สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 น้ำพองศึกษา 67 32 19 118 104 27 10 4 141
2 กัลยาณวัตร 65 28 15 108 110 11 7 5 128
3 บ้านไผ่ 65 19 9 93 82 16 6 3 104
4 ศรีกระนวนวิทยาคม 62 22 16 100 88 11 9 2 108
5 ชุมแพศึกษา 54 24 15 93 85 16 7 2 108
6 เมืองพลพิทยาคม 41 17 13 71 55 17 6 6 78
7 ภูเวียงวิทยาคม 34 21 18 73 72 16 4 6 92
8 หนองเรือวิทยา 29 42 15 86 71 34 10 6 115
9 ขอนแก่นวิทยายน 27 24 6 57 59 11 2 3 72
10 มัญจาศึกษา 26 25 14 65 52 25 8 4 85
11 แก่นนครวิทยาลัย 24 27 20 71 71 17 5 4 93
12 หนองสองห้องวิทยา 22 12 16 50 40 15 8 9 63
13 พล 22 12 12 46 35 15 10 8 60
14 นครขอนแก่น 14 10 16 40 38 28 4 7 70
15 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 13 17 10 40 34 16 12 11 62
16 จตุรมิตรวิทยาคาร 13 5 10 28 36 20 7 5 63
17 อุบลรัตน์พิทยาคม 11 14 10 35 28 11 8 5 47
18 เปือยน้อยศึกษา 11 8 8 27 27 13 12 4 52
19 ขามแก่นนคร 11 8 7 26 29 17 5 7 51
20 ชนบทศึกษา 10 7 8 25 18 14 12 10 44
21 ศรีหนองกาววิทยา 9 12 3 24 20 7 7 8 34
22 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 8 18 12 38 30 17 14 9 61
23 ท่านางแนววิทยายน 8 10 9 27 19 14 3 6 36
24 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 8 10 4 22 24 13 5 8 42
25 แวงใหญ่วิทยาคม 8 9 3 20 20 9 8 5 37
26 ก้านเหลืองวิทยาคม 8 6 8 22 17 17 7 2 41
27 กุดขอนแก่นวิทยาคม 7 8 5 20 22 15 12 12 49
28 พิศาลปุณณวิทยา 7 4 2 13 17 9 8 12 34
29 อมตวิทยา 6 18 15 39 21 12 14 4 47
30 บ้านลานวิทยาคม 6 8 7 21 19 11 9 7 39
31 เบญจมิตรวิทยา 6 4 2 12 12 3 5 1 20
32 โนนศิลาวิทยาคม 6 3 2 11 10 6 3 3 19
33 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 5 5 6 16 17 14 6 4 37
34 มัธยมโพนเพ็ก 5 0 2 7 8 3 1 1 12
35 พังทุยพัฒนศึกษา 4 8 4 16 14 11 8 3 33
36 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 4 8 3 15 16 7 1 2 24
37 สีชมพูศึกษา 4 7 2 13 18 5 7 4 30
38 บ้านแฮดศึกษา 4 6 7 17 15 12 5 4 32
39 คำแคนวิทยาคม 4 4 9 17 18 16 7 5 41
40 โคกสีพิทยาสรรพ์ 4 4 4 12 16 10 4 7 30
41 แวงน้อยศึกษา 4 4 1 9 10 0 2 4 12
42 บ้านไผ่ศึกษา 4 1 1 6 7 2 4 3 13
43 นางิ้ววิทยาสรรค์ 3 7 9 19 15 17 10 7 42
44 ชุมแพวิทยายน 3 2 6 11 13 14 7 2 34
45 ขัวเรียงศึกษา 3 1 1 5 10 10 4 0 24
46 ฝางวิทยายน 3 0 4 7 14 5 4 7 23
47 หนองขามพิทยาคม 3 0 1 4 6 3 3 2 12
48 ผาขามวิทยายน 3 0 0 3 5 2 2 3 9
49 ภูผาม่าน 2 8 9 19 26 12 8 6 46
50 เวียงวงกตวิทยาคม 2 6 9 17 19 14 6 8 39
51 บ้านไผ่พิทยาคม 2 5 3 10 12 11 11 4 34
52 พลพัฒนศึกษา 2 5 0 7 6 5 6 3 17
53 บัวใหญ่พิทยาคม 2 4 7 13 13 17 9 6 39
54 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 2 3 5 10 11 8 3 6 22
55 โนนข่าวิทยา 2 3 0 5 6 4 4 3 14
56 ไตรคามวิทยา 2 2 4 8 6 8 4 6 18
57 ชุมแพพิทยาคม 2 2 3 7 15 10 6 5 31
58 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 2 2 3 7 11 15 13 10 39
59 สันติพัฒนกิจวิทยา 2 1 2 5 4 2 1 3 7
60 โนนหันวิทยายน 2 0 3 5 11 11 4 8 26
61 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 0 1 3 5 3 0 1 8
62 หนองนาคำวิทยาคม 1 6 7 14 20 11 9 1 40
63 ยางคำพิทยาคม 1 4 10 15 6 9 6 5 21
64 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 1 4 1 6 10 8 6 5 24
