สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณวัตร 115 12 7 5 134
2 น้ำพองศึกษา 107 29 11 4 147
3 ศรีกระนวนวิทยาคม 97 11 9 2 117
4 ชุมแพศึกษา 89 19 7 2 115
5 บ้านไผ่ 83 17 6 3 106
6 หนองเรือวิทยา 80 34 10 6 124
7 แก่นนครวิทยาลัย 76 17 5 4 98
8 ภูเวียงวิทยาคม 75 17 4 6 96
9 ขอนแก่นวิทยายน 60 11 2 3 73
10 เมืองพลพิทยาคม 57 17 6 6 80
11 มัญจาศึกษา 52 25 8 4 85
12 จตุรมิตรวิทยาคาร 43 20 7 5 70
13 นครขอนแก่น 41 28 4 7 73
14 หนองสองห้องวิทยา 40 15 8 9 63
15 พล 35 15 10 8 60
16 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 34 16 12 11 62
17 ขามแก่นนคร 32 18 5 7 55
18 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 30 17 14 9 61
19 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 30 13 5 8 48
20 อุบลรัตน์พิทยาคม 29 11 8 5 48
21 แวงใหญ่วิทยาคม 28 9 8 5 45
22 ชนบทศึกษา 27 14 12 10 53
23 เปือยน้อยศึกษา 27 13 12 4 52
24 ภูผาม่าน 26 14 8 6 48
25 กุดขอนแก่นวิทยาคม 24 16 12 12 52
26 อมตวิทยา 23 12 14 4 49
27 ก้านเหลืองวิทยาคม 22 17 7 2 46
28 คำแคนวิทยาคม 20 16 7 5 43
29 บ้านลานวิทยาคม 20 12 9 7 41
30 หนองนาคำวิทยาคม 20 11 9 1 40
31 ศรีหนองกาววิทยา 20 7 7 8 34
32 เวียงวงกตวิทยาคม 19 14 6 8 39
33 ท่านางแนววิทยายน 19 14 3 6 36
34 นาจานศึกษา 18 10 9 5 37
35 สีชมพูศึกษา 18 5 7 4 30
36 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 17 14 6 4 37
37 พิศาลปุณณวิทยา 17 9 8 12 34
38 ชุมแพพิทยาคม 16 11 6 5 33
39 โคกสีพิทยาสรรพ์ 16 10 4 7 30
40 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 16 7 1 2 24
41 ประชารัฐวิทยาเสริม 15 25 11 6 51
42 นางิ้ววิทยาสรรค์ 15 17 10 7 42
43 บ้านแฮดศึกษา 15 12 5 4 32
44 บ้านไผ่พิทยาคม 15 11 11 4 37
45 พังทุยพัฒนศึกษา 15 11 8 3 34
46 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 15 10 6 10 31
47 บัวใหญ่พิทยาคม 14 17 9 6 40
48 ฝางวิทยายน 14 5 4 7 23
49 ชุมแพวิทยายน 13 14 7 2 34
50 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 12 8 3 6 23
51 เทศบาลวัดกลาง 12 6 2 2 20
52 หนองตาไก้ศึกษา 12 5 13 8 30
53 เบญจมิตรวิทยา 12 3 5 1 20
54 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 11 15 13 10 39
55 ขอนแก่นวิทยายน 3 11 12 5 4 28
56 โนนหันวิทยายน 11 11 4 8 26
57 ขัวเรียงศึกษา 11 10 4 0 25
58 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 11 8 6 5 25
59 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 11 7 6 4 24
60 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 11 4 4 2 19
61 แวงน้อยศึกษา 11 1 2 4 14
62 กู่ทองพิทยาลัย 10 12 4 2 26
63 โนนศิลาวิทยาคม 10 8 3 3 21
64 บ้านไผ่ศึกษา 9 2 4 4 15
65 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 10 10 9 28
66 ประชารัฐพัฒนาการ 8 10 4 7 22
67 ขอนแก่นคริสเตียน 8 7 3 2 18
68 การกุศลวัดหนองแวง 8 6 9 3 23
69 เวียงนครวิทยาคม 8 5 5 0 18
70 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 8 4 5 5 17
71 มัธยมโพนเพ็ก 8 3 1 1 12
72 ยางคำพิทยาคม 7 12 8 6 27
73 วรวิมลศึกษา 7 2 2 0 11
74 แก่นนครวิทยาลัย2 6 10 4 5 20
75 ชุมชนดูนสาด 6 9 3 1 18
76 ไตรคามวิทยา 6 8 4 6 18
77 พลพัฒนศึกษา 6 5 6 3 17
78 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 6 5 5 4 16
79 โนนข่าวิทยา 6 4 4 3 14
80 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 6 4 3 7 13
81 หนองขามพิทยาคม 6 4 3 2 13
82 โนนสะอาดวิทยาคาร 6 2 7 6 15
83 บัวแก้วพิทยาคม 6 2 2 0 10
84 ฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 5 13 4 6 22
85 มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 5 5 10 8 20
86 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 5 3 0 1 8
87 ผาขามวิทยายน 5 2 2 3 9
88 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 4 7 11 5 22
89 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 4 7 6 7 17
90 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 4 7 3 3 14
91 ซำยางวิทยายน 4 6 4 5 14
92 ป่าหวายวิทยายน 4 6 1 1 11
93 ดงมันพิทยาคม 4 5 0 1 9
94 สันติพัฒนกิจวิทยา 4 2 1 3 7
95 ขอนแก่นวิทยาลัย 3 5 10 4 18
96 สีหราชเดโชชัย 3 1 6 3 10
97 ดงบังวิทยายน 3 0 4 3 7
98 ประภัสสรวิทยา 3 0 0 1 3
99 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 3 0 0 0 3
100 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 2 5 3 4 10
101 ซำสูงพิทยาคม 2 3 2 6 7
102 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 2 3 2 1 7
103 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 2 2 7 2 11
104 ศรีเสมาวิทยาเสริม 2 2 4 1 8
105 บึงไทรพิทยาคม 2 0 3 1 5
106 จระเข้วิทยายน 2 0 2 0 4
107 กระแสพัฒนา 1 7 4 2 12
108 ลำน้ำพอง 1 2 5 6 8
109 วัดตาลเรียงวิทยา 1 2 5 1 8
110 โคกสูงประชาสรรพ์ 1 2 3 2 6
111 ตราชูพิทยาคม 1 2 2 0 5
112 วัดศรีจันทร์ 1 1 1 0 3
113 พระยืนวิทยาคาร 1 1 0 0 2
114 เปรมติณสูลานนท์ 1 1 0 0 2
115 วัดท่าน้ำพอง 1 0 0 0 1
116 วิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 0 1 6 5 7
117 ญาณสังวร 0 1 3 0 4
118 จันทวิทยาคม 0 1 1 1 2
119 มณีอนุสรณ์ศึกษา 0 1 0 0 1
120 จันทรประสิทธิ์ 0 0 0 0 0
121 สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 0 0 0 0 0
รวม 2,130 1,049 655 499 4,333