หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kkn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ สารีพิมพ์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกุลวดี บงแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางปนัดดา นามวิจิตรโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางบัวสุวรรณ โสภาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสุกัญญา อุดมโภชน์โรงเรียนผาขามวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางไพศรี จันทร์แดงโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางอมรพรรณ สืบสุนทรโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เดชะสิทธิ์โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ทองล้นโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางจริยา ใยปางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ สมภักดีโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางสาวนิชานันท์ เขาราธโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางศรีสุวรรณ คนไวโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญวิภา เชื้อสาวะถีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางอนุรักษ์ วรรณศรีโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางมาลี ผ่องศิริโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางปัณฑิตา ชาติประมงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสุนิสา สำราญวงษ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุลโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสุธีพรรณ์ ดวงลีดีโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายวัชรวีร์ ทองวิลัยโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสุพัณนิดา ภูแสงศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสังวาลย์ โนนลือชาโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์กรรมการ
5. นางวลัยวรรณ ธงชัยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ นิสสัยพันธ์ุโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ชาแท่นโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกพรรณ พลวงศาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นางสาวสุพรรณี ไชยคำภาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสุนันทา ภูสนามโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางวรรณวรางค์ โอฬาริกพันธุ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล พิพัธนบรรจงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกนกวรรณ แนวคำดีโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประครอง เครือชมภูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ สีหานาทโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนงลักษณ์ อภัยพันธุ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางไพรลดา ศรีภาโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
3. นางเฟื่องลดา บุญศิริไพศาลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ ศิริจิตรโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
5. นางธัญวรัตน์ บัวระภาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางรุ่งอรุณ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประคอง กองเงินโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เชาว์พานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางพิกุล ทองภูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางเพชรดารินทร์ วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจริยาพร สงิมทองโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ วิลาวรรณ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางพูลสุข พรหมโวโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ สุนารีโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายวิมาน สีทนโรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสังวาล เถื่อนนาดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรรณพร นนทภาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตติยากร แก้ววิเศษโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุมาลา ดำเนตรโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายประยูร ลาแสงโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายคุณาธิป จำปานิลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางอภิรดี นิราศสูงเนินโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางเบ็ญจมาตร์ สันทิตย์โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
5. นางสุดา หมื่นแก้วโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรัมภา พิมพุฒโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางพเยียกร เบี้ยกระโทกโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสุนันทา ศิริตั้นลีโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางสาวศศิวิมล จันทรรังสีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางอังคณา ปะตังเวสังโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
6. นางสุภัทรา โพธิ์หล้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางปณิชา พัฒนานนท์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางปาริญ์ญา กุลหนองแดงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางสาวคูณ์โสภา พลรัตน์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
10. นายรัฐศักดิ์ แก้วหานามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพิสมัย พรหมเมืองคุณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางพรพิรุณ แจ้งใจโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
3. นายสถาพร ไชยศรีโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายพีรภาร์ ภูมิช่วงโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางนิกัญชลา ล้นเหลือโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นางศิริลักษณ์ แสงกระจายโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ ช่างจัตุรัสโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางจิรภัทร ทองชุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางประยูร สันดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
10. นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวชัยมหาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี แสวงกิจโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ทองล้นโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางศิริภัสพินพร นุ่มนวลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ จตุพรสวัสดิ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายสงกรานต์ สาระมณีโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. นางวรรณา ตางจงราชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางอุมาพร พิมพ์ภักดีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายอธิวัต วโรพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นางมัณฑิกา กันตวิรุฒโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
10. นางสาวกฤติมา กึกก้องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร สมบัติธีระโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายระพีพงศ์ ลีพรมโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ คำมูลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางปิยนาถ สุริยหารโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางปราณี ถิ่นเวียงทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นายสมศักดิ์ อ้วนสาเลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางวิลาวัลย์ รัชโพธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
