หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 จักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ
6 นางกรรณิกา ศรีสัตยรสนา ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร กรรมการอำนวยการ
7 นายวทัญญู ภูชาดา ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ กรรมการอำนวยการ
8 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี กรรมการอำนวยการ
9 นายวาสนา ไชยศึก ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล กรรมการอำนวยการ
10 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น กรรมการอำนวยการ
11 นายธนัท ไชยทิพย์ ประธานสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน กรรมการอำนวยการ
12 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ กรรมการอำนวยการ
13 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ประธานสหวิทยาเขตชุมแพ กรรมการอำนวยการ
14 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการอำนวยการ
15 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการอำนวยการ
16 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการอำนวยการ
17 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการอำนวยการ
18 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการอำนวยการ
19 นางปรียาดา สุขสวาง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการอำนวยการ
20 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการอำนวยการ
21 นางวิไลวรรณ อุทธตรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กรรมการอำนวยการ
22 นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการอำนวยการ
23 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
24 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
25 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
26 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
27 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
28 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
29 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
30 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
31 ว่าที่ร้อยตรีสมโภชน์ พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
32 นางอัจฉรา แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
33 นางสาวปวันรัตน์ สุมมมาลย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
34 นางพัชนี คำมูล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
35 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
36 นางจิราลักษณ์ ถุงออด ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
37 นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
38 นายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
39 นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
40 นายสมเกียรติ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
41 นางประทุม บุตรคำโชติ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
42 นางรุจิรา ยืนยิ่ง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
43 นายณัฐวุฒิ อุ่นทร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
44 นางสาวอภิญญา เฉยฉิว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
45 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
46 นายสังคม ท้าวสบาย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
47 นายกฤตพล อินทร์เสนลา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
48 นายพัศพงศ์ ปิยพัศพงศ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
49 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
50 นายนรินทร์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
51 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานเวทีกลางและพิธีเปิด
52 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
53 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
54 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
55 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
56 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
57 นายสุชาติ ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
58 นายบุญนำ งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
59 นายยุทธนา วงศ์ษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
60 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
61 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนนครขอนแก่น
62 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
63 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
64 นางวิภา มีใจดี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
65 นางรัมภา พิมพุต ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
66 นางแสงจันทร์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
67 นางเยาวกุล จุฬานนท์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
68 นายรัฐศักดิ์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
69 นายกิตติศักดิ์ ลีเลิศ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
70 นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
71 นายภาคิไนย กสินรัมย์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
72 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
73 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
74 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
75 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
76 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
77 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
78 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
79 นายอนุรักษ์ พีรพรพิมล รองผู้อำนวยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
80 นายอำพร อ้มเถื่อน รองผู้อำนวยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
81 นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี รองผู้อำนวยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
82 นายสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
83 นายธนะ สมน้อย รองผู้อำนวยโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
84 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
85 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
86 นางพัชรินทร์ ทักษิณ รองผู้อำนวยโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
87 นางภณิตา แก้วหาวงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
88 นายศุภชัย สุวรรณศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
89 นางศิริวัฒนา ต่อนี ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
90 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
91 นายพลสัณฑ์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
92 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
93 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
94 นางกรรณิกา ศรีสัตยรสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
95 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
96 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
97 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
98 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
99 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
100 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
101 นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
102 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
103 นางไสว ภักศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
104 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
105 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
106 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
107 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
108 นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
109 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
110 นางไสว ภักศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
111 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
112 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
113 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
114 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ผช.ผอ.กลุ่มวิชาการ โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
115 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนกัลยาณวัตร
116 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
117 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
118 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
119 นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
120 นายประยง สิงหาด ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
121 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
122 นางไยดี หงษ์เหิน ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
123 นางปนัดดา นามวิจิตร ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
124 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
125 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสถานที่แข่งขันสนามโรงเรียนขามแก่นนคร
126 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
127 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
128 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
129 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
130 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
131 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
132 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
133 นางวิภา มีใจดี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
134 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
135 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
136 นายประเทศ วิเศษสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
137 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
138 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
139 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
140 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
141 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
142 นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
143 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
144 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
145 นายพลสัณฑ์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
146 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
147 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
148 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
149 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
150 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
151 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
152 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
153 นางไพจิตร์ แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
154 นางสาวดรุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
155 นายวรวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
156 นายปรัชญา อุ่นทะยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
157 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
158 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
159 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
160 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
161 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ประธานสหวิทยาเขตชุมแพ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
162 นายวิทยา ร้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจานศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
163 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
164 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
