สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีกระนวนวิทยาคม 71 22 16 109 97 11 9 2 117
2 น้ำพองศึกษา 69 34 21 124 107 29 11 4 147
3 กัลยาณวัตร 69 29 16 114 115 12 7 5 134
4 บ้านไผ่ 65 19 11 95 83 17 6 3 106
5 ชุมแพศึกษา 54 28 17 99 89 19 7 2 115
6 เมืองพลพิทยาคม 42 18 13 73 57 17 6 6 80
7 หนองเรือวิทยา 38 42 15 95 80 34 10 6 124
8 ภูเวียงวิทยาคม 35 22 20 77 75 17 4 6 96
9 ขอนแก่นวิทยายน 27 25 6 58 60 11 2 3 73
10 แก่นนครวิทยาลัย 26 30 20 76 76 17 5 4 98
11 มัญจาศึกษา 26 25 14 65 52 25 8 4 85
12 หนองสองห้องวิทยา 22 12 16 50 40 15 8 9 63
13 พล 22 12 12 46 35 15 10 8 60
14 ชนบทศึกษา 19 7 8 34 27 14 12 10 53
15 จตุรมิตรวิทยาคาร 17 8 10 35 43 20 7 5 70
16 นครขอนแก่น 15 11 17 43 41 28 4 7 73
17 แวงใหญ่วิทยาคม 15 10 3 28 28 9 8 5 45
18 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 13 17 10 40 34 16 12 11 62
19 ขามแก่นนคร 13 10 7 30 32 18 5 7 55
20 ก้านเหลืองวิทยาคม 13 6 8 27 22 17 7 2 46
21 อุบลรัตน์พิทยาคม 12 14 10 36 29 11 8 5 48
22 เปือยน้อยศึกษา 11 8 8 27 27 13 12 4 52
23 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 9 15 4 28 30 13 5 8 48
24 ศรีหนองกาววิทยา 9 12 3 24 20 7 7 8 34
25 กุดขอนแก่นวิทยาคม 9 9 5 23 24 16 12 12 52
26 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 8 18 12 38 30 17 14 9 61
27 ท่านางแนววิทยายน 8 10 9 27 19 14 3 6 36
28 อมตวิทยา 7 19 15 41 23 12 14 4 49
29 บ้านลานวิทยาคม 7 9 7 23 20 12 9 7 41
30 พิศาลปุณณวิทยา 7 4 2 13 17 9 8 12 34
31 บ้านไผ่ศึกษา 7 1 1 9 9 2 4 4 15
32 เบญจมิตรวิทยา 6 4 2 12 12 3 5 1 20
33 โนนศิลาวิทยาคม 6 3 4 13 10 8 3 3 21
34 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 5 5 6 16 17 14 6 4 37
35 บ้านไผ่พิทยาคม 5 5 3 13 15 11 11 4 37
36 ประชารัฐวิทยาเสริม 5 4 5 14 15 25 11 6 51
37 แวงน้อยศึกษา 5 4 1 10 11 1 2 4 14
38 มัธยมโพนเพ็ก 5 0 2 7 8 3 1 1 12
39 พังทุยพัฒนศึกษา 4 9 4 17 15 11 8 3 34
40 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 4 8 3 15 16 7 1 2 24
41 สีชมพูศึกษา 4 7 2 13 18 5 7 4 30
42 คำแคนวิทยาคม 4 6 9 19 20 16 7 5 43
43 บ้านแฮดศึกษา 4 6 7 17 15 12 5 4 32
44 โคกสีพิทยาสรรพ์ 4 4 4 12 16 10 4 7 30
45 นาจานศึกษา 4 3 7 14 18 10 9 5 37
46 นางิ้ววิทยาสรรค์ 3 7 9 19 15 17 10 7 42
47 หนองตาไก้ศึกษา 3 5 1 9 12 5 13 8 30
48 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 3 4 3 10 15 10 6 10 31
49 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 3 3 5 11 12 8 3 6 23
50 ชุมแพวิทยายน 3 2 6 11 13 14 7 2 34
51 ขัวเรียงศึกษา 3 2 1 6 11 10 4 0 25
52 ฝางวิทยายน 3 0 4 7 14 5 4 7 23
53 หนองขามพิทยาคม 3 0 2 5 6 4 3 2 13
54 ผาขามวิทยายน 3 0 0 3 5 2 2 3 9
55 ยางคำพิทยาคม 2 8 11 21 7 12 8 6 27
56 ภูผาม่าน 2 8 9 19 26 14 8 6 48
57 เวียงวงกตวิทยาคม 2 6 9 17 19 14 6 8 39
58 พลพัฒนศึกษา 2 5 0 7 6 5 6 3 17
59 บัวใหญ่พิทยาคม 2 4 8 14 14 17 9 6 40
60 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 2 4 3 9 11 4 4 2 19
61 โนนข่าวิทยา 2 3 0 5 6 4 4 3 14
62 ชุมแพพิทยาคม 2 2 4 8 16 11 6 5 33
63 ไตรคามวิทยา 2 2 4 8 6 8 4 6 18
64 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 2 2 3 7 11 15 13 10 39
65 เทศบาลวัดกลาง 2 1 5 8 12 6 2 2 20
66 สันติพัฒนกิจวิทยา 2 1 2 5 4 2 1 3 7
67 โนนหันวิทยายน 2 0 3 5 11 11 4 8 26