8. นายนาคิน สัจจะเขตต์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน นันสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางลักษณี รักษาเคนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายปริพัฒน์ ไสยสาลีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นายเสกสรรค์ จันสนิทโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวพรรณวิภา นาสุริวงษ์โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
6. นางเอมอร สิทธิ์สงวนพันธุ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นางนพมาศ ศรีเชียงสาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นางนันทิยา หล้าจันดาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
9. นางรุ่งฤดี ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวภัทธิยา แสนจำสารโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
11. นางสาวนาฏลัดดา จุลมาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
12. นายวรจิตร ทิพเนตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
13. นางดวงสมร สมตาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
14. นางสาวนิตยา อุดมผลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
15. นางนพรัตน์ ศาสตร์ปราณีตโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
16. นางสาวจิราภรณ์ เตชะนอกโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายภูพัน รัตนจักร์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางฐานัส โภคานิตย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ศีลพันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางขวัญพัฒน์ พรมดอนกลอยโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายชยพล อุดมผลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นางสาวพิมสิริ แก้วศรีหาโรงเรยนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกัญญภัคพิมพ์ อุดมวงษ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
8. นายภาคิไนย กะสินรัมย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางสุดาพร พาระพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางนิสานันท์ ชามะรัตน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง สีแนนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นกรรมการ
3. นางสาวรัชนี พลดอนโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพิระธร ตีกาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายศุภชัย ศรีมันตะโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นางชลกร เสริฐสมโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางวิไลวรรณ โพธิจารย์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นางสาววิไลวรรณ สิมโฮงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายเรืองฤทธิ์ คำพิลาโรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัสนิศา ตีนมิ่งโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวจิรานนท์ หงษ์ดีโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายพงษ์พันธ์ุ ศรีมันตะโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นายชาญชัย หาญสีนาดโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการ
6. นางลออ ใหลสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
7. นางอัศวีนา ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ สินหาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
9. นางชนกนาถ วงศ์สุวรรณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ สมบูรณ์โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางบุหลัน ถาวิเศษโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นางนฤมล ไสยสาลีโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นางนิภาพร โคตุเคนโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นายอังควร โภคานิตย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
6. นางสาวสายสุนีย์ นาอุดมโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
7. นายกิตติศักดิ์ ลีเลิศโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นายกล้าณรงค์ ม่วงภูเขียวโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางผ่องพรรณ อวนศรีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
10. นางอัจฉริยา พหลทัพโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวกุลภัสสร ศิริพรรณโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ บึงไสย์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางรดาวัลย์ น้อยเสนาโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นายชูชาติ วงษ์กลางโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวนัฏชริดา รังกุพันธ์โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐพงศ์ สิงขรณ์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการ
7. นายนิติพัศ รัตนะโรงเรียนลำน้ำพองกรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์ ศิริสมบูรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐กรรมการ
9. นางสาวคมขำ พิมพ์บึงโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
10. นางสุทธาภรณ์ พราววิเชียรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวิตรี ซาตาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. ดร.นุวัติ พิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
5. ดร.กิตติ ตันเมืองปักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. นายวีรชน มีฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
7. นายสุวัชชัย มิสุนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
8. นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
9. นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาศ นุชิตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
11. นางปัณณพร เชื้อป้องโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
12. นายคุณานนท์ พิณพงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
13. นางยุคุนธร น้อยสุวรรณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสุวดี สารแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
15. นางสาวพัชราวัณย์ พันโนโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
16. นายเสกสรร มะเดื่อโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
17. นางวิไลวรรณ เมืองวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
18. นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
19. นายฉลอง รักษาภักดีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
20. นายสมดี ศรีบุญมานนท์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
21. นางสาววิรงรอง ทองเทพโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
22. นางวชิรญาณ์ ขาวจุ้ยโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
23. นางไอลดา ประจันตเสนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
24. นางสาวกุลธิดา ทีน้อยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
25. นางจุฬารัตน์ แก้วหานามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวิตรี ซาตาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. ดร.นุวัติ พิมพะบุตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
5. ดร.กิตติ ตันเมืองปักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. นายวีรชน มีฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
7. นายสุวัชชัย มิสุนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
8. นางสาวเนตรนภา เกล็ดจีนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
9. นางมะลิวรรณ วิเชฏฐะพงษ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
10. นางสาวจุฑามาศ นุชิตโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
11. นางปัณณพร เชื้อป้องโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
12. นายคุณานนท์ พิณพงษ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
13. นางยุคุนธร น้อยสุวรรณโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
14. นางสุวดี สารแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