165 นายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
166 นายเชษฐา วันสุทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนขัวเรียงศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
167 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
168 นางสุดารัตน์ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
169 นางสาววรีพร ชาติชนะ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
170 นางสาวทิพวรรณ ใจตรง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
171 นางสุภาพร ชวเดชารัตน์กุล ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
172 นางพิมพ์พร อุ่นผาง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
173 นายสุนันท์ พันธุลาวัลณ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
174 นางสาวนารีรัตน์ ทะสุนทร ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
175 นายณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
176 นางปรียา แสงศรี เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
177 นางจินตนา โยวทิตย์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
178 นายพิทักษ์ ประสิทธิ์นอก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
179 นายธนัท ไชยทิพย์ ประธานสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
180 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
181 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
182 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
183 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
184 นายจำรูญ ศรีฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
185 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
186 นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
187 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
188 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
189 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
190 นายจำรูญ ศรีฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
191 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
192 นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
193 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
194 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
195 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
196 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
197 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
198 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
199 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
200 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
201 นายอำพร อ้มเถื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
202 นายอำพร อ้มเถื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
203 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
204 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
205 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
206 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
207 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
208 นางกรรณิกา ศรีสัตยรสนา ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
209 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
210 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
211 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
212 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
213 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
214 นายละเอียด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
215 นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
216 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
217 นางณัฎฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
218 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
219 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
220 นางณัฎฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
221 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
222 นายละเอียด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
223 นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
224 นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
225 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
226 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
227 นายสำเนียง มิ่งขวัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
228 นายสมพงษ์ บุญนาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
229 นางนงลักษณ์ สอนศีลพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
230 นายกฤษฎา สีจันทร์ฮด รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
231 นายศุภฤกษ์ คงนาวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
232 นายนิเชษฐ์ วุฒิปรีดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
233 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
234 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
235 นางกัลยา ดีงาม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
236 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
237 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
238 นางพรจิตต์ ไกรขุนทด ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
239 นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ เลขานุการศูนย์ฯสังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
240 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯสังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
241 นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯสังคมศึกษาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
242 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
243 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
244 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษก รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
245 นายพัสกร แก้วพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
246 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
247 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
248 นายสุวิทย์ นิลสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
249 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
250 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
251 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
252 นายพัสกร แก้วพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
253 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
254 นายสุวิทย์ นิลสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
255 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
256 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
257 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
258 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
259 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล เลขานุการศูนย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
260 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
261 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
262 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
263 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
264 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
265 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
266 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
267 นางกรรณิกา ศรีสัตยรสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
268 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
269 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
270 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
271 นายละเอียด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
272 นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
273 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
274 นางณัฎฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
275 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
276 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
277 นายอลงกรณ์ บุตรกสก ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
278 นายวทัญญู ภูชาดา ประธานสหวิทยาเขตประสาทพญาไผ่ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
279 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
280 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
281 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
282 นายอภิชาต อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
283 นายวรรณประกรณ์ จุมพลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
284 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
285 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
286 นายจรัล รัตนบุญทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
287 นางนวลลออ พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
288 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
289 นายอภิสิทธิ์ แพไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
290 นายอริยวัตณ์ จันแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
291 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
292 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
293 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
294 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
295 นายสนั่น มาลาสาย เลขานุการศูนย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
296 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
297 นายสุรเชฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
298 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
299 นายกนก บุตรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
300 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
301 นายชัยภร สีมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
302 นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
303 นายสุริยา ทองบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
304 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
305 นายองอาจ สิมเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
306 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
307 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
308 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
309 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
310 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
311 นายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
312 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
313 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
314 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
315 นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
316 นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
317 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
318 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
319 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
320 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
321 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
322 นายวสันต์ ลาจันทึก รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
323 นายนิคม จำปานิล รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
324 นายมนูญ ถาวรรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
325 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
326 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
327 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
