รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นดาว  ช่วยแสง
 
1. นางชุติมตา  สร้อยปุ๊
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุธิดา  สติมั่น
 
1. นางวลัดดา  ไวนุสิทธิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงนิรชา  มะลาศรี
 
1. นางศศิวิมล  แย้มแสงสังข์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  สมสกีสิทธิ์
 
1. นางมยุรี  อ้นอมร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงอัจฉราพร  หวานเค็ม
 
1. นางอรุณศรี  ศรีรับขวา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปรียานุช  ขาวฟอม
 
1. นางสาวจุภาพรณ์  ชีกว้าง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวธมลวรรณ  ลาดโลศรี
 
1. นางพัชนี  คำมูล
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวไอศ์ลดา  ดอนเส
 
1. นางสาวนฤมล  ขุนแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  น้ำใจตรง
 
1. นางอรพินท์  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสุชาดา  พิมพ์ศรี
 
1. นางเบญจวรรณ  กัลยาบาล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ชำนาญเวช
 
1. นางสุจรรยา  สิมมา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอนัยตา  พลเกิ้น
 
1. นางสาวภิรพร  พิสสาพิมพ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปิยธิดา  คามะนา
 
1. นางสาวกิจจาภา  วงศ์รัตนเพ็ญศิริ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงนิภาพร  พิลาวัน
 
1. นางสาวปิยะนุช  กองเงินนอก
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงมุทิตา  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวณัฏสิณี  สัมฤทธิ์ผล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจิตตกาญจน์  ถิรชุดา
 
1. นางบัวสุวรรณ  โสภา
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายภาสกร  อ่อนช้าง
 
1. นางอภิรดี  นิราศสูงเนิน
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นางสาวพรธิมา  สีสอน
 
1. นางจินตนา  หาแก้ว
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  คำแพงตา
 
1. นางศรีสุวรรณ  คนไว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวสิมิลัน   รังสีปัญญา
 
1. นางมาลี   ผ่องศิริ
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงสนิสรา  อิติบุตตา
 
1. นางสาวนิตยา  ไสยะกิจ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ชัยมงคลลาภ
 
1. นางอาทิชา  วันชาติ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวณัตธิดา  คะอังกุ
 
1. นางมะนิตย์  กัญญาสิทธิ์
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ตรีเพชร
 
1. นายนิกร  สิทธิเลาะ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุพิยดา   รักเชื้อ
 
1. นางวิไลพร   ทัพซ้าย
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชญานิษฐ์  กองไธสง
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวอัญชนา  ศรีมุงคุณ
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์สกุล
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ศรีเกตุ
 
1. นางสาวรัชนีกร  วงศ์สะอาด
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวพรรษาศิริ  น้ำใจตรง
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวศิริวรรณ  มุ่งเขื่อนกลาง
 
1. นางจินตนา  อิสรพงศ์
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายสุรยุทธ  นาชิน
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนิตา  คำแพงศรี
 
1. นางคำตุ่น  มาตุ้ม
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชตั้งใจ
 
1. นางสาวปิยะนุช  กองเงินนอก
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงชลธิชา  พลภูเมือง
 
1. นางวนิดา  ปัญญามี
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายโชคทวี  ทับทิมแสน
 
1. นางเพ็ญจันทร์  เลขะพัฒนพล
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายฐิติศักดิ์  ทองสุขแก้ง
 
1. นางยุพาพิน  บูรณสรรค์
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิรายุทธ  โฮ้หนู
 
1. นางธัญวรัตน์  บัวระภา
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวณัฐธิดา  ปักกังเวสัง
 
1. นางวิลาวัณย์  ศิริจิตร
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จรูญสนธิ์
 
1. นางสมถวิล  รินสาธร
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวฟาติมา  ณรงค์นอก
 
1. นางเกษนิภา   นิลบาลัน
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พลชามาตร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  อุเทพ
 
1. นางอนุรักษ์  วรรณศรี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงปัทมา  จำปาดำ
2. เด็กหญิงศศิวิมน  ดงดี
3. เด็กหญิงสกาวเดือน  พรมกัน
 
1. นางวรัญญาภรณ์  สงวนทรัพย์
2. นางสาวจุภาพรณ์  ชีกว้าง
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนฤมล  วาชัยยุง
2. เด็กหญิงภาวิณี  ประเสริฐสาร
3. เด็กหญิงภุมวารี  มีชัยมาตย์
 
1. นางพิมพ์สินี  ธเนศนิษฐ์
2. นางวานุช  ศรีบุญมานนท์
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงณรินธร  บูรณอารีย์พงษ์
2. เด็กหญิงพนัชกร  บุญศรี
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เพียรรักษา
 
1. นางเพียงพิมล  กองวารี
2. นางพัทธ์ธีรา  ศิริธรรมรักษ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  ธีรศิริพัฒน์
2. เด็กชายศุภกิตต์  ศิริ
3. เด็กชายอิศรานุวัฒน์  บุญทานัง
 
1. นางวันชยาภรณ์  นันททิพรักษ์
2. นายศิริมล  มะลาศรี
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวนพวรรณ  เครือแวงมล
2. นางสาวพรวลัย  ราชเฉลิม
3. นางสาวพิมรภัทร  จันทมาตย์
 
1. นางนงลักษณ์  เชาว์พานิช
2. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
 
47 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  คำนกคุ้ม
2. นางสาวณัฐวดี   ศรีชมชื่น
3. นางสาวปาริชาติ   ภูคำวงค์
 
1. นางสาวพิกุล  ทองภู
2. นางมลศรี  คำแก้ว
 
48 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวคณิตา  เทียบกว้าง
2. นางสาวรัฐนรี  บุโฮม
3. นางสาวสุดารา  ศรีชมพู
 
1. นางวานุช  ศรีบุญมานนท์
2. นางพิมพ์สินี   ธเนศนิษฐ์
 
49 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวปนิษา  อันทเกตุ
2. นางสาวปวีณา  โพธิขำ
3. นางสาวเจษฎาภรณ์  มาลาศรี
 
1. นางภัทราภรณ์  ดอนสท้าน
2. นางสาวสุพักตร์  มาซา
 
50 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวปิยชาติ  มอญขาม
2. นายภูมิบพิธ  สิงห์หลง
3. นางสาวอมรรัตน์  กุลทวง
 
1. นางไยดี  หงษ์เหิร
 
51 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตติยาพร  บ้วนนอก
2. เด็กหญิงบุรฑริกา  บุญเพลิง
 
1. นางสาวจรีพร  คำคอน
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  หวยสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัชวาลย์
 
1. นางมัทนียา  ศิลาศรี
2. นายวีระยุทธ  ศิลาศรี
 
53 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา   เสนศรี
2. นางสาวบุญญารัตน์   ดวงกรมนา
 
1. นางเฟื่องลดา  บุญศิริไพศาล
2. นายบุญทัน   แสงสว่าง
 
54 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงนลินรัตน์  ชอบค้า
2. เด็กหญิงไหมแพรวา  แสนนาม
 
1. นางสุมาลา  ดำเนตร
 
55 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีจันโท
2. เด็กชายธนพล  นาคเอก
 
1. นายวัชรวีร์  ทองวิลัย
2. นางตีรนรรณ  โอ่งอินทร์
 
56 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวสุกัญญา  อภิรัตนวงศ์
2. นางสาวอาทิตยา  พงษ์สงวน
 
1. นายคุณาธิป  จำปานิล
2. นางสาวถนัดดา  วิวิจชัย
 
57 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวสุพัตรา  เรืองเสนา
2. นางสาวอริญญา  ศรีกะภา
 
1. นางดารารัตน์  ชัยชนะ
2. นายประยูร  ลาแสง
 
58 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวหยาด  ภูคงคา
2. นางสาวอรอุมา  คำบุดดา
 
1. นางธนพรรษ์   ไกรทอง
2. นางสาวเนาวรัตน์   อาษาสนา
 
59 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธัญธร  เวทย์วีระพงศ์
2. นางสาวศรัณยา  สีตาแสง
 
1. นางจีระนันท์  พรประเสริฐ
2. นางสาวณัฏสิณี  สัมฤทธิ์ผล
 
60 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาววิชุดา  ประทุมมา
2. นางสาวอัจฉริยา  นาสูงชน
 
1. นางสาววิยะดา  ชาญตะกั่ว
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ  สีหานาท
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายปรเมศ  พลดงนอก
 
1. นางสาวกุลภัสสร  ศิริพรรณ
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายอมรเทพ  มีกังวาล
 
1. นางพรพิไล  จันทะภา
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  อามาตรสมบัติ
2. นางสาวชินรัตน์  ลาวงศ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  น้อยศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บูชาอินทร์
2. นายมัณฑนกร  พูนขุนทศ
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  รัตนโกเศศ
2. เด็กชายบัญญวิต  คำสิงห์
3. เด็กหญิงพิชชาพร  บรรพจันทร์
 
1. นางปณิชา  พัฒนานนท์
2. นางปาริญ์ญา  กุลหนองแดง
 
65 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธรรญพร  ทิพวัฒน์
2. เด็กหญิงฟาริดา  ชมบุญ
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  หม่อนกันทา
 
1. นายวรวุธ  อัครกตัญญู
2. นางปณภัทร  ชิดทอง
 
66 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  รมพิพัฒน์
2. เด็กหญิงปิ่นบังอร  สุพันทวี
3. เด็กชายพลพล  ซื่อตระกูลพานิชย์
 
1. นางสาวอุษณี  ชาติพหล
2. นางสาวลลิตา  ชาวกะมุด
 
67 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ   เปรมปรี
2. นางสาวศิริลักษณ์    หงส์ชุม
3. นางสาวสุภาพร   พิมพ์มีลาย
 
1. นายศศิวัฒน์   สุริยะแก่นทราย
2. นางรุ่งฤดี  ศิริบุรี
 
68 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  ไทยทอง
2. นายมิตรภาพ  นครราช
3. นางสาววราพรรณ  ประกอบนันท์
 
1. นางนิกร  ประวันตา
2. นายสุรชัย  สุขรี
 
69 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวประภาพร  ศรีภาชัย
2. นางสาววริศรา  แก้วล้วน
3. นายอัครศิษฐ์  สินธุวงษานนท์
 
1. นายอำนาจ  พันธุ์ดิษฐ์
2. นางสาววิลาวัณย์  คำมูล
 
70 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวณัฐพร  ชูสอน
2. นางสาวบุญเจริญ  สุภะคำ
3. นางสาวสุคนธรส  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางพรพิรุณ  แจ้งใจ
2. นายปุริม  ราชวงษ์
 
71 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกริติยา  ปราบพาล
2. นางสาววิภาดา  เวชมนต์
3. นางสาวสุลักขณา  มุกดาหาร
 
1. นางรุ่งนภา  อารยะธรรมโสภณ
2. นายพิชิต  ทองล้น
 
72 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงธวัลพร  ไสยอิทรานุรักษ์
2. เด็กหญิงปัทมา  เสนาเสถียร
3. เด็กหญิงอภิญญา  วันศรี
 
1. นางอุมาพร  พิมพ์ภักดี
2. นางสาวอนงค์  ศิริมา
 
73 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลณิฌา  หนองผือ
2. เด็กหญิงนันทิดา  นาคเงิน
3. เด็กชายเชาวลิต  สรรพอาษา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ณ บุตรจอม
2. นายศุภชัย  องค์นาม
 
74 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  นุยัน
2. เด็กหญิงปรียาพร  พลไทย
3. เด็กชายเมธา  สีกุดเรือ
 
1. นางประภาวดี  นิ่มสังกัด
2. นางจันทิมา  ไปดี
 
75 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงธนพร  ดีบุรี
2. เด็กหญิงพิชยา  เลิศอุดมสุข
3. เด็กหญิงอนันธพร  ทานาม
 
1. นายระพีพงศ์  ลีพรม
2. นางพัธมน  ตันทพงษ์
 
76 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายชนาธิป  บุญจวง
2. เด็กหญิงพินทุณิชา  เปรมกมล
3. เด็กหญิงมุนิสสรา  อุณาศรี
 
1. นายคณิต  ไวท์ยางกูร
2. นางยุพิน  ศรีมันตะ
 
77 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1. นางสาววิยะดา  จันนามอม
2. นางสาวสิริกัญญา  ไชยนา
3. นางสาวสุภาพร  ศรีษะ
 
1. นางวิยะดา  อินทร์นอก
2. นางอุบล  พันธ์ศรี
 
78 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายธนดล  คำบ้ง
2. นายศิริโชค  พรรณวงศ์
3. นายเกริกพล  นามคำ
 
1. นางสาวฉัตรทอง  บุตรงาม
2. นางวรางคณา  สินศิริ
 
79 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายพิจักษณ์  สังวรศิลป์
2. นายพุทธิตรัย  นันตะนะ
3. นางสาวสุนิษา  โพนภูงา
 
1. นางนิกัญชลา  ล้นเหลือ
2. นางวัลลยา   โคตรนรินทร์
 
80 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายทยากร  แก้วทาสี
2. นายธนภัทร  ถนอมดำรงศักดิ์
3. นางสาวศุภิสรา  พิชัยช่วง
 
1. นายสถาพร  ไชยศรี
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธรรมพิทักษ์
 
81 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวพลอยไพริน  ทองเลิศ
2. นางสาววีรวรรณ  เมืองชน
3. นางสาวสุทธาสินี  สุบิน
 
1. นางสาวอัสราพร  ทองเจริญ
2. นายมนัสนันท์  ชำนิงาน
 
82 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  บุษดี
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พลายเนาว์
 
1. นางสุวารีย์  โสภาชัย
2. นางสุวิมล  ลุนมาตร
 
83 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตพิชญ์   แก่นนาคำ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์   ขาวไชยมหา
2. นางสาวกนกนันท์  วรรณภาส
 
84 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กชายพันธกานต์  อินนอก
2. เด็กชายเพชรพิรุณ  เทพจิตร
 
1. นางสาวศรัญญา  ไสวดี
2. นายประดิษฐ์  ปัตตานี
 
85 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวทรรศนิย์  ทาขันทา
2. นายธนพงศ์  รัตนทิพย์
 
1. นายพิชิต  ทองล้น
2. นางจตุพร  จิตมาตย์
 
86 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายจักรี   ศรีวิชา
2. นายฐาปกรณ์   ศิลปะกรณ์
 
1. นางสาวพิรุณรัตน์   ขาวไชยมหา
2. นางพรพิไล  จันทะภา
 
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธิดาทิพย์  ฝ่ายสีลา
2. นางสาวปิณฑิรา  พิจาระโชติ
 
1. นางสาวปิยะนุช  วินทะไชย
2. นางนฤมล  ศรีทน
 
88 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวสุธีกานต์  สุขสนิท
2. นางสาวสุรัชดาภรณ์  พิทักษ์
 
1. นายเรืองฤทธิ์  คำพิลา
2. นางรัชนีวรรณ  สีน้ำคำ
 
89 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายปภังกร  สมณะ
 
1. นางผ่องพรรณ  อวนศรี
 
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายภูธิป  ลุนมาตร
 
1. นายเสกสรรค์  กองเกิด
 
91 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนันทิชา  สร้อยโพธิ์
 
1. นางสาววิยดา  แก้วใส
 
92 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายวรัญญู  ชัยโยย
 
1. นายวสันต์  มั่นใจ
 
93 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงอานาปานัส  จินรัตน์
 
1. นางสาวอรรถวรรณ  สำเภาทอง
 
94 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอรรถชัย  ดีรักษา
 
1. นายจักรพงษ์   แผ่นทอง
 
95 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ทัศสุพล
 
1. นายสัญญา  กระจ่างวงค์
 
96 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวนิตสรา  พาภูเขียว
 
1. นางพัชรินทร์  สาคีรี
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาวคณัญณภา  คำเมือง
 
1. นางรัญจวน  แคนติ
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายรังสันต์  แอแดง
 
1. นายอภิสิทธิ์  บึงไสย์
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายจิระวัฒน์  โนนเปลือย
2. เด็กหญิงสุภัค  ทุยโพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงเสาวภา  กิมิพันธ์
 
1. นางทัศนีย์  อัศวขจรศักดิ์
2. นางลักขณา  ไสยกิจ
 
100 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุไรพร  ศรีเตชะ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุตรคาม
3. เด็กหญิงพรชิตา  เจษฎาธนบดี
 
1. นางสาวชนิดาพร  พลนามอินทร์
2. นางภาวิดา  นามเดช
 
101 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชนิสรา  ชนาเทพาพร
2. เด็กหญิงสุพิชฌา  รองคำ
3. เด็กหญิงแพรวพิชญ  เผือกผ่อง
 
1. นายพงศธร  ทิพรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  นุชิต
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจิตภินันท์  ศรีดาสถิตย์กิจ
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองแย้ม
3. เด็กหญิงพรพิมิล  เนตรนคร
 
1. นางปัณณพร  เชื่้อป้อง
2. นางบุญชิดา  เอ่นนู
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงบุษยมาส  สมบูรณ์ทวง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  เชื้อกุดรู
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  อานุภาพไตรรัตน์
 
1. นายวิสูตร  แสวงธรรม
2. นางสาวรุ่่งทิวา  มูลสาระ
 
104 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  พรหมดวงดี
2. นายศุภกร  พรมโนนศรี
3. นายอัครพงษ์  คุณหงษ์
 
1. นางพรทิพย์  ชาญวิรัตน์
2. นายกฤษฏ์  ภัทรนุกูลกิจ
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวธิติมา  โยทัยเหลี่ยม
2. นางสาวพัทธนันท์  ชุมแวงวาปี
3. นายศุภกิตติ์  สิงห์ไธสง
 
1. นายปฐมพร  แสงวิเศษ
2. นางสาวอรุณา  วิชาธรรม
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนากานต์  ไคขุดทด
2. นางสาววารุณี  เทพาขันธ์
3. นางสาวศิรินันท์  พรมลา
 
1. นายถนอมศักดิ์  เพียเอีย
2. นางวิไลวรรณ  เมืองวงษ์
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  มุริจันทร์
2. นางสาวสุนารี  ชาจันทึก
3. นายอนุวัฒน์   โคตรสีลา
 
1. นางวราฤทธิ์  ขวัญพรม
2. นางสาวนครราช  เทียนเพ็ชร
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลนัฐ  ไชยหงษ์
2. นางสาวณัฏฐนารี  ขุนจร
3. นายวรภาศ   คำทองดี
 
1. นางเย็นจิต  เหลืองไตรรัตน์
2. นางศิริรุ่ง   ดนตรี
 
109 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  พุ่มเข็ม
2. เด็กหญิงพรรณดา  คัดทะจันทร์
3. เด็กชายพันธกานต์  พรมบาง
 
1. นางสาวอภัสรินทร์  หลานวงษ์
2. สิบเอกปิยวรรณ  บุญตอง
 
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายธนดล  เทศศรีเมือง
2. เด็กชายวรเมธ  ใจซื่อ
3. เด็กชายเนติรัฏฐ์  ดวงพายัพ
 
1. นางดัชนีพร  จงเทพ
2. นางสาวจันญวรรย์  เดิมสันเทียะ
 
111 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลดา   วงศ์คำซาว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เดชะสุรวานิชย์
3. เด็กหญิงเนตรชนก   วงศ์หาริมาตย์
 
1. นางสาวพชรวรรณ   อึ้งศิริสวัสดิ์
 
112 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายณครินทร์  นาชัยเวช
2. เด็กชายภวัต  บาลโพธิ์
3. นางสาวลลิตา  จำปาบุรี
 
1. นางนภวรรณ  โชคสวัสดิ์
2. นายนัยสิทธิ์  นรเศรษฐฉัตร
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เพ็ชรภูเขียว
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เขี่ยงสถุง
3. เด็กหญิงสุภาพร  แดงมีสี
 
1. นางสมพิศ  ธนธรรมสถิต
2. นางสาวศศิธร  ฤทธิ์รักษา
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐพล  วังคะฮาด
2. นางสาวพัชราภา  กิติมา
3. นางสาวภัทรวดี  กลางหล้า
 
1. นายชโลธร  สาระผล
2. นางสายฝน  เกษมสุข
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายภูชิชย์  มังคุณ
2. นางสาวศศิธร  เหมรัตน์หิรัญ
3. นางสาวสรัชพร  ลิโป้
 
1. นางสาวชวาลา  น้อยหมากหญ้า
2. นางพักตร์วิภา  พาเบ้า
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวฐิตาภา  สมอนา
2. นางสาวภาณุมาศ  กาญบรรจง
3. นางสาวสุกัญญา  เอี่ยมเทศ
 
1. นางอรอนงค์  แก้วนอก
2. นางอัมพลิกา  เปรมศรี
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายต่อศักดิ์  จันทวารีย์
2. นางสาวศิรินญา  จอมทอง
3. นางสาวอภิญญา  สุทธิเพศ
 
1. นายวีรยุทธ  ทองแดง
2. นางกรรณิการ์  ดำเนตร
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวทิฆัมพร  วงษ์วาสน์
2. นางสาวสินีกานติ์  เจริญโสภารัตน์
 
1. นางนิภา  ถาเขียว
2. ดร.นิรินทร  รัตนทา
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงธนัญญา  นามฮาด
2. เด็กชายภูชิชย์  เหีมชะนาม
3. เด็กชายอภิวัตร  ปัดลี
 
1. นายทวีเกียรติ  สัญจรดี
2. นางสาวพัทจารี  เทียบแสน
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายกรวิทย์  พรมโส
2. เด็กชายกัมปนาท  เกี่ยวหนองแก
3. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์นิล
 
1. นางสาวพชรวรรณ  อึ้งศิริสวัสดิ์
2. นายสมศักดิ์   นามวงษ์
 
121 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สละ
2. เด็กชายตนุสรณ์  สนธิมูล
3. เด็กหญิงวิภาลักษณ์  ฤทธิ์จะโป๊ะ
 
1. นางจิรัชฌา  นพรัตน์
2. นางสาวสมันตชิดา  ฦาชา
 
122 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  จูบมะโน
2. เด็กหญิงกฤษดาอัญญา  สารชัย
3. เด็กชายวฺุฒธิรัตน์  บัวระบัดทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  พระนคร
2. นางทิพย์วัลย์  ปัดลี
 
123 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงทับทิม  โคตรทองทิพย์
2. เด็กหญิงสิรดา  สิมมา
3. เด็กชายอนุชา  สีกัณหา
 
1. นางปริยฉัตร  รัตนพิบูลย์ศิริ
2. นางสาวศศิธร  แอมปัดชา
 
124 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายกษิณัฐ  เกื้อกูล
2. นางสาวนิรันรักษ์  สีพันดอน
3. นายโชคชัย  อุชี
 
1. นายบุญเทียน  สุนารี
2. นางสาวศิราณีย์  วงษ์สุวรรณ
 
125 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นางสาวกฤติมา  ชินบรรเทา
2. นางสาวนีราพรรณ  สินพร
3. นางสาวพรนภา  ก่ำศรี
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข
2. นางสาวสุวรรณา  ใจกล้า
 
126 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายธนดล   สาวิกัน
2. นางสาวนภัสกร   โคตรจันทึก
3. เด็กชายสุรกุล   ซื่อสัตย์
 
1. นางปิยวรรณ   มัธยมนันทน์
2. นายวิรัช  คุ้มโภคา
 
127 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชัญญานุช  ภูสีฤทธิ์
2. นายบุญคง  บุญโคกสี
3. นางสาวเกษราภรณ์  พานทอง
 
1. นายวรวุฒิ   บ่อคำ
2. นายสันติ  พันธ์ชัย
 
128 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. นางสาวจุฬาพร  มัครมย์
2. นายชัยพิพัฒน์  อุตรัตน์
3. นายภีรพัฒน์  คงสุข
 
1. นางดวงรัตน์  คูณมี
2. นางจรรยา  เพิ่มชีวา
 
129 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  บัวพัฒน์
2. นางสาวสุภาวิณี  คำมูลมาตย์
3. นางสาวอภิสมา  ชินพะวอ
 
1. นางละมุล  สายสุดตา
2. นายคุณานนท์  พิณพงษ์
 
130 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สงฆ์มหาดไทย
2. เด็กหญิงสุทธินันท์   สุขโต
3. เด็กหญิงเพชรราภรณ์  สันหนัง
 
1. นางบุษกร  สีดามล
2. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
 
131 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  คำภู
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ทาน้อย
3. เด็กหญิงอัญชลี  ภูงามเงิน
 
1. นายกญพัทธ์  ศรีคราม
2. นางสาวสิริญญา  บาลธนะจักร์
 
132 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงธิรดา  สิทธิสวนจิก
2. เด็กชายเก่งกาจ  ศรีสารคาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผ่านจอหอ
 
1. นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์
2. นางสาวพัชรวีร์  นามพิกุล
 
133 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปัฎฐวิภรณ์  สุขสาร
2. นางสาวรัตนา  วินทะชัย
3. นางสาวอังสะนา  อังคะศรี
 
1. นางภนาวรรณ์  สามารถ
2. นางพิชญา  มาตย์ภูธร
 
134 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจิรวัฒน์  นาฟุ้ง
2. นางสาวนภธิดี  เขียวกลม
3. นางสาวพรนัชชา  แสนกุรัง
 
1. นางบุษกร  สีดามล
2. นางปาณิสรา  ศิริพรรณ
 
135 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพงษ์ศิริ  พันแสนชา
2. นายศิริศักดิ์  รักอ่อน
3. นางสาวสุดธิดา  โสภณรัตน์
 
1. นางสุมลฑา  พิมพล
2. นางสุกัญญา  แสนทวีสุข
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  เทพาลุน
2. นางสาววรัญญา  พิมพ์ศรี
3. นายวัฒนา  สุขบิดา
 
1. นายชูศักดิ์  ปฐพีโชค
2. นางวิยะดา  ปฐพีโชค
 
137 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรนัฐดา  ช่วยนา
2. นางสาวพิชญ์สินี  พิทักษ์
3. นางสาวอริสรา  เครื่องรัมย์
 
1. นางประทุมมา  มั่นใจ
2. นางสาวจิรภา  ดู่ดำ
 
138 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายพีีรพล  เงี้ยวเกิด
2. เด็กชายศุภชัย  สุรศักดิ์
 
1. นายเขตต์  เขตวิจารย์
2. นายนพพล  จันทะพงษ์
 
139 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กหญิงนวิยา  บำรุงเกาะ
2. เด็กชายนิวัฒน์  ชูจอหอ
 
1. นายวิษนุกร  นามมุงคุณ
2. นางนภาพร  ยุทไธสง
 
140 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชธิภรณ์  วินทะไชย
2. เด็กชายวรภพ  พลงาม
 
1. นายสมศักดิ์  นามวงษ์
2. นางสาวพชรวรรณ  อึ้งศิริสวัสดิ์
 
141 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรเนตร  วิบูลเชื้อ
2. เด็กหญิงอาริษา  จันทร
 
1. นายพิฑูรย์  โสภา
2. ว่าที่ร้อยตรีสถิตพงษ์  ศรีจิวังษา
 
142 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกีรติ  ชิดทอง
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  บุตรทุมพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนา  เทนอิสสระ
2. นางสมันตชิดา  ฦาชา
 
143 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นายกานต์ณัฐ  มะโนชมภู
2. นายณัฐรัตน์  ไสวดี
 
1. นายกฤษฎา  ดีทานิน
2. นางสาวสิริรัตน์  เดโชศาสตร์
 
144 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายธนกร  หนูสิงห์
2. นายเอกรัฐ  แก้วหาวงศ์
 