65 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1 4 1 6 10 3 3 2 16
66 กู่ทองพิทยาลัย 1 3 7 11 8 12 4 2 24
67 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 1 3 6 10 10 7 6 4 23
68 ประชารัฐวิทยาเสริม 1 3 5 9 10 25 11 6 46
69 นาจานศึกษา 1 3 4 8 14 8 9 5 31
70 ชุมชนดูนสาด 1 2 4 7 6 9 3 1 18
71 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 2 2 5 6 4 3 7 13
72 หนองตาไก้ศึกษา 1 2 1 4 7 5 13 8 25
73 บัวแก้วพิทยาคม 1 2 1 4 6 2 2 0 10
74 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 3 5 8 10 10 9 28
75 กระแสพัฒนา 1 1 2 4 1 7 4 2 12
76 ซำสูงพิทยาคม 1 1 1 3 2 3 2 6 7
77 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 1 1 0 2 6 5 5 4 16
78 วรวิมลศึกษา 1 1 0 2 5 2 2 0 9
79 ศรีเสมาวิทยาเสริม 1 0 1 2 2 2 4 1 8
80 สีหราชเดโชชัย 1 0 0 1 2 1 6 3 9
81 บึงไทรพิทยาคม 1 0 0 1 2 0 3 1 5
82 จระเข้วิทยายน 1 0 0 1 2 0 2 0 4
83 วัดศรีจันทร์ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
84 พระยืนวิทยาคาร 1 0 0 1 1 1 0 0 2
85 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 0 4 2 6 4 7 3 3 14
86 ขอนแก่นวิทยายน 3 0 4 1 5 6 12 5 4 23
87 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 0 3 2 5 5 13 4 6 22
88 ประชารัฐพัฒนาการ 0 2 7 9 7 10 4 7 21
89 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 0 2 2 4 9 10 6 10 25
90 การกุศลวัดหนองแวง 0 2 2 4 8 6 9 3 23
91 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 0 2 1 3 5 5 10 8 20
92 แก่นนครวิทยาลัย2 0 2 1 3 4 9 4 5 17
93 ประภัสสรวิทยา 0 2 1 3 3 0 0 1 3
94 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 0 2 0 2 2 3 2 1 7
95 เทศบาลวัดกลาง 0 1 4 5 9 6 2 2 17
96 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 0 1 3 4 7 4 5 5 16
97 ขอนแก่นคริสเตียน 0 1 1 2 5 7 3 2 15
98 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 0 1 1 2 4 7 11 5 22
99 ดงมันพิทยาคม 0 1 1 2 3 3 0 1 6
100 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 1 0 1 2 2 7 2 11
101 เปรมติณสูลานนท์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 วัดท่าน้ำพอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 เวียงนครวิทยาคม 0 0 4 4 7 5 5 0 17
104 ซำยางวิทยายน 0 0 2 2 4 6 4 5 14
105 ป่าหวายวิทยายน 0 0 2 2 4 6 1 1 11
106 ขอนแก่นวิทยาลัย 0 0 2 2 3 5 10 4 18
107 ดงบังวิทยายน 0 0 2 2 3 0 4 3 7
108 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 0 0 2 2 2 5 3 4 10
109 โนนสะอาดวิทยาคาร 0 0 1 1 4 1 7 6 12
110 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 0 0 1 1 3 7 6 7 16
111 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
112 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 0 1 1 1 2 3 2 6
113 ลำน้ำพอง 0 0 0 0 1 2 5 6 8
114 วัดตาลเรียงวิทยา 0 0 0 0 1 2 5 1 8
115 ตราชูพิทยาคม 0 0 0 0 1 2 2 0 5
116 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 6 5 7
117 ญาณสังวร 0 0 0 0 0 1 3 0 4
118 จันทวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 1 1 2
119 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
120 จันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 817 658 541 2,016 1,979 1,021 651 497 3,651