328 นางอุไรวรรณ โจมภาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
329 นางจุฑามาศ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
330 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
331 นายวีระเดช ซาตา ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
332 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
333 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
334 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
335 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
336 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
337 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
338 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
339 นายชัยขจร บัวช่วย เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
340 นางกรรณิกา ศรีสัตยรสนา ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
341 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
342 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
343 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
344 นายละเอียด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
345 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
346 นายวิเชียร กระพี้แดง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
347 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
348 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล เลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
351 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
352 นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
353 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
354 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
355 นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
356 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
357 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
358 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
359 นางไยดี หงษ์เหิน เลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
360 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
361 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
362 นายแวง พลบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
363 นางปรียาดา สุขสวาง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
364 นายสุทัศน์ รันตพลที นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
365 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
366 นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
367 นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้ พนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
368 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
369 นายกุศล ประเสริฐไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
370 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
371 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
372 นายกอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
373 นายวิชิต เถาว์เมฆ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
374 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
375 นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
376 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
377 นางกัญญภัทร ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
378 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
379 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
380 นายสถาพร ไชยศรี ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
381 นางกุลวดี บงแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
382 นางจรรย์สมร เกษสิมมา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
383 นางจุฬาภรณ์ ภูสดสูง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
384 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
385 นางพรพิมล บุปผาโสภา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
386 นางเทียมจันทร์ บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
387 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
388 นางเสน่ห์ พวงมาลา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
389 นางนารีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
390 นางพิริยา พันธ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
391 นางสาวณัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
392 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
393 นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
394 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
395 นายบุญนำ งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
396 นายคมสันต์ หลาวเหล็ก ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
397 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
398 นายวิทยากร ยาสิงห์ทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
399 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
400 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
401 นางสาวสุธนาพรรณ ธนสีลังกูร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
402 นายสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
403 นางศิริพร ระวีกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
404 นายสุรเชษฐ์ เหล่าอัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
405 นางมยุรี จันทรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
406 นายตระกูล เสนานอก ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
407 นายกุศล ทัดโคกกรวด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
408 นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
409 นายชาญชัย พรหมมาหลง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
410 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
411 นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
412 นายจำนง หอมยิ่ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
413 นายอาคม ศรีวะโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
414 นายธีระเจต อิ้งจะนิล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
415 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
416 นายวัชระ แก้วมีศรี ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
417 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
418 นายบุญมา คำชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
419 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
420 นายยุทธนา วงศ์ษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
421 นายเถาวัลย์ สันวิลาศ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
422 นายสุนัน บุระกรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
423 นายภูพัน รัตนจักร์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
424 นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอัน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
425 นายกิตติพงษ์ สะท้านบัว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
426 นายประสาท โนพันธุ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
427 นายจักรกฤษณ์ อ่อนสา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
428 นายธนสิทธิ์ วงศ์ศรีธาตุ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
429 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
430 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
431 นายจรัญ ภูชาดา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
432 นายขจร อาจดวงดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
433 นายธงชัย ทองถม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
434 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
435 นายปรีดา มุขพรหม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
436 นายปัญญา พราหมณ์ไธสงค์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
437 นายมาโนชญ์ ทับนิยม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
438 นายอติชาติ ชาติศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
439 นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
440 นายสิทธา กล้าหาญ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
441 นายวัชรพันธ์ ศรีทานันท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
442 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
443 นายอดิเทพ พลบำรุง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
444 นางศิริมาส แสนโสภา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
445 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
446 นางสุมณฑา จันทราช ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
447 นางกานต์พิชชา เพชรขัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
448 นางอุษณีย์ วรรณดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
449 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
450 นางสาวจารุวรรณ ราชวงศ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
451 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
452 นางสาวลำไย ทองดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
453 นางสาวภูษนิศา ภูตาเลิศ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
454 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
455 นางภาณี จรัญพงษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
456 นางสาวมณฑวรรณ ศิริกุลธนา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
457 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
458 นายอลงกต โรจนลิ้มสกุล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
459 นางสาวสุพรรนิกา ผิวขำ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
460 นายเสริมสุข แก้ววงษา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
461 นางนัดดา พิมพ์ดีด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
462 นางสุดฤดี วีรภัทรสกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
463 นางสุพิดา โนพันธุ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
464 นางสาวพัฒชญาภรณ์ จันทรังษี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
465 นางสาวเพียรจิตร ปัญญาวจี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
466 นางชรินทร์รัตน์ ทับขวา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
467 นางนิภาพร เหล่าทองคำ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
468 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
469 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
470 นางรัตติกาล ขวาคำ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
471 นางสมหวัง เสือโคร่ง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
472 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
473 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง ผู้อำนวยการบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
474 นางเอื้องพร คำอ้อ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
475 นายฤทธิรงค์ ศรีตระกูล ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
476 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
477 นางจงกล ศรีวิไล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
478 นางมยุรา แพงศรี ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
479 นางสาวพัชรา บุพิ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
480 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
481 นางสาวณฐมน วันสืบ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
482 นางอัมพลิกา เปรมศรี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
483 นางวันทนา ทานุมา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