1. นางสาวเนตรนภา   ตุ้ยศักดิ์ดา
2. นางสาววิไลพร  กะลาม
 
145 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายภัทรณุพงษ์  ยงยุทธ
2. นายเจษฎา  สาตุ่น
 
1. นายไกรเพชร  เจริญศิริ
2. นางมะลิวรรณ  วิเชฏฐะพงษ์
 
146 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายกัญจน์  ทัศนวัฒน์
2. นายณัฐทิวากร  ประจัญนวน
 
1. นางสาววิชุดา  แสงอาวุธ
2. นางสาวจินตหรา  โทมา
 
147 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  ศรีวิรัตน์
2. นายภัชพล  ทองมา
 
1. นางสาวนิตกรณ์  ศรีพิมพ์สอ
2. นายสันติ  พันธุ์ชัย
 
148 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 1. เด็กชายชลันธร  มุงคุณ
2. เด็กชายวรชน  ป่าสนธิ์
 
1. นางนงนุช  อมรรัตนกุล
 
149 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสพัฒนา 1. เด็กชายธีระพันธ์  ปุเรนเต
2. เด็กชายปิยราช  ชูรัตน์
 
1. นายสุพจน์  ภาษี
 
150 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายพิจักษณ์  นันบุญมา
2. เด็กชายศรัญวุฒิ  สานารินทร์
 
1. นายภูวนาท  นิสัยตรง
 
151 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายอดิศร  แก้วมูลมุข
2. เด็กชายอัมรินทร์  เลิศวิชญกมล
 
1. นายกฤษฎิ์คำผา  ชำนาญ
 
152 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 1. เด็กชายธนาชัย  ศรีนารถ
2. เด็กชายอนุภากรณ์  ชมนาวัง
 
1. นายสุรชาติ  ชัยปัญญา
 
153 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  ทุมพร
2. เด็กชายนราธิป  ร้อยพรมมา
 
1. นางพิศมัย  แก้ววังชัย
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ภูมิศร
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ประกลาง
 
1. นางสาวแคทรียา  คุ้มคง
 
155 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 1. นายธนากร  ยงโสภา
2. นายภีรภัทร  ทองคำภา
 
1. นางสุพรรณี  ฝ่ายบุญ
 
156 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  ชมสีฉันท์
2. นายวัชรินทร์  ภูสีเงิน
 
1. นางสาวไพรรัตน์  จันทร์ประทัด
 
157 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 84.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายธรรมรงค์  แสนจำสาร
2. นายสุทธิชา  ภาภักดี
 
1. นางพนมพร  นามกุล
 
158 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชนุดม  ศรีสุรัตน์
2. นายธนวิทย์  สาระบุญ
3. นายวรากร  ประภิระนำ
 
1. นายวิสาคร  เศษรักษา
2. นายวิเชียร  ศรีลาพัฒน์
 
159 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. นายชัยวุฒิ  เสระ
2. นายปริญญา  มาลาเวช
3. นายปัณวิทย์  ไสยมาลย์
 
1. นายปิยวุฒิ  พรมภักดี
2. นายพงษ์พัฒน์  ศิริโท
 
160 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายฐิติศักดิ์  สุภาพ
2. เด็กชายณัฐวุติ  นะราสา
3. เด็กชายบุญส่ง  พันธ์นาง
 
1. นางณัฐพัชร์  งานไว
2. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
 
161 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนฤพนธิ์  ไสวงาม
2. นายนัฐวุฒิ  เฉียบแหลม
3. นายศราวุธ  บุตตะ
 
1. นางสาวพิมลวรรณ  พลสิงห์
2. นางสาวมนสิชา  โคตรตาแสง
 
162 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนากรณ์  คำพุด
2. นายภาคภูมิ  ทองดีบุตร
3. นายวรวุฒิ  บำรุงด้วง
 
1. นายอภิวัฒน์  ศรีกัณหา
2. นายลิขิต  จิตโส
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปริษา  กัณหาเรียง
2. เด็กหญิงปานไพลิน  เนื่องปัดสา
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  พูนภิญญา
4. เด็กหญิงยุวนิดา  กาสี
5. เด็กหญิงอุมาพร  แดงนาเพียง
 
1. นางจงรักษ์  พูนทอง
2. นางดรุณณี  จึงตระกูล
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวขวัญชีวา  ศรีชุม
2. นางสาวดุสิตา  จำปาพันธ์
3. นางสาวปวิณา   ชาปัญญา
4. นางสาวพัชราภา  ศรีบุญเรือง
5. นางสาวพัณณิตา  ชลพันธ์
 
1. นายนุกูล  ศรีโอษฐ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  สีสุกอง
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพชร  ผมเพชร
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยั่งยืน
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  สมิหลัง
4. เด็กหญิงพาฝัน  เกิดศิริ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ลิมสุวรรณ
 
1. นายสมนึก  คุ้มทรัพย์
2. นางสวลี  ปุญญา
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมยางสิม
2. เด็กหญิงลฎาภา  หมู่เพชร
3. เด็กหญิงวิภาวี  มีโชติ
4. เด็กหญิงสวิตตา  ยศตีนเทียน
5. เด็กหญิงเพื่อนนภา  เกาะแก้ว
 
1. นายสุพล  พรหมกูล
2. นายปัญญา  พราหมณ์ไธสง
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ลาภประสบ
2. นางสาวพรทิพย์  วงศ์ภักดี
3. นางสาวพัชรี  น้อยสิม
4. นางสาวพิมพ์ผกามาศ  สุดสังข์
5. นางสาววริฏฐา  ชมพุฒ
 
1. นายนุกูล  ศรีโอษฐ์
2. นางกานติมา  มูลทากุล
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวฉอ้อน  พุ่มเกาะ
2. นางสาวณัฐริกา  จันทร์รัตนวงศ์
3. นางสาวสุกัญญา  นามจำปา
4. นางสาวสุทธิดา  เย็นสวัสดิ์
5. นางสาวเพ็ญนภา  ตรีศรี
 
1. นายชูชาติ  สุทธิบุตร
2. นางสวลี  ปุญญา
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาววัชรี  ดวงโภคา
2. นางสาวสุดารัตน์  พึ่งไพศาล
3. นางสาวสุภาวดี  เอนกนวล
4. นางสาวอรอนงค์  โนนยะโส
5. นางสาวอรัญญา  พรมขุรี
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  ทุ่งจันทร์
2. นางสาวภัทฑิยา  มาอุ้ย
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  ทองคง
2. นางสาวกิตติยา  ทองดี
3. นางสาวชลธิชา  บริบูรณ์
4. นางสาวอัญชนา  ชำนาญ
5. นางสาวอารยา  ชัยรัตน์
 
1. นายชัยพิชิต  ไชยสิทธิ
2. นายอำนวย  มะโนมัย
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัฐิพร   ทองดี
2. นางสาวธนวรรณ  หอมกลาง
3. นางสาวธัญลักษณ์   บุญศรี
4. นางสาวปัญจภรณ์   ท่วมเพ็ชร
5. นางสาวพราวพิศุทธิ์   กันทำ
 
1. นางอารีย์   ลัทธิวรรณ
2. นายจรัญ  ภูชาดา
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  อินจันทร์
2. นางสาวนภาพร  แสนดาหมื่น
3. นางสาวพรรวษา  เฉื่่อยไธสง
4. นางสาวอภิชญา  ชินพะวอ
5. นางสาวอาภาศิริ  นอเคน
 
1. นางแสงอรุณ  พรรณรื่น
2. นางสาวครองทรัพย์  ดิลกโสภณ
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายชัยชนะ  สมีดี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  พนมเทียน
3. เด็กหญิงณัฐมน  พันนุรักษ์
4. เด็กหญิงมณฑิรา  สงพัฒน์
5. เด็กหญิงสุภัสรา  ภาวี
 
1. นายวทัญญู  สุวรรณประทีป
2. นางจตุพร  วงษ์โพธิสาร
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  วรรณโพธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงคำฮัก
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำฮัก
4. เด็กหญิงพิลดา  ทับไมตรี
5. นางสาวลัดดาวัลย์  ชมจันทร์
 
1. นางสาวยุวะภา  ราวี
2. นางสาวสุกัญญา  ภูครองนาค
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทะพิมพ์
2. เด็กชายชานนท์  แทนนา
3. เด็กหญิงณัฐวดี  พุทบุรี
4. เด็กชายบัณฑิต  พลเยี่ยม
5. เด็กหญิงศิริประภา  สีดำ
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นางสาวระพีพร  พันธ์สะอาง
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจินตนา  วิรักษา
2. เด็กชายธนชัย  การพรหมมา
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  พลศรี
4. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  พิมพ์ราศรี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไหวพริบ
 
1. นางเสน่ห์  พวงมาลา
2. นางอัมพร  จริยพันธุ์
 
177 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวจริยา  ดอกไม้งาม
2. นางสาวจุฑารัตน์  ชุ้มปรึกษา
3. นางสาวธารารัตน์  ชะนี
4. นางสาวอนุธิดา  พฤฒิคณี
5. นางสาวเครือมาส  ปลัดศรีช่วย
 
1. นางสาวยุวะภา  ราวี
2. นางสาวภัสญาดา  ปลัดศรีช่วย
 
178 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายกัมพล  พรมมา
2. นางสาวณัฐชา  พรมมา
3. นางสาวพิมพ์ใจ  โคยะบุตร
4. นางสาวรัตนาวดี  หลงสิม
5. นางสาวอรัญญา  พลดร
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นางสาวระพีพร  พันธ์สะอาง
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชลธิชา  ยาวิเศษ
2. นางสาวณัฏฐณิชา  พันเทศ
3. นางสาวพัชรินทร์  แสนคำ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์  โม้ลี
5. นางสาวศิริกมล  ผลประสาท
 
1. นางรุ้งตะวัน  ครองทรัพย์
2. นางนิธิดา  เบ้าศรี
 
180 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  นาคเหนือ
2. นางสาวจิรัตติกาล  อักษรณู
3. นางสาวพัชราภา  อาจบำรุง
4. นางสาวอฐิติยาภรณ์  แสนแสง
5. นางสาวเรือนขวัญ  ไชยราษฎร์
 
1. นางอารีรัตน์  เสาวรัตนพงษ์
2. นางสาวสุจิตรา  ชาเคน
 
181 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิรัชญา  คัดทะจันทร์
2. นางสาวภคพร  สงวนพงษ์
3. นางสาวรัตนาภรณ์  สิงห์ขาม
4. นายอัคคพล  งอสอน
5. นางสาวเจนจิรา  นวลเจริญ
 
1. นายพงศ์เทพ  สำเภาแก้ว
2. นายนำพงศ์  สุขสบาย
 
182 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกิตติกวิน  ฤทธิ์ลือไกล
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ชุมแวงวาปี
3. เด็กหญิงปนัดดา  คำไธสง
4. เด็กหญิงรุจิรา   บุรี
5. เด็กหญิงศุพัตชา  ขอพึ่ง
 
1. นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
2. นายนำพงศ์  สุขสบาย
 
183 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกันติพัฒน์  ด่านขุนทศ
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชาครพงศ์
3. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อุไรโรจน์
4. เด็กชายวิชชากร  อนวัชศิริวงค์
5. เด็กชายอังคาร  สิมมาโคตร
 
1. นางลดาวัลย์  อุปราเรืองโรจน์
2. นางพรจิตต์  ไกรขุนทศ
 
184 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวปภาวรินทร์  สีทอง
2. นางสาววรรณนิษา  แก่งสันเทียะ
3. นางสาววลัยลักษณ์  น้อยเภา
4. เด็กหญิงสุมิตตา  ประเข
5. เด็กหญิงเกศกนก  ล้านพลแสน
 
1. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
2. นายไพทูลย์  เพ็งแจ่ม
 
185 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาวชุติมา  หงษ์บินมา
2. นางสาวนันนิตา  ใจดี
3. นายปฏิภาณ  จำปาทอง
4. นางสาวสิริยากร  อาจมูลตรี
5. นางสาวสิริวรรณ  ล้านภูเขียว
 
1. นายพงค์ศิลป์  พรมรัตน์
2. นายเดชา  ทะมานันท์
 
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีดาวรรณ  นิยมไทย
2. เด็กหญิงปัฐทิชา  สุคนธกุล
3. เด็กชายภัทรพงศ์  เรืองแสง
4. เด็กหญิงเบญจมาศ  สกุลไทย
5. เด็กหญิงเมธาวีย์  แสงโฮง
 
1. นายวัฒนพงษ์  คงเจริญ
2. นางกฤติยา  พหลทัพ
 
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวภัทราภรณ์  บุญหาร
2. นางสาวรัตนาพร  ปินะกาโน
3. นายวาฤทธิ์  พลมุข
4. นายวิวัฒน์  ตุ่นเฮ้า
5. นางสาวสุภรัตน์  ศิริสุวรรณ
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ฐานะ
 
188 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวณัฐกาน  โสมคำ
2. นายธนพล  โนนทนวงษ์
3. นางสาวธัญญาเรศ  เทศสาย
4. นายภูวดล  เนาว์โสภา
5. นายวรกมล  ลิ้มมหาคุณ
 
1. นายอรรถกร  เกษรแก้ว
2. นางสาวสุธนาพรรณ  ธนสีลังกูร
 
189 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายจิระพัฒน์  ปัทถาพงษ์
2. นายณัฐวัฒน์  โดนสุข
3. นายดำรงศักดิ์  สอนเคน
4. นายมหัคฆพันธ์  พิทักษ์การ
5. นายรชต  ศรีชมชื่น
 
1. นางกมลวรรณ  สิมมาคำ
2. นายธนเดช  ศิริสุนทร
 
190 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. นายจตุรเทพ  เวชยานนท์
2. นางสาวดาวประกาย  ดอมไธสง
3. นายนรากร  ขนันไทย
 
1. นายภานุเดชา  ภะวะพินิจ
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัจจวงษ์
 
191 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  รูปสูง
2. นายภัทรพงษ์  กิติสาร
3. นายรัตชพล  หอมทอง
4. นายอภิรักษ์  อินทร์ชูวงค์
5. นายเตชพัฒน์  เป้งคำภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา  แก้วชะเนตร
2. นางสาวธัญญา  สุรวาทศิลป์
 
192 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกฤติยา  วัดเวียงคำ
2. เด็กชายกำธร  หล้าคำ
3. เด็กหญิงจิตตภรณ์  ขุมดินพิทักษ์
4. เด็กชายฉัทชนัน  พาลี
5. เด็กหญิงญาฐิกา  แสงสุรินทร์
6. เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรรั่ว
7. เด็กชายพิสิษฐ์  จ่าไธสง
8. เด็กชายภูวนาถ  อุดมศักดิ์
9. เด็กหญิงมนูญ  สิงห์เหิน
10. เด็กชายรธฏ  ปึงล้อม
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  โพธิ์พล
12. เด็กหญิงลลิตา  สุขพุทธ
13. เด็กชายวชิรพงษ์  จันดา
14. เด็กหญิงวริศรา  พินิจมนตรี
15. เด็กหญิงศรัญญา  มุงบุญ
16. เด็กหญิงสุภาวดี  มาดอนกลาง
17. เด็กหญิงอรวรรยา  คำศรี
18. เด็กหญิงอินธุอร  บุญหล้า
19. เด็กหญิงเกตวรินทร์  บัดลี
20. เด็กหญิงแพรพลอย  โคตรสา
 
1. นางสุภาพร  อ้วนสาเล
2. นางสาวน้ำทิพย์  เวทย์วีระพงษ์
3. นางสาววนาวรรณ์  กล้าหาญ
4. นางสาวพรณิชา  จันดา
5. นางสาวจิดาภรณ์  ถิ่นตองโขบ
 
193 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกิตติศักดิ์  อวนศรี
2. นางสาวจิราพร  หมื่นภูเขียว
3. นายชนะชน  ราชเทียน
4. นางสาวธมลวรรณ  สมใจนึก
5. นายปรานต์  เนื่องภักดี
6. นางสาวปัณฑารีย์  สวมกลาง
7. นายพีรภัทร  พุทธาศรี
8. นางสาวภิรมรัตน์  แตงเอี่ยม
9. เด็กชายภูมิประชา  ราชเทียน
10. นางสาววราภรณ์  แผลงศาสตรา
11. เด็กชายวรายุ  พลนรา
12. นางสาววิภาวี  นาดี
13. นายวโรดม  รูปชัยภูมิ
14. นายศตวรรษ  สุริโย
15. นายสุภาชัย  โชคจันทึก
16. นายอภิวัฒน์  หงษ์ชุมแพ
17. นางสาวอรอนงค์  เสียมภูมิเขียว
18. นายเจตณัฐ  ต้นคำ
19. นางสาวเบญญทิพย์  ลบบำรุง
20. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพชาญ
 
1. นายวะนิช  อุประชัย
2. นายวัชรศักดิ์  สอนชัยภูมิ
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายชูศักด์  เลพล
2. นายทินกร  สุปะมา
3. นายธีรภัทร์  กลิ่นศรีสุข
4. นางสาวนฤมล  จับมณี
5. นางสาวนลิตา  คำดูลย์
6. นายประภาส  จันทาศรี
7. นายพิชยา  ประเสริฐ
8. นายพีระพันธ์  ประภาสพรชัย
9. เด็กชายราเชน  คงขันตะ
10. นายศิริชัย  ไปแดน
11. นางสาวศิริวรรณ  สุปะทัง
12. เด็กชายสราวุธ  พลนงค์
13. นายสุวัฒน์  ยวนใจ
14. เด็กชายสุเมธ  กองเกิด
15. นายองอาจ  มาคะรม
16. นางสาวอณัศยา  เจริญกุล
17. นายอริยพงษ์  หารคำแพง
18. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ขันแก้ว
19. นายเชษฐา  นาชิน
20. นายเทวฤทธิ์  ไทยธานี
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางแววดาว  ไทยธานี
3. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
4. นางสุมลพรรณ  ศรีลำดวน
5. นายสุพัฒน์  นนทะเสน
 
195 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายก้องเกียรติ  ชัยรส
2. นางสาวฐิติยา  หาญสะคู
3. นางสาวณัฐวิภา  ป้องบุญจันทร์
4. นายทัษดนัย  เหนาะสิงหา
5. นายธนพงษ์  ปรีหจินดา
6. นายธีระยุทธ  พุทธสอน
7. นายนฤบศ  จันทร์สา
8. นางสาวปริมวลี  อุ่นถิ่น
9. นายปรีชา  สีชาลี
10. นายปัญญาพร  เงาศรี
11. นางสาวพิมพ์ปฏิภาณ  ชัดดง
12. นายภาคภูมิ  แก้วศรีบุตร
13. นางสาวมณีรัตน์  โพธิ์ศรี
14. นางสาวละมัย  นามทะปัด
15. นายวัชรพล  ผาจันทร์
16. นางสาวศศิธร  เขี่ยงถุง
17. นางสาวสุมิตตา  ศรีมหาพรหม
18. นางสาวหทัยรัตน์  ตู้บุดดา
19. นายเจษฏาธรณ์  บุตรสานาม
20. นายไกรวิทย์  หมวดเอ่น
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางสาวเตรียมศิลป์  แสงนางาม
3. นางสาวสุพรรณ๊  หาญวงษา
4. นายภาคภูมิ  มุพิลา
5. นายนิรมิตร  นามวิจิตร
 
196 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกิตติภูมิ  มูลสมบัติ
2. นายกีรดิต  ขาวอรุณรุ่ง
3. นายจตุพล  คำอ้อ
4. นายณัฐพงษ์  เหล่าทองสาร
5. นางสาวดวงกมล  ขุลีเทาว์
6. นางสาวดุสิตา  คาดบัว
7. นางสาวนภาพร  ขันแสง
8. นายนัทพร  ดอนเทพ
9. นางสาวปนัดดา  สีมาจันทร์
10. นายปิยะพงษ์  ดวงโนแสน
11. นายพงษ์พิพัฒน์  หล่าคำ
12. นางสาวพรสุดา  จันแดง
13. นางสาวพุทธรักษา  อาดสี
14. นางสาวภควดี  สินราช
15. นางสาวศิริรัตน์  รักสนิท
16. นางสาวศิริลักษณ์  ชุมแวงวาปี
17. นายสหัสวรรษ  คำนะ
18. นางสาวสุธาศิณี  พิมพาเรือ
19. นายอภิสิทธิ์  ตนใจ
20. นางสาวอารีรัตน์  พิลาชัย
 
1. นายอ่างทอง  โพธิ์ระงับภัย
2. นายณัฐกมล  กัสมะนันท์
3. ว่าที่พันตรีอภิชา  จันทร์ดา
4. นายโกเมน  โชติศิริ
5. นายรัฐพล  สืบศรี
 
197 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกมลสิริ  สุดจันทร์ฮาม
2. นายกฤษกร  บุยกวาง
3. นายกฤษณะ  แสงนภา
4. นางสาวกิรกิติ  อินทริกานนท์
5. นางสาวจินดาหรา  มองธรรม
6. นายชาติศิษฐา  คงนาวัง
7. นางสาวณัฐรัชน์  ศิริภัคกุลวัฒน์
8. นายดรัสพงศ์  สกุลคู
9. นางสาวดวงหทัย  สรชิตสาลี
10. นางสาวธันยพร  เลิศธีระวิวัฒน์
11. นางสาวธันย์ชนก  โพธิ์แย้ม
12. นายนราธิป  มูลสมบัติ
13. นายปรัชญา  ประจันตเสน
14. นายพศิน  เสียงใหม่
15. นางสาวมุทิตา  อินทะราช
16. นางสาวลลิตา  ศรีอุดม
17. นายสหัสวรรษ  พาคำ
18. นางสาวอัจฉริยา  เกียรตินอก
19. นางสาวอินทิรา  แซ่จัง
20. นายโฆษิต  บูชาชัยรัตน์
 
1. นายกิตติพล  ตางจงราช
2. นายกิตตินิพนธ์  สิรินทรภูมิ
3. นางนวลจันทร์  เลิศศึกษากุล
4. นางสาวบุษบากร  บงแก้ว
5. นางนลินี  กบิลพัฒน์
 
198 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายไชยวุฒิ  จันทร์โนนแซง
 
1. นางสาววัลลีย์  แสงสว่าง
 
199 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีโคตร
 
1. นางวรษา  ปัทมโสภาสกุล
 
200 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงชลิตา  นาพรม
 
1. นางอุบล  เจริญศิริ
 
201 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงวัลนิสา  รอบรู้
 
1. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
 
202 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณมาลัย  น้อยคำมูล
 
1. นางสาวจิรายุ  ตาหล้า
 
203 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวปิยะวรรณ  ไชยธรรม
 
1. นางบัวลาย  นิลเนตรสกุล
 
204 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจรัญญา  คำลิตร
 
1. นายเอนก  เวทย์วีระพงศ์
 
205 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวขวัญชีวา  มาป้อง
 
1. นางสาวเสวลักษณ์  นามจันดี
 
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  โคสาดี
 
1. นางสาวชาคริยา  เหลาลา
 
207 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวอทิตยา  เหล่าพรม
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
 
208 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีรศักดิ์  ครุธโต
2. นางสาวสิริธรรม  สวัสดิ์วงษ์
 
1. นางสาวชลิดา  ชาติมนตรี
2. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
 
209 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนมัสนันท์  บุญคำ
2. เด็กชายรชต  ภูมิพันธ์
 
1. นายชัยยา  เวฬุวรรณ
2. นางศศิมา  สุทธิอาคาร
 
210 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงชฎาพร  ป้องปัดชา
2. เด็กชายวัชรพล  สอนสี
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นางสาวระพีพร  พันธ์สะอาง
 
211 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ผิวผา
2. เด็กชายศิริศักดิ์  จิ๋วอยู่
 
1. นางสาวณัฏฐินี  ลีปา
2. นางสาวจันทร์จิรา  นิยมบุญ
 
212 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายพชร  สากุล
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุวอ
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
213 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวอรวี  ด่านชัยภูมิ
2. นายเจษฎา  ชานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยโทมนตรี  กรมทำมา
2. นายอนุกูล  วงษ์นาง
 
214 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชัชโชติ  กาเจริญ
2. นางสาวมัลลิกา  วรวิเศษ
 
1. นางสาวศิลายุ  ชาบัณฑิตพุฒ
2. นางสุรีพร  สวัสดิ์วงษ์
 
215 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวบุษบา  นามมนตรี
2. นายอภิสิทธิ์  ดีสุข
 
1. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
2. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
 
216 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายภควัช  แก้วเวียง
2. นางสาววศินา  หาจันดา
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
217 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายณัฐพงษ์  น้อยหา
2. นางสาวอาทิตยา  เพ็งทะเล
 
1. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
2. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
 
218 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกมลชนก  วงษ์บำราบ
2. นางสาวณัฐนันท์  รอดปั้น
3. เด็กหญิงนิภารัตน์  โควังชัย
4. เด็กหญิงพรชิตา  จันทร์อัมพร
5. เด็กหญิงมลธิรา  ทองป้อง
6. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญรินทร์
7. เด็กหญิงอริสรา  พรหมเสน
8. นางสาวอาภาพร  ฤทธิลือชัย
9. เด็กหญิงอุบลวรรณ  วิเศษรัตน์
10. นางสาวเกสรา  กันยาธัญดิษฐ์
 
1. นางณัฐกมล  กัสมะนันท์
2. นางพัฒนาพร  ศรีโปฏก
3. นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
 
219 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  ชมเชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงนุภาพร  ธงชัย
3. เด็กหญิงปวีณา  ลามสมบัติ
4. นางสาวพิมพ์มาดา  สารบูรณ์
5. นางสาววรรณวนัส  เขียวหนู
6. นางสาววริศรา  เบี้ยไธสง
7. เด็กหญิงสุพัสสา  ตู้จำรูญ
8. นางสาวอภิรดา  สุวรกิม
9. นางสาวเกตษฎารัตน์  ราสุ
10. นางสาวเกศรินทร์  พิมพ์วงศ์
 
1. นางเยาวนิตย์  อุประชัย
2. นายวะนิช  อุประชัย
3. นางประทิ่น  ลือชา
 
220 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงจันจิรา  พุ่มพวง
3. นายจันทบูรณ์  สุบัติคำ
4. เด็กหญิงชลลดา  กานุสนธิ์
5. นายธนากรณ์  น้อมมะณี
6. เด็กหญิงภานุมาศ  แดนดงยิ่ง
7. นายรัตนชัย  ชาวงษ์
8. เด็กหญิงสุชาดา  สู้สงคราม
9. นายสุรชิต  เสือปลา
10. เด็กชายอัษฎา  ศรีหัวโทน
 
1. ว่าที่ร้อยโทมนตรี  กรมทำมา
2. นายอนุกูล  วงษ์นาง
3. นางสาวสุวิชานันท์  สฤษฏ์กุล
 
221 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาบบัว
2. เด็กหญิงกัลยากร  ปะละกัง
3. เด็กหญิงชลนิชา  ด้วงพิทักษ์
4. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  โคตรโย
5. นางสาวมนัญญา  ศรีคาม
6. นางสาวสลินทิพย์  ธุระพันธ์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  ไชยดา
8. นางสาวอัจฉรา  จารี
9. เด็กหญิงอารียา  นนท์เสนา
10. นางสาวเยาวภา  กาสี
 