15. นางสาวพัชรวัณย์ พันโนโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
16. นายเสกสรร มะเดื่อโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
17. นางวิไลวรรณ เมืองวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
18. นางกรรณิกา เกียรติจรุงพันธ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
19. นายฉลอง รักษาภักดีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
20. นางสาวกลุธิดา ทีน้อยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
21. นายสมดี ศรีบุญมานนท์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
22. นางสาววิรงรอง ทองเทพโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
23. นางวชิรญาณ์ ขาวจุ้ยโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
24. นางไอลดา ประจันตเสนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
25. นางจุฬารัตน์ แก้วหานามโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายยุทธศาสตร์ กงเพชรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวชูจิต บุตรดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
4. ดร.สุภาษร สกุลใจตรงมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
5. นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
7. นางชวนชื่น มลิลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายยุทธศาสตร์ กงเพชรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวชูจิต บุตรดีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
4. ดร.สุภาษร สกุลใจตรงมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
5. นางกรุณารักษ์ แก้วจุลศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. ดร.จักรพรรณ์ ผิวสอาดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
7. นางชวนชื่น มลิลาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกาโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ ชาแท่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
4. ผศ.ดร.ธนาธิป รักศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
5. นายพิทักษ์ น้อยเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
6. นายธงชัย กองกะมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกาโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ ชาแท่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. รศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทดมหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
4. ผศ.ดร.ธนาธิป รักศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
5. นายพิทักษ์ น้อยเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยกรรมการ
6. นายธงชัย กองกะมุดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวพชรวรรณ อึ้งศิริสวัสดิ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ พลเดชโรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายชุมพร อินทรจักรพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางจารุพร รุทเทวินโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาดา จอมทองโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวรุ่งทิวา มูลสาระโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นางสาวศรีบุญตาม โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
7. นางธัญณรัตน์ ปรินทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นางณัฐธัญกานต์ ดีสวนโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
9. นางเรณุกานต์ โชติกนกกุลโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
10. นางสาวสิริญญา บาลธนะจักรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวนงลักษณ์ อัฐปันโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายสมพล จันทร์แดงโรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปัญญาสิงห์โรงเรียนนครขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ ภูมิศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราพร ดาบุตรโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางเพลินพิศ นามวาดโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นายเอกชัย ศรีสุภาพโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. นางศิริวรรณ แก้วหย่องโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นางสาวปุณดา จันสูงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นางศิริรุ่ง ดนตรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไอรดีน แสนขวาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทวี ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ ขันสังข์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นายวสันต์ คุ้มสุขโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุขโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายประยงค์ สิงห์หาดโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นางสาววิชุดา แสงอาวุธโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
8. นายสันติ พันธุ์ชัยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
9. นายทศพณ ทองแย้มโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
10. นายคุณากร โทแหล่งโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
11. นายนิพนธ์ สิงห์สมานโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
12. นายยศวัฒน์ พาผลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
13. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไอรดีน แสนขวาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายทวี ทินเตโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายวัชระ ขันสังข์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นายวสันต์ คุ้มสุขโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางศุภรัศมิ์ เพ็ญสุขโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายประยงค์ สิงห์หาดโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นางสาววิชุดา แสงอาวุธโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
8. นายสันติ พันธุ์ชัยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
9. นายทศพณ ทองแย้มโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
10. นายคุณากร โทแหล่งโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
11. นายนิพนธ์ สิงห์สมานโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
12. นางสาวอาริศรา อรรคษรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
13. นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้องโรงเรียนป่าหวายวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกญพัทธ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายไผ่ล้อม ชมพุดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางพนมพร นามกุลโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นางสาวอุดม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
9. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไชยยงค์ สื่อเกียรติก้องโรงเรียนป่าหวายวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกญพัทธ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายไผ่ล้อม ชมพุดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางพนมพร นามกุลโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นางสาวอุดม ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
9. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ รู้ปัญญาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3ประธานกรรมการ