484 นางสาวพรพรรณ์ เจนการช่าง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
485 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
486 นางพัชรินทร์ เนตรพระ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
487 นางสาวเย็นจิต ทองคำมี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
488 นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
489 นางสาวญาธิมา นามปัญญา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
490 นางสาวกรุณา อุตราชา นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
491 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
492 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
493 นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
494 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกองเลขานุการ
495 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกองเลขานุการ
496 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
497 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
498 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
499 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
500 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
501 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
502 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
503 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
504 นางอุไรวรรณ โจมภาค ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
505 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
506 นายบุญนำ อรรคฮาต ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการกองเลขานุการ
507 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการกองเลขานุการ
508 นางอนงค์รัตน์ วิริยสถิตกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการกองเลขานุการ
509 นางสาวนันทนา สุวรรณปา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการกองเลขานุการ
510 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกองเลขานุการ
511 นายกฤตพล อินทร์เสนลา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) กรรมการกองเลขานุการ
512 นางสุธัมมา นามวงษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการกองเลขานุการ
513 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการกองเลขานุการ
514 นายวีระชน แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการกองเลขานุการ
515 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการกองเลขานุการ
516 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการกองเลขานุการ
517 นางสาวทัศนีย์ บริบาล ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการกองเลขานุการ
518 นางสาวประภาพร เมืองนาค เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการกองเลขานุการ
519 นางสาวนันทนา สุวรรณปา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการกองเลขานุการ
520 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
521 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
522 นายคเชนทร์ กองพิลา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
523 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
524 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
525 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
526 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่่น รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
527 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
528 นายสมพล จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
529 นายอินทร กิตติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
530 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
531 นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
532 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
533 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
534 นายพลสัณฑ์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
535 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
536 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
537 นางจารุณี มุขพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
538 นายสัญญา พันธไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
539 นางพรทิพย์ รัตนถา รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
540 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
541 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
542 นางไพจิตร์ แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
543 นางสาวดรุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
544 นายวรวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
545 นายปรัชญา อุ่นทะยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
546 นางสาวสุดศิริ ศิริคุณ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
547 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
548 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
549 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
550 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
551 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
552 นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
553 นางไอลดา ประจันตเสน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
554 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
555 นางสาวชูจิต บุตรดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
556 นางชวนชื่น มลิลา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
557 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกา ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
558 นายดำรงค์ ชาแท่น ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
559 นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
560 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
561 นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
562 นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ต้น
563 นายสมพล จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
564 นางวันเพ็ญ ปัญญาสิงห์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
565 นางศิริรุ่ง ดนตรี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ระดับ ม.ปลาย
566 นายอินทร กิตติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสีหราชเดโชชัย ประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
567 นายทวี ทินเต ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
568 นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
569 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับ ม.ต้น
570 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับ ม.ต้น
571 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับ ม.ต้น
572 นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ
573 นายวิรัช คุ้มโภคา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ
574 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
575 นางธิติมา อินทร์เสนลา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
576 นางพัทธนันท์ แสบงบาล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
577 นางสาวปัญจมา ศรีบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
578 นางสาวชลกร ศรีด้วงปภากุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
579 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
580 นางสุดาจันทร์ หินกลาง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
581 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
582 นายรามินทร์ ราชิวงศ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
583 นางสาวกาญจนา กองพลพรหม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
584 นางสาวชิดชนก สอดสูงเนิน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
585 นางภัคจิรา กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
586 นายพลสัณฑ์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
587 นายธงชัย กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
588 นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
589 นายวิรัช คุ้มโภคา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
590 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
591 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
592 นายอดุลย์ ผ่องสนาม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
593 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
594 นายชาญชัย พรหมมาหลง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
595 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
596 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
597 นางธิดาวัลย์ มโนคุ้น ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
598 นางสาวจันทิพา ปรีดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
599 นางกนกพร ทาราศรี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
600 นางณัติพร บุตรตรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
601 นางกัลยาภรณ์ สุขเสริม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
602 นางจิตติมา ยุบล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคมสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
603 นางปาลิดา เร่งพัฒนกิจ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
604 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
605 นางจุฬารัตน์ แก้วหานาม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
606 นางสาวสุภาพร วงเวียง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
607 นางวิชดา หงษ์จ้อย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
608 นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
609 นางสาวพรสวรรค์ โคตะมะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
610 นางอาทิตยา ศิริบุญเรือง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการสอบปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
611 นางมยุรี จันทรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
612 นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
613 นายธงชัย กองกะมุด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
614 นายวิรัช คุ้มโภคา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
615 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
616 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
617 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
618 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
619 นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
620 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
621 นางลัดดา ผาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
622 นายทินกร ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
623 นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
624 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
625 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
626 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
627 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
628 นางไยดี หงษ์เหิน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
629 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
630 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
631 นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
632 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
633 นางศิริลักษ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
634 นางสาวกิจจาภา วงศ์รัตนเพ็ญศิริ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
635 นายทินกร ทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
636 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
637 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