1. นายจักรพันธุ์  แก้วกัณหา
2. นางสาวระพีพร  พันธ์สะอาง
3. นางสาวเทวี  โฉมงาม
 
222 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกมัยธร  ด้วงเคน
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  อามาตรมนตรี
3. เด็กชายณัฐพล  ศุกรวัชรินทร์
4. นายนราธิป  นามโยธี
5. นายนัทวัฒน์  คำมูล
6. นายปพน  แสนนาใต้
7. เด็กหญิงสิริพร  เถื่อนธรรมโฮง
8. เด็กหญิงสุพัตรา  ซาสร้อย
9. นายสุมงคล  เครือสิงห์
10. เด็กหญิงสุมิตา  พิมมะหา
 
1. นางกัลยาณี  พลบำรุง
2. นางยุพิน  ขุนทอง
 
223 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  พลอินทร์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  คนซื่อ
3. นางสาวธนัญชา  สุทธิอาจ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  วัดเวียงคำ
5. นางสาวธิดารัตน์  ฤทธิ์มหา
6. เด็กหญิงนันทิชา  มอบนรินทร์
7. นายบัณฑิต  สีกวนชา
8. นางสาวยุไพรินทร์  โผสูงเนิน
9. เด็กหญิงลูน่า  อังคะศรี
10. นางสาววรินยา  สืบซุย
11. นางสาววิกันดา  วงคำจันทร์
12. นางสาวศิรินทร์ดา  สิทธิอาจ
13. นางสาวศิริลักษณ์  เจนชัย
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยิ่งชูรส
15. เด็กหญิงอัญชิสา  สุรพล
 
1. นายปิยะ  น้อยฤทธิ์
2. นายพัฒน์พงศ์  ปู่คาน
3. นายภาณุมาศ  โพธิ์หล้า
4. นายชำนาญ  โคตรอาสา
 
224 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกุลนัฐต์  ถังยิ้ม
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  จันทพล
3. เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วนารี
4. เด็กหญิงจีรพรรณ  คนขยัน
5. เด็กหญิงณัฐรินทร์  กิจจานุลักษณ์
6. เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วก่ำ
7. เด็กหญิงนาตาชา  เบญจศิลป์
8. เด็กหญิงบุณยวีร์  นครศรี
9. เด็กหญิงปาริชาติ  นามนสาร
10. เด็กหญิงพัชญ์สิตา  พิทยาธรดรรชนี
11. เด็กหญิงวิมลณัฐ  จึงเจริญธรรม
12. เด็กหญิงสวรรยา  คำเสนา
13. เด็กหญิงสุภาวดี  คำพิลัง
14. เด็กหญิงอารีญาภรณ์  พันธ์ุรักษ์
15. เด็กหญิงเขมิกา  ภูชื้นสี
 
1. นางสาวอังคนางค์  อยู่บัว
2. นายวัชรพร  กิจโป้
3. นายกิตติพันธ์  เหล่าสุวรรณ
4. นายมานพ  ดีงาม
 
225 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจระเข้วิทยายน 1. นางสาวกุสุมา  ถวิลถึง
2. นางสาวจิราพร  สอนศักดา
3. นางสาวญาณิศา  วงษ์จุฬา
4. นางสาวน้ำฝน  ชุมแวงวาปี
5. นางสาวปนัดดา  ไชยคาฤทธิ์
6. นางสาวปริศนา  เหล่าสงคราม
7. นางสาวปิยฉัตร  วานมนตรี
8. นางสาวปิยฉัตร  สีออน
9. นางสาวพรทิพย์  ดาก่ำ
10. นางสาวมัณฑนา  ทานาม
11. นางสาวรัชนีกร  หงษ์แดง
12. นางสาวลักษมน  เพ็งคุณ
13. นางสาวสุพัตรา  อ่อนโนนขวา
14. นางสาวอรวรรณ  จันทร์ทอน
15. นางสาวเจนจิรา  สนธิสัมพันธ์
 
1. นางรุ่งฤดี  สุดทอง
2. นายปรีชา  เสริฐสม
3. นายบุญถิ่น  ธรรมมา
4. นางสาวอนุสรณ์  แสนสมบัติ
 
226 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงกัลยา  บุญเพชร
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ป่าคอง
4. เด็กหญิงณัฐนรี  มณีวงษ์
5. เด็กหญิงนิภาพร  หล้ามาชน
6. เด็กหญิงบุญรอด  โคกแร่
7. เด็กหญิงปรางนภา  ผิวเผื่อน
8. เด็กหญิงพรรณษา  ธาตุดี
9. เด็กหญิงมยุรฉัตร  สริมา
10. เด็กหญิงวชิราภรณ์  อินธิราช
11. เด็กหญิงศศิธร  หล้าดวงดี
12. เด็กหญิงสุวนันท์  ตรีศรี
13. เด็กหญิงอภิญญา  ชนชนะชัย
14. เด็กหญิงอัจฉราพร  ลาดช้อย
15. เด็กหญิงไพลิน  เหมือนสิงห์
 
1. นางวาสนา   เจริญวิภารัตน์
2. นายสุวัณชัย  ตรีนอก
3. นายประคอง  กองเงิน
 
227 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   แก่นท้าว
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศาเจริญกุล
 
1. นางสาวกฤษณา   อึ้งตระกูล
2. นายเสถียร  เหล่าประเสริฐ
 
228 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายปรัชญา  ภูคำยอด
2. เด็กหญิงเย็นฤดี  โทแก้ว
 
1. นางสุวิมล  ทรงอาจ
2. นายพงษ์พัฒน์  เฉิดรัศมี
 
229 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เทียบเพชร
2. เด็กหญิงสุวนันท์  หงษา
 
1. นางนริศรา  สีหาราช
2. นายศุภชัย  กองเกิด
 
230 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยศ  ทานตะโทก
2. เด็กหญิงวรินยา  เทียมทะนงค์
 
1. นางอรวรรณ  ธรรมทอง
2. นางวารุณี  โพธิ์ลักษณ์
 
231 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงหยาดนภา  ผมน้อย
2. เด็กหญิงอริสรา  นาใจนึก
 
1. นางเกษีณี  สุดตาสอน
 
232 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนครินทร์  เปล้ากระโทก
2. นางสาวศุทธสินี  สิงห์ทองอนันต์
 
1. นายบุญเปรียบ  น้ำแก้ว
2. นางพรทิพา  ศรีวงษ์
 
233 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวปาริชาติ  โนนสว่าง
2. นางสาววิลาวรรณ  เหล่าจุม
 
1. นางดวงกมล  ชุมแวงวาปี
2. นายอภิศิลป์  แวดล้อม
 
234 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวบุษกร  วิเศษ
2. นายพัชรพงษ์  ปัดไธสง
 
1. นายสนั่น  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นายสืบพงษ์  วิชัยผิน
 
235 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายอภินันท์  ปัดการะนัง
2. นายอัษฎา  ดีตลอด
 
1. นายยรรยง  ชาญวิรัตน์
 
236 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวธนัญญา  ทันหา
2. นางสาวหทัยพร  โนนศรี
 
1. นายชูเกียรติ  วิเศษกุลพรหม
2. นายฤทธิเกียรติ  สิมารับ
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีบุญลาด
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายนรภัทร  รุ่งเจริญ
 
1. นายตรีวิทย์  จ่ายนอก
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธีรพงษ์  แซ่เฮง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
 
240 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงอัศรา  วงษ์สองคอน
 
1. นางดิจิตรตะ  แวดล้อม
 
241 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุตรหา
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
242 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  สนิทเชื้อ
 
1. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา
 
243 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. นางสาวสกาวจันทร์  รักษาสิทธิ์
 
1. นายเฉลิม  นาใจคง
 
244 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายอนันธวัช  หนูอิ่ม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
245 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายสรยุทธ  ชารี
 
1. นายสัณฐิติ  จ้ำนอก
 
246 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธนกฤต  ใบญาติ
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
247 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวรมณ  โนนลือชา
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
248 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงวันสุข  กนกคุณ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
249 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงนันทิกา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัลย์
 
250 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวเกษฎาภรณ์  สังหน่วง
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
251 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรหา
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
252 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชลนที  บุตรภักดี
 
1. นายบรรจบ  ทัพซ้าย
 
253 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศิรัญญา  ปฏิทัศน์
 
1. นายพินิจ  กุณาศล
 
254 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวอิสริยา  หินวิเศษ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
255 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวนภาวัลย์  โคตรฮุย
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
256 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  นาพยับ
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
257 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงลดาวฎี  ขันซ้าย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
258 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ศิริรางกูล
 
1. นางระเบียบ  บุตรสุโพธิ์
 
259 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  ดินเมืองชล
 
1. นางวชิรา  กมลผุด
 
260 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอารียา  ดวงสงฆ์
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
261 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  ครัวกลาง
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
 
262 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มีชาญ
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
263 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวเกตยา  ไชยทำมา
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
264 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวอาทิตยา  คำงาม
 
1. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
 
265 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวอาทิตยา  หอมโคกค้อ
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
266 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สนทาธร
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
267 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  ภูงามนิล
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
268 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายทนงศักดิ์  โพธิ์ลี
 
1. นางระเบียบ  บุตรสุโพธิ์
 
269 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐวรนันท์  เปียยุระ
 
1. นายพินิจ  กุณาศล
 
270 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. เด็กหญิงพนัสยา  ลักษณะวารี
 
1. นายสมภพ  แสนมณี
 
271 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  เกษศิริโยธิน
 
1. นางมยุรี  จันทรา
 
272 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายภูธเนศ  โพภักดี
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
273 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอภิชัย  พันธ์ุน้อย
 
1. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
 
274 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสุณัฐพงศ์  นามศรี
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
275 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 1. นางสาวจุรีรัตน์  โนราช
 
1. นายพิษณุ  สิระวัตร
 
276 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวธนพัชญ์  โสชาลี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
277 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  เบ็ดขุนทด
2. เด็กชายฐติพงษ์  ทองเทียม
 
1. นางสายหยุด  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
278 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 1. เด็กหญิงปรางฉาย  โวหารกล้า
2. เด็กหญิงอวภาส์  มาตย์คำ
 
1. นางสาววนิดา  อารีเอื้อ
2. นางสาววรมัย  สิงห์แก้ว
 
279 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แก้วขวัญฟ้า
2. นางสาวศิริรัตน์  อุดม
 
1. นางสาวณฐมน  วันสืบ
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
280 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงพานทอง  ลำข้อ
2. เด็กหญิงมุทิตา  นาน้อย
 
1. นางจิตประสงค์  ไพศาลพงษ์
2. นางสาวแคทลียา  ปักโคทานัง
 
281 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงทองเพชร  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวาสนา  ทองธิราช
 
1. นางสาววิณมล  แสงกระจาย
2. นายเอนก  พรมสา
 
282 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สมภาร
 
1. นายเอนก  พรมสา
 
283 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายวรากรณ์  นารินทร์
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
284 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. เด็กหญิงอภิวรรณ  บุญจุ้ย
 
1. นายสมภพ  แสนมณี
 
285 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายพงศธรณ  กุศลาไสยานนท์
 
1. นายสุจินต์  หอมสิน
 
286 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายรัฐพล  แช่มโนนลาว
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
287 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายสุทธฺิพงษ์  พุทธา
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
288 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายวชิระ  มาตย์นอก
 
1. นายอภิชัย  สนอุป
 
289 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายคมกฤษ  ไวยธนท์
 
1. นายทินกร  ศรีมุงคุณ
 
290 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวนัทธมน  ทุมหนู
 
1. นายสุจินต์  หอมสิน
 
291 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวเกศมณี  สอนผล
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
292 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำจริง
2. เด็กชายพรพิชิต  หงส์สิงห์
3. เด็กชายพีรภัทร  จันทาสี
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางชลธิชา  ทองแม้น
 
293 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  บัวใหญ่
2. เด็กชายปัญญากร  ดีรักษา
3. นายสมชาย  ฆารสว่าง
 
1. นายฉัททันต์  วิโย
2. นายชาญวิทย์  มณีเรือง
 
294 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดาภา  สอนมั่น
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  รักญาติ
3. เด็กหญิงศรุตา  เครื่องศรีพงษ์
 
1. นายณรงค์ฤทธิพงศ์  ยั่งยืน
2. นายวีรวัฒน์  แสนจัทร์ฮาม
 
295 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายภานุโชค  หลําพึ่ง
2. เด็กชายภูวนันท์  พันธ์ศิริ
3. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  พรมนา
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายกิตติชนม์  ทองสุข
 
296 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายคมกฤษณ์  นาคหมื่นไวย์
2. เด็กชายพิราเชนทร์  สานนท์
3. เด็กชายศิวัฐ  จันทรโชโต
 
1. นางมยุรี  จันทรา
2. นายสัณฐิติ  จ้ำนอก
 
297 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  ว่องไว
2. นายภราดร  วันที
3. นายยุทธนากร  สุวรรณี
 
1. นายโรมรัน  วันที
2. นางสาวสุจิตรา  น้อยศรี
 
298 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  ผิวสอาด
2. นายธิตินันท์  ธรรมกันหา
3. นายบุญธนะวัฒน์  กำลังรัมย์
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
 
299 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. นางสาวณัฐธิดา  อันทะปัญญา
2. นายนัทชนัน  เริงสุข
3. นายเกียรติศักดิ์  หลงนาม
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัลย์
2. นายอำนาจ  ภาคศัพท์
 
300 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายจิรเมช  สร้อยตะกลาง
2. นายนครินทร์  วาทโยธา
3. นายอภิรมย์  กิ่งทุม
 
1. นายทินกร   สดสุชาติ
2. นายลิขิต  พรหมพลเมือง
 
301 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายพงษ์พิภัก  จันทาม่วง
2. นายสิทธิพงศ์  โนนทิง
3. นายอุทัย  แพ่งพนม
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายวีระศักดิ์  อาษาพนม
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  แสนกั้ง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายเปรมศักดิ์   ทุยเวียง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายทักษ์ดนัย   แก้วเมืองน้อย
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวรชาติ  ศรีวารี
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายจักรพรรดิ  อินทราชา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพิพรรธ  สาธุเสริฐ
 
1. นางสาวสุภัทรา  พันนาเวียงจันทร์
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวศิริพร  สนวนรัมย์
 
1. นางสาวโชติมา   ณิยกูล
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเอกรัฐ   ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  มองเพ็ชร
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายครองพงศ์  สมอุ่มจารย์
 
1. นางประครองทรัพย์  สมอุ่มจารย์
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวยุพาพิน  โมมา
 
1. นางสาวโชติมา   ณิยกูล
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายนิพนธ์  พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โพนขัน
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายเปรมศักดิ์   ทุยเวียง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวสุจิตรา  ไชยตะมาตย์
 
1. นางสาวโชติมา   ณิยกูล
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายรุ่งรพี   สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ดวงมณี
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวนรีภร  นาผม
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายณัฐวัตร  ยะถิโล
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 99.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายวีรภัทร  จำปาไทย
 
1. นางสาวธัญพิมล  สวัสดิ์ทา
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  โคตรโยธา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรรณไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ละครขวา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 98.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนา  มั่งศิลป์
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกุลธิดา  ยมมูล
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก  ชัยศิริ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสราวุธ  อาดน้อย
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายธนากร   ดวงมูลรี
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชาดา  อุทัยแพน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มพิมาย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายปราโมทย์  เส้นสิมลา
 
1. นางแววดาว  ไทยธานี
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอนุชา  คำวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายเมษา  สีโม้
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวปัญญาพร  ทองอร่ำ
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงภัทรชราภรณ์  พุทธสะลา
 
1. นางแววดาว  ไทยธานี
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  ภูเวียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมา  บุตรเวียงพันธ์
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวภาณุมาศ  พงษ์เจริญ
 
1. นางแววดาว  ไทยธานี
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายศุภวิทย์  โตปาน
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  พักทิง
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  เหล่าวงสี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
2. เด็กชายธีรพงศ์  โคตรโยธา
3. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
4. นายพีรพัฒน์  จันทนะ
5. นายราชัน  แสนสว่าง
6. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
7. นายสราวุธ  อาดน้อย
8. นายสุทิน  ศิริเสาร์
9. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
2. นายอนันต์  เจริญรัมย์
3. นางสาววันวิสาข์  ภูมิสายดอน
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจันทร์ภรณ์  วุฒิศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  นาคอุดม
3. เด็กหญิงบุษยา  เปาว์โรหิต
4. นางสาวปราชญาพร  ไชยชนะ
5. นางสาวปาริฉัตร  นามวิเชียร
6. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
7. นางสาวรุ่งนภา  พงษ์ชัย
8. นายศุภวิทย์  โตปาน
9. เด็กชายเอกพันธ์พงษ์  ปะจันสี
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
3. นายชยกร  บัณหาร
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์ไม้
2. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
3. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
4. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มวัด
5. เด็กหญิงศราวดี  ขวาลา
6. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
7. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
8. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
9. เด็กหญิงแพรภิรมย์  เรือนสวัสดิ์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี   เบ้าศรี
3. นายวทัญญู  ภูชาดา
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  โพนขัน
2. เด็กชายณัฐภัทร  แสนกั้ง
3. นายธนากร  กุระกัน
4. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
5. เด็กหญิงปวิตรา  มุ่งสุดใจ
6. นายพีรพัฒน์  จันทนะ
7. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  พวงชะบา
9. นายราชัน  แสนสว่าง
10. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
11. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
12. นายสุทิน  ศิริเสาร์
13. นายอภินันท์  จันทเจียง
14. เด็กหญิงอาทิตยา  พิมพ์แก้ว
15. เด็กชายเชี่ยวชาญ  คงแสนคำ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
2. นายทศวรรต  มรรครมย์
3. นายอนันต์  เจริญรัมย์
4. นางสาววันวิสาข์  ภูมิสายดอน
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวธิดารัตน์  นาคอุดม
2. เด็กหญิงบุษยา  เปาว์โรหิต
3. นางสาวปราชญาพร  ไชยชนะ
4. นางสาวปาริฉัตร  นามวิเชียร
5. นายปิติกร  ปรีชาโชติ
6. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
7. นางสาวภัทรภร  ขวนขวาย
8. นางสาวรุ่งนภา  พงษ์ชัย
9. นายวราธร  แทบท้าว
10. นายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
11. นายศิวกร  โคตรทา
12. นายศุภวิทย์  โตปาน
13. นายสดุดี  ศิริทองสุข
14. เด็กชายเอกพันธ์พงษ์  ปะจันสี
15. เด็กหญิงแววฟ้า  ศิริหนองบัว
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
2. นายชยกร  บันหาญ
3. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
4. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
4. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
5. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
6. เด็กชายณัฐพงศ์  มูลเหลา
7. นายนิกร  แสงโทโพ
8. เด็กชายวทัญญู   มูลตา
9. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มวัด
10. นางสาวศราวดี  ขวาลา
11. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
12. เด็กชายสุรนันทร์  ยศสูงเนิน
13. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
14. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
15. เด็กหญิงแพรภิรมย์  เรือนสวัสดิ์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายจรัล  รัตนบุญทา
3. นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล
4. นายวรายุทธ  หมวกแสง
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิรา  บรรเทาทุกข์
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสนโคก
3. เด็กชายณัฐภัทร  แสนกั้ง
4. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
5. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
6. เด็กชายวรากร  มุงคุณคำชาว
7. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
8. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
9. นายสราวุธ  อาดน้อย
10. เด็กหญิงสุชาดา  อุทัยแพน
11. เด็กหญิงสุนิสา  บรรเทาทุกข์
12. เด็กหญิงอนุชศรา  น้อยศรี
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายทศวรรต  มรรครมย์
3. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
4. นางสาววันวิสาข์  ภูมิสายดอน
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ชาวเกวียน
2. นายชินวัตร  ศรีนภาดร
3. นางสาวฐิติวรดา  สังมะณี
4. นางสาวดุสิตา  พิลา
5. นางสาวธนัญญา  เจริญผล
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  นาคทัด
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สุดจริง
8. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์  ศรีหลัก
9. เด็กหญิงมนัญชยา  วัดศรี
10. เด็กชายรักษ์เกียรติ  กลีบจำปา
11. นายสถิตพงษ์  อันทพิระ
12. นางสาวสัตตญา  พิลา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
2. นายนฤเบศ  ขันชา
3. นางสาวธัชกร  หีบแก้ว
4. นางสาวโชติมา  สถิรวงศ์วรรณ
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
2. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
3. เด็กชายจักรพรรดิ  อินทราชา
4. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
5. นางสาวธันชนก  ศรีหงษ์ทอง
6. นายนิกร  แสงโทโพ
7. นายประดับ  อุ่นภักดิ์
8. เด็กชายภูรินทร์  เทือกโฮม
9. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มวัด
10. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
11. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
12. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายวทัญญู  ภูชาดา
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  รักษาพล
2. นายกฤตพัฒน์  พรรณวงศ์
3. นางสาวกัลติมา   สายสมุทร
4. นายทินภัทร  ทำนา
5. นางสาวน้ำทิพย์  ทิพราษฎร์
6. นางสาวพัชนีกร  ศิริคุณ
7. นางสาวพิมพ์ประพัตร  ศรีโย
8. นางสาวพิยดา  แก้วขอนแก่น
9. นางสาวยุพาพิน  โมมา
10. นายรัชพล  ยังยิ่งทรัพย์
11. นางสาววนิดา  ธรรมวันนา
12. นางสาววรรณษา  อินทรา
13. นางสาววรินยา  ศรีคันธะรัก
14. นางสาววันวิสาข์  เขียวในวัง
15. นางสาววาริยา  หล้ามูล
16. นางสาวศิริพร  สนวนรัมย์
17. นางสาวสุจิตรา  ไชยตะมาตย์
18. นางสาวสุชาดา  โพธิจักร์
19. นางสาวเบญจวรรณ  ประจิตร
 
1. นางสาวโชติมา   ณิยกูล
2. นายสมเกียรติ  ศรีคำมุง
3. นางสาวชมพูนุช  ประสงค์ศิลป์
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หงษ์คำสร้าง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ปู่โว
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  รู้สูงเนิน
4. เด็กชายชยุตม์  ชาญจระเข้
5. นางสาวชลลดา  จันทแพทย์
6. เด็กชายณัฐพร  คำสีทา
7. เด็กชายทักษิณ  ดียะชุย
8. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
9. เด็กหญิงบัญธิตา  เลิศฤทธิ์
10. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมวงษา
11. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อรัญชัย
12. เด็กชายวีรภัทร  จำปาไทย
13. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ดอนเสี้ยว
14. นางสาวสุดารัตน์  เหลาเพ็ง
15. นางสาวสุวรัญญา  แตะกระโทก
16. เด็กชายอภิชาติ  ผู้ดีด้วน
17. เด็กชายอัษฎา    แสนศิลา
18. นางสาวอารียา  ชัยเนตร
19. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
20. เด็กหญิงแพรนวล  ศรีมนตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
2. นางสาวธัญพิมล  สวัสดิ์ทา
3. นางเยาวพา  ทองแย้ม
4. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
5. นางวชิรา  กมลผุด
6. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
4. เด็กชายจักรพรรดิ์  อินทราชา
5. เด็กชายจักรเพชร  ทรงอาจ
6. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
7. เด็กชายชนะชัย  ปฏิสนธิ์
8. นางสาวชนิดา  เสนาจอหอ
9. เด็กชายณัฐพงศ์  พลเหลา
10. เด็กชายธราดล  วินไธสง
11. เด็กชายธีรพงษ์  เลิศรักษ์
12. นายนิกร  แสงโทโพ
13. นางสาวพิชามุญ  ช่างเกวียน
14. เด็กหญิงรวิสรา  สายจันทร์
15. เด็กชายวัฒนภูมิ  ตุ้มวัด
16. นางสาวศิรนันท์  มาลาสาย
17. นางสาวศิริมาพร  เจริญไชย
18. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
19. เด็กหญิงสโรชา  โยธาทูน
20. เด็กชายอธิชา  มะเริงตระกูล
21. เด็กชายเทวินทร์  เทียมทนงค์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นายมนตรี  เบ้าศรี
3. นางอรดี  แก้วชะเนตร
4. นายวทัญญู  ภูชาดา
5. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
6. นางนวลลออ  พลรักษา
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายบุรินทร์  ชั่งจอหอ
2. เด็กชายปราโมทย์  ปัญญาคำ
3. เด็กชายพนิต  น้อยตำแย
4. เด็กชายยุทธภูมิ  แก้วจำเริญ
5. เด็กชายสิทธิโชค  ทีลาวงศ์
6. เด็กชายเทพไผท  เทียมดอกไม้
 
1. นายศาสตร์ศิลป์  ฝ่ายสูญ
2. นายสมบัติ  หัสโรค์
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายปรมี  แย้มสรวล
2. นายปรเมศ  ลาซ้อน
3. นายภาคภูมิ  เนื่องชมภู
4. นายรัฐธรรมนูญ  กาบบัวศรี
5. นายราม  จันทะโยธา
6. นายอานัศ  กสิวรรณ์
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
2. นายพรชัย  นามวงษ์
3. นายอิทธิพล  พรกุณา
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายจักรวัฒน์  ไชยสงค์
2. เด็กหญิงปาริตา  ขาวพา
3. เด็กชายปุณณดา  บุญประคม
4. เด็กชายพงศภัค  ทองพันชัง
5. เด็กชายมงคล  เบิกบาน
6. เด็กหญิงอธิชา  วาทะแก้ว
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายนันทวุธ  เพียโถน
2. นายนิติ  โพธิ์นา
3. เด็กหญิงนิภาพร  สุดาทิพย์
4. เด็กชายภีรภัทร  กิตติกุลประเสริฐ
5. เด็กชายสุรเดช  พะระบาล
 
1. นายสมพล  สมภักดี
2. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายณัฐชนน  เสิกภูเขียว
2. เด็กชายทัศนัย  ถังนางชน
3. เด็กชายนิสิต  สิทธิคุณ
4. เด็กชายพงศกร  จันสนิท
5. เด็กชายอิทธิพล  สุขศิริพัฒนพงษ์
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุริยันต์
 
1. นายจิราวัฒน์  หารคำจันทร์
2. นางสาคร  พันธะลี
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายบัณฑิต  มินิล
2. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  พันเพลิงพฤกษ์
3. เด็กชายพิตตินันท์  ละดาดก
4. นายวรากรณ์  วรลักษณ์
5. นายสหรัฐ  หมีแสง
6. นายเสกสรร  นาหัวนิล
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
2. นางวิภาวดี  นวลพัด
3. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายนพเกล้า  ปราบแกะ
2. นายนายเอกพล  มะโนสัย
3. นางสาวพรพิมล  ศรีแก้ว
4. นายวสันต์พรรษ  เทพไกลวัล
5. นายอธิพงศ์  สกุลตาล
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
2. นายวิรวัฒน์  ฉัตรวิโรจน์
3. นายอนุชิต  ผลภิญโญ
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายจีรศักดิ์  บุญเพ็ง
2. เด็กชายนรงค์  แสงกระจาย
3. นายพงศธร  ฟองฟุ้ง
4. นายภานุวัฒน์  ยมศรี
5. นางสาววารุณี  ไทยทวี
6. นายอภิราบ  นูวบุตร
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
3. นายประโมทย์  นันนิลย์
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายธีรยุทธ  อนุรักษ์ชัย
2. นายนิวัฒน์  บุญโต
3. นายวิษณุ  แสนคำ
4. นายศุภสิทธิ์  เหลืองงาม
5. นายสุคนธ์  คุณรงค์
 