2. นายวิรัช คุ้มโภคาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรวีร์ นามพิกุลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายจิระ ราชธิสารโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายเกษฎา จุลกมลโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายศุภฤกษ์ คงนาวังรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ แก้วตาบรรเจิดครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐินี ลีปาครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสิริญดา เลิศบุญสถาพรครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา สุคนธ์ขจรครูโรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวบรรจง มุกดาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญนามรองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)ประธานกรรมการ
2. นายชัยยา เวฬุวรรณครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฏสิณี สัมฤทธิ์ผลครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางดรุณณี จึงตระกูลครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางอัจฉราวรรณ คำภีระมีครูโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางสาวอรนภา เทพเกาะครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สีจันทร์ฮดรองผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. พระสมบัติ ญาณวีโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวลรองประธานกรรมการ
3. นายอนันต์ เขียวสีครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
4. นายพงศกร พร้อมสุขครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางกมลวรรธน์ ขุนน้อยครูโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางเสน่ห์ พวงมาลาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรกฤษฎิ์ คำปิดาผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นายธนะประสงค์ จันทราธนสิทธิ์ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ บุญญานุสนธ์ครูโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นางวารุณี โพธิสุวรรณครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นางวิยะดา พิมพ์เบ้าธรรมครูโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางนิธิดา เบ้าศรีครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุวอผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายเชฐกร ประชาโรจน์ครูโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคุณากร โทแหล่งครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุทธิพล ทองเทียมครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายสุพล พรหมกูลครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมนึก ทองคำผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธนาพรรณ ธนสีลังกูรครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสุริยา งามเจริญครูโรงเรียนมัธยมโพนเพ็กกรรมการ
4. นายนำพงศ์ สุขสบายโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายปัญญา พราหมณ์ไธสงครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายจเด็จ อาศนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ชูรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปัณณธร พยัคฆกุลครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางศุภวรรณ แก้วคำแสนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางวิภา เมืองสอนครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางชุรีพร นาเลาห์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางศุภวรรณ แก้วคำแสนผู้ทรงคุณวุฒิรองประธานกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ ชูรัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสาวปัณณธร พยัคฆกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา วรรณทิพย์ครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
6. นายจักรพันธุ์ แก้วกัญหาครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐพร ชินบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สอนศีลพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางเครือวัลย์ คงรักช้างครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียวครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวนรงค์ เติมอินทร์ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางยุพิน ภูคำแสนครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายนิเชษฐ์ วุฒิปรีดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางภมร สุวรรณประสิทธิ์ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นกรรมการ
3. นางพวงผกา ศรีโบราณครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นายอุดมพร อภิญญาเมธากุลครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางอุบล เจริญศิริครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง มิ่งขวัญรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน พันธ์ุดิษฐ์ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางสาวพรเทวี บุญมาตย์ครูโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางจิรนันท์ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเตรียมศิลป์ แสงนางามครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
7. นางนันทยา พรหมกูลครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายอำมาตย์ นิรันดร์กูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางมณีรัตน์ ลาจันทึกครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางทองทิม อวยศักดิ์ไชยยงค์ครูโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นายมนตรี กรมทำนาครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นางสุภาพร อ้วนสาเลครูโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นายฆนรุจ สุทธิแพทย์ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
7. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์ครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายละเอียด แพงจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. พระอาจารย์ฮอนด้า วาทสทฺโธผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีนวลรองประธานกรรมการ
3. นางวนิดา จิตโคกกรวดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางสุภาวดี กุศเลิศจริยาครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ(ดร.)ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มรร.อีสานกรรมการ
6. นางศิริญญา จันทบาลโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางพิกุล ขีปนวัฒนาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
8. นางสาวเดือนเพ็ญ ตุ่นคำครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายจักรี ปรินทองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางเอี่ยมละออ ชมพูนุชโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอุทัย แท่นแก้วโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางกมลวรรณ ซื่อตรงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายสุทธิชัย ดีวงษ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นายคมสัน สอโสโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
8. นายสมชาย ไวคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
9. นายอุดม เกตุแก้วโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
10. นายประสาท โนพันธ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
11. นายสาธิต อินทมาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
12. นายปริวรรต ประจันตเสนโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
13. นางสาวอังคนางค์ อยู่บัวโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
14. นายมาโนช ฝั้นฉิมโรงเรียนพลกรรมการ
15. นายชัยมงคล บัวช่วยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
16. นายชัยขจร บัวช่วยโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายวราวุธ สร้อยพิมายรองผู้อานวยการโรงเรียนฝางวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ แสนบุญศิริโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายดุสิต บุตรแดงน้อยโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นายยรรยง ชาญวิรัตน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสกสรร สีหาโมกข์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ เคนคาภาโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