638 นางญาณิศา เครือวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
639 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
640 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
641 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
642 นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
643 นางวนิดา ปัญญามี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
644 นางสาวกิจจาภา วงศ์รัตนเพ็ญศิริ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
645 นางอรวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
646 นางสาวสุดาวรรณ ซื่อตรง ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
647 นางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
648 นางสาวนัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
649 นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
650 นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
651 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
652 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
653 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
654 นางศิริลักษ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
655 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
656 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
657 นางไยดี หงษ์เหิน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
658 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
659 นางอรนุช ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
660 นายณัฏภัทร บุญคำภา นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
661 นายชาติชาย อรินฤทธิ์ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
662 นายอนุมัติ สุดชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
663 นายธนกฤต จันทร์อ้วน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
664 นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
665 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
666 นายปรีดา มุขพรหม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
667 นายวิเชียร เสาวกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
668 นายคำศักดิ์ พิชญานุรัตน์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
669 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
670 นางลดาวัลย์ อุปราเรืองโรจน์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
671 นางอัมพร จริยพันธ์ุ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
672 นางเรียม ธีรปฐวี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
673 นางสาวเดือนเพ็ญ ตุ่นคำ ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
674 นางสาวสุธิตา โกพิมาย นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
675 นางสาวปราณปริยา ศรีเทพ นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน กรรมการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
676 นางสุดาวดี โชติกีรติเวช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
677 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
678 นายนำพงศ์ สุขสบาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
679 นายศุภิวัฒน์ ชุมยางสิม นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
680 นางนิภาพร เหล่าทองคำ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
681 นางอัจฉรา สอนโว ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการฝ่ายพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
682 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
683 นางกัลยา ดีงาม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
684 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯสังคมศึกษาฯ กรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
685 นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ เลขานุการศูนย์ฯสังคมศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
686 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
687 นายวีระเดช ซาตา ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
688 ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อานวยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
689 นายสมศักดิ์ พลเดช ผู้อานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
690 นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้อง ผู้อานวยการโรงเรียนป่าหวายวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
691 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
692 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
693 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อานวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
694 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
695 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
696 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
697 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
698 . นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
699 นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
700 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
701 นายชัยขจร บัวช่วย เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
702 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
703 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการกิจกรรมแอโรบิค
704 นายจักรี ปรินทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
705 นางเอี่ยมละออ ชมพูนุช ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
706 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
707 นางกมลวรรณ ซื่อตรง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
708 นายสุทธิชัย ดีวงษ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
709 นายคมสัน สอโส ครูโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
710 นายสมชาย ไวคำ ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
711 นายอุดม เกตุแก้ว ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
712 นายประสาท โนพันธ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
713 นายสาธิต อินทมา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
714 นายปริวรรต ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
715 นางสาวอังคนางค์ อยู่บัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
716 นายมาโนช ฝั้นฉิม ครูโรงเรียนพล กรรมการกิจกรรมแอโรบิค
717 นายชัยมงคล บัวช่วย ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการกิจกรรมแอโรบิค
718 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมแอโรบิค
719 นายวราวุธ สร้อยพิมาย รองผู้อานวยการโรงเรียนฝางวิทยายน ประธานกรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
720 นางสาวเยาวลักษณ์ แสนบุญศิริ ครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
721 นายดุสิต บุตรแดงน้อย ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
722 นายยรรยง ชาญวิรัตน์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
723 นายเสกสรร สีหาโมกข์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
724 นายธีรวุฒิ เคนคาภา ครูโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
725 นางดุษฎี สุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
726 นายประยุทธ คำจันลา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
727 นายนิรันดร์ กาทอง ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
728 นางนริศรา ศรีหาราช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
729 นายแมน พิมพะสอน ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
730 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ต้น
731 นางไพร์จิตร แก้วศิริ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
732 นายอุดม พิมพ์เทศ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
733 นางสุรัญชนา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
734 นายสุขสรรค์ มะระครอง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
735 นายเชาวรัตน์ สุดเพราะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒ กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
736 นางเกษิณี สุดตาสอน ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
737 นางพรทิพา ศรีวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
738 นายสมจิตร เจริญสุข ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
739 นางดวงกมล ชุมแวงวาปี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
740 นายทัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
741 นายวัชราพร กิจโป้ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
742 นายเสถียร เหล่าประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
743 นายอัครเดช สมานฉันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.ปลาย
744 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
745 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
746 นายสุชาติ ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
747 นายสนอง พรมที ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
748 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
749 นายอัครเดช สมานฉันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
750 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
751 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
752 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
753 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
754 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
755 นายกอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
756 นางกัญญภัทร ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
757 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
758 นายคณิต วรรณภักดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
759 นายบุญเชิด บุญมา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
760 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
761 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
762 นายบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
763 นายคุณากร โทแหล่ง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
764 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อานวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
765 นางปิยะรัตน์ มาหินกอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
766 นางฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
767 นางสาวอุไรวรรณ บัวพัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
768 นางสุนันทา บุระคำ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายการเงินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
769 นางเอื้องพร คำอ้อ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
770 นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
771 นายชัยขจร บัวช่วย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
772 นางสุรัญชนา สระบัว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
773 นางอมรา นามพรหม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
774 นายสมภพ รักษาพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
775 นายชาญวิทย์ มนตรี ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
776 นายสุวิทย์ ศรีดาจักร ครูโรงเรียนพล กรรมการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
777 นายอัครเดช สมานฉันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
778 นางบุหลัน ถาวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
779 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
780 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
781 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
782 นายกนก บุตรวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
