สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณวัตร 110 11 7 5 128
2 น้ำพองศึกษา 104 27 10 4 141
3 ศรีกระนวนวิทยาคม 88 11 9 2 108
4 ชุมแพศึกษา 85 16 7 2 108
5 บ้านไผ่ 82 16 6 3 104
6 ภูเวียงวิทยาคม 72 16 4 6 92
7 หนองเรือวิทยา 71 34 10 6 115
8 แก่นนครวิทยาลัย 71 17 5 4 93
9 ขอนแก่นวิทยายน 59 11 2 3 72
10 เมืองพลพิทยาคม 55 17 6 6 78
11 มัญจาศึกษา 52 25 8 4 85
12 หนองสองห้องวิทยา 40 15 8 9 63
13 นครขอนแก่น 38 28 4 7 70
14 จตุรมิตรวิทยาคาร 36 20 7 5 63
15 พล 35 15 10 8 60
16 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 34 16 12 11 62
17 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 30 17 14 9 61
18 ขามแก่นนคร 29 17 5 7 51
19 อุบลรัตน์พิทยาคม 28 11 8 5 47
20 เปือยน้อยศึกษา 27 13 12 4 52
21 ภูผาม่าน 26 12 8 6 46
22 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 24 13 5 8 42
23 กุดขอนแก่นวิทยาคม 22 15 12 12 49
24 อมตวิทยา 21 12 14 4 47
25 หนองนาคำวิทยาคม 20 11 9 1 40
26 แวงใหญ่วิทยาคม 20 9 8 5 37
27 ศรีหนองกาววิทยา 20 7 7 8 34
28 เวียงวงกตวิทยาคม 19 14 6 8 39
29 ท่านางแนววิทยายน 19 14 3 6 36
30 บ้านลานวิทยาคม 19 11 9 7 39
31 คำแคนวิทยาคม 18 16 7 5 41
32 ชนบทศึกษา 18 14 12 10 44
33 สีชมพูศึกษา 18 5 7 4 30
34 ก้านเหลืองวิทยาคม 17 17 7 2 41
35 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 17 14 6 4 37
36 พิศาลปุณณวิทยา 17 9 8 12 34
37 โคกสีพิทยาสรรพ์ 16 10 4 7 30
38 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 16 7 1 2 24
39 นางิ้ววิทยาสรรค์ 15 17 10 7 42
40 บ้านแฮดศึกษา 15 12 5 4 32
41 ชุมแพพิทยาคม 15 10 6 5 31
42 พังทุยพัฒนศึกษา 14 11 8 3 33
43 นาจานศึกษา 14 8 9 5 31
44 ฝางวิทยายน 14 5 4 7 23
45 บัวใหญ่พิทยาคม 13 17 9 6 39
46 ชุมแพวิทยายน 13 14 7 2 34
47 บ้านไผ่พิทยาคม 12 11 11 4 34
48 เบญจมิตรวิทยา 12 3 5 1 20
49 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 11 15 13 10 39
50 โนนหันวิทยายน 11 11 4 8 26
51 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 11 8 3 6 22
52 ประชารัฐวิทยาเสริม 10 25 11 6 46
53 ขัวเรียงศึกษา 10 10 4 0 24
54 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 10 8 6 5 24
55 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 10 7 6 4 23
56 โนนศิลาวิทยาคม 10 6 3 3 19
57 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 10 3 3 2 16
58 แวงน้อยศึกษา 10 0 2 4 12
59 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 9 10 6 10 25
60 เทศบาลวัดกลาง 9 6 2 2 17
61 กู่ทองพิทยาลัย 8 12 4 2 24
62 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 10 10 9 28
63 การกุศลวัดหนองแวง 8 6 9 3 23
64 มัธยมโพนเพ็ก 8 3 1 1 12
65 ประชารัฐพัฒนาการ 7 10 4 7 21
66 หนองตาไก้ศึกษา 7 5 13 8 25
67 เวียงนครวิทยาคม 7 5 5 0 17
68 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 7 4 5 5 16
69 บ้านไผ่ศึกษา 7 2 4 3 13
70 ขอนแก่นวิทยายน 3 6 12 5 4 23
71 ยางคำพิทยาคม 6 9 6 5 21
72 ชุมชนดูนสาด 6 9 3 1 18
73 ไตรคามวิทยา 6 8 4 6 18
74 พลพัฒนศึกษา 6 5 6 3 17
75 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 6 5 5 4 16
76 โนนข่าวิทยา 6 4 4 3 14
77 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 4 3 7 13
78 หนองขามพิทยาคม 6 3 3 2 12
79 บัวแก้วพิทยาคม 6 2 2 0 10
80 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 13 4 6 22
81 ขอนแก่นคริสเตียน 5 7 3 2 15
82 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 5 5 10 8 20
83 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 5 3 0 1 8
84 ผาขามวิทยายน 5 2 2 3 9
85 วรวิมลศึกษา 5 2 2 0 9
86 แก่นนครวิทยาลัย2 4 9 4 5 17
87 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 4 7 11 5 22
88 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 4 7 3 3 14
89 ซำยางวิทยายน 4 6 4 5 14
90 ป่าหวายวิทยายน 4 6 1 1 11
91 สันติพัฒนกิจวิทยา 4 2 1 3 7
92 โนนสะอาดวิทยาคาร 4 1 7 6 12
93 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 3 7 6 7 16
94 ขอนแก่นวิทยาลัย 3 5 10 4 18
95 ดงมันพิทยาคม 3 3 0 1 6
96 ดงบังวิทยายน 3 0 4 3 7
97 ประภัสสรวิทยา 3 0 0 1 3
98 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 3 0 0 0 3
99 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 2 5 3 4 10
100 ซำสูงพิทยาคม 2 3 2 6 7
101 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 2 3 2 1 7
102 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 2 2 7 2 11
103 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 2 4 1 8
104 สีหราชเดโชชัย 2 1 6 3 9
105 บึงไทรพิทยาคม 2 0 3 1 5
106 จระเข้วิทยายน 2 0 2 0 4
107 กระแสพัฒนา 1 7 4 2 12
108 ลำน้ำพอง 1 2 5 6 8
109 วัดตาลเรียงวิทยา 1 2 5 1 8
110 โคกสูงประชาสรรพ์ 1 2 3 2 6
111 ตราชูพิทยาคม 1 2 2 0 5
112 วัดศรีจันทร์ 1 1 1 0 3
113 พระยืนวิทยาคาร 1 1 0 0 2
114 เปรมติณสูลานนท์ 1 1 0 0 2
115 วัดท่าน้ำพอง 1 0 0 0 1
116 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 1 6 5 7
117 ญาณสังวร 0 1 3 0 4
118 จันทวิทยาคม 0 1 1 1 2
119 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 1 0 0 1
120 จันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0 0
121 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 0 0 0 0
รวม 1,979 1,021 651 497 4,148