1. นายกฤษกร  ปุ้งโพธิ์
2. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
3. นางสาวไพรรัตน์  จันทร์ประทัด
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกิตติวัฒน์  เมาแรด
2. นายชัชพงศ์  ภวภูตานนท์
3. นางสาวธันย์ชนก  ศรีทอง
4. นายรัฐพล  แซ่ตั้ง
5. นายสหราษฎร์  ขุ่มด้วง
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกพร   ประวรรณกี
2. เด็กหญิงกาญจนา   อรุณชัย
3. นายกานต์กวิน   โสสีภา
4. เด็กหญิงกุลสตรี   ชุ่มนาเสียว
5. เด็กชายณัฐดนัย   ไชยชนะ
6. นายณัฐพนธ์   ฤกษกรี
7. เด็กหญิงณิชนันทน์   สุวรรณสนธิ์
8. นายธนวัฒน์   แซ่โคว้
9. นางสาวธนัญชา   สุทธิอาจ
10. นายธนากร   ภิญโญ
11. นางสาวธนาภรณ์   ส่งเสริฐ
12. นายธนายุทธ   วงษายาง
13. เด็กหญิงธัญลักษณ์   ปุ้งโพธิ์
14. เด็กหญิงธัญสิริ   รัตนโชติกุลชัย
15. นางสาวธิดารัตน์   วัดเวียงคำ
16. นายธีรศักดิ์   ร้อยพรมมา
17. นางสาวนุสรา   พิมพ์เรือง
18. นายบัญชา   คำโมง
19. เด็กหญิงบุศรินทร์   มูลพิมพ์
20. นางสาวปนัดดา   สิงเหิน
21. นางสาวปนัดดา   เหลาลาภะ
22. นางสาวปภัสรา   ดอนแสง
23. เด็กหญิงปัณฑารีย์   กุตัน
24. นายปารวัตร   ไทยะลา
25. นายพงศ์พีระ   ชนะชัย
26. เด็กหญิงพรรณรัตน์   มิเถาวัลย์
27. นายพลวัฒน์   ต้นเรือง
28. เด็กหญิงมัตตัญญุตา   อภัยพลชาญ
29. นางสาวรัตนานุภัตร์   กงศร
30. นางสาวรุ่งทิมา  สอดโคกสูง
31. เด็กชายวัชรพล   แก้วสกุล
32. นางสาววิชุดา   ฮ้อเถาว์
33. เด็กหญิงศลิษา   วงษ์ธานี
34. นางสาวศลิษา   แสนศรี
35. นายสรกฤษณ์   พรมประดิษฐ์
36. นายสิทธิพล   ช่วยโพธิ์กลาง
37. เด็กหญิงสิริกันยา   พรหมประดิษฐ์
38. นางสาวสิรินยา  ชนะบัว
39. นายอภิสิทธิ์   มาไทย
40. นายอัมรินทร์   พั้วหลง
 
1. นายสมพล  สมภักดี
2. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
4. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
5. นายธีรยุทธ  ไชยลา
6. นายรัฐพล  สืบศรี
7. นายเศกสรรค์  แสนกัณหา
8. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายคฑาเทพ  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชลาลัย  แสงใส
3. นางสาวณัฐธิดา  มิสา
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
5. นางสาวณิติยา  แคนใหญ่
6. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
7. เด็กชายทัตดนัย  ผิวรัตน์
8. นางสาวธนัดดา  ยันทูล
9. เด็กหญิงธัญชนก  นนติวาลย์
10. นางสาวธิดารัตน์  เม่นคล้าย
11. นายธิภาโชค  บุษดี
12. นายธีรพันธ์  สุขสุวรรณ
13. เด็กชายธีรเดช  บญมี
14. เด็กชายนรินทร  ศรีนาง
15. เด็กหญิงนุสรา  ชายศ
16. เด็กหญิงประภาวี  ศรีบุญ
17. นายปราโมทย์  ซาบุ
18. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชื่นชม
19. นายปิยะณัฐ  จุลนาค
20. เด็กชายพงศกร  นันตะมาตร
21. เด็กชายมงคล  อิ่มละมัย
22. เด็กชายรณฤทธิ์  บัวชน
23. นางสาววรรณิศา  บุตรี
24. เด็กชายวรวุธ  น้อยจุฬา
25. เด็กชายวาวิช  สอนรัมย์
26. นายวินิจ  แสงใส
27. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
28. เด็กหญิงวีระดา  หล้าแก้ว
29. นายศราวุธ  สุขสุวรรณ
30. เด็กหญิงศรีสุดา  เหล่าพรม
31. นางสาวศิริวรรณชนก  พิลาลี
32. เด็กหญิงสุณิสา  คำพิทูล
33. นายอติรุจน์  ยันทูล
34. เด็กหญิงอนันธิกา  สุราษฎร์
35. นายอภิสิทธิ์  เลบ้านแท่น
36. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
37. เด็กชายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
38. นายอวิรุทธ์  บุตรี
39. นางสาวอาทิตยา  ผุยคำผิ
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยันทูล
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นายพยุง  แสงไสย์
4. นางอรสา  วรชินา
5. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
6. นายสายธาร  กองน้ำ
7. นางสาวธิดารัตน์  ศรีอินนุย
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เรืองแก้ว
2. นางสาวกัญญารัตน์  แสงลุน
3. เด็กหญิงจิตรานุช  คุ้มจันดี
4. นางสาวจิรัชยา  ปันสาย
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  แสงศิลา
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  พิรุณ
7. เด็กชายจิรโชติ  รัตนพลที
8. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์บ้านค้อ
9. นายชาญชล  ลามุล
10. นายณัฐชนน  โนนโม้
11. เด็กชายณัฐพล  โกมุทพงษ์
12. นายธันย์ชนก  จักรเสน
13. นายธันวา  กุลศรี
14. นายธีรรัตน์  ศรีหนองกุง
15. นายธีรเทพ  เล็บขาว
16. เด็กหญิงนุชรี  ถียัง
17. นางสาวบุญนัดดา  คัลโส
18. เด็กหญิงปนัสยา  นุชวงษ์
19. นายปรัชญา  เทพพันธ์
20. นายปริญญา   บุตรแดงน้อย
21. นางสาวปิยพร  วรานนท์
22. เด็กชายพรชนิตว์  สอนฮุ่ง
23. นางสาวพรชิตา  ศรีบูโฮม
24. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมทอง
25. นายพสิษฐ์  บุญกว้าง
26. นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบูโฮม
27. นางสาวมณีรัตน์  พันภูรักษ์
28. นางสาววชิรา  สุทธิศารตร์
29. นายวรพล  อัคคะ
30. เด็กชายวุฒิธนา  สีดาช่วย
31. เด็กหญิงศศิวรรณ  มูลตรี
32. เด็กหญิงศิรินภา  พรบุบผา
33. เด็กชายศุภวัฒน์  หวยโนนทัน
34. เด็กชายสรวิศ  พระลับรักษา
35. เด็กหญิงสราลักษณ์  มั่นใจ
36. เด็กหญิงสุทธิดา  ผาไหม
37. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คลังเกตุ
38. นางสาวอาริยา  สายทองคำ
39. นายเจษฎาภร  จิตติเคนา
40. เด็กชายเมืองมล  เจริญคุณ
 
1. นายอิศราพงศ์  พรหมวงศานนท์
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
4. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
5. นายมนัสชัย  ทองสา
6. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
7. ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล
8. นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวจันทิมา  รัตติผา
2. นางสาวจิราพร   สิงห์อ่อน
3. นางสาวจิราวดี  สิงห์โสภา
4. นางสาวดุสิตตา  ภูลายยาว
5. นายธีรวุธ  เพ็งน้อย
6. นายนริศร  กองปัญา
7. เด็กหญิงนันทิตา   นามนิยม
8. นายภาคภูมิ   โคตก่ำ
9. นายภาคิน   ทุ่นทอง
10. นายภาสกร   สิงห์ลี
11. นายมงคล   เบ้าเรือง
12. เด็กหญิงยุวรินทร์  โพธิ์ศรีอุ่น
13. เด็กหญิงรัชดา  ศรีพรม
14. นางสาวลลิตา  เหล่าสุพรรณ
15. นายวีระยุทธ   สิงห์สุธรรม
16. นางสาวศศิวิมล  อุทัยแพน
17. นางสาวศศิวิมล  พรมสา
18. นางสาวศศิวิมล  พรมสา
19. นายศักดิ์สิทธิ์   ไชยตอกเกี้ย
20. เด็กหญิงศิริลักษณ์   มาตสมบัติ
21. นายสราวุธ    พลอยกระจ่าง
22. นางสาวสิริวรรณ  สาละ
23. นายอภิสิทธิ์   สะตะ
24. เด็กหญิงอังคนา  สิงห์สาคร
25. เด็กหญิงเครือฟ้า  มุ่งคีมกลาง
26. นางสาวเมธาวี  ครยก
27. นายเรณุวรรษ  กลิ่นพิมาย
 
1. นายสุนันท์  บุญหล้า
2. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
3. นายสมควร  หาจันดาห์
4. นายสมควร  หาจันดาห์
5. นายชัยวิขิต   สุวรรณเรือง
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   ศรีหลัก
2. นายกฤติกานฑ์  สิมสา
3. เด็กชายกฤษฎา  สระวาสี
4. นางสาวกฤษณา  พันธ์ทอง
5. นางสาวจุฑามาศ  มุ่งดี
6. นางสาวจุฑารัตน์  มุ่งดี
7. นายชัยวัฒน์  กาภูคำ
8. เด็กชายฐนะวัฒน์  แดงเจริญสุข
9. เด็กหญิงณัชนิชา  ทิศมนตรี
10. นางสาวณัฐนันท์   ลีละพัฒน์
11. เด็กชายทรงทรัพย์  ราชมะโรง
12. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  แก้วโลก
13. เด็กหญิงทิพาพร   โพธิสุข
14. เด็กชายธนากร  ทองดี
15. นางสาวธนิสร  ใจร้อน
16. นายธรรมรัฐ  มูลสาร
17. นายธีระพัฒน์  แก้วพา
18. นางสาวนิภาพรรณ   สันที
19. นายบัณฑิต  นันทรัศมี
20. เด็กหญิงปิยะวรรณ  พัฒนแสง
21. เด็กชายพงษ์เพชร  พืชผักหวาน
22. นางสาวมัณฑิกา  ไก่ดำ
23. นางสาวรวิวรรณ  ผาสกุล
24. เด็กหญิงรัตติกาล  รวดทรง
25. นายวรากรณ์  อบเชย
26. นายวิชญา  สุวรณชมภู
27. เด็กชายสหรัฐ  ปฏิสนธิ์
28. นางสาวสิรินธร  สว่าง
29. นางสาวสุดารัตน์  คำสีแก้ว
30. นายสุทธิศักดิ์  พูคำ
31. เด็กชายสุเมธ  แสนสมบัติ
32. เด็กหญิงสโรชา  นุ่มสุข
33. เด็กชายอธิพล  ศิริพรรณ
34. นายอนุกูล  ชาวโพธิ์
35. เด็กชายอนุกูล  วงษ์แสงตา
36. เด็กหญิงอภิญณา  บุญทะแสง
37. นายอภิภัทร  เงาะเศษ
38. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชื้อเมือง
39. นายอัมรินทร์  นิลนวล
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไทยใหม่
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
2. นางอรดี  แก้วชะเนตร
3. นายวรายุทธ  หมวกแสง
4. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
5. นายมนตรี  เบ้าศรี
6. นายพจนา  โสภาชัย
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกฤตเมธ  ปานทอง
2. นายกฤษฏา  อั้นทอง
3. เด็กชายจรัสพล  ผ่องแผ้ว
4. นายชญานนท์  ธรรมชาติ
5. นายชนัญชิดา  นันภูเขียว
6. นายชนัทธน  มาลัยทอง
7. นายชยพล  ลาผา
8. นางสาวฐิติชญา  แพงไทย
9. นางสาวทับทิมทิพย์  ศรีรักษา
10. เด็กชายธนาดิษฐ์  ขันอาสา
11. นายธนาวุฒิ  ชาติสุวรรณ
12. นายนนทภัทร  หงส์คำ
13. นางสาวนิชาภา  วงศ์เมือง
14. เด็กชายนิสิต  สิทธิคุณ
15. นางสาวบุษราคัม  คูเวนเบิร์ก
16. นายพงศ์พัทธ์  ชนชี
17. นายพลศักดิ์  เลิศคอนสาร
18. เด็กชายพัชรพล  เตือนประโยชน์
19. นายพันธกานต์  มะนารัมย์
20. นางสาวพิจิตรา  ตู้ทอง
21. นายพิมลเมธ  ศรีธรรม
22. นายภัคพล  วงษ์สุรไพฑูรย์
23. นายภานุวัฒน์  แก้วใส
24. เด็กชายภานุวัฒน์  สีหานารถ
25. นายภิรมย์  พุทธเสน
26. นายวัชรินทร์  โสดอน
27. นายวันชัย  มุ่งเงิน
28. เด็กชายวิวัฒน์  จันทร์ทอง
29. นายศราวุธ  พิมพ์คำไหล
30. นางสาวศิรินธร  กูดทา
31. เด็กหญิงศิริพร  โปร่งสันเทียะ
32. นายสกลวรรธน์  อู่เหล็ก
33. นายสถาพร  หลอดอาสา
34. นายสุทธิพงษ์  จอมหรรษา
35. เด็กชายอนิวัฒน์  พรหมวิเศษ
36. นายอนุพงศ์  กำลังทวี
37. นายอภิชัย  โม่ลา
38. นายอภิรักษื  พิโสรัมย์
39. นายอภิสิทธ์  ปินะโต
40. นางสาวอินทิรา  หลวงกอง
 
1. นายจิราวัฒน์  หารคำจันทร์
2. นายวัจนกร  สารแขวีระกุล
3. นายธีรศักดิ์  วิจิตรปัญญา
4. นางสาคร  พันธะลี
5. นายอภิชาติ  ขันบา
6. นางสาวอภิญญา  แฮดจ่าง
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกานต์รวี  เวทนาสุข
2. นางสาวกำไร  หนองแบก
3. นายกิติพันธ์  พรหมลับ
4. นางสาวขวัญฤทัย  อามาตย์
5. นายคุณากร  งามบุษบงทอง
6. นางสาวจินตนา  พิมพ์ทอง
7. นางสาวจิราวดี  จันทร์ทาทอง
8. เด็กชายจีรศักดิ์  นารีคำ
9. นางสาวฐิตินันท์  อวนศรี
10. นายณฐกฤตยชญ์  หล้าโน
11. นายณรงค์ฤทธิ์  ชัยแก้ว
12. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีนา
13. นายดนุพล  บุเกตุ
14. นางสาวดวงชีวัน  ปาระมี
15. นายธีรวัฒน์  กมลกลาง
16. นายนัฐวุฒิ  ไสยรส
17. เด็กชายนาวิน  นามมูล
18. นางสาวปนัดดา  เชาวันดี
19. นางสาวปภัสสร  ชัยดี
20. นายพงศกร  ไชยป่ายาง
21. เด็กชายพงษ์เพชร  นาแพง
22. นายพิบูลย์ฺ  เวชนันท์
23. นายพิศนุราช  ศิริโกสุม
24. นางสาวภาวิณี  เลงไธสง
25. นายยุทธนา  ทิพย์ทอง
26. นายรัตน์ธิพงษ์  วงษ์นอก
27. นางสาววรรณวิษา  นามลิวัลย์
28. นางสาววริศรา  ประโพทานัง
29. นายวิรวัฒน์  ใยบัว
30. นายวิศรุช  ศิริโกสุม
31. นายศิริชัย  ไปแดน
32. นางสาวศิรินทรา  ทาบาล
33. นายสยาม  โสณนายะ
34. นางสาวสุภิญญา  ต่อทรัพย์
35. นายอภิวัฒน์  ใจดี
36. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ยุชิ
37. นายเมธาสิทธิ์  วโรภาสธนไพศาล
38. เด็กชายเรวัต  สายละคำ
39. นางสาวเสาวร์วรี  บัวกระโทก
40. นายเอกรัฐ  ปาระมี
 
1. นายสุรสิทธิ์  หางาม
2. นางแววดาว  ไทยธานี
3. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
4. นางสุปรีดา  ประภาการ
5. นางจินตนา  หางาม
6. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
7. นายวีรดนย์  หอมทอง
8. นายอดิศักดิ์  บัวนาค
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายอภิชาต  ตรีกลม
 
1. นางสาวเครือวรรรณ์  เชื้อหมอดู
 
389 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายอัชชา  ลาสันตุ
 
1. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
390 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายธิวา  นางาม
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
391 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายวัชรพงศ์   แดงมาก
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
392 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายภัทรภณ  น้อยเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์  พุ่มเทียน
 
393 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายวรวุฒิ  มหามณี
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
394 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายชัยวัฒน์  กาภูคำ
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
395 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายทศพล  เลาลาด
 
1. นางสาวอรพิน  อุปเทพ
 
396 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. นายสุทธิพงษ์  สอดโสม
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
 
397 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายปองภพ  ฮ้อยปัด
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
398 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงรวิสรา  สอนจันทร์
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
399 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีอ่อน
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
400 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรุณี  บุญมาตย์
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
401 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
402 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกัลยา  ไกลถิ่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์  พุ่มเทียน
 
403 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววิรากานต์  ซิ่งเถียรตระกูล
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
404 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิรชา  จ่าบาล
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
405 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
406 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวศศิกานต์  ขอเอิบกลาง
 
1. นางอรพินท์  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
407 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวชลดา  คำป้อง
 
1. นายวิชัย  บุญรอด
 
408 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  พืชผักหวาน
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
409 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายพิชัย  รัตนวงคีรี
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
410 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายธนโชค  ถุนารินทร์
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
411 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายธิวา  นางาม
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
412 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายวัชรพงศ์   แดงมาก
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
413 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายนวมินทร์  แสงทอง
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
414 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายศรัณยู  ส่องพราย
 
1. นางวิภาวดี  นวลพัด
 
415 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายชยพล  ลุนเสนา
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
416 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  คำมี
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
417 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  บำรุงถิ่น
 
1. นางพิมผกา  บุระคำ
 
418 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  หิรัญอร
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
419 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชาญญาดา  ศิริแสง
 
1. นางเพชรรัตน์  จารุตัน
 
420 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงอริสา  เรืองโภช
 
1. นางสาวนพัรชพร  มาลา
 
421 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  มณีวงศ์
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
422 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงปริยาพร  รัตนวงค์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
423 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวเกวลิน  อ่อนมี
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
424 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวสุภิญญา  ต่อทรัพย์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
425 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปรวรรณ  คำวงศ์
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
426 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
427 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวอัศราภรณ์  ชาติมนตรี
 
1. นางสาวชฎาภา  บัณฑิตวงษ์
 
428 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กชายพัชรพล  แย้มลอย
 
1. นางชลธิชา  พิมพ์ทอง
 
429 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวลัดดา  อาจภักดิ์ดี
 
430 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายกฤษกร  ไชยเจริญ
 
1. นางสาวเครือวรรรณ์  เชื้อหมอดู
 
431 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายก้องภพ  แข้คำ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
432 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณธร  พูลพุทธ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ธนะสูตร
 
433 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายระพีพัฒน์  ฮมภิรมย์
 
1. นางสกุณา   จำนงค์ถ้อย
 
434 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเมธาวุธ  ทะวงษา
 
1. นางเบญจมาศ  ทัณฑรักษ์
 
435 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายสิปปกร  พรเสน่ห์
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
436 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายวัชรินทร์  จันทร์สำราญ
 
1. นางสาวณฤดี  เหล่าคนค้า
 
437 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายปองภพ  ฮ้อยปัด
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
438 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงนาตาลี   นนท์พรมมา
 
1. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
439 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บัวศรี
 
1. นางเบญจมาศ  ทัณฑรักษ์
 
440 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงภูษณิศา  อิทธิโอฬาร
 
1. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
441 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  บึงไสย์
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
442 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยชนก  รวดเร็ว
 
1. นางสาวณฤดี  เหล่าคนค้า
 
443 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  เข็มวัน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
444 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  พลขวา
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
445 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาววิรากานต์  ซิ่งเถียรตระกูล
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
446 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวดารญา  ศิริวงศ์พานิช
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
447 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวพลอยณิชชา  สุพัชรธนาวัฒน์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
448 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายวัชรพงศ์   แดงมาก
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
449 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายคเณศวร  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนพัรชพร  มาลา
 
450 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายตะกาล  ไทสกุล
 
1. นางเยาวพา  ทองแย้ม
 
451 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทมาตย์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
452 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายภูริ  พิรุณสุนทร
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
453 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายคนองศักดิ์  กุดนอก
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
454 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายณัฐพล  จ๊อดมา
 
1. นายวิรวัฒน์  ฉัตรวิโรจน์
 
455 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายอรรคพล  กล้าชาญชัย
 
1. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
456 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายนิติภูมิ  ชินภักดี
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
457 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐวัตร   นาหนองตูม
 
1. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
 
458 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   เชตะวัน
 
1. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
459 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรคามวิทยา 1. เด็กหญิงปริญญา  กระฉอดนอก
 
1. นายสุขุม  บรรยงค์
 
460 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ธีระ
 
1. นายวิรวัฒน์  ฉัตรวิโรจน์
 
461 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  จำนงค์ภักดี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
462 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ม่วงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์  พุ่มเทียน
 
463 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวนิตยา  แก้วอุดร
 
1. นายธีรวัฒน์  บรรยง
 
464 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สมภาร
 
1. นายวิรวัฒน์  ฉัตรวิโรจน์
 
465 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชุติมา  ต่วนคำ
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
466 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปิยาภรณ์  ผานคำ
 
1. นางสาวปริศนา  หายหัตถี
 
467 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวมาลิษา  เทียมเกตุแก้ว
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
468 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธไนสวรรค์  ศรีลาพัฒ
2. นายนพพล  เเก้วเก็บคำ
3. นางสาวปัชฏิมา  ภูสง่า
4. นางสาวพัฒนาวดี  คะนองมาก
5. นายพิตตินันท์  แทนแดง
6. นายศศินพล  สมภาร
7. เด็กหญิงศิรินาถ  มูลมาตร
8. นายสหรัฐ  ขันแก้ว
9. นางสาวสุภาพร  ศรีมูลเขียว
10. นางสาวอณิชญา  ภูกาบทอง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
469 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกิตติมศักดิ์  สารโยธา
2. นายณัฐพล   ผ่องสุข
3. เด็กหญิงธนพร  ทิพย์ทอง
4. นายนาวิน   เส็งคำปาน
5. นายปฐมพงษ์   อนุรักษ์
6. นายพัฒน์ระพี   พานิชชา
7. นายพันศักดิ์   วสุวิภา
8. นายภานุเดช   สาริพันธ์
9. นายวารินทร์   แก้วคูนอก
10. นายอภิเดช   ดาราษฎร์
 
1. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
470 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ไชยโส
2. เด็กชายจักรพรรณ  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงชลลดา  สิงห์สุวรรณ
4. เด็กชายพงษธร  แสงศรีบุญเรือง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  สิงห์สุวรรณ
6. เด็กหญิงวรรณิกา  เบ้าแบบดี
7. เด็กหญิงวันทนา  มาลัยขวัญ
8. เด็กหญิงวิราพร  แสงศรีบุญเรือง
9. เด็กชายศุภประดิษฐ์  โพธิ์ศรี
10. เด็กหญิงสุรินทร  ชุมชัยภูมิ
 
1. นายวัลลภ  ปักษ์เหนือ
2. นายอนุรักษ์  มีคำทอง
 
471 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายกิตติรวิชญ์  คิดอ่าน
2. นายจตุรวิทย์  กองบุญมา
3. นางสาวจิราลักษณ์  ลิ้มประเสริฐ
4. นางสาวชุติญา  มาเจริญ
5. นายณัฐชนน  จรัสพันธุ์
6. นายนครินทร์  บำรุงบ้านทุ่ม
7. เด็กหญิงพรพิมล  สวนอ่อน
8. นายพีระภัทร  สิทธิเจริญสวัสดิ์
9. นายสุวิจักษณ์  สิทธิสงวนพันธ์
10. นายอภิภู  เครือมาศ
 
1. นายมวลชน  เทศแก้ว
2. นายกมล  เหล่าคำ
 
472 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายฐิติวัฒนา  อินบรรเลง
2. นายธนาวุฒิ  ดีแป้น
3. นายบัณฑิต  ตั้งเพียร
4. เด็กหญิงพรรวษา  โนนตาเถร
5. นายวลงกรณ์  วุฒิวงศ์
6. นายสันติ  โตนดนอก
7. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันบุดสา
8. เด็กชายไนยชน  สอนเคน
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายสมเด็จ  น้อยตำแย
3. นางสาวนพัรชพร  มาลา
 
473 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนดูนสาด 1. เด็กหญิงกรพิณ  บุญเงิน
2. เด็กชายกระวี  สีหัสสา
3. เด็กหญิงจินตนา  ก้อนอิฐ
4. เด็กชายชยุตพงศ์  บุญใหญ่
5. เด็กหญิงชุติมา  ช่อสูงเนิน
6. เด็กหญิงชุติมาพร  วระชินา
7. เด็กหญิงณัฐพร  จากมา
8. เด็กชายณัฐพล  บรรพตเขียว
9. เด็กหญิงณัฐริกา  บัวชม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุทัยเพชร
11. เด็กชายทินกร  จันทบุรี
12. เด็กหญิงทิพวรรณ  พันธ์หนองโพน
13. เด็กชายธนวัฒน์  อ้วนผุย
14. เด็กชายธนวัต  ชาแสน
15. เด็กหญิงนติการณ์  โพนนอก
16. เด็กชายนรเสก  อุปฮาด
17. เด็กชายนวพล  สุวรรณศรี
18. เด็กหญิงนุชจรี  เรืองสำราญ
19. เด็กชายปฏิภาณ  สีตาแสง
20. เด็กหญิงพรธิภา  ลครพล
21. เด็กหญิงพรศิริ  ศิริอุบล
22. เด็กชายพีระพัฒน์  เทียบกว่าง
23. เด็กชายยุรนันท์  สีม่วง
24. เด็กหญิงลัดดา  เหล่าอุทา
25. เด็กชายวัชรพล  ดีสวนโคก
26. เด็กหญิงวัล  ชัยตอกเจี้ย
27. เด็กหญิงวาสนา  รัตนเมือง
28. เด็กชายวุฒิชัย  หมอยา
29. เด็กชายศักรินทร์  ละปู่
30. เด็กหญิงศิณีญากรณ์  ภูมิเพ็ง
31. เด็กหญิงสมิตานัน  เกษศรีรัตน์
32. เด็กชายสาทร  ทับสี
33. เด็กชายสิทธิโชค  แสนศรี
34. เด็กหญิงสุภัคร์  ใชยเรือง
35. เด็กหญิงอนัญญา  จันทวงษ์
36. เด็กชายอัครเดช  เหล่าทา
37. เด็กหญิงอำนวยพร  อุปฮาด
38. เด็กหญิงิอารีย์ญา  พิทึกทักษ์
39. เด็กชายเจษฎา  มิลานันท์
40. เด็กหญิงเมณิชชา  ณ หนองคาย
 
1. นายสุรัตน์  วรรณบุตร
2. นายสุชาติ  จำปางค์
3. นางณัติฐา  ลินทะละ
4. นายวัชรินทร์  อินทรปัญญา
5. นายวิคิด  สะตะ
6. นายรัฐพล  ดงอานนท์
7. นางสาวสุภาดา  คำมูล
8. นางสาวมณีรัตน์  บัวภา
 