783 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
784 นายชัยภร สีมาตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพลพัฒนศึกษา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
785 นายอรุณ ชาวกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
786 นายสุริยา ทองบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
787 นางปิยะดา รุณธาตุ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
788 นายองอาจ สิมเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
789 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
790 นางดัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
791 นายชัยยา เวฬุวรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
792 นายปริพัฒน์ ไสยสาลี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
793 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
794 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
795 นางประภัสสร ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
796 นางสาววรลักษณ์ กะลาม ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
797 นางสาวทัศนีย์ วงศ์นรา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
798 นางสาวนวภัทร ตระกูลพร ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
799 นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
800 นางขนิษฐา ถ้ำหิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
801 นางสาวสุพักตร์ มาซา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
802 นายประยุทธ บัวแสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
803 นายสุทธิพงษ์ โฮมแพง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
804 Mr. Bien Doan The ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
805 นายขัตติยะ มีแก้ว ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
806 นางสาวสาวิตรี มาตย์นอก ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
807 นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
808 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการ
809 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานกรรมการ
810 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยา รองประธานกรรมการ
811 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ
812 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมการ
813 นายสมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฎิคมและพยาบาล
814 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการ
815 นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการ
816 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการ
817 นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการ
818 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการ
819 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการ
820 นายจรัล รัตนบุญทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
821 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
822 นางนวลลออ พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
823 นายอภิสิทธิ์ แพไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการ
824 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการ
825 นายเสรี น้อยผาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการ
826 นายอริยวัตณ์ จันแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการ
827 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
828 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
829 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
830 นางรัญจวน แคนติ ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการ
831 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
832 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
833 นางสาวสุวพรรณ พรมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
834 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
835 นายวรายุทธ หมวกแสง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
836 นายตรีวิทย์ จ่ายนอก ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
837 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
838 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ
839 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการ
840 นายทวี โพธิกุดไสย ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
841 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
842 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน
843 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน
844 นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน
845 นายอภิชาติ อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน
846 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน
847 นายวรรณปกรณ์ จุมพลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน
848 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน
849 นายอภิสิทธิ์ แพไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่สาระศิลปะ(ดนตรี)
850 นายอริยวัตณ์ จันแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่สาระศิลปะ(ดนตรี)
851 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)
852 นางนวลลออ พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)
853 นางจรรยา บุญศรีประภาน ครูโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)
854 นายเสรี น้อยผาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)
855 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)
856 นายเอกชัย จันประสพชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระศิลปะ(ดนตรี)
857 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
858 นางปอเรียม แสงชาลี ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
859 นายบรรลุ สุวรรณศรี ครูโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
860 นางอรุณี โสภา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
861 นางรัญจวน แคนติ ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)
862 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
863 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
864 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
865 นางเสาวลักษณ์ สาระมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
866 นายสมบูรณ์ เพียยุระ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
867 นางสาวศิรญา สงแสนผาง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
868 นายขันตี แสนทวีสุข ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขาฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
869 นายเชษรัตน์ น้อยสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
870 นายภาสกร จำปานิล ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
871 นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
872 นายภิญโญ โจมศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
873 นายประมวลพจน์ สนิทโกสัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
874 นายพินิจ กุณาศล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
875 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
876 นางมัณฑนา โพธิสัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
877 นางสาวเบญจรัตน์ สุวภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
878 นางประยูร สันดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
879 นางสาวมินตรา โพธิ์จารย์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
880 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
881 นางสาวควรครอง ปัญโญวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
882 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
883 นายวรายุทธ หมวกแสง ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
884 นางวันทนา ทานุมา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
885 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
886 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศน์ ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
887 นางตุรกี สมสา ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศน์ ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
888 นายปิยวุฒิ พรมพักดี ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการฝ่ายโสตทัศน์ ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
889 นายประหยัด คำน้อย ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการฝ่ายโสตทัศน์ ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
890 นายทรงชัย หิรัญเกิด ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการฝ่ายโสตทัศน์ ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
891 นางธัญญารัตน์ พิลาบุตรธนานันท์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าพิทยาคม กรรมการฝ่ายโสตทัศน์ ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
892 นางสุภาพร โคตรมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศน์ ประชาสัมพันธ์ และบันทึกภาพ
893 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
894 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
895 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
896 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
897 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน กรรมการดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
898 นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
899 นายถวิล ศรีโปฏก ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
900 นางอารยา จันทวน ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
901 นางสายหยุด กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
902 นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
903 นางบังอร เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
904 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
905 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
906 นางจรรยา แสวงธรรม ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
907 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
908 นางสายหยุด กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
909 นางรุจิรา ยศวงษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
910 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
911 นางปราใส ขันตรีกรม แม่บ้านโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
912 นางสาวพัชรี อับโพธิ์ชัย แม่บ้านโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฎิคมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
913 นางนงนุช พูลลาภ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
914 นางสุภาพร อ้วนสาเล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
915 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
916 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
917 นางนารี ขันแก้ว ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการฝ่ายสารสนเทศ
918 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
919 นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
920 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
921 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
922 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
923 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
924 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
925 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
926 นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
927 นายกุศล หาญสุริย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
928 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
929 นางไพจิตร แก้วศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
930 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