68 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 0 1 3 5 3 0 1 8
69 หนองนาคำวิทยาคม 1 6 7 14 20 11 9 1 40
70 กู่ทองพิทยาลัย 1 5 7 13 10 12 4 2 26
71 ขอนแก่นวิทยายน 3 1 5 4 10 11 12 5 4 28
72 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 1 4 2 7 11 8 6 5 25
73 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1 3 7 11 11 7 6 4 24
74 ขอนแก่นคริสเตียน 1 3 1 5 8 7 3 2 18
75 วรวิมลศึกษา 1 3 0 4 7 2 2 0 11
76 ประชารัฐพัฒนาการ 1 2 7 10 8 10 4 7 22
77 ชุมชนดูนสาด 1 2 4 7 6 9 3 1 18
78 แก่นนครวิทยาลัย2 1 2 3 6 6 10 4 5 20
79 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 2 2 5 6 4 3 7 13
80 บัวแก้วพิทยาคม 1 2 1 4 6 2 2 0 10
81 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 3 5 8 10 10 9 28
82 กระแสพัฒนา 1 1 2 4 1 7 4 2 12
83 ซำสูงพิทยาคม 1 1 1 3 2 3 2 6 7
84 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1 1 0 2 6 5 5 4 16
85 สีหราชเดโชชัย 1 0 1 2 3 1 6 3 10
86 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 0 1 2 2 2 4 1 8
87 บึงไทรพิทยาคม 1 0 0 1 2 0 3 1 5
88 จระเข้วิทยายน 1 0 0 1 2 0 2 0 4
89 วัดศรีจันทร์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
90 พระยืนวิทยาคาร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
91 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 4 2 6 4 7 3 3 14
92 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 3 2 5 5 13 4 6 22
93 ดงมันพิทยาคม 0 3 1 4 4 5 0 1 9
94 การกุศลวัดหนองแวง 0 2 2 4 8 6 9 3 23
95 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 2 1 3 6 2 7 6 15
96 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 2 1 3 5 5 10 8 20
97 ประภัสสรวิทยา 0 2 1 3 3 0 0 1 3
98 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 2 0 2 2 3 2 1 7
99 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 0 1 3 4 8 4 5 5 17
100 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 1 2 4 7 11 5 22
101 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 1 0 1 2 2 7 2 11
102 เปรมติณสูลานนท์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
103 วัดท่าน้ำพอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 เวียงนครวิทยาคม 0 0 4 4 8 5 5 0 18
105 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 0 2 2 4 7 6 7 17
106 ซำยางวิทยายน 0 0 2 2 4 6 4 5 14
107 ป่าหวายวิทยายน 0 0 2 2 4 6 1 1 11
108 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 2 2 3 5 10 4 18
109 ดงบังวิทยายน 0 0 2 2 3 0 4 3 7
110 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 2 2 2 5 3 4 10
111 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
112 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 0 1 1 1 2 3 2 6
113 ลำน้ำพอง 0 0 0 0 1 2 5 6 8
114 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 1 2 5 1 8
115 ตราชูพิทยาคม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
116 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 6 5 7
117 ญาณสังวร 0 0 0 0 0 1 3 0 4
118 จันทวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
119 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 จันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 907 711 573 2,191 2,130 1,049 655 499 3,834