474 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยะปะโต
2. นางสาวกฤษณา  ชำนาญ
3. เด็กหญิงกุลชา  นิชัย
4. เด็กหญิงคันธรส  กุหลาบขาว
5. เด็กชายจักรภัทร  จินดา
6. เด็กหญิงจิตติมา  สันคำ
7. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีแก้ว
8. เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรน้อย
9. เด็กหญิงนภาวรรณ  แย้มงาม
10. เด็กหญิงนภาวรรณ   วงษาสันต์
11. เด็กหญิงนลินี  บุญเกิด
12. เด็กหญิงน้ำฟ้า  แสนโง
13. เด็กหญิงบุษยาภิเษก  ชมภูน้อย
14. เด็กชายปฏิภาณ  พลชามาตร์
15. นางสาวปนัดดา  มาศรี
16. เด็กหญิงปาริชาด  ปัจจัย
17. เด็กหญิงพรปวีณ์  กองสูงเนิน
18. เด็กหญิงพรพรรณ  อินฉิม
19. เด็กหญิงพรรณพษา  หาญชัย
20. เด็กหญิงพิยดา  ธรรมแสง
21. เด็กชายพิเชษฐ์  นาน้อย
22. เด็กหญิงภัครมัย  พิมพ์เสน
23. นางสาวภัทราภรณ์  แสนทวีสุข
24. เด็กหญิงมินรดา  พลวัน
25. เด็กหญิงรัดเกล้า  อิ่มใจ
26. เด็กชายรัตนภัทร  มาสี
27. เด็กหญิงวรรณี  ขันคำ
28. เด็กชายวัชรดุล  นาราชย์
29. เด็กชายวาคิม  หิริโกกุล
30. เด็กชายศุภกิจ   แปลนดี
31. เด็กชายสหรัฐ  เดชอุทัย
32. เด็กหญิงสุทิพร  มีสุขเสมอ
33. เด็กหญิงสุปราณี  ขุนนะเรศ
34. นางสาวสุพิษชญา  หนองนก
35. เด็กชายอภิวัฒน์  ใจยะ
36. เด็กหญิงอรทัย  อุดมศักดิ์
37. นางสาวอรพรรณ  อุดม
38. นางสาวเกศแก้ว  การุณ
39. เด็กหญิงเขมภิชา  คงสอนศรี
40. เด็กหญิงเสาวรัตน์  โสสุย
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
2. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
3. นายเดชา  วรดี
4. นางธาริณี  หินโน
5. นางปราณี  ตั้งกุลบริบูรณ์
6. นางสาวพิมสิริ  แก้วศรีหา
 
475 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  หงษ์คำสร้าง
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ปู่โว
3. เด็กชายจักรพรรดิ์  รู้สูงเนิน
4. เด็กชายชยุตม์  ชาญจระเข้
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เหล่าอูด
6. เด็กชายณัฐพร  คำสีทา
7. เด็กชายณัฐพล  แป๊ะกลาง
8. เด็กชายณัฐวุติ  พูนแสนดี
9. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีสุวอ
10. เด็กหญิงตรีชุดา  นันท์บุญมา
11. นายทักษิณ  ดียะซุย
12. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุ่นแก้ว
13. เด็กชายนันทวัฒน์  ศักดิ์เทวี
14. เด็กหญิงบัญธิตา  เลิศฤทธิ์
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  สมวงษา
16. เด็กหญิงมาลินี  กมลเพ็ชร
17. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อรัญชัย
18. เด็กชายวีรภัทร  จำปาไทย
19. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  ดอนเสี้ยว
20. เด็กหญิงศิลาวรรณ  แดนขนาน
21. เด็กหญิงสิรัญญา  สุดชา
22. เด็กหญิงสุภัสสร  สายอาภรณ์
23. เด็กชายอภิชาติ  ผู้ถี่ถ้วน
24. เด็กหญิงอัญชลี  สาสุข
25. เด็กชายอัษฎา   แสนศิลา
26. เด็กหญิงอารยา  คำวงษ์ทรงภักดี
27. เด็กหญิงเขมจิรา  แดนตะโคตร
28. เด็กหญิงแพรนวล  ศรีมนตรี
 
1. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
2. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
3. นางเยาวพา  ทองแย้ม
4. นางวชิรา  กมลผุด
5. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
6. ว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
7. นางสาวธัญพิมล  สวัสดิ์ทา
8. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
476 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกชุดา  บุริจันทร์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  อันภัคดี
3. เด็กหญิงกนกศาสตร์  ตุ้ยศักดา
4. เด็กชายจิรายุวัฒน์  เนื่องมัจฉา
5. เด็กชายชนพร  โพธิสุวรรณ
6. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  จิตรเกาะ
7. เด็กหญิงชลธิชา  โอชารส
8. เด็กหญิงชุติมา  ดวงแสงเหล็ก
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถาเหลา
10. เด็กชายธีระภัทร  อังศุเกษตร์
11. เด็กหญิงนริศรา  ภูลอยดง
12. เด็กหญิงบุญทริกา  เขยไชย
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญมา
14. เด็กหญิงปิยฉัตร  ขันทอง
15. เด็กหญิงปุณญาพร  เนาวนิตย์
16. นางสาวผุสวดี  อิสรานนท์
17. เด็กหญิงพนัชชา  อบถม
18. เด็กหญิงพรทิพย์  ถิ่นประสารท
19. เด็กหญิงพรรณพษา  คำสีทา
20. เด็กหญิงภควดี  กองมณีวงศ์
21. เด็กชายภัทรพล  กะสังข์
22. เด็กหญิงมนัสนันท์  แก้วสี
23. นายวรเมธ  สุปันโน
24. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  แซ่กอ
25. เด็กหญิงวิวัฒณี  อิ่มมูล
26. เด็กชายศรัณย์ภัทร  จะมังศรี
27. เด็กหญิงศลิษา  โพธิ์จันทร์
28. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ลุนคุณ
29. เด็กชายสมิทธ์  ดรมี
30. เด็กหญิงสิริกัญญา  คำป้อง
31. เด็กหญิงสิริกัญญา  ศรีหาญ
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงเจริญ
33. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สุกใสยา
34. เด็กชายสุรบดินทร์  ศรีธรรมมา
35. เด็กหญิงอนันตญา  ชมพูเขียว
36. เด็กหญิงอนันยา  โคตรเทียม
37. เด็กชายอรรถพล  ชื่นบาน
38. เด็กหญิงอัจริยา  ไชยชนะ
39. เด็กชายอัฐกาญจน์  เจริญ
40. เด็กหญิงอารีรัตน์  อภัยสูงเนิน
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
2. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
3. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
4. นายจำนงค์  กิติสกล
5. นางรมณี  รำเพยพล
6. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
7. นายเกียรติศักดิ์  ข้อยุ่น
 
477 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวจิราพร  ลาน้ำเที่ยง
2. นางสาวชนากานต์  สุขุน
3. นายชนาถ  คืนชัยภูมิ
4. นางสาวชนิกานต์  สุขุน
5. นายณัฐพงษ์  พิมพ์ภักดิ์
6. นางสาวทักศินา  ด่านจง
7. นางสาวทิพย์วรรณ  บุญใหม่
8. นางสาวทิพย์เกษร  เสนผาบ
9. นางสาวธัญญารัตน์  จอดนอก
10. นายธาดา  คำบุรี
11. นางสาวธาริณี  พิลาชัย
12. นางสาวนงคราญ  ลาพร
13. นางสาวนันทนา  อาจนาเสียว
14. นายผาปกรณ์  จัตุรงค์
15. นายพงศ์ศิริ  ชุมผาง
16. นางสาวพรสุดา  ศรีโบรา
17. นางสาวพัชรี  สีสุวอ
18. นางสาวรัตน์ศิริวรรณ์  เขื่อนคำ
19. นางสาววิภาพร  เวชวงษ์
20. นายวุฒิชัย  สมแวง
21. นางสาวศศิธร  เพิ่มพูล
22. นางสาวศิริตรีรัตน์  ปิดตังเสโน
23. นางสาวศิริมา  ลาดนอก
24. นางสาวศุภรัก  ชัยมงคล
25. นางสาวสุดารัตน์  ทับโสดา
26. นายอภิสิทธิ์  เกื้ออนันท์
27. นางสาวอมรรัตน์  วงษ์ลืออำนาจ
28. นางสาวอริษา  จันยุ้ย
29. นางสาวเกวลิน  คุณปรึกษา
30. นางสาวเพ็ญนิษา  จันทร์เทพ
 
1. นายมนัส  นาคำ
2. นายยรรยง  รัตนสมบูรณ์
3. นางสาวปิยะนันท์  ห้ามไธสง
4. นางสาวจุฑาภรณ์  เที่ยงมา
5. นางพุทธรักษา  พิมพ์พันธ์
6. นางนฤมล  ไสยสาลี
7. นางจันทร์เพ็ญ  ศีลพันธ์
8. นางอุไร  ปาปะสา
 
478 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  โมคศิริ
2. นายฐิติศักดิ์  จันปาน
3. นางสาวณัฐกมล  เสือไพร
4. นางสาวณัฐกฤตา  นาทันใจ
5. นางสาวดารุณี  สุดจริง
6. นายธราธร  พืชผักหวาน
7. นางสาวธิดา  สันทา
8. นายธิปกร  พันวัน
9. นายธีระพงษ์  นนทะเสน
10. นายนรินทร์  แปน้อย
11. นางสาวนริศรา  ประทัดโส
12. นายนัตตาวุฒิ  พันธุวาสิทธ์ิ
13. นางสาวนิภาวรรณ  ชมภูบุตร
14. นางสาวประยงค์  นนทะเสน
15. นางสาวปรียาภรณ์  นามจำปา
16. นางสาวปิยพร  ชาตัน
17. นางสาวพรพิมล  แสนบุญศิริ
18. นางสาวพรสวรรค์  มนทะชาติ
19. นางสาวมยุรี  พิมพา
20. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีไสว
21. นายวรากร  สุดโลก
22. นายวราวุธ  นาราขย์
23. นายวีระพันธ์  ทิมี
24. นายศักดิ์ชาย  นบโศรก
25. นางสาวศิริญญา  วิเศษวิสัย
26. นางสาวศิริวรรณ  สีโคตร
27. นายสกายรุ่ง  การจูม
28. นายสราวุธ  จันโทแพง
29. นางสาวสายชล   เฟื่องสุคนธ์
30. นายสิทธิชัย  กองเงิน
31. นายสิราวิชญ์  ชาตะวราหะ
32. นายสุพรหม  นามแสงผา
33. นางสาวสุพัตรา   ลุนรักษา
34. นางสาวสุมณฑา  สุดมูล
35. นางสาวสุริวิภา  แก้งคำ
36. นางสาวหนึ่งฤทัย  พืชผักหวาน
37. นางสาวอัญชนา   นิทัศน์
38. นางสาวอาฑิฐิยา  ค่าเจริญ
39. นางสาวอารียา  ทุ่งฤทธ์ิ
40. นางสาวเรไร  สีกาลี
 
1. นางสาววรพรรณ  เทวะหะ
2. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
3. นายเดชา  วรดี
4. นางธาริณี  หินโน
 
479 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวจิราภา  ยาวาปี
2. นายฉัตรชัย  บัตรเสนา
3. นางสาวชลธิดา  เหลาหนวด
4. นายชวกรณ์  ใจบุญ
5. นางสาวดวงดาว  คำแก้ว
6. นายธยากร  ทัพลคร
7. นางสาวธารณา  แก้วภักดิ์ดี
8. นายธีระวัฒน์  สะตะ
9. นางสาวนงนุช  ละครพล
10. นางสาวนริศรา  ป้อมมาตรา
11. นางสาวนิศาชล  คำผิว
12. นายประเสริฐ  แสงบุดดา
13. นายพงศกร   รัตนวงษา
14. นายพรพินิจ  ชาวเหนือ
15. นางสาวพรรณธร  สมานจิต
16. นางสาวรัตนาภรณ์  ถาวงราม
17. นางสาวลลาวัลย์  ดวงจันทร์ทิพย์
18. นางสาววรรณภา  คำแก้ว
19. นายวราวุธ  น้อยชารี
20. นายวัชรพงษ์  ตาดทอง
21. นางสาวศศิธร  สาระบูรณ์
22. นางสาวศศิวิมล  มะโยธี
23. นางสาวสมหญิง  ชนะรินทร์
24. นางสาวสมใจ  แพร่งสุวรรณ
25. นายสิทธิรัตน์  สัตรวิระ
26. นางสาวสุชัญญา  สารบรรณ
27. นายอธิศ  ภูศรีฤทธิ์
28. นางสาวอรทัย  พบสมัย
29. นางสาวเกษฎาภรณ์  บุญจันทร์
30. นางสาวโสรญา  หงษ์ทอง
 
1. นายภาสกร  แสนศรี
 
480 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกชกร  สีเทา
2. นางสาวกนกพร  แสนเมือง
3. นางสาวกนกลักษณ์  ซึ่งเสน
4. นางสาวกันฤทัย  ไตรจรัสพงศ์
5. นางสาวจรัญญา  โชคชัย
6. นางสาวจิราภรณ์  เสาร์ศรีรัตน์
7. นางสาวจีรภา  พิมพิสอน
8. นางสาวฉัตรชนก  ชอบช่วยชาติ
9. นางสาวฐิติมา  รูปใหญ่
10. นางสาวณัฏฐมนต์  โคตรทัศน์
11. นางสาวณัฐกานต์  ศรีราช
12. นางสาวณัฐริกา  ชัยนนท์
13. นางสาวดลพร  ทัศมี
14. นางสาวธนพร  พลีพลู
15. นางสาวธัญญารัตน์  อินทรส
16. นายปราณต์  ศรีประเสริฐ
17. นางสาวพิมพ์ชนก  หล่อจันอัด
18. นายภคิน  ปัญญาโรจนาคุณ
19. นางสาวภัคจิรา  แก้วสม
20. นางสาววารุณี  บุญรัตน์
21. นายวิภาวรรณ  ภูมิแช่มโชติ
22. นางสาววิลาสิณี  บุญกว้าง
23. นางสาวศรัณย์พร  มณีกุล
24. นางสาวศศิประภา  ช่อประพันธ์
25. นางสาวศุภสุตา  แสนตระกูล
26. นางสาวสกลภัทร  สุปลิงคลัช
27. นายสุธิศพงษ์  แสนทองดี
28. นางสาวสุภารัตน์  บัวพันธ์
29. นางสาวสุวิชาดา  ปัทม์สาท
30. นางสาวอภัสรา  ศรีมูลมาตร
31. นางสาวอมาญาส์  บุษราคัม
32. นางสาวอัจฉริยารัตร์  โอฬารรวัตร
33. นางสาวอัญชญาภา  จารย์โพธิ์
34. นางสาวอัญชุลี  มณีโชต
35. นางสาวอัษฎาพร  สงนปัญญา
36. นางสาวเจียรนัย  จันทรา
37. นางสาวเพชรไพลิน  ประดิษฐ์
 
1. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
3. นายจำนงค์  กิติสกล
4. นางรมณี  รำเพยพล
5. นางสาวอรกัญญา  มีทอง
6. นายเกียรติศักดิ์  ข้อยุ่น
7. นายนฤพล  เมนไธสง
 
481 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กหญิงกรกนก  ศรีอุ่น
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  คำตา
3. เด็กหญิงชญาดา  คำบัว
4. เด็กชายชานุวงศ์  ตุเกตุ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงมนต์
6. เด็กชายนพรัตน์  โมกไธสง
7. เด็กหญิงวรารัตน์  สุนทรห้าว
8. เด็กหญิงสายฝน  ตอชัยภูมิ
9. เด็กชายอดิเทพ  ขุนจางวาง
10. เด็กชายอนุสรณ์  สว่างวงษ์
 
1. นางรัญจวน  แพงแฮด
2. นางกมนทิพ  ชัยมาลา
3. นางสาวสุดาพร  แสนทวีสุข
 
482 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงญาณพัฒน์  เหล่าศรีชัย
2. เด็กชายธนศักดิ์  เพ็งคำปั้ง
3. เด็กชายธัญพงษ์  วิชัยศรี
4. เด็กชายมงคล  อุตสาหมงคลชัย
5. เด็กชายวัชรกร  โคตรโสภา
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ลาวงษ์เกิด
7. เด็กชายอดิศร  แสงนาค
8. เด็กหญิงอริสรา  ทำท่าก้อ
9. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ประเสริฐสังข์
10. เด็กหญิงโสรยา  อินทิแสน
 
1. นายนภัสกรณ์  ชิณศรี
2. นางจินตนา  นาธงชัย
3. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
 
483 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวกนกกาญจน์  อาดี
2. เด็กชายจีรวัฒน์  ศรีบุรินท์
3. เด็กชายพุฒิภัทร  คำบุรี
4. นางสาวมณทิรา  แซ่ท้าว
5. เด็กชายรัฐภูมิ  สุทธิปัญญา
6. เด็กหญิงลักษมี  จินดาโส
7. นายสิปปวิชญ์  วงษ์ละคร
8. เด็กหญิงสุธาธาร  บุญเลิศยะโส
9. เด็กหญิงสุภาพร  แซ้ฟ่ง
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุนทรา
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
2. นางสุวรรณี  คำชาลี
 
484 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญ์ปภัส  พาพวยสุรสิน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาติชัย
3. เด็กหญิงตรีรัตน์   พรประทุม
4. เด็กชายปรีชากร  คำตุ้ม
5. เด็กชายพงศธร  เผ่าแข็ง
6. เด็กชายพีรพงษ์  เรื่องศิริพงษ์
7. เด็กชายรัชพล  ภัทราภรณ์ไพบูลย์
8. เด็กชายวิทวัส  ทิพย์สุทธิ์
9. เด็กหญิงศศิธร   กระบวนสืบ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  คำบุญ
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
485 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายกาลไกล  สิทธิ
2. เด็กชายคมสันต์  แซ่เบ้
3. เด็กชายจักรินทร์  คนึงนึก
4. เด็กหญิงจารุวัล  ศรศักดา
5. เด็กชายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
6. เด็กหญิงชยานันต์  พันธุ์คุ้มเก่า
7. เด็กหญิงฐิติพร  นามบุรี
8. เด็กชายธนากร  มาพระลับ
9. เด็กหญิงศิรินันต์  สิทธิ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงชาติ
 
1. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
486 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายฉัตรภพ  คำกอดแก้ว
2. นางสาวณักษัลภัส  ทำสิมมา
3. นายธัญธร  เวทย์วีระพงศ์
4. นายภูวดล  คำภูเวียง
5. นางสาวรัตติกาล  เอกาบูรณ์
6. นายรัตนศักดิ์  พานโน
7. นางสาววริศรา  พรมนา
8. นายศักดาวุฒิ  อุรัญ
9. นางสาวสลิลทิพย์  สีชาเหง้า
10. นางสาวไอลดา  จงภักกลาง
 
1. นางเอื้อมเดือน  ถิ่นปัญจา
2. นางรมณี  รำเพยพล
3. นางวนิดา  ทองศรี
 
487 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวฐิติมา  ลุคะไพร
2. นายธนกร  หมื่นภูเขียว
3. นางสาวนวรัตน์  จาดพุ่ม
4. นายภูเบศร์  แห่ไธสง
5. นางสาววิไลกาญจน์  ทองคันทม
6. นายศตวรรษ  ตั๋น
7. นางสาวศิวะลักษณ์  เสพรม
8. นางสาวศุภนิดา  ทองสม
9. นายสุทธิราช  ชาญณรงค์
10. นายเมธี  ด้วงนางรอง
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
488 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  หนูกลาง
2. นายชิตพล  ชิดหนู
3. นายณัชพล  จำปาแขม
4. นายต่อวิทย์  ลมมูลตรี
5. นายธนดล  แก้วจันทร์
6. นายวิชญา  สุวรรณชมพู
7. นางสาวศิริประภา  หวงยางนอก
8. นางสาวศิริมาพร  เจริญไชย
9. นางสาวสุพัตรา  กางแม
10. นางสาวเอมฤดี  เจริญอินทร์
 
1. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
2. นายวรายุทธ  หมวกแสง
3. นายสนั่น  มาลาสาย
 
489 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  พรมกรุง
2. นางสาวกัญญารัตน์  วงแวง
3. นายณัฐภูมิ  สอนราษฎร์
4. นางสาวนิตยา  จันทร์เหลา
5. นางสาวนิตศญา  นามวงษ์
6. นางสาวประกายฟ้า  จันมา
7. นายลิขิต  เหง่าลา
8. นายวัชระ  ราศรี
9. นายศักดิ์สิทธ์  เอกวงษ์
10. นางสาวศิวปรียา  คูหา
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
2. นายวิชัย  บุญรอด
3. นายนพคุณ  นาครินทร์
 
490 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  พาเหลี่ยม
2. นางสาวชมพูเนกข์  บุญชู
3. นางสาวธารทิพย์  ภููคำวงค์
4. นางสาวพัชราภา  อัตตะมณี
5. นายภาณุวัฒน์  ทำสุนา
6. นางสาววดาพร  แสนบุตร
7. นายวีระชัย  สิงห์โสภา
8. นายศักดิ์สิทธิ์  สีแล
9. นายสหัสวรรษ  นามรินทร์
10. นายอรรคเดช  หมอแพทย์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
491 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายชินวัตร  พลโคตร
2. เด็กชายชินวัตร  ศรีทองสุข
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  สาสร้อย
4. เด็กหญิงลัดดา  วังโตนด
5. เด็กหญิงวาริษา  อุ่นสำโรง
6. เด็กหญิงศิริรัตน์  พิมประเสริฐ
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นายสุเมธ  เชษฐา
3. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
4. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
492 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ป้อมจันอัด
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
5. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
6. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
2. นางรมณี  รำเพยพล
 
493 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ฝ่ายภูเขียว
3. เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  หุ้นชัยภูมิ
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  พรประทุม
5. เด็กหญิงนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
6. เด็กชายพงศกร  เผ่าแข็ง
7. เด็กหญิงพรรณธร  เมืองสอน
8. เด็กหญิงภควดี  จันทุระ
9. เด็กหญิงศศิธร  กระบวนสืบ
10. เด็กหญิงไอรดา  ทาโสม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
494 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  พงษ์พุทรา
2. นางสาวธนาพร  สุระขันต์
3. นายปฏิพัทธ์  สืบเสน
4. นางสาวพิชชาภรณ์  ภููคำวงค์
5. นางสาวภิชญากร  กัณทำ
6. นางสาวสุทธิดา  แก้วศิลา
7. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
8. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาภิรมย์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
495 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คนรู้
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุระมรรคา
3. นางสาวธิดารัตน์  วรรณวิจิตร
4. นายนิธิพงษ์  ขำผา
5. นายภานุวัฒน์  ปุระสะทำมัง
6. นางสาวมณฑิตา  ดวลขัน
7. นางสาวสุวนันต์  คนรู้
8. นางสาวอภิญญา  ภาระไพร
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นายสุเมธ  เชษฐา
3. นางสาวนงเยาว์  ทองชื่น
4. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
496 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีโนนทอง
2. นางสาวณรินดา  ฟ้องเสียง
3. นางสาวณัฐรดา  สนธิสุข
4. นางสาววรดา  บุญศรี
5. นางสาวศุภนิดา  ทองสม
6. นางสาวเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
7. นางสาวเพ็ญนภา  ถมมา
8. นางสาวแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
497 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  หนูกลาง
2. นายณัชพล  จำปาแขม
3. นายต่อวิทย์  ลมมูลตรี
4. นายวิชญา  สุวรรณชมพู
5. นางสาวศิริมาพร  เจริญไชย
6. นางสาวสุพัตรา  กางแม
 
1. นายวรายุทธ  หมวกแสง
2. นางสาวมินตรา  โพธิ์จารย์
3. นายสนั่น  มาลาสาย
 
498 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายธีรวัฒน์  สุขอาสา
2. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
3. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
4. นายสุทธิพันธ์ุ  ขรรค์แก้ว
5. นางสาวอินทิรา   นาใต้
 
1. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
2. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
3. นายนรินทร์  สมบูรณ์
 
499 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงกวิกา  ช่วยจันทร์
3. เด็กหญิงพรประภา  โยธาภักดิ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมจันทร์
5. เด็กหญิงอชิรญา  โสประดิษฐ์
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รัสสาวงษ์
 
1. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
 
500 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  หุ้นชัยภูมิ
3. เด็กหญิงนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
4. เด็กหญิงพรรณธร  เมืองสอน
5. เด็กหญิงภควดี  จันทุระ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  แสงใสแก้ว
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  มีบุญ
8. เด็กหญิงไอรดา  ทาโสม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
501 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจิดาภา  สมศรีโย
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐริณีย์  ด้วงพันนา
4. เด็กหญิงนวรินทร์  หาญสุรีย์
5. เด็กหญิงพินทุสร  ศิริคำกร
6. เด็กหญิงสุวนันท์  ผิวแดง
7. เด็กหญิงอาทิชา  พร้อมพรั่ง
8. เด็กหญิงอารยา  เด็งแพร
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
2. นางรมณี  รำเพยพล
3. นายนฤพล  เมนไธสง
 
502 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงกนกพร  ผันผาย
2. เด็กหญิงนิสากรณ์  ประจันตะเสน
3. เด็กหญิงพลอยรุ่ง  โสภาอริยกิตติ์
4. เด็กหญิงสิรีธร  ปัสสาวะโก
5. เด็กหญิงอรญา  วันทองดี
6. เด็กหญิงเสาวรินทร์  แสนชารี
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางนงเยาว์  เถาว์หมอ
3. นางพนิดา  สินโพธิ์
4. นางสาวอมรรัตน์  พาลี
 
503 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกกาญน์  อาดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมมีภักดิ์
3. เด็กหญิงจตุพร  กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเดช
5. เด็กหญิงพัตจิรา  กาวนอก
6. เด็กหญิงภานุมาศ  โพนสูง
7. เด็กหญิงมณฑิรา  แซ้ท้าว
8. เด็กหญิงลักษมี  จินดาโส
9. เด็กหญิงสุธาธาร  บุญเลิศยะโส
10. เด็กหญิงสุภาพร  แซ้ฟ้ง
11. เด็กหญิงสโรชา  บัวแสง
12. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
 
504 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  พลขวา
2. นางสาวจุรวดี  สาลีเทศ
3. นางสาวสุวานนท์  อ่อนสาคร
4. นางสาวอรทัย  ปลายชัยภูมิ
5. นางสาวอริสา  พลตื้อ
6. นางสาวแคทรียา  ภาษี
 
1. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
 
505 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์จันทร์
2. นางสาวนันท์นภัส  ขันธ์ภักดี
3. นางสาวภัทราวดี  เคนสี
4. นางสาววิไลวรรณ  หนูตอ
5. นางสาวสุดารัตน์  เพราะดี
6. นายอารยา  คำหว่าน
7. นางสาวอุมาภรณ์  จันทร์วิเศษ
8. นางสาวไพลิน  ผาจันทร์
 
1. นางสาวเครือวรรรณ์  เชื้อหมอดู
 
506 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีโนนทอง
2. นางสาวณัฐรดา  สนธิสุข
3. นายธนากร  หมื่นภูเขียว
4. นายภูเบศร์  แห่ไธสง
5. นายศตวรรษ  ตั๋น
6. นายศราวุธ  ธาตุบุรมย์
7. นางสาวศุภนิดา  ทองสม
8. นายสุทธิราช  ชาณณรงค์
9. นางสาวเพ็ญนภา  ถมมา
10. นางสาวแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางอารียา  บุตรทา
 