7. นางดุษฎี สุวรรณวงษ์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
8. นายประยุทธ คำจันลาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
9. นายนิรันดร์ กาทองโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
10. นางนริศรา ศรีหาราชโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
11. นายแมน พิมพะสอนโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
12. นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหมโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางไพร์จิตร แก้วศิริรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายอุดม พิมพ์เทศโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรัญชนา สระบัวโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุขสรรค์ มะระครองโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
5. นายเชาวรัตน์ สุดเพราะโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการ
6. นางเกษิณี สุดตาสอนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นางพรทิพา ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
8. นายสมจิตร เจริญสุขโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางดวงกมล ชุมแวงวาปีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
10. นายทัชฐพงศ์ ธีรสุคนธ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
11. นายวัชราพร กิจโป้โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
12. นายเสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
13. นายอัครเดช สมานฉันทร์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสัณฐิติ จ้ำนอกโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสัณฐิติ จ้ำนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเอนก พรมสา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศริญญา กุลพินิจโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเอนก พรมสา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศริญญา กุลพินิจโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์ โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนทร์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนรา บุญลือโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์ โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนทร์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนรา บุญลือโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายปรีชา ปล้องยางโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแคทลียา ปักโคทานังโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการ
3. นายปรีชา ปล้องยางโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวแคทลียา ปักโคทานังโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิตประสงค์ ไพศาลพงศ์ โรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญประภา วันละคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร มาลาเพชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒กรรมการ
6. นายอนันต์ ชุมผางโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ มณีเรือง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ มณีเรือง โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นางสาวกันยกานต์ เขตคามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยากรรมการ
5. นายชนะ สุริยันต์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
6. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นางสาวกันยกานต์ เขตคามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายฉัททันต์ วิโยโรงเรียนศรีกระนวนวิทยากรรมการ
5. นายชนะ สุริยันต์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
6. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
4. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
2. นายนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภูริชญ์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
2. นายวีรชัย ทิพยอาสน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นายภูเบศวร์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
2. นายกฤษฎ์ พีระทนัศสกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายกฤษกร ปุ้งโพธิ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ หางามโรงเรียนพลกรรมการ
2. นายอิสเรศย์ ไวยวัตรโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอิศราพงษ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
2. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
3. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายวิรวัฒน์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายมนตรี แก้วศรีทุมโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
2. นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายมวลชน เทศแก้วโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
2. นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
2. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลกรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
2. นายศุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
3. นายอัฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
2. นายศิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายจตุพล นนทะบูรณ์เบญจมิตรวิทยากรรมการ
4. นายกฤษกร ปุ้งโพธิ์เบญจมิตรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการ
2. นายขวัญอ้อม กิ่งหลักเมืองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)กรรมการ
3. นายอัฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
2. นายภานุพันธุ์ วัณณกุลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
2. นายภานุพันธุ์ วัณณกุลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
3. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นายจักปกรณ์ ฐานะมั่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
2. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นายจักปกรณ์ ฐานะมั่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ๒กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
2. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
2. นายณราช เหลืองวิเชียรฉายโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายตะวันชาย มยุรีสวรรค์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบรรลุ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
2. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายบรรลุ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เรื่องลือผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนาพร ศรีโปฏกครูโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรืองครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางชลิตตา พรสุวรรณ์ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสุปรีดา ประภาการครูโรงเรียนพลกรรมการ
7. นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นางอารีรัช ผิวดีครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวชนนิกานต์ พันภักดีครูโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
10. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมนึก เรื่องลือผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยรัตน์ ป้อมมาตารองผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนาพร ศรีโปฏกครูโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางภัทรวดี ศรีรุ่งเรืองครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
5. นางชลิตตา พรสุวรรณ์ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นางสุปรีดา ประภาการครูโรงเรียนพลกรรมการ
7. นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นางอารีรัช ผิวดีครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวชนนิกานต์ พันภักดