์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญสิริ คลังบุญครองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางกันตา พรานป่าโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม ญาณพิบูลย์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางมัลลีรัตน์ กาญจันดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางยุวดี บุญปลูกโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายชิตวิชัย อิ่มรุ่งโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายบุญธรรม ญาณพิบูลย์โรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นายวินิพล โพนไสวโรงเรียนร่องคำกรรมการ
3. นายอิทธิพล พลโคกก่องโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางวนิดา วงศ์คำจันทร์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจารุณี แสงหิมโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร บุญมาโรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตนา ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจารุณี แสงหิมโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร บุญมาโรงเรียนหนองสอพิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิณ อนันตภูมิโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางรัตนา ถิตย์รัศมีโรงเรียนสามชัยกรรมการ
5. นางสาวพิชญา ตริสกุลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนพรัตน์ ขันธ์พิมูลโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางณิชมน จิตตยโสธรโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางจงกลนี ทองศิริโรงเรียนกมลาไสยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพัฒนา อนนทสีหาโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางบัวลอง อุ่นประเดิมโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคารกรรมการ
3. นางนรีรัตน์ แสงพันธุ์โรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ อนนทสีหาโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางวราพร นิยมธรรมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางเพ็ญศิริ คลังบุญครองโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางพรทิวา หาญอาษาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางชนัฎฎา จำเริญสรรพ์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางรัชนีพร ดอนสมจิตรโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวพิชญา ตริสกุลโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนรีรัตน์ แสงพันธ์โรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร หีบทองโรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางขวัญนภา คงประพัฒน์โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางอนงค์นาฏ บุญเพิ่มโรงเรียนอนุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวลักขณา แทนนาโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นางยุภา กุลมงกฎโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำใย พ้องเสียงโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ อิ่มสอาดโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำไย พ้องเสียงโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ อิ่มสะอาดโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำไย พ้องเสียงโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ อิ่มสะอาดโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำใย พ้องเสียงโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ อิ่มสอาดโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายเข็มทอง จิตจักรโรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำไย พ้องเสียงโรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ อิ่มสะอาดโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเนตรดาว ปทุมวันโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางละอองดาว จิตต์พิริยะการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางพิณทอง สุขเกษมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางเนตรดาว ปทุมวันโรงเรียนกมลาไสยประธานกรรมการ
2. นางละอองดาว จิตต์พิริยะการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางพิณทอง สุขเกษมโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ สุขประเสริฐโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายทวี เห็มศรีโรงเรียนกมลาไสยกรรมการ
4. นายศิลปชัย นาทศรีทาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
5. นายสุชาติ พิพัฒน์โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอรทัย ไชยโสดาโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายธีระ ลูกอินทร์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ ประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ อุตมาตย์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐ สองสีโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นางสาวอัจฉราวรรณ เจตินัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้าโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายณัฐพล ไสยสาลีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้าโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรกิจ โลหะมาศโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายณัฐพล ไสยสาลีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายเรืองศักดิ์ โพธิ์หล้าโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐิตินันท์ โจณะสิทธิ์โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐพล ไสยสาลีโรงเรียนร่องคำกรรมการ
4. นางสุพัตรา ฤทธิ์เจริญวัตถุโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เนียมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ แสงสีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เนียมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ แสงสีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เนียมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ แฝงสีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เนียมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ แสงสีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เนียมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ แฝงสีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เนียมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ แสงสีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เนียมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ แฝงสีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์เนียมโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษากรรมการ
3. นายวิทยา เอื้อการโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
4. นายเจษฎา ฉายถวิลโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ แสงสีจันทร์โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกรรมการ
6. นายชาตรี ขจรโมทย์โรงเรียนเหล่านาแกวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร ไชยโคตรโรงเรียนร่องคำประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เวียงวะลัยโรงเรียนอนุกูลนารีกรรมการ
3. นายเอนก บุตรสาพันธ์โรงเรียนร่องคำกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]