507 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวฐานิดา  พันธุ์เจริญ
2. นางสาวณัฐมล  พรมโคตร
3. นางสาวบัวหลวง  อามาตย์หิน
4. นางสาวปาลินี  เฉลียวฉลาด
5. นางสาวปิ่นปินัทธ์ดา  ศรีหาบัว
6. นางสาวสโรชา  แซ่สิ้ม
7. นางสาวอรอุมา  พลสุวรรณ์
8. นางสาวเบญญาภา  ป้องเรือ
 
1. นางสาวอรกัญญา   มีทอง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
3. นายนฤพล  เมนไธสง
 
508 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกรรณิการ์  วันจงคำ
2. นางสาวจิราพร  ชาวพลทอง
3. นางสาวจุุไรรัตน์  แสนโคตร
4. นางสาวชัญญานุช  กฤษณา
5. นางสาวชุติมา  สุดเฉลียว
6. นางสาวศิริธร  นอกพล
7. นางสาวสุภาพร  สูนมา
8. นางสาวอรทัย  ด้วงศาลา
9. นางสาวอาทิตยา  หาดสูง
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางนงเยาว์  เถาว์หมอ
3. นางพนิดา  สินโพธิ์
4. นางสาวอมรรัตน์  พาลี
 
509 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระนุช  ไกรวัน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสนามิ่ง
3. เด็กหญิงนฤมล  หล้าบุดดี
4. เด็กหญิงปภาดา  สุภา
5. เด็กหญิงวริศรา  เถาเบา
6. เด็กหญิงศรัญญา  จันทเขต
7. เด็กหญิงศิริหทัย  เกยไธสงค์
8. เด็กหญิงศุภนิดา  พรศรี
9. เด็กหญิงสุดสายป่าน  รองศักดิ์
10. เด็กหญิงสุพัตรา  พักศรี
11. เด็กหญิงสุริภาพร  มูลเงิน
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงจันทร์
13. เด็กหญิงไพรินทร์  ดีสุข
 
1. นางพิมผกา  บุระคำ
2. นางสาวภัทราพร  นาสูงชน
 
510 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกกาญน์  อาดี
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมมีภักดิ์
3. เด็กหญิงจตุพร  กิ่งแก้ว
4. เด็กหญิงทัตจิรา  กาวนอก
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเดช
6. เด็กชายนันทวัฒน์  คำแก้ว
7. เด็กหญิงภานุมาศ  โพนสูง
8. เด็กหญิงมณฑิรา  แซ้ท้าว
9. เด็กชายรุ่งเรืองชัย  สุริเย
10. เด็กหญิงลักษมี  จินดาโส
11. เด็กหญิงสุธาธาร  บุญเลิศยะโส
12. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่ฟ่ง
13. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
 
511 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ป่าเกลือ
2. เด็กหญิงจินตนา  สีพิมพ์
3. เด็กหญิงชญานิศ  วรรณไพศาล
4. เด็กชายณัฐพล  เบ้าธรรม
5. เด็กหญิงดวงฤดี  ไชยแสนสวด
6. เด็กชายตะวัน  ทองสงคราม
7. เด็กชายธีรพัฒน์  อุบลพิทักษ์
8. เด็กหญิงปวีณา  เติมสุข
9. เด็กหญิงปวีณา  โยคุณ
10. เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์  แสนชิน
11. เด็กชายพีรวิชญ์  เอนกเวียง
12. เด็กหญิงวิชุดา  สำนักนิตย์
13. เด็กหญิงอารดา  รัตนวงษ์
 
1. นางสาวชญานิศ  วรภรไพศาล
2. นางสาวมะลิวัลย์  ภูขาว
3. นางสาวปริศนา  สัจวุฒิ
4. นางสาววิไลลักษณ์  มีนอก
5. นางสาวอนงค์นาฏ  เที่ยงแก้ว
 
512 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  เบ้าบัวเงิน
2. นางสาวฐิติวรรณ  วัดเวียงคำ
3. นางสาวธิดารัตน์  สีนำ้เงิน
4. นางสาวบัณฑิตา  นักธรรม
5. นางสาวสุนิสา  ธรรมวันนา
6. เด็กหญิงสุภัสสร  ดอนภักดี
7. เด็กหญิงอริสรา  นักธรรม
 
1. นายนภัสกรณ์  ชิณศรี
2. นางจินตนา  นาธงชัย
3. นางพัฒนาพร  ศรีโปฎก
4. นางสาวอมราวดี  พบวงษา
5. นางสาวชมพูนุช  ประสงค์ศิลป์
 
513 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวจิญญาพร  ศาลาแดง
2. นายธนโชติ  สัสดี
3. นางสาวธิดารัตน์  ศรีเดช
4. นางสาวนริสรา  ทับทิมไสย์
5. นางสาวปริญญา  ผาใต้
6. นางสาวปลายฟ้า  ดงพระจันทร์
7. นางสาวมณทิรา  วงษ์กันหา
8. นางสาวศศิชา  ดีขุนทด
9. นางสาวศิริลักษณ์  ไตรวงศ์
10. นางสาวสุกสะหวัด  ลานขามป้อม
11. นางสาวสุพรรณี  ภูดอนกอย
12. นายโรจน์ศักดิ์  มาลาภูมิ
 
1. นายภักดีพร  วิชาราช
 
514 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจันทริยา  ป้องคำสิงห์
2. นางสาวจิราพรรณ  พานแก้ว
3. นายจิราวัฒน์  วงศ์อุดม
4. นางสาวจุฑารัตน์  ดีนนอก
5. นายชูเกียรติ  อินทร์ทับ
6. นางสาวณัฏฐริณีย์  อรุณไพร
7. นายนพเกล้า  ทีภูเวียง
8. นางสาวประทุมภรณ์  จวบจาบศิลป์
9. นางสาวปิณฑิรา  คามะนา
10. นางสาววิลาศินี  สอนสุภี
11. นายวีระศักดิ์  ถาบุญมี
12. นายศตวรรษ  ด่างตั้งทอง
13. นายศักราช  ผิวอ่อนดี
14. นายศุภชัย  คำมูล
15. นายหัสณาวี  ศรีวรรณนู
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
4. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
5. นายสันติราษฎร์  จันทร์เพ็ง
 
515 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวกัณฑ์กนก  สีตี๋
2. นายชัยนาท  ลิดจันดี
3. นางสาวยุภาวดี  ราชธานี
4. นายวรวุฒิ  คำจุรลา
5. นางสาวศรสวรรค์  มีปัญญา
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
2. นายสุวัฒน์  นอระศรี
 
516 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายปวรนันต์  แสนสงค์
2. เด็กชายพลาพล  อุ่นแก้ว
3. นายพิศิษฐ์  นิสสายตรง
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
517 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  มุริจันทร์
2. นายวุฒิพงษ์  ปทุมวัน
3. นายสหัศวรรษ  นามรินทร์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
518 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายสนธยา  วงษ์ชาลี
2. นายสรวิศ  ข้อยุ่น
3. เด็กชายสรายุทธ  แหลมคม
4. นายเจษฎาวุฒิ  รักษากุล
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
2. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
519 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กชายธนายุทธ  บุญฮวด
2. เด็กชายภูวมินทร์  ผุยเต้า
3. นายอภิสิทธิ์  สุดไธสง
4. นายเกษมสันต์  ประทุมสีลา
5. เด็กชายไกรฤกษ์  วรรณนิยม
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
2. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
 
520 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายวรวุฒิ  แก้วฤาชัย
2. เด็กชายวินัย  มาตย์พงษ์
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางสาวนิชานันท์  เขาราธ
 
521 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูผาม่าน 1. นายภานุพงษ์  ลีคะ
2. นายยุทธเกียรติ  ณะศรี
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ประเสริฐสุข
2. นางสาวศิรินทิพย์  เทพประทาน
 
522 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  หลินศรี
 
1. นางสาวกิตติมาพร  โตหนึ่ง
 
523 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 88.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาพร  วงษา
 
1. นางสาวปวีณา  สมัครการ
 
524 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  จิตจานุรัก
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
 
525 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายชยากร  พลโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐปัณฑ์  กูกขุนทด
 
526 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงวรนุช  วงศ์วีระขันธ์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  บัวพัน
 
527 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวปริศนา  แซ่หวัง
 
1. Mr.GUOXIAN  BI
 
528 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสมิตา  แสนดาหมื่น
 
1. MissHuang  Ting
 
529 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 82.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชานนท์  ชัยสิทธิสินสุข
 
1. MissNiu  ying ying
 
530 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เพชรประกอบ
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
 
531 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวประภาพร  นามพันธ์
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
 
532 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สีทะบาล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สอนซี
 
533 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัศรินทร์  สีดำ
 
1. นางสาวไอยริณรัตน์  วังขันธ์
 
534 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปัณนิศา  ประกอบนันท์
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
535 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสุพัตรา  ทาราช
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
 
536 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวอภิญญา  ปุณพรสมบัติ
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
 
537 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  เติมศักดิ์
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์  วังขันธ์
 
538 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวอินทิรา  ศิริชัยโชค
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
539 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายร่มธรรม   หมื่นน้อย
 
1. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
 
540 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นามสนธ์
 
1. นางสาวพวงเพชร  ศรีใจ
 
541 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงสมรรถกฤษฎ  ลีลาด
 
1. นางสาวศิริมรกต  ศรีมงคล
 
542 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายคฑาวุธ  อภัยสุข
 
1. นางสาวมติมนต์  ชาวบ้านใน
 
543 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ขันผง
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
 
544 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณภัทร  ประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  ทะสุนทร
 
545 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวธิดารัตน์   รัตนศักดิ์ดำรง
 
1. นางสาวจันทิมา   วรรณชาติ
 
546 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงลักษิกา  สิงห์เหิน
 
1. นางสาวภาวิณี  บุตรดี
 
547 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปรีญานันท์  บัวจันทร์
 
1. นางสาวมาฆพร  ก้านพลู
 
548 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายนัฐวัฒน์  หารฟ้า
 
1. นางชวนิตา  คำสอนทา
 
549 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชนัญชิดา  ปานนี้
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
 
550 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายอภิลาภ  ทิพย์แสง
 
1. นางสาวไอยริณรัตต์  วังขันธ์
 
551 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวอธิติยา  ดอนอ่อนสา
 
1. นางสาวสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
552 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวมลฤดี   ปรีพูล
 
1. นางจินตนา  โยวทิตย์
 
553 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจันทิมา  โฮกอ่อน
2. นายธนกฤต  ซึ้งสุขเกษม
3. นางสาวธนัชชา  พัฒนารัฐ
4. นางสาวสุภักดี  สุดสาร
5. นางสาวอภิษฎา  หาจำปา
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
2. นางสุนิสา  ประสิทธิ์นอก
 
554 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายปราการณ์  บุญเทิง
2. นางสาวปิยะวรรณ  กล่อมจิตร์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  สังฆะมะณี
4. นายอภิวัฒน์  เกษร
5. นางสาวอรณัฐ  สุดชา
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
2. นางสาววรลักษณ์  กะลาม
 
555 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธวัชชัย  ทองนาเพียง
2. นางสาวนรากร  พรหมเมตตา
3. นางสาวอนัญพร  อาชาวาสนา
4. นางสาวเวฬุวรรณ  ชวนละคร
5. นางสาวเสาวลักษณ์  ตรีศรี
 
1. MissYin  Qiu ying
2. นางสาวณัฐปัณฑ์  กูกขุนทด
 
556 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวคีตาภัทร  กันทรพันธ์
2. นางสาวชุติมา  มูลละมาตร
3. นายภานุพงศ์  ศาสตรา
4. นางสาวรสรินทร์  ตันสมรส
5. นายสุทธิศักดิ์  ดวงจันทร์
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
2. MissMeng  Lujie
 
557 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายณัฐวุฒิ  สุดทีป
2. นางสาวณิชาภัทร  แสนอินทร์
3. นางสาวธัญชนก  หุ่นกระจก
4. นายปัฐวีธรณ์  จ่าบาล
5. นางสาวศรัณภรณ์  มั่งมีศรี
 
1. นางสาวณัฐิยา  พาที
2. นายพิชิตพล  หอมทอง
 
558 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายจิระยุทธ  ยางเยี่ยม
2. นายภูตะวัน  แข็งขัน
3. นางสาววิภาดา  สมตา
4. นางสาวศิริวรรณ  เค้าโนนกอก
5. นางสาวเกศณี  ซุซายสงค์
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
 
559 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพรอนันต์   พวงนาค
2. นายภีมกฤษฏิ์   เนตรกลาง
3. นางสาววลัยพรรณ   เอกสมบูรณ์สิน
4. นางสาววัชรสุดา   วีระกุล
5. นางสาวสิรินภา   ติตะปัน
 
1. นางสาวอภิญญา  นามแสง
2. นายนเรนทร์ฤทธิ์  พุทธศรี
 
560 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวจิรวรรณ   สมอหมอบ
2. นางสาววารุณี  หาญศึก
 
1. นางพัชรีภรณ์  สุริยะเดช
 
561 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชิตตา  พงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวสุภาวิดา  กรุงศรี
 
1. นายพิทักษ์  ประสิทธิ์นอก
 
562 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพ็ชรตะกั่ว
2. นางสาวปิ่นมณี  สดศรี
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิรัตน์
 
563 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญญาภัค  แนวปราณีต
2. นางสาวปิยฉัตร  จ้อยนุแสง
 
1. นายวชิร  สืบปรุ
 
564 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภัคจิรา  ตาไข
2. นางสาวรัตนา   ปิดสายะ
 
1. นางสาววิภาดา  ลาปะ
 
565 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนัฐนิชา  วงวิพัฒน์
2. นางสาวอัญชลี  หารพรม
 
1. นางสาวณัฐิยา  พาที
 
566 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวฟ้าใหม่  รัตนะโช
2. นางสาวเมธาวี  เตียศิริ
 
1. นางฉมาพันธ์  สำเภาแก้ว
 
567 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวฑิตณิชา   บุตรเพ็ง
2. นางสาวพัชรพร   คำมีสีนนท์
 
1. นางจินตนา  โยวทิตย์
 
568 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายจักรภัทร  สาตร์นอก
2. เด็กชายจิตรกร  ระหารนอก
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  จิตไพศาล
4. เด็กชายวสุธร  สีหามาตย์
5. เด็กชายสุริยะ  ศรีเดช
6. เด็กชายอนุชา  เต็มสว่างโชค
7. เด็กชายอภินันท์  เทพรินทร์
8. เด็กหญิงอารยา  แก้วคุณ
 
1. นางพิศมัย  เดิมสันเทียะ
2. นายมงคล  พรศักดิ์หาญ
3. นายวิทยา  เดิมสันเทียะ
 
569 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายคณัสนันท์  เมฆมนต์
2. เด็กชายทศพร   ชินแสง
3. เด็กชายธนาคม  อภิรัตน์
4. เด็กหญิงพิมพินีย์  หวังท่ากลาง
5. เด็กชายมินทร์ธาดา  เหล่าภักดี
6. เด็กชายวรเมธ  ประเทืองผล
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  หลักศิลา
8. เด็กหญิงเนตรนภา  ส่งแก้ว
 
1. นางรพิธร   เสนาไชย
2. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
3. นายลิขิตพันธ์ุ   อมรสิรินันท์
 
570 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงชุติมา  ปัสสาวะสังข์
2. เด็กชายถิรวุฒิ  ไกรนอก
3. เด็กหญิงบุตรสตรี  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยภูมูล
5. เด็กชายศราวุธ  อาจปาสา
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  แก้วอาษา
7. เด็กชายศุภกร  ปัสสาวะภา
8. เด็กชายสรศักดิ์  ลีตานา
 
1. นายอนุชา  สายสิงห์
2. นายบุญชิต  ดอนแสง
3. นายอริยวัตณ์  จันแดง
 
571 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายณัฐพล  กงสะเด็น
2. เด็กชายดนุพร  ไกรยัง
3. เด็กชายนิธิภัทร์  แจ่มใส
4. เด็กชายภราดร  เพิ่มพูล
5. เด็กชายวุฒิพร  นารีจันทร์
6. เด็กชายศิกวัส  หลวงวิเศษ
7. เด็กชายเตชินท์  หมัสแหล๊ะ
8. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เย็นอารมณ์
 
1. นายชัยรัตน์  บูรณสรรค์
2. นางวิไลลักษณ์  พระบรรเทา
3. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
 
572 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ   ไชยแสน
2. นายนนทวัช  แสบงบาล
3. เด็กชายภูมิศิริ  ศิริวงศ์
4. เด็กชายภูริทัต  สายแสน
5. นายวิทวัส  สร้อยพาน
6. นายสิทธิพร  สว่างศรี
7. นายเกียรติตระกูล  ศรีโนนยาง
8. นายไทยเทพ  พนาวัลย์สมบัติ
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
573 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 1. นายนพเดช  โพธิ์ศรี
2. นางสาวปนัดดา  ภูทองเงิน
3. นายวรรณธัช  ผิวพัน
4. นางสาวอลิสา  ภูคำวงษ์
5. นายอวิโจน์  โชติชื่น
6. นางสาวเพชรรัตน์  แซ่เล้ง
 
1. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
2. นายจุลพงษ์  เพ็งวิชัย
 
574 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายพิชิตชัย  อมรพันธ์ุ
2. นายภานุวัฒน์  บัณฑิตกุล
3. นายสุขนิรันดร์  เพียโคตร
4. นายองอาจ  จันทะราช
5. นายอภิศักดิ์  มาลาศรี
6. นายอิสเรศ  เรืองศรี
 
1. นางรพิธร   เสนาไชย
2. นายลิขิตพันธ์ุ   อมรสิรินันท์
3. นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ์
 
575 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายจิรายุ  เย็นสุวรรณ
2. นายญาณันธร  สินธุวา
3. นายวัชรพล  วิชัยหาญ
4. นายอภิสิทธิ์  ชำนาญ
5. นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา
6. นายเดชาวัต  บางบุญยืน
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางปาริชาต  ปาลินทร
3. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
 
576 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  พงษ์ด้วง
2. นางสาวบุษยา  ทะกาเรนะ
3. นางสาวปณัฐดา  ทานา
4. นายวีรภัทร  นันททิพรักษ์
5. นายสหรัฐ  สีสูงเนิน
6. นายเลิศฤทธิ์  เศษอาจ
 
1. นายพัสกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
 
577 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวขวัญจิรา   เนื่องภักดี
2. นายจิรชาติ   เหลาวงษ์ศรี
3. นางสาวชมนภา  โมมา
4. นางสาวณัฐกันยา   บุษราคัม
5. นางสาวประภาภรณ์   ปุ้มศรี
6. นางสาวพิชญา  สาระนันท์
7. นางสาววรัญญา   พะระบาล
8. นางสาววัชราพร   สีเขียว
9. นางสาวศรีสกุล   ชินน้ำพอง
10. นายสุธิติ   ขันตา
 
1. นายพงศ์เทพ  สำเภาแก้ว
2. นางสาวหัถยา   เคราะห์ดี
3. นายเศกสรรค์  แสนกันหา
 
578 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นางสาวกฤติกา  มาวงค์ษา
2. นายชนายุทธ  บุดสี
3. นายชินกร  บุตรสาร
4. นายชินภัทร  มะแป้น
5. นายธนวัฒน์  บุญศรี
6. นางสาวประภาพร  ภาวิชัย
7. นางสาวพรพิมล  ศรีสังเวช
8. นายพิทักษ์  โนนศรี
9. นายวุฒิชัย  ศรีทรงฮาด
 
1. นายประวิทย์  วงษ์เก่า
2. นายภานุทัตต์  ศรีหลัก
3. นายเจนรบ  โกรธา
 
579 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  โวหาร
2. นางสาวชฎารัตน์  รัตนขันแสง
3. นางสาวชลธิชา  ชัยเวียงคำ
4. นางสาวญาณิศา  ชามะลิ
5. นายธนาธร  อินทร์นารมย์
6. นายธวัชชัย  ทิพโม
7. นางสาวพัชริดา  นาสมชัย
8. นางสาวอัญชิญารักษ์  กรึ่มกลางดอน
9. นายเขมชาติ  พิมวัน
10. นางสาวเบญจรัตน์  บุญสอาด
 
1. นางปิม  ศิริมั่งมูล
2. นายศิริชัย  ศิริมั่งมูล
3. นางอภิสรา  คนเฉียบ
 
580 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  สร้อยเสนา
2. เด็กหญิงปณิดา  พรมเท่า
3. เด็กหญิงปานตะวัน  แก้ววันทา
4. เด็กหญิงสุภิกา  มูลตรี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญประกอบ
 
1. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
2. นางสุภาพร  ชวเดชารัตน์กุล
 
581 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงนารถชนา  คุ้นมาลวง
2. เด็กหญิงปานตะวัน  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงสาธิตา  สวรรค์บันดาล
4. เด็กหญิงสุวนันท์  สุบิน
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  หอมดี
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
2. นางสาวรสสุคนธ์  พรมมา
 
582 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายกนกพล  ศรีกลชาญ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วันพุฒ
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  บุญมานาง
4. เด็กชายพิพัฒน์พงค์  สีหนองคู
5. เด็กชายอิทธิวรพล  เจียมตน
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางวรพนิต  ซิมมอนส์
 
583 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกนกพร  จังพล
2. นางสาวณัฐธิญา  นิระพันธ์
3. นางสาวธีมาพร  ชัยมา
4. นางสาวมุขริน  ใจอารีย์
5. นางสาวอิศราภรณ์  คำภาษี
 
1. นางวิลาวรรณ  สมลือแสน
2. นางปฐมาธิดา  แสนศรีระ
 
584 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาว สุภิกา   จันดี
2. นายณัฐพล   พลรักษา
3. นายภาณุวัช   จันทร์คิด
4. นางสาวสลักจิต  วงษ์ราชสีห์
5. นางสาวอิสราภรณ์   ปะละกา
 
1. นางสาวภาวิณี   ปักกะทานัง
2. นางเอมอร  จุไธสง
 
585 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไชยเทศ
2. นายธีรภัทร  บุษราคัม
3. นางสาวสุนิตรา  คำสีทา
4. นายอนุวัต  สุทธิแสน
5. นางสาวเนตรนภา  พรมพร
 
1. นางวิภาวี  สร้อยคำ
2. นางสมฤดี  อุดมโคตร
 
586 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวปิยะธิดา  นันท์ดี
2. นางสาววรัญญา  อุ่นจันที
3. นายวีระพล  ศรีหลัก
4. นางสาวอมรรัตน์  สระสอง
5. นางสาวอุมาพร  พุทธบุตร
 
1. นางเครือวัลย์  พนมหิรัญ
2. นางไพศรี  จันทร์แดง
 
587 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คำสวนมอญ
2. เด็กหญิงนิภาพร  พรมมาวัน
3. เด็กหญิงปทุมวรรณ  ทวีสุข
 
1. นายพิเชษฐ์  ใจชัยภูมิ
2. นางญาณิศา  เครือวรรณ
 
588 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงนลินรัตน์  พูลมาก
3. เด็กหญิงอารียา  จันทร์ศรี
 
1. นายศิวะ  มะโนขันธ์
2. นางสุพรรณี  พลศรีพิมพ์
 
589 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงชมัยมล  แข็งขัน
2. เด็กชายภูมินทร์  นารมย์
3. เด็กหญิงวณิชชญาพร  บุษราคัม
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นางจรรยา  แสวงธรรม
 
590 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  วิเศษไสย์
2. เด็กหญิงรุ่งระวี  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงศิริวิมล  พิมพ์สิม
 
1. นายวสันต์  มั่นใจ
2. นางอาทร  เวียงนนท์
 
591 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนทิพย์  เสาลึก
2. เด็กหญิงนิรมล  แสงป้อง
3. เด็กหญิงเกวลิน  พื้นแสน
 
1. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา  มาตร์นอก
 
592 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกัญญารัตน์   ศรีสุรัตน์
2. นายชัดชัย  สมบูรณ์
3. นางสาวเปมิกา  พรมพิมพ์
 
1. นางอมรรัตน์  สงวนญาติ
2. นายศิวะ  มะโนขันธ์
 
593 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐนันท์  เยี่ยนทรง
2. นางสาวศศิธร  พรมพฤกษ์
3. นางสาวอรชุดา  ทองป้อง
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นายธัญญา  สามารถ
 
594 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกัณทิมา  กระฉอดนอก
2. นางสาวพรรณชรี  ปริวันตัง
3. นางสาวแสงระวี  สีหาบุตร
 
1. นางภัทราพร  แสงประพันธ์
2. นางอัญชลี  ปัญญาง
 
595 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวณิชาพัฒน์  กุลเสฏฐ์ภัทร์
2. นางสาวนันท์นพัฒน์  คำเรืองศรี
3. นางสาวปรียาภรณ์  พรมมี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  หนูจันทร์
2. นางดวงดาว  บุตรแดงน้อย
 
596 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปภัสสร  สฤษชสมบัติ
2. นางสาววณิชยา  ปิ่นเภท
3. นางสาววิชุดา  จูชาวนา
 
1. นางสาวเนตรนภิส  ปาสาบุตร
2. นางมณินทร  สมอออน
 
597 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณิษฐ์  มาพระลับ
2. เด็กหญิงธันยชนก   ชินชนานุภาพ
3. เด็กหญิงเทพธิดา  เลิศเกียรติภูมิ
 
1. นางสาวณิชากร  อุ่นทะวงษ์
2. นางทิพย์สุคนธ์  นันโมง
 
598 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐยา  เครือวัลย์
2. เด็กชายนิติธาดา  สุภา
3. เด็กหญิงสุภาวิดา  ทินราช
 
1. นางอำไพ  วุฒิพันธุ์ชัย
2. นางกฤติยา  กองเกิด
 
599 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทุมเวียง
2. เด็กหญิงปวิชญา  เจียมศักดานุวัฒน์
3. เด็กหญิงลลิตา  เดชม่วง
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
600 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจิตประภัสสร  บึงมูล
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  สารกุล
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พรมเลา
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีคำมุง
2. นางสาวชุติมา  มูลสาระ
 
601 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  เกียรตินอก
2. เด็กหญิงพรชิตา  อุ่นเกิด
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แสนบุญ
 
1. นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
2. นางพิมลรัตน์  จอดพิมาย
 
602 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวธัญชนก  ศรีวังพล
2. นางสาวธิติยา  จันทะวงศ์
3. นางสาวนิภา  เหล่าสิทธิ์
 
1. นางสุกัญญา  พักวัน
2. นางวัชรีย์  เหลืองกระโทก
 
603 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐธิดา  กุญชนะรงค์
2. นางสาวปรียาภรณ์  พระภูมี
3. นางสาวศิรประภา  จารนาเพียง
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
604 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิรัตน์ชา  อินทอง
2. นายพิชัยยุทธ   โยธาทูน
3. นางสาวสุวิมล  สืบพันธุ์
 
1. นายศิวะ  มะโนขันธ์
2. นางอินทุกานต์  พรหมเมตตา
 
605 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวนิตยา  อังยศ
2. นางสาวมุธิตา  งัดเกาะ
3. นายสุรพงษ์  จำปาแก้ว
 
1. นางรัชนีวัลย์  พรหมแสง
2. นางพิมลรัตน์  จอดพิมาย
 
606 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวศลิษา  ศรีเชียงสา
2. นางสาวศิริรัตน์  อำภวา
3. นายสัจจกุล  กุลดา
 