931 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
932 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
933 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
934 นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
935 นางวชิรา กมลผุด ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
936 นางสาวธัญพิมล สวัสดิ์ทา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
937 นางจุฑามาศ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
938 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
939 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
940 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
941 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน(ท้องถิ่นอีสาน)
942 นายจักรพงศ์ ชมพูพิศ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
943 นายจักรี อบมา อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
944 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
945 ดร.สุวิทย์ วิชัด รองอุปนายกสมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
946 รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกรรมการคณะกรรมการจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
947 นายเอกชัย ศรีภพ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
948 นายศุภมิตร กาเจริญ ครูโรงเรียนโนนหันวิทยายน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
949 นายสุรชัย มรรควัน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
950 นายกิตติศักดิ์ มีจีนดา ครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
951 นายทศพร พลธรรม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
952 นายเฉลิมชัย โคตุเคน ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
953 ดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
954 นายสียะตรา คันธี ครูโรงเรียนโคกคอนวิทาคม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
955 นายจักรพงษ์ เพชรแสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
956 นางวันดี พลทองสถิต อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
957 นายนฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
958 ผศ.ดร.ดไนยา สังเกตการณ์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ มหาสารคาม กรรมการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
959 นางสาวมนษมน ยอดประทุม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
960 นางสาววารุณี ศรเสนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
961 นางสาวสุพรรษา เถาพุทธา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
962 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
963 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
964 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
965 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน(ท้องถิ่นอีสาน)
966 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
967 นายกฤตกร เศรษฐโสภณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
968 นายนพดล สิงหศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
969 นายจิรัฐติกุล ดอนวิจารย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
970 นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
971 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
972 นายประยงค์ สิงหาด ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
973 นายวิเชียร กระพี้แดง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
974 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
975 นางญาณิศา เครือวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
976 นายนำพล พงศ์พัสนันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
977 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
978 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
979 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
980 นางรพิธร เสนาไชย ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานการแข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
981 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
982 นางลักษเดือน สนทอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
983 นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
984 นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
985 นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
986 นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
987 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
988 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
989 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
990 นายนำพล พงศ์พัสนันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
991 นางรพิธร เสนาไชย ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
992 นายวิเชียร กระพี้แดง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
993 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
994 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
995 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
996 นางรัตติกาล ขวาคำ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
997 นางสมหวัง เสือโคร่ง ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
998 นางสาวณัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
999 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1000 นายลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1001 นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1002 นางสาวมานิดา อินทรแพทย์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1003 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1004 นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1005 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1006 นายประยงค์ สิงหาด ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1007 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1008 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1009 นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1010 นายศรีสุวงศ์ บัวผัน ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1011 นางพัฒนาพร ศรีโปฎก ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1012 นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1013 นางชลิตตา พรสุวรรณ์ ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1014 นางสุปรีดา ประภาการ ครูโรงเรียนพล กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1015 นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1016 นางสาวอรกัญญา มีทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1017 นางรมณี รำเพยพล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1018 นางอารีรัตน์ ผิวดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1019 นางสาวชนนิกานต์ พันภักดี ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1020 นางสาวมิ่งขวัญ สายเมือง ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
1021 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1022 นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1023 นางนภธร อัครธรสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1024 นางสาวิตรี พรมศรีแก้ว ครูโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1025 นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1026 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยา ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1027 นางอัจฉรา แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1028 นายวิทยา แสงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1029 นางดวงรัตน์ ดียา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1030 นางพิมผกา บุระคำ ครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
1031 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานกรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1032 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน รองประธานกรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1033 นางชนิภากานต์ หวังมวนกลาง ครูโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1034 นายนรินทร์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1035 นางสาวอภิญญา เฉยฉิว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1036 นางสาวอภิญญา เฉยฉิว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1037 นางฉวีวรรณ พลธรรม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1038 นางสาวอารียา บุตรทา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1039 นายภักดี วิชาราช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1040 นางสาวสุดาพร แสนทวีสุข ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและเลขานุการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
1041 นายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ประธานกรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1042 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1043 นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1044 นางสาววัชราภรณ์ อ่อนชัย ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1045 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1046 นายธนิต ห้าวหาญ ครูโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1047 นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1048 นางสาวเครือวัลย์ เชื้อหมอดู ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1049 นางณัติฐา ลินทะละ ครูโรงเรียนชุมชนดูนสาด กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1050 นางนิตยา วรรณไชย ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1051 นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพร ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1052 นางสาวนวลรดา ก้อนคำ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
1053 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
1054 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
1055 นายมิตรศิลป์ แก้วมาตย์ ครูโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม กรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
1056 นายกฤษณพล ชัยมีแรง ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
1057 นายสมศักดิ์ แก้วโสภา ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการแสดงตลก
1058 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ประธานกรรมการการแข่งขันมายากล
1059 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อย รองประธานกรรมการการแข่งขันมายากล
1060 นายชุมพล มณีแสน ครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการการแข่งขันมายากล
1061 นางอพชนี เย็นสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กรรมการการแข่งขันมายากล
1062 นายวิทยา เชิมชัยภูมิ ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการการแข่งขันมายากล
1063 นายพงษ์เทพ ไวบรรเทา ครูโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการการแข่งขันมายากล
1064 นายเชิดชัย ดีสุข ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการการแข่งขันมายากล
1065 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานกรรมการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1066 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1067 นายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1068 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา รองประธานกรรมการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1069 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร รองประธานกรรมการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1070 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1071 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1072 นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1073 นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1074 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1075 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1076 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
