หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 160 โรงเรียนชุมชนดูนสาด 21 115 45
2 002 โรงเรียนกัลยาณวัตร 145 467 247
3 005 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 76 151 112
4 006 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 29 41 36
5 003 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 53 118 84
6 010 โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา 33 57 47
7 013 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 82 193 125
8 011 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 32 58 41
9 012 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 61 141 83
10 014 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย 22 34 29
11 016 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 25 55 41
12 017 โรงเรียนขามแก่นนคร 75 217 122
13 019 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 57 117 85
14 024 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 84 193 118
15 025 โรงเรียนจระเข้วิทยายน 6 22 11
16 030 โรงเรียนชนบทศึกษา 69 214 118
17 031 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 42 87 64
18 032 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 37 68 50
19 033 โรงเรียนชุมแพศึกษา 132 416 206
20 035 โรงเรียนซำยางวิทยายน 22 49 37
21 038 โรงเรียนดงบังวิทยายน 12 27 22
22 039 โรงเรียนดงมันพิทยาคม 12 26 18
23 047 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 46 116 60
24 043 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 46 105 70
25 046 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 14 25 19
26 054 โรงเรียนนครขอนแก่น 84 241 140
27 057 โรงเรียนนาจานศึกษา 48 91 73
28 058 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 28 58 41
29 059 โรงเรียนน้ำพองศึกษา 154 542 281
30 065 โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 10 25 17
31 066 โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 50 91 74
32 073 โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม 10 16 10
33 071 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 52 114 73
34 072 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 44 89 61
35 070 โรงเรียนบ้านไผ่ 126 335 194
36 068 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 45 168 74
37 069 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 21 52 39
38 077 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 30 58 41
39 078 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 70 122 98
40 082 โรงเรียนป่าหวายวิทยายน 15 26 20
41 086 โรงเรียนผาขามวิทยายน 19 35 27
42 087 โรงเรียนฝางวิทยายน 38 66 54
43 091 โรงเรียนพล 72 191 116
44 092 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 34 71 51
45 093 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 50 127 77
46 098 โรงเรียนภูผาม่าน 55 129 89
47 099 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 102 289 174
48 106 โรงเรียนมัญจาศึกษา 96 250 149
49 107 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 23 50 37
50 108 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 17 37 19
51 102 โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 32 70 52
52 114 โรงเรียนยางคำพิทยาคม 42 92 60
53 117 โรงเรียนลำน้ำพอง 20 42 30
54 133 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 128 359 197
55 135 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 49 80 72
56 137 โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา 11 22 18
57 141 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 57 107 76
58 143 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 16 30 24
59 146 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 21 39 33
60 147 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 49 80 59
61 148 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 45 77 58
62 152 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 86 213 144
63 150 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 133 395 217
64 153 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 31 53 42
65 157 โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 55 151 86
66 018 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 75 189 108
67 041 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 29 53 44
68 048 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 28 39 30
69 075 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 23 47 35
70 085 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 58 145 94
71 129 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 21 47 27
72 130 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 52 111 76
73 154 โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 21 34 29
74 008 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 113 249 173
75 007 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 41 105 58
76 131 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 23 77 40
77 132 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 54 140 85
78 020 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 33 74 49
79 022 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 47 87 69
80 021 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 87 179 126
81 060 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 27 54 37
82 062 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 31 65 44
83 063 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 21 39 26
84 145 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 24 49 38
85 042 โรงเรียนไตรคามวิทยา 32 45 38
86 162 โรงเรียนกระแสพัฒนา 14 22 14
87 004 โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 33 56 35
88 009 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 25 59 36
89 015 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 8 12 9
90 100 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 4 4 4
91 103 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 30 52 39
92 104 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 28 71 48
93 105 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48 129 80
94 161 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 14 29 15
95 125 โรงเรียนวัดศรีจันทร์ 3 18 9
96 156 โรงเรียนอมตวิทยา 61 163 98
97 158 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 43 84 61
98 034 โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 17 23 21
99 036 โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 16 41 20
100 056 โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 60 146 98
101 090 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 2 4 2
102 096 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 49 99 72
103 134 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 12 24 18
104 142 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 37 73 50
105 084 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 4 19 4
106 113 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 93 218 142
107 052 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 14 20 15
108 159 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 9 16 10
109 064 โรงเรียนโนนหันวิทยายน 36 60 49
110 026 โรงเรียนจันทรประสิทธิ์ 4 17 8
111 027 โรงเรียนจันทวิทยาคม 6 6 6
112 037 โรงเรียนญาณสังวร 5 7 7
113 040 โรงเรียนตราชูพิทยาคม 5 10 8
114 080 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 5 9 7
115 119 โรงเรียนวัดตาลเรียงวิทยา 14 29 23
116 044 โรงเรียนวัดท่าน้ำพอง 1 3 2
117 128 โรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยา 13 20 18
118 138 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 2 2 2
119 139 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 7 12 7
120 116 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 64 182 90
121 051 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 26 49 33
รวม 4953 11811 7473
19284

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]