1. นายสมเกียรติ  ศรีคำมุง
2. นางสาวพรนภา  ร่มจันทร์
 
607 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงกวิสรา  แสงแพง
2. เด็กชายนฤดล  เขตนิมิตร
 
1. นายอดุลย์  ไชยเสนา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกาญจน์   เหล็กกล้า
 
608 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายนโม  ปราญเรียนแสน
2. เด็กชายภูวดล   ยอดชาญ
 
1. นางณัฐกฤตา  อุทัยนา
2. นางวรรณ์ชนก   ต้นกันยา
 
609 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ชาแท่น
2. เด็กหญิงสุนิตา  นนทะเสน
 
1. นายนวพล  สีดามล
2. นายนัตพล  ชะเมรัมย์
 
610 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายธนวิชญ์  ตู้ปัญญากนก
2. เด็กชายศักราช  แสงพันธ์
 
1. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
2. นางเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
611 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาญาณ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ตั้งสกุล
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายปิยะณัฐ  ปัญญารักษ์
 
612 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายจิระเดช  หนองเหล่า
2. เด็กชายวราวุฒิ  สุนาเค้า
 
1. นายรุ่งฟ้า  ศรีอ่อน
2. นางสายบัว  พิมพ์มหา
 
613 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนกฤต  เวียงเงิน
2. เด็กหญิงวิศรุตา   อุทัยสา
 
1. นางสาวอรทัย  ไพรสว่าง
2. นายสุระ  น้อยสิม
 
614 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายสรยศ  ทับทิมไสย์
2. เด็กชายเพชร  พาคะ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
615 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายพงศ์พล   จงเทพ
2. นางสาวสิริธิดา  วิริยะ
 
1. นางจุฬาพร  ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์  วงค์นรา
 
616 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายวิทวัส  สีทัดยศ
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รัตนวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายอภิรุณห์  ไลโธสง
 
617 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายพงศกร  แว่นใหญ่
2. นางสาวรุ่งฤดี  ภู่สว่าง
 
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นายสราวุธ  ศรียางนอก
 
618 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวีระยุทธ  อาจพงษา
2. นายอานนท์   ช่วงชิต
 
1. นายสุระ  น้อยสิม
2. นางสาวอรทัย  ไพรสว่าง
 
619 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  กองสมบัติ
2. นายสุภัค  นาคทองคำ
 
1. ดร.นิตยาพร  กินบุญ
2. นางเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
 
620 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวคุณัญญา  นาฬิกุล
2. นายวีรภัทร  งามศิลป์
 
1. นางสาวสุวพรรณ  พรหมรับ
2. นายธนกร  แสนธรรมมา
 
621 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจิราวรรณ  วัฒนกูล
2. นางสาววนาลี  ชูทอง
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายอภิรุณห์  ไลโธสง
 
622 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กชายรังสรรค์  แก้วคูนอก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กฤตเวทิน
 
1. นายอดุลย์  ไชยเสนา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกาญจน์  เหล็กกล้า
 
623 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชาญวิทย์  หลานวงศ์
2. เด็กชายนันทวัน  หล้ามูล
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นายวรวุฒิ   กกขุนทด
 
624 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายจตุพล  มาตย์ผดุง
2. เด็กชายเตชินท์  โคตรุด
 
1. นางสาววิจิตรา   วงศ์ประทุม
 
625 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธนภูมิ  ลีนาราชรุ่งเรือง
2. เด็กชายธวกร  ขามธาตุ
 
1. นายชิดชนก  ภู่เพชร์
2. นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง
 
626 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายปิยะนันท์  ราศรี
2. เด็กชายอุกฤษฏ์  ชาญประไพร
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นางสาวพรพรรณ  แก้วศรีหา
 
627 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายพงศ์ไพบูลย์  ศรีศุภร
2. นางสาววรรณนิสา  บุตรโม
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
628 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  แต่งสุวรรณ
2. นางสาวนารีรัตน์  ผลทิพย์
 
1. นายธนเดช  วิไลรัตนากูล
2. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
 
629 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  เต็นติรัมย์
2. นางสาวเอมอร  จะเรียมพันธ์
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
630 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐกิตต์  แน่นอุดร
2. นางสาวเบญจวรรณ  วันวิเศษ
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นายวรวุฒิ   กกขุนทด
 
631 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายรักสิทธิ์  ดวงท้าวเศษ
2. นางสาวแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นายยิ่งรักษ์  หาโกสีย์
 
632 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกฤชฏากร  ดงแสนสุข
2. เด็กชายภูธเนศ  ทองก้านเหลือง
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นางนงลักษณ์  สหัสรังษีวิทยา
 
633 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  มิเถาวัลย์
2. เด็กหญิงเกษราภรณ์  อิสระกูล
 
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
634 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายคฑาธร  อุดมศักดิ์
2. เด็กชายภานุพงษ์  วันหล่อม
 
1. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
2. นายอาทิตย์  อายุโย
 
635 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ภิรมย์
2. เด็กหญิงอังคนา  ใสชาติ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
636 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพิชา  เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงเมทินี  พงษ์ธนันชัย
 
1. ดร.นิตยาพร  กินบุญ
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
637 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายชินคุปต์  ภูเนนิล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ตันตระกูล
 
1. นายวิชาญ  โพธิ์นอก
2. นายจิรายุทธ  เจริญภักดี
 
638 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกชกร  รัชชปัญญา
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองคำ
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นายพรภวิษย์  อุ่นวิเศษ
 
639 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฏฐพงษ์  ฐานะวัน
2. เด็กชายรัฐชัย  ตั้งตรีวีระกุล
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
640 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายวรพล  พลตรี
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  เพ็ญศรี
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นางสาวสุภาศรี  สีสมน้อย
 
641 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายปรเมษฐ์  อรรคฮาต
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  อ่อนจันทร์
 
1. นายชัยนันท์  คำหลาย
2. นายจักรกริช  บุญลี
 
642 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ขีดเข้ม
2. เด็กหญิงเกววลี  บุญโนนแต้
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
643 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เหล่าสุวรรณ์
2. นายนิพนธ์  พุฒตาลดง
 
1. นายวรวุฒิ   กกขุนทด
2. นางธิดารัตน์  ใจสุข
 
644 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายพุทธิพงษ์  จันดาแสง
2. นางสาวอัจฉรา  โนนบุตรศรี
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
645 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวิชญ์  รักสกุล
2. นายอนุชิต  ทบประดิษฐ์
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
646 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวณัฐณิชา  พันธ์ยางน้อย
2. นางสาวภูษนิศา  จำปานุ้ย
 
1. นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง
2. นายบัญชา  วิพัฒวิบูลกิจ
 
647 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ดอกนารี
2. นายสิทธิพงษ์  บับพาน
 
1. นายขวัญชัย  หายหัตถี
2. นางวิทชรียา  ทองผาย
 
648 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ไชยเสนา
2. นายโสภณ  ไกรพินิจ
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์   บุญลบ
2. นางสาวอรทัย  ไพรสว่าง
 
649 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นางสาวสุดารัตน์  นาสิงห์คาร
2. นางสาวอริสรา  มีคำ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
650 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวนิติรัตน์  ขัดผาบ
2. นางสาวพาสุกรีณ์  โคตรนรินทร์
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
651 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวชนัญธิดา  ดีโนนโพธิ์
2. นายนราติพงษ์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสิริพร  ระวีกุล
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีโนรส
 
652 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกีรพัชร  ตันเบญจศิริ
2. นางสาวมณีรัตน์  ไร่สูงเนิน
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
653 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายฐิติพัฒน์  เจนวิชชุวงศ์
2. นางสาวนิภาภรณ์  บุญศรี
 
1. นางสิริพร  ระวีกุล
2. นางเพ็ญศิลป์  แสนใจวุฒิ
 
654 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายกมล  ศิลารักษ์
2. นางสาวเจนณิศา  เผ้าวงษ์
 
1. นายวิชาญ  โพธิ์นอก
2. นายนวพล  สีดามล
 
655 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายชนสรณ์  เสาแก้ว
2. นางสาวพนิตา  แก่นจันทร์
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นายสมบูรณ์  เพียยุระ
 
656 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายปิยพล  เจริญขำ
2. นายอดิศร  นาเรือง
 
1. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
2. นายอนุวัฒน์  พานิพัด
 
657 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายสตางค์  ไสวงาม
2. นายอภิวิชญ์  พวกเมืองพล
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
2. นายยิ่งรักษ์  หาโกสีย์
 
658 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายสมรรถชัย  จิโนการ
2. นางสาวเนตรนภิศ  โคตา
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นางสาววินิตา  มาอุ้ย
 
659 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายชาคริต  ทิพวัฒน์
2. นายภูบดินทร์  ชมบุญ
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
660 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายวรภาศ   คำทองดี
2. นายศักดิ์รพี   นามศักดิ์
 
1. นางน้ำอ้อย   กาญจนเส็ง
2. นางสาวธนัญชา   พิทยาเสถียร
 
661 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฎฐพล  นามไพร
2. นายอลงกรณ์  สิมมาจันทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
 
662 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สอนทา
2. เด็กหญิงพิยดา  ป้องชารี
3. เด็กชายวีรชล  ดงแสง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
2. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
 
663 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปวีณ์พร  บัวอร่ามวิไล
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอร่ามวิไล
3. เด็กหญิงศุทธินี  แสนกิ่ว
 
1. นายสุติพงษ์  อมูลราช
2. นางสาวลลิตา  วงษ์มลี
 
664 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชา  อรรคฮาต
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อรรคฮาต
3. เด็กชายรัฐกร  ปัจจุทรา
 
1. นายวรวัฒน์   ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
665 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงธนัญญา  เวธิตะ
2. เด็กหญิงวรดา  ลบพันธุ์ทอง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ราวัน
 
1. นายรุ่งโรงจน์  มั่งคำ
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
666 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิราภรณ์  สีไพ
2. เด็กหญิงอรจิรา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงเพชราธร  เศียรกระโทก
 
1. นายปุญญพัฒน์  ชัยวงษา
2. นางสาวจิรารัตน์  เหง้าปูน
 
667 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกุลนันท์  อุปลา
2. นางสาวปฏิมาพร  คุณเศษ
3. นางสาวพลอยพิสุทธิ์  บุดดีจีน
 
1. นางสาวชนัญนิช  รัตรองใต้
2. นายนวพล  สีดามล
 
668 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายนนทกร  ศรีเจริญ
2. นางสาวนิจจารีย์  ภาดี
3. นางสาวพิชชาพร  โพธิรุด
 
1. นายอาคม  ศรีวะโสภา
2. นางนารีรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
669 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายทรงยุทธ  บาลี
2. นายประสิทธิพงษ์  ประถาทะยัง
3. นางสาวหยกมณี  ตั้งใจ
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัชต์  ศิริปุณยนันท์
 
670 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  อุ้ยเพชร
2. นางสาวฤทัยรัตน์  แก้วหาไว
3. นางสาวศศิธร  หล่ำหล้า
 
1. นางสาวกฤษติญากรณ์  บุญสอน
2. นางสาวอินธิรา  ดำรงกุล
 
671 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชรินรัตน์  แย้มศรี
2. นางสาวสิโรชา  แก้วบุญเรือง
3. นางสาวเบญจมาศ  บุญสอน
 
1. นายรุ่งโรจน์  มั่งคำ
2. นายเกียรติศักดิ์  มานุจำ
 
672 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายชัยพัฒน์  เสาวรา
2. นายธนวินท์  ตราชู
 
1. นายสุรชาติ  สารแสน
2. นางสาวจิราภา  เมฆา
 
673 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายธนพงษ์  บุญมี
2. นายวัชระ  ลาน้ำเที่ยง
 
1. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
2. นายไพทูลย์  เพ็งแจ่ม
 
674 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวคนึงนิต  สมฤทธิ์
2. นางสาวสุภาวี  เกษสิมมา
 
1. นายสมาน  ล้ำลอง
2. นายปริญญา  ศรีโบราณ
 
675 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นายธนพล  ฉายทอง
2. นางสาววรรณพร  อุตตะมะ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
676 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญเมือง
2. นายเจษฎา  อนันตภักดิ์
 
1. นายเดชา  ทะมานันท์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ทะมานันท์
 
677 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายพงศภัค  พลเยี่ยม
2. เด็กชายพริสร  อิ่มสำราญ
3. เด็กชายวงศกร  เหลาพร
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
678 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายวุฒิไชย  ไทยทองหลาง
2. เด็กชายศุภโชค  โคตรศิลา
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นายจีรวัชร์  หลา่นวงศ์
 
679 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  แสนวังศรี
2. เด็กชายธนากรณ์  เฮ้าแสง
3. เด็กชายเพชรณพัฒน์  ไชยสุรินทร์
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
680 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายก้องภพ   แก้วกัณฑ์
2. เด็กชายภูมิ   เชิดพานิช
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์   แสงกระสินธุ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุญยนันท์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
681 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายสุทธิรักษา  ฉะกระโทก
2. นางสาวอังคณา  กองไธสง
3. นางสาวเนตนภิศ  รัตนาไลย
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
682 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นายธนาดล  บุตรวาปี
2. นายศุภชาติ  บุญเรือง
3. นายอดิศักดิ์  คลองตาดโตน
 
1. นายคมเพชร  โพธิปัสสา
2. นางสุภาวดี  โพธิปัสสา
 
683 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายชาคริต  ทาพิลา
2. นายธวัชชัย  สินธพ
3. นายธีรากรณ์  เสาระโส
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
684 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายดนุพร   จิตแสง
2. นายปิยวัฒน์   แสนศรี
3. นายอชิรวิชญ์  แสนวงษ์
 
1. นางพชิรารัชต์  ศิริปุญยนันทร์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
685 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกษิดิศ  กุลพันธ์ไพจิตร
2. เด็กชายจักราวุธ  พลตรี
3. เด็กชายณัฐพงษ์  บุบผามาตย์
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
686 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ดวงมา
2. เด็กชายทัตพงศ์  สวัสดี
3. เด็กชายสุธิชัย  นิลทะแสน
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางสาวปุณยนุช  ทัพซ้าย
 
687 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายฐากร   ไกยสา
2. นายภาณุ  ไชยจอกเกี้ย
3. นายภูวดล  แสงไสย์
 
1. นายธีรวัฒน์  เขจรสิทธิ์
2. นายวรวุฒิ  บ่อคำ
 
688 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  สีลากลาง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ธงอาสา
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
689 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวญาดา  ปฐมบุตร
2. นางสาวปรียานุช  พุฒซ้าย
3. นางสาวอัญชุลี  มณีโชติ
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
690 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายวัชระ  เข็มลา
2. นายศรายุทธ  ยักขลา
3. นายเกริกวิทย์  พรมราช
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
691 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายจิรพงษ์  สองศรี
2. เด็กชายวรภพ  วรรณพงษ์
3. เด็กชายอิทธิ  ธรรมมา
 
1. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
2. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
 
692 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฐชญานันท์  รอบรู้
2. นางสาวนภัค  ลมุลพจน์
3. นางสาวหฤทัยเพชร  ถ้ำมณี
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
693 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายจตุพล  พรมโส
2. นายธนาวัฒน์  สว่างยิ่ง
3. นายรัชฎากร  ดวงแก้ว
 
1. นายสิริธัญญ์  ประสุนิงค์
2. นางกุลนฎา  ประสุนิงค์
 
694 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายกฤษณ  ตะวงษ์
2. นายวีรวุฒิ  อ่อนนิ่ม
3. นายอรรถพล  แพไธสง
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญร่วม
2. นายประหยัด  คำน้อย
 
695 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. นายขจรศักดิ์  หอมเชย
2. นายพัทธนันธ์  สมลือแสน
3. นายศุภชัย  อินทรกำแหง
 
1. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
2. นางมาลัยรัก  สุปัญบุตร
 
696 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายชาญวิทย์  จันทร์โท
2. นายธีรภัทธิ์  มาศยะ
3. นายเอกรินทร์  ศิริบุรี
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
697 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชัยวงษ์
2. เด็กหญิงภาวณี  โสสีทา
3. เด็กหญิงอัญธิกา  คิดหมาย
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
698 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประภาเวสัง
2. เด็กหญิงปรมิตา  ฤทธิเดช
3. เด็กหญิงปัญญดา  อดิศักดิ์สดใส
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
699 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายวิสา  เหลืองศุภบูลย์
2. นางสาวศิริมลภัคน์  สุรมาตร
3. นายอนุวัฒน์  ภูมิชัย
 
1. นางสาวปรียานันท์  อัครวงศ์
2. นายวีระชน   แสงศรีเรือง
 
700 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวจิรัตน์ดา  รัตนวงศ์
2. นายฐิติพัฒน์  เจนริธธุวงษ์
3. นางสาวฐิติมา  แทนอิสระ
 
1. นางสาวนราภรณ์  หนองหลวง
2. นางสาวฐิติวรรณ  พิมพ์เทศ
 
701 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนกฎต  เวชไทสงค์
2. นายปองพล  พรหมหลวงศรี
3. นายยศตระการ  คมสาคร
 
1. นายนพคุณ  สิบเลย
2. นายโกมล  ศิริวัฒนกุล
 
702 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายนครินทร์  ขุนศรีภิรมย์
2. นายอดิเทพ  แขนสูงเนิน
3. นางสาวโสรยา  โพธิ์ศรี
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสาวปรียานันท์  อัครวงศ์
 
703 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐพงศ์  ชาสิงห์แก้ว
2. นางสาววนิศราวรรณ  เหลาพรม
3. นางสาววรรณวิษา  ชุ่มอภัย
 
1. นายโยธิน  ธีระนันท์
2. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
 
704 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายธีรดนย์  ภูคัสมาส
2. นางสาวศิริรัตน์  ราชแสง
3. นายสุทธิพงษ์   อุดทาทอง
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
705 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายวิชัย   ข้อหล้า
2. เด็กชายวิทวัฒน์   ปังสุข
3. เด็กชายวุฒิชัย   ศิริคำ
 
1. นายมีรัตน์   ฆ้องคำ
2. นายไพบูลย์   มุมอ่อน
 
706 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายธารดา  พลายเนาว์
2. นายธีรพล  กลั่นบิดา
3. นายเทพบุตร  ชัยลา
 
1. นายวัชรินทร์  ภิรมย์
2. นายสมภพ  บุญจวง
 
707 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นายก้องเพชร  กำประทุม
2. เด็กชายจตุรพร  สินเธาว์
3. เด็กชายสุรชาติ  สุวรรณวงศ์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
708 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายทักษิณ  ราชบัวน้อย
2. เด็กชายปริญญา  พรมเทศ
3. เด็กชายศราวุธ  ถูกดี
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นางสำราญ  ใจเที่ยง
 
709 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายปฏิภาณ  จันทะลุน
2. นายภาณุวัฒน์  จันทร์ศรี
3. นายศักดิ์สิทธิ์  โคราช
 
1. นายเอนก  สุดใด
2. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
 
710 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายรังสิมันต์   ผ่องใส
2. นายวิทยา   นาคลา
3. นายสุรชัย   โชกศรี
 
1. นายสมพร   รัตนวัตร์
2. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์   คุณกัณหา
 
711 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. นางสาวศศิตา  ริมวังกลาง
2. นางสาวศศิประภา  ประโพทานัง
3. นางสาวสุพรรษา  ไปดี
 
1. นางเบญจพร  ตังคณิตานนท์
 
712 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นายชัยพิชิต  ศิริจันโท
2. นายนันธิวัฒน์  เมฆตั้ง
3. นายวุฒิชัย  ทองสิทธิ์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสาวฐปนีย์ดา  สัมฤทธิ์รินทร์
 
713 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายวิชานนท์  คำมูลแสน
2. นายสมรัฐ  นาคทวง
3. นายอิทธิชัย  โนนทิง
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
714 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนัทพงษ์  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายนุติ  อุปฮาต
3. เด็กชายศุภกิตต์  รัดสีวอ
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
715 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธวัช  พุทธิมา
2. เด็กชายธวัชชัย  มุมสำ
3. เด็กชายศิขริน  แตงลี่
 
1. นางสังวาลย์  โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
 
716 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. เด็กชายจีรนันท์  คำผาเคน
2. เด็กชายพนัสบดี  เกตนาค
3. เด็กชายสุรศักดิ์  วารี
 
1. นางดารุณี  เรืองฤทธิ์
2. นายสุวิทย์  ไหมสมบุญ
 
717 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กหญิงมนทกาน์  เหลืองกระโทก
2. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วบ้านเหล่า
3. เด็กหญิงอรรฆพร  บุญจวง
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
 
718 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แสงทองเกิด
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เชื้อคีรี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรมรินทร์
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
719 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นางสาวจรีย์พร  อัตถภูมิ
2. นางสาวรักษา  กองฆ้อง
3. นางสาวอังคณา  หมื่นแก้ว
 
1. นางศิริภรณ์  พลเยี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะมาศ  วงศ์แสน
 
720 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวจิตติมากรณ์  มาลาเหลือง
2. นางสาวฐิติยา  อุปฮาต
3. นายยุทธภูมิ  ชัยสรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
721 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. นายปรเมศวร์  มะโนวรรณ์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  อันทะถา
3. นายมงคล  แตงลี่
 
1. นางสังวาลย์  โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
 
722 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวนุชนาต  จันทร์แก้ว
2. นางสาวพัชรินทร์  งอกบุ่งค้า
3. นางสาวสุภนิดา  ศรีกัน
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
 
723 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวนริศรา  ชยมชัย
2. นางสาววิกานดา  หล้ามาชน
3. นางสาวศิรินภา  มั่งสมบัติ
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
724 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  ภักดีสีทอน
2. เด็กหญิงพัชราภา  วาโยบุตร
3. เด็กหญิงภาณุกรณ์  หล่องบุตรศรี
4. เด็กหญิงรัชนี  คำหา
5. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงฝ้าย
6. เด็กหญิงอาทิตยา  ลวงสง่า
 
1. นางธัญชนก  สท้านพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
725 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมนมณี   สีแสง
2. เด็กหญิงกานติมา   อะโน
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์   โยธานัน
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์   นาผม
5. เด็กหญิงสุภาพร  ชมทอง
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ   แก้วก่ำ
 
1. นางสุดาทิพย์   เถาว์ทิพย์
2. นางจันทรพร   เกตุพิบูลย์
3. นางรัตนาภรณ์   พูนพัฒนาชัย
 
726 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธนากร  โสมาบุตร
2. นางสาวบุตรนภา  พานโคตร
3. นางสาวปริญญาพร  แสงทวี
4. นางสาวพิจิตรา  สิงห์น้อย
5. นางสาววิภาวี  พานโคตร
6. นางสาวอมรรัตน์  พรสวัสดิ์
 
1. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
2. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
 
727 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวดี  คำเอก
2. เด็กหญิงตติมา  ภาชะนะ
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชมไธสง
4. เด็กหญิงพรกนก  สูนสุข
5. เด็กหญิงอทิติมา  เหล็กโชติ
6. เด็กหญิงแววดาว  จำปาศักดิ์
 
1. นางสมผล  โคกลือชา
2. นางสาวทัศนียา  ทองทุม
3. นางสาวลัดดาวัลย์   ชาลีสมบัติ
 
728 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิติมา  คำภา
2. เด็กชายธีรภัทร  พละพันธ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทำมาก้อม
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  พิมพ์ดี
5. เด็กหญิงเกวริณ  โพธิ์ศรี
6. เด็กหญิงเกษธิดา  ปะติตัง
 
1. นางงามพิศ  ศรีเฉลา
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
 
729 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เจ็กนอก
2. นายณัฐพงษ์  วงษ์สิงห์
3. นายต้นตระการ  รุณนากัน
4. นายรัฐธรรมนูญ  กุลบุตร
5. นายอดิศร  ถือสยม
6. นายโชคชัย  คำจันทา
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชนี  มหาโพธิ์
 
730 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายกฤษดา  โฮนทุมมา
2. นางสาวจตุพร  สุสวดไม้
3. นางสาวนวรัตน์  ทิพย์อาสน์
4. นางสาวผณินทร  บรรดาศักดิ์
5. นางสาวพรทิพย์  ราชโยธี
6. นางสาวเกษแก้ว  รักษาเคน
 
1. นางอนุรักษ์  ซาตาดี
2. นางมธุรส  คำสะอาด
 
731 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกฤษดา   ศรีชัย
2. นางสาวพัชรินทร์   ปัญญาพิมพ์
3. นายวิรัตน์   หล่อคำ
4. นายวีรวิชย์  พระพรหมทวีสิน
5. นางสาวสุกัญญา   อัสสาภัย
6. นายอัษฎา   คำแหวน
 
1. นางสุดาทิพย์   เถาว์ทิพย์
2. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
 
732 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายวรวุฒิ  คำพิทูล
2. นายวีระชัย  ขุมดินพิทักษ์
3. นายศราวุธ  วงษ์สิ่ว
4. นายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
5. นายสิทธิโชค  ซื่อตรง
6. นางสาวสุภัทรา  นะลาคุณ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
3. นางสาวกนกรัตน์  จิตผดุงวิทย์
 
733 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  เหล่าบ้านค้อ
2. นางสาวปณิดา  สรภูมิ
3. นางสาวพีชญาพร  พิมพระลับ
4. นายวุฒิชัย  เรืองศรี
5. นางสาวหทัยกาญจน์  หนูทน
6. นางสาวไพลิน  เปศรี
 
1. นางกาญจนา  พงษ์ศรีหดุลชัย
2. นางพัชรินทร์  สุขสร้อย
3. นางสายหยุด  กล้าหาญ
 
734 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรณี   หวานขม
2. เด็กหญิงวรรณพิมล   ศรีชุม
3. เด็กหญิงศิรภัสร   หาดทะเล
 
1. นางมิ่งขวัญ   วงศ์สุรินทร์
2. นายจักรพันธ์   ทองผาย
 
735 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุตรคำโชติ
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ฤทธิ์แก้ว
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำคูณ
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
736 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายวิรัตน์ชัย  ป้องบุญจันทร์
2. เด็กหญิงสุพัตตรา  สาวะโห
3. เด็กหญิงอรัญญา  วิลาไชย
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายบุุญพบ  พิมพ์แสง
 
737 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สีลาบัว
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  กันภักดี
3. เด็กชายธวัสชัย  ทองขันธ์
 
1. นางปิ่นอนงค์  ชัชวัชวิมล
2. นางสาวชรินรัตน์  ศิริเทพ
 
738 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวี  บุญทัน
2. เด็กหญิงวิชุดา  มางิ้ว
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ภูพวก
 
1. นายสุชาติ  แสนหล้า
2. นายประหยัด  ศิริจันทร์
 
739 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวพรรษชล  มณีทับ
2. นางสาวศศิธร  จิตรกล้า
3. นางสาวสุดารัตน์  พงษ์สระพัง
 
1. นางพัชนี  มหาโพธิ์
2. นางศิริกุล  เทศเรียน
 
740 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกวรรณ  สีกะแจะ
2. นางสาวณัฐชนน  จอมคำสิงห์
3. นางสาวดมิสา  ชื่นปรีชา
 
1. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
741 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวชนิสรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวยุภา  เผ่าฉนวน
3. นางสาวอรวรรณ  หลอดทอง
 
1. นางสุวรรณี  คำชาลี
2. นายภักดีพร  วิชาราช
 
742 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวจิรภา  แก้วเกิดมี
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ขำเนตร
3. นางสาวอภัสสร  สุทธิอาจ
 