1077 นางจุฑามาศ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1078 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1079 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1080 นางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1081 นางสาวมะลิวัลย์ ทาโบราณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1082 นายเทวนาถ โสสองชั้น ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1083 นายวุฒินันท์ สนิทมาก ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1084 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1085 นางพิลัยพร นิระมิตร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1086 นางสาวมนษมน ยอดประทุม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(ท้องถิ่นอีสาน)
1087 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(ท้องถิ่นอีสาน)
1088 นางชมพูนุท ประทุมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(ท้องถิ่นอีสาน)
1089 นายปรีดา ตรีธวัช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(ท้องถิ่นอีสาน)
1090 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(ท้องถิ่นอีสาน)
1091 นางสาวจารุวรรณ ราชวงศ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(ท้องถิ่นอีสาน)
1092 นางสาวจันทิรา พันธ์สิงห์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(ท้องถิ่นอีสาน)
1093 นางสาวมนษมน ยอดประทุม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(ท้องถิ่นอีสาน)
1094 นางสาวพิชญา มีเศษ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(ท้องถิ่นอีสาน)
1095 นางพิลัยพร นิระมิตร ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(ท้องถิ่นอีสาน)
1096 นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(ท้องถิ่นอีสาน)
1097 นางศิรินประภา กงชา ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล(ท้องถิ่นอีสาน)
1098 นางสาววารุณี ศรเสนา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล(ท้องถิ่นอีสาน)
1099 นายธงศักดิ์ ศรีสงคราม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล(ท้องถิ่นอีสาน)
1100 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(ท้องถิ่นอีสาน)
1101 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1102 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1103 นายชัยวิชิต สวุรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1104 นายเทวา รุทเทวิน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1105 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1106 นายขวัญชัย ศรีนวล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1107 นายเฉลียวศักดิ์ คำวงษ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1108 นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1109 นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1110 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1111 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1112 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1113 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1114 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1115 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1116 นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1117 นายอาทิตย์ อายุโย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1118 นายจักรกริช บุญลี นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1119 นายอนุวัฒน์ พานิพัด นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1120 นายเกียรติศักดิ์ มานุจำ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1121 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1122 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
1123 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1124 นายอำพร อ้มเถื่อน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1125 นางปิยนุช บัวพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1126 นางสมควร หาจันดาห์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1127 นางอนุวรรณ สิมลี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1128 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1129 นางนครราช เทียนเพชร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1130 นางสาววาสนา สอดสี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1131 นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1132 นางสาวปิยฉัตร แสงอินทร์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1133 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1134 นางพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1135 นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1136 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1137 นางสาวนฤมล ศรีทน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1138 นางสาวสินีนาฎ ภูมีศรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1139 นางสาววรรณภา สอนเสนา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1140 นางนิตยา สมอหมอบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1141 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1142 นางสัญญาลักษณ์ คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1143 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยคำภา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1144 นางสาวสุภาพรรณ พงษ์จันทรโอ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1145 นางสาวศรัญญา แก้วหาญ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1146 นางสาวรุ่งอรุณ อุทัยนา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1147 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1148 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1149 นายบัญชา คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1150 นางภัสดา วงษ์ชารี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1151 นายสันติ พันธุ์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1152 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1153 นางสาวพรพรรณ์ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1154 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1155 นางสาวพรพรรณ ดวงปาโคตร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1156 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน
1157 นางสาวศิลายุ ชาบัณฑิตพุฒ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
1158 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
1159 นางสาวศิริเพ็ญผา อินทรปัญญา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1160 นางสาววรรณภา พานผา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1161 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1162 นางสาวธนันณัฐ ขุราษี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1163 นางสาวจิราภัค อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1164 นางสาวนรินทร์ทา เนื่องมัจฉา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1165 นางสาวปวินชญา นาจันทัด ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1166 นางสาวชลิดา ชาติมนตรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1167 นางสาวรจเรข เหลาลาภะ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1168 นางสาวสุกัญญา โพธิ์ศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1169 นางสาวชฏารัตน์ คะมิชม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1170 นางโสภา ลึงลัด ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1171 นางสังวาล ลอยดี ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1172 นางบุปผา วาสิงหน ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1173 นางปรารถนา สีเชียงสา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1174 นางสมจิตร จำนงพันธ์ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
1175 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1176 นายไอรดีน แสนขวา รอง ผอ. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1177 นางสาวิตรี ซาตา รอง ผอ. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1178 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รอง ผอ. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1179 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รอง ผอ. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
1180 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
1181 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1182 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1183 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1184 นายปิยชัย ไกรทอง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายสถานที่
1185 นายสุระ น้อยสิม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1186 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1187 นายธิติ แสงเขียว ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1188 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1189 นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1190 นายชาญวิทย์ มณีเรือง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1191 นายบัญชา คำธานี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1192 นายจิระ ราชธิสาร ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1193 นายอิทธิพล ภูผิวผา ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1194 นายสมหมาย พรมสา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1195 นายศิลป์ เดินหลักคำ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1196 นายคำผล คุณแทน ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1197 นายณรินทร์ แก้วสิทธิ์ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1198 นายอาระยะ ทิพย์รัตน์ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1199 นายตุ๊ คำป้อง พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1200 นายอุทิศ พรมจักร พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1201 นายอาทิตย์ วังสีรัง พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1202 นายสฤษ พิมพ์เสน พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1203 นายพิชัย เสน่ห์จันทร์ พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
1204 นายสังเวียน ชาบัณฑิตพุฒ พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1205 นายสวาท วงศ์ภักดี พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1206 นายโกมล ศรีอุดร พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1207 นายหนูเกณฑ์ ชะมินชัย พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1208 นายวีรพล สอนแสน พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1209 นายสุวิทย์ อรรคฤเดช พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1210 นายวีรเดช แสงนาค พนักงานขับรถ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายสถานที่
1211 นายพรชัย บรรจง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1212 นางสาวภิราพร พิสสาพิมพ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1213 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1214 นางสาวอรทัย ไพรสว่าง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1215 นางสาวยุวภา ยนต์สำอางค์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
1216 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1217 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
1218 นางสาววาสนา สอดสี ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]