1. นางวิภาวี  สร้อยคำ
2. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
 
743 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาสำโรง
2. นางสาวจิราวรรณ  สุดทอง
3. นางสาวพรพิมล  หมื่นภักดี
 
1. นางสุกัญญา  แมงไธสง
2. นางจุฬาพร  ภักดี
 
744 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาพร  แคล้วกลาง
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูยอด
3. เด็กหญิงสุพิชญา  บัวหนอง
 
1. นางสุภาวดี  ชาวดง
2. นายพรสมบัติ  ศาสตร์นอก
 
745 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายกฤษณะ  คำงาม
2. เด็กหญิงอริศรา  นักทำนา
3. เด็กหญิงแทมรินทร์  อ้วยโฮม
 
1. นายประหยัด  สุ่มมาตย์
2. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
 
746 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงพัชณิตา  ทองนาเมือง
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ใยแก้ว
3. เด็กชายอรรคราธร  ศรีเคนา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางนวล  เกนวิถี
 
747 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แทนพรม
2. เด็กหญิงวรนุช  หมื่นไธสง
3. เด็กหญิงเบญจกุล  แว่นศิลา
 
1. นายกิตติภณ  โยธาภักดี
2. นายสุริยันต์  นันทชัย
 
748 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงจันทกร  สุธรรมวิจิตร
2. เด็กหญิงภัทราพร  บัณฑิตกุล
3. เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา
 
1. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
 
749 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวประสิทธิ์พร  สิงห์สกล
2. นางสาวศิริเกษิณี  คำมีหอม
3. นางสาวอภิญญา  ศรีดาทน
 
1. นางสาวชิดนภา  ศรียา
2. นายอาคม  นิธิรุจโรจน์
 
750 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธนายุทธ  แซ่เอียว
2. นายนันทวัฒน์  ผึ่งผาย
3. นายไตรภพ  บัวเย็น
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
 
751 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววราพร  ไพรประชา
2. นางสาววิลาวรรณ  สวดดี
3. นางสาวสุดารัตน์  ตาดี
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางสุภัทรา   ชีกว้าง
 
752 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจามรี  ศรีกุลวงษ์
2. นายลือชา  ปัสสาระกัง
3. นางสาววิภารัต  กลั่นตระกูล
 
1. นายกิตติภณ  โยธาภักดี
2. นายสมพร  จุไธสง
 
753 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ
2. นางสาวรมย์ธีรา  แสงแก้ว
3. นางสาวสุนิสา  ขาวแก้ว
 
1. นายวีรพล  จันทร์ศิลา
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
754 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กหญิงชฎาภา  ทะเรรัมย์
2. เด็กหญิงนัฐมน  โม้ทองศรี
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  มณีวงษ์
 
1. นางยุวดี  ทองสุวรรณ์
2. นางสุพัตรา  อุดม
 
755 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงนนทินี  ศรีเมืองบุญ
2. เด็กหญิงพรพิมล  กลมเกลียว
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ชำกรม
 
1. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
2. นางโสภิดา  รักษาบุญ
 
756 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เข็มบรรจง
2. เด็กหญิงชลดา  ธงชัย
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทุมเที่ยง
 
1. นายสุริยะ  ลุนบง
2. นางยุพิน  ลุนบง
 
757 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปณิตา  กางการ
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ก้ามสันเทียะ
3. เด็กหญิงโฆษิตา  ผาอาจ
 
1. นางรัชนี  หล้าจาด
2. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
 
758 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงกฤตินี  ภูวงษ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณคำ
3. เด็กหญิงพัชริดา  อนุสุริยา
 
1. นางสาวอาณารัฐ  กกกนทา
2. นายอาทิตย์  อายุโย
 
759 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  สุกสัตย์
2. นางสาวปริศนา  อัคฮาด
3. นางสาวภัคจีรา  มนตรีวงษ์
 
1. นางอรุณี  โสภา
2. นางอรุณี  งวงช้าง
 
760 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธราธร  วิเศษชาติ
2. นางสาวสุทธิดา  ไทยอ่อน
3. นางสาวอาทิมา  แจ่มโนนคูณ
 
1. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
2. นางนันทนา  บุรีจันทร์
 
761 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจิตสุภา  อิติปิ
2. นางสาวจิรวรรณ  มาตาเบ้า
3. นางสาวธันยพร  มาตย์นอก
 
1. นางสุวิมล  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
762 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวณัฐริกา  เวียงจันทร์
2. นายปรเมษฐ์  วังพิมูล
3. นางสาวรุจิรา  คำภรณ์
 
1. นางสาวอาณารัฐ  กกกนทา
2. นายอาทิตย์  อายุโย
 
763 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  เพชรอำพล
2. นางสาวสุภาพร  โมดา
3. นางสาวสแกวัลย์  จันลาเวียง
 
1. นางดุษฎี  แสนหล้า
2. นางยุวดี  จันทร์โพธิ์
 
764 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายกนกพิชญ์  พลศรี
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ยันต์สา
3. เด็กหญิงพนาวรรณ  หนูพวก
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สุนสุข
2. นางสาวพัชรี  ชินแสง
 
765 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงคุนิตา  นครังสุ
2. เด็กหญิงพิยะดาพร  ภูมิพัฒน์
3. เด็กหญิงเขมิกา  มูตยะ
 
1. นางบุษบง  นิรันต์สุข
2. นางนราวดี  วงษ์กิ่งคำ
 
766 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงญาตาวี  ยอดพุทธ
2. เด็กหญิงฐิติมา  สำนักโนน
3. เด็กหญิงลักษิกา  กรณีสุข
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
767 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตพร  เถาทิพย์
2. เด็กชายจักษณา  ขุนวัตน์
3. เด็กหญิงอำพร  สุดดี
 
1. นายสมใจ  อ่อนตา
2. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
 
768 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  โพธิ์อุดม
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ป้องบุญจันทร์
3. เด็กหญิงศศิธร  ขันธ์สาลี
 
1. นางจริยาวรรณ  พลนิกร
2. นางจันทลักษณ์  เถื่อนสมบัติ
 
769 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวจารวี  ขอแสนกลาง
2. นางสาวจิฎาภา  สุขชัย
3. นางสาวนัญธิญา  ยิ่งคำดี
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เหลืองอุทัย
2. นางศริญญา  โชควัฒนาสิทธิกูล
 
770 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวขวัญประภา  เอียมสูงเนิน
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีเมืองแก่น
3. นางสาวอัญญาณี  เจียงภูเขียว
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
 
771 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวนันธิกา  ภูวงษา
2. นางสาวรัตติยาพร  วงษ์แวง
3. นางสาววัชราภรณ์  ทองสี
 
1. นายสมใจ  อ่อนตา
2. นางสวรรค์จิต  อ่อนตา
 
772 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. นายนัทธพงศ์  กุดภูเขียว
2. นายภาณุพงศ์  อุดม
3. นางสาวยลลัดดา  เหลาหา
 
1. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
2. นายงามพิศ  ศรีเฉลา
 
773 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชโลทร  ช่วยศรี
2. นางสาวธัญชนก  กุลชาติ
3. นางสาวรุ่งธิดา  หนูทอง
 
1. นางสาวชนนพร  แก้วจันทร์
2. นางรุจิรา  ยศวงษ์
 
774 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กชายธรรพ์ธร  ฤกษ์เสือ
2. เด็กหญิงพรนัชชา  ไสทอง
3. เด็กชายศิโรธรณ์  ภักดีเหลา
 
1. นางพวงเพ็ชร  อัคคะ
2. นางสาวเบ็ญจพร  โสมา
 
775 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ยืนสุวรรณ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  นวรัตนากร
3. เด็กหญิงพรรณภษา  สมศรี
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางนันทนา  บุรีจันทร์
 
776 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงปภัสรา  เทียบบุญ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  หล้าจาด
3. เด็กหญิงสุธิตา  ชำนาญกลาง
 
1. นางรัชนี  หล้าจาด
2. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
 
777 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปารีณา  พรมรักษา
2. นายพัฒณพงษ์  หมื่นภักดี
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มีมนต์
 
1. นายสุริยะ  ลุนบง
2. นางยุพิน  ลุนบง
 
778 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  วงษ์ชัยยา
2. เด็กชายนรวิทย์  ขานรินทร์
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จันทะวิเศษ
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
2. นางสาวศศิธร  วิชัยวงค์
 
779 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. นางสาวชนม์นิภา  โยธานันท์
2. นางสาวอนุศรา  บุญรักษา
3. นางสาวอัญชนา  เค้าเหลือง
 
1. นางกนกรัตน์  ใจซื่อ
2. นายอภิชาติ  วุฒิพันธ์
 
780 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวนริศรา  วงศ์ษาพาล
2. นางสาวนัฐสิตา  จำปาจิต
3. นางสาวพุทธิดา  พันธุ์คงโพธิ์
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางนันทนา  บุรีจันทร์
 
781 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ขันธวุธ
2. นางสาวนริศรา  ศศิธรานนท์
3. นางสาวสาวิตรี  มากอง
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางสาวทิพรดา  ลาเวียง
 
782 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวชลธิชา  สาครวงษ์สุริยะ
2. นางสาวชลธิณี  สุขประทัง
3. นางสาวปาริชาติ  อกกา
 
1. นางสาวสุธิดา  ธีระตระกูล
 
783 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายทวีศักดิ์  วิลัยลับ
2. นางสาวศิรประภา  ถานะ
3. นางสาวเกษราภรณ์  ศิริกิต
 
1. นางบังอร  เวทย์วีระพงศ์
2. นางรุจิรา  ยศวงษ์
 
784 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ขุ่มด้วง
2. เด็กหญิงนิสา  จิตสม
3. เด็กหญิงนุชจิราพร  เคลือวัลย์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  เหลืองอุทัย
2. นางศริญญา  โชควัฒนาสิทธิกูล
 
785 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงดี  กองหา
2. เด็กชายพงษ์ตะวัน  พามี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ซูซันธ์
 
1. นางกัลยา  ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
786 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายธนชาติ  ไชยคำ
2. นายรุ่งตะวัน  เศรษฐี
3. เด็กหญิงวราพร  เสาวิชิตร
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสมจิตร  ภูบุญมา
 
787 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิลุนณะทุย
2. เด็กหญิงวรารัตน์  แก้วใส
3. เด็กหญิงศุภานัน  ธีระธี
 
1. นางอัมรา  อุ่นมีศรี
2. นางจรัญญา  อ่อนเบ้า
 
788 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมสิมา
2. เด็กหญิงปณิศา  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงสุจิรา  เหล่าศรีคู
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นางอุไร  ครองผา
 
789 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจริยา  แก้วสมจันทร์
2. นางสาวธัญญารัตน์  เกตุเอี่ยม
3. นางสาวศิริรัตน์  แก้วศรีบุตร
 
1. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
2. นางสาวขวัญตา  จรัสแผ้ว
 
790 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชญานุช  กงนะ
2. นายชัยพล  อุไรล้ำ
3. นางสาวประไพรภรณ์  แถนสีแสง
 
1. นางอนุรักษ์  ซาตาดี
2. นางมธุรส  คำสะอาด
 
791 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายชัยยศ  คำมี
2. นางสาวสโรชา  เครือภักดี
3. นางสาวเบ็ญจพร  ลาสา
 
1. นางกัลยา  ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
792 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวฉรัญดา  ผลไธสง
2. นางสาวประวีณา  โลภา
3. นางสาววิภาพร  โอดไธสง
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์  อินทิแสน
 
793 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  จันทรโนนแซง
2. นางสาวปิยฉัตร  ชมพุฒ
3. นางสาวไอรดา  สิงห์น้อย
 
1. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
 
794 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธีระวัฒน์  อินทะสร้อย
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
795 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ช่วยด้วง
 
1. นางสาวณัฐพร  ภูธง
 
796 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายรัตน์ชาติ  วงษ์ธรรม
 
1. นางดวงจันทร์  เก้าเกศเกียรติกุล
 
797 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กชายภัทรวาส  วงษ์ธานี
 
1. นางฉัตรทอง  ดวงลีดี
 
798 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ไชยศรี
 
1. นางจริยา  ใยปางแก้ว
 
799 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  วงษ์ละคร
 
1. นางสาวสายฝน  มาตสีมา
 
800 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรีดารัตน์  จันทร์เงียบ
2. เด็กหญิงสุทธดา  ผลธุระ
3. เด็กหญิงอินทิรา  จันโสม
 
1. นางรุ่งอรุณ  นนทะโคตร
2. นางสุนิสา  สำราญวงษ์
 
801 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพร  กิจแก้ว
2. เด็กหญิงพรพันธ์  สมบูรณ์น้อย
3. เด็กหญิงอรัญญา  อังกาพย์
 
1. นางประทุมมา  มั่นใจ
2. นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง
 
802 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. เด็กหญิงจรัญญา  จันทะงาม
2. เด็กชายทยาวัช  ผังดี
3. เด็กชายภัทรพงษ์  หว่างแสง
 
1. นายฉัตรทอง  ดวงลีดี
2. นางสาวศุภาวรีย์  ปิยพัศพงษ์
 
803 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ภูหลาบ
2. นายปิยะวัฒน์  จำปะบุรี
3. นายอนุชา  บุระถาเน
 
1. นางบงกช  วิลาศรี
2. นางกฤติยา  กองเกิด
 
804 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายมนูญศักดิ์  ศรีพาลา
2. นายสิริมงคล  สังวรณ์
3. นางสาวเมธาวี  หนันทุม
 
1. นางกาญจนา  เดือนกอง
2. นางสาวศศิธร  จำรัสไว
 
805 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มีศิลป์
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
 
806 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กหญิงอภิรัตน์  เขียวนิล
 
1. นางสายบัว  พิมพ์มหา
 
807 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยคำมูล
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
 
808 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินภา  อุยนา
 
1. นางจินตนา  หาแก้ว
 
809 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายธวัชชัย  คำสอนทา
 
1. นางสาวสุคนธมาศ  มูลทา
 
810 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายฐืติพงษ์  หอมสวรรค์
 
1. นายวรวุฒิ  เหล่าพร
 
811 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กหญิงสุภาดา  ภูถวิล
 
1. นางสาวนัคมน  กำเนิดหิน
 
812 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. เด็กหญิงแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
813 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
814 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 1. นางสาวปนัดดา  แก้วเงา
 
1. นางสุภลักษณ์  สีตะวัน
 
815 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงอชิรญา  กองกูล
 
1. นางสุภาพร  โคตรมณี
 
816 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  นิสา
 
1. นางสาวศจีมาศ   เพชรประไพ
 
817 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงภัทลดา  วิเศษศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
 
818 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพนม  ปาปะทา
 
1. นางสาวศจีมาศ   เพชรประไพ
 
819 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กหญิงอุสมา  ศรีจิวังษา
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
 
820 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายภูตะวัน  มาตรพันธ์
 
1. นางจินตนา  หาแก้ว
 
821 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  ถนอมทรัพย์
 
1. นางฉวีวรรณ   แสนวิเศษ
 
822 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทึกทา
 
1. นางกนกวรรณ  แนวคำดี
 
823 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวศิริวรรณ  อินเทพ
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
824 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. นางสาวศิริมา  เคนคำภา
 
1. นางบุญเชาว์  สมบูรณ์
 
825 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  มณีแฮด
 
1. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
 
826 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  นิยม
 
1. นางพิสมัย  อ่อนตา
 
827 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นายพัฒนพงษ์  สุดสอาด
 
1. นางวรางคณา  บุรณะสุทธิ์
 
828 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวสิริมา  มีใจรัก
 
1. นางฉวีวรรณ   แสนวิเศษ
 
829 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นายพงศกร  สุวรรณศรี
 
830 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวนำพร  บุญกล้า
2. เด็กชายอนุรักษ์  โดดชัย
 
1. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
831 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงนฤมล  พจน์ประสาท
2. เด็กชายระพีพัฒน์  ยวงวิภักดิ์
 
1. นางสุวรรณี  คำชาลี
2. นางบุสดี  เทวโรจน์
 
832 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพล  จีนเกิด
 
1. นางตุรกี  สมสา
2. นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง
 
833 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกัญญณัท  ศรีแก้วจิต
2. นางสาวอุมาภรณ์  วอแพง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
2. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
 
834 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  อินทรกัญหา
2. นายยุทธภูมิ  นาโพนทัน
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
835 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายปรเมศวร์  สิงห์หลอด
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่เจียม
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
2. นางสาวอังค์วรา  บุดดาดวง
 
836 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายจุลเทพ  บ่อไทย
2. เด็กชายไอศูรย์  วรราช
 
1. นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง
2. นางตุรกี  สมสา
 
837 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายทวีป  ศรีจิวังษา
2. เด็กชายพาราดล  จันทร์มี
 
1. นางเจนจิรา  เพ็ชรสีเขียว
2. นางประภาพร  เคนคำภา
 
838 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กชายณัฐคัลภ์  ราศรี
2. เด็กชายพารากอน  หมื่นแก้ว
 
1. นายปิติกิตร  เฮ้าแสง
2. นางยุวดี  ทองสุวรรณ์
 
839 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชยธร  สืบซุย
2. นายณรงค์  คนซื่อ
 
1. นางวิภาวี  สร้อยคำ
2. นางสมฤดี  อุดมโคตร
 
840 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำทะเนตร
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
841 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายภูวนาจ   ปะวะเค
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
842 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายเกริกพล  อ่อมพรม
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
843 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายวงศกร  เค้าคำ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
844 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1. เด็กชายนิติพันธ์  พรประพันธุ์
 
1. นายพิศิษฐ์  พิมพะนิตย์
 
845 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายธนาธร  ยุทธศิลป์เสวี
 
1. นางนารี  วานิช
 
846 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
847 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอนุชา  คำวงศ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
848 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายเฉลิมชัย  สกุลครอง
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
849 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายวรวิช  ช่างคำ
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
850 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายตนุภัทร  พิทักศิลป์
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
851 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายอภิชาติ  ชิณฤทธิ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
852 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจิตตินันท์  กานศรีรักษ์
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
853 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายธนกร  เทนอิสสระ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
854 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทะแพง
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
855 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเอกรัตน์  ภูนืคม
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
856 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอาทิตย์  บุญศรี
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
857 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คืนภูเขียว
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
858 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายชินวัตร  ศรีนภาดร
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
859 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายคฑาเทพ  ศรีสมบูรณ์
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
860 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวรากร  คนแรง
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
861 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คำสีทา
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
862 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายธนทร  เทนอิสสระ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
863 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  แผ่นผา
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
864 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายณัฐพล  พนมวัน ณ อยุธยา
 
1. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
865 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายบรรณสรณ์  พลบำรุง
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
866 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอโนชา  เพียเพ็ง
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
867 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 1. นายเอกฉันท์  วันดี
 
1. นายพิศิษฐ์  พิมพะนิตย์
 
868 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 89.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอวิรุทธ์  บุตรี
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
869 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
870 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  สายสมคุณ
 
1. นางทศพร  พลธรรม
 
871 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  สีเบ้า
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
872 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายไชยศักดิ์  ทวีชาติ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
873 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ขวัญโพน
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
874 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธนโชติ  พิมพ์ชายน้อย
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
875 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
 
876 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  บุญประคม
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
877 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายราเชน  ปานนาค
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
878 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงชญาดา  กำเนิดศิริ
2. เด็กชายชนินทร์  สร้างนอก
3. เด็กหญิงชามาวีร์  เทพตาแสง
4. เด็กหญิงฐิติมา  นุชมิตร
5. เด็กหญิงณัชชา  นาชัยทอง
6. นางสาวณัฐกมล  หลาบพา
7. นายณัฐพล  อัคลา
8. นายนิติกร  สมอหอม
9. นางสาวบุษราคัม  รวมแก้วมณี
10. เด็กชายปริพล  ดีประเสริฐ
11. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันดาเขต
12. เด็กหญิงพรทิพา  ขุ่ยคำมี
13. เด็กหญิงพีรยา  รื่นรวย
14. นายมัศพล  ผาบคีรี
15. เด็กหญิงมุทิตา  ไขทาดี
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  เฉลิมสำรัมย์
17. เด็กหญิงวรวิษา  ปุเลตัง
18. นางสาววริศรา  คำโส
19. นายวิชิต  แก้วพรม
20. เด็กหญิงวิลาสินี  จิตรสุข
21. นายวีระพล  ใจซื่อ
22. นางสาวศุภิสรา  กุไธสง
23. เด็กหญิงสิรีธร  เทียมทะนงค์
24. เด็กชายอภินันท์  เสงี่ยมทรัพย์
25. เด็กหญิงอรวรรณ  อู่นอก
26. เด็กหญิงอัญมณี  ธนากรวิเศษ
27. เด็กชายอาคม  ศรีกันยา
28. นายเทพรังสรรค์   ทีหัวช้าง
29. นายเทอดศักดิ์  หวานน้ำ
30. เด็กหญิงโยษิตา  คำดี
 
1. นายธาดา  เจริญสว่าง
2. นายธนิต  ห้าวหาญ
3. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
4. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
5. นางสาวชลีรัตน์  คุ้มไพร
6. นายธิษกานต์  นามวงษ์
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณีกาญจน์  เหล็กกล้า
 
879 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงจตุพร  ดาทุมมา
2. นางสาวจันทริยา  ป้องคำสิงห์
3. เด็กชายจิระศักดิ์  สิงห์ศรีดา
4. นายจิราวัฒน์  วงศ์อุดม
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดม
6. เด็กหญิงฐิติมา  วันเพ็ชร
7. เด็กชายฐิติวุฒิ  แข็งกล้า
8. เด็กหญิงทิพย์มณี  หล่ำแขก
9. นายธนโชติ  สรรพสมบัติ
10. เด็กหญิงธิชานันท์  สาทา
11. เด็กชายนราธิป  จุ้ยพุทธา
12. นายประทีป  หักขุนทด
13. นางสาวประทุมภรณ์  จวบจาบศิลป์
14. นางสาวปิณฑิรา  คามะนา
15. เด็กหญิงพรปวีณา  โคตรอ่อน
16. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
17. เด็กหญิงพัชรี  ศิริบาล
18. เด็กชายพาชิน  พานอ้น
19. เด็กหญิงมีนารี  ชมภูบาง
20. เด็กชายรัฐกาล  พานขัน
21. เด็กชายฤทธิศักดิ์  ทำนา
22. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
23. เด็กชายวรพล  พิลาอ่อน
24. เด็กชายวิศิษฐ์  เหลาประเสริฐ
25. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
26. นายสุพจน์   สิทธิ
27. นายอดิศักดิ์  ก้อมอ่อน
28. นางสาวอินทิรา   นาใต้
29. เด็กหญิงเจนจิรา  โยทองยศ
30. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์โสม
 
1. นายสุธิวัส  จันทร์แก้ว
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
4. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
5. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
880 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยาณี  ผมอุด
2. นางสาวขวัญฤทัย  พาเหลี่ยม
3. เด็กชายจิตตินันท์  กานศรีรักษ์
4. นางสาวชมพูเนกข์  บุญชู
5. นายชัยวัฒน์  บุญประคม
6. เด็กหญิงธนพร  แสงเพงเคน
7. นายธนโชติ  สายสมคุณ
8. นางสาวธารทิพย์  ภููคำวงค์
9. นายบรรณสรณ์  พลบำรุง
10. เด็กหญิงพนิดา  มัจฉาชาติ
11. นางสาวพัชราภา  อัตตะมณี
12. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงค์
13. นายพีรณัฎฐ์  แสนสิงห์
14. นางสาวภิชญากร  ติรวีรขจร
15. นายภูวนาจ   ปะวะเค
16. นายมงคล  ทับศรีรักษ์
17. นางสาววดาพร  แสนบุตร
18. นายวรากร  คนแรง
19. นายวุฒิพงษ์  ประทุมวัน
20. นางสาวสุดธิดา  แก้วศิลา
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเมือง
22. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงรุจี
23. เด็กหญิงสุภิสรา   แซ่โง้ว
24. นางสาวอรอุมา  แสนฤดี
25. เด็กหญิงเกวลิน  จันทะดี
26. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
27. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอกคำพันธ์
28. นางสาวเสาวลักษณ์  ภาภิรมย์
29. นายเอกรัตน์  ภูนิคม
30. นายไกรสิทธิ์  ครองวงค์
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
 
881 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวกชกร  สงมา
2. นายขวัญ  กุดวิลา
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุนทรแต
4. เด็กหญิงจิราพรรณ  ซาซุม
5. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
6. เด็กหญิงชรินรัตน์  สีสุธรรม
7. เด็กชายทวีศักดิ์  นิตสายตรง
8. นายนนทกร  คำปัน
9. เด็กหญิงนันท์นลิน  สุริยะ
10. นายนัศรากร  สีกา
11. นายนายวิษรุธ  ชำนาญพล
12. เด็กหญิงนิภาดา  ขันเงิน
13. เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์เบาะ
14. เด็กหญิงประภาพร  เห็มแข้
15. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
16. เด็กชายพัชรพล  งามขำ
17. เด็กหญิงรติญา  เกิดเป้า
18. นายราเชน  ปานนาค
19. นางสาววราพร  จันสด
20. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มีศรีดี
21. เด็กชายวุฒิชัย  สีเบ้า
22. นายศิวกร  สุภาพิชิต
23. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนเสี่้ยว
24. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์ชู
25. นางสาวสุมิตรา  คำหาร
26. เด็กชายสุรัฐพงศ์  ปานนี้
27. นายอนุชา  คำวงศ์
28. นายอาทิตย์  บุญศรี
29. นายอโนชา  เพียเพ็ง
30. เด็กชายเกริกพล  อ่อนพรม
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
3. นายทนงศักดิ์  ขันทะกรรม
4. นางเยาวพา  ทองแย้ม
5. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
6. นายอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
7. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
882 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายคฑาเทพ  ศรีสมบูรณ์
2. นางสาวจุฑาธิป  เนตรวิลา
3. เด็กหญิงชลาลัย  แสงใส
4. นางสาวณัฐธิดา  มิสา
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทะวะบุตร
6. นางสาวณิติยา  แคนใหญ่
7. นางสาวดารารัตน์  คำทะเนตร
8. เด็กชายทัตดนัย  ผิวรัตน์
9. เด็กหญิงธัญชนก  นนติวาลย์
10. เด็กชายนรินทร  ศรีนาง
11. เด็กหญิงนุสรา  ชายศ
12. นางสาวประภาวี  ศรีบุญ
13. นายปราโมทย์  ซาบุ
14. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชื่นชม
15. เด็กชายภาราดล  พัดไธสง
16. เด็กชายมงคล  อิ่มละมัย
17. นางสาววรรณิศา  บุตรี
18. นายวรวิช  ช่างคำ
19. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
20. เด็กหญิงวีระดา  หล้าแก้ว
21. นายศราวุธ  สุขสุวรรณ
22. เด็กหญิงศรีสุดา  เหล่าพรม
23. นางสาวศิริวรรณชนก  พิลาลี
24. นายศุภกร  เมืองนำ้เที่ยง
25. เด็กหญิงสุณิสา  คำพิทูล
26. เด็กหญิงอนันธิกา  สุราษฎร์
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีวงษ์
28. เด็กชายอรรถพล  จันทร์โสม
29. เด็กชายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
30. นายอวิรุทธ์  บุตรี
 
1. ดร.วิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นายพยุง  แสงไสย์
4. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
5. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
6. นางประดับศรี  พิศพล
7. นายวิเชียร  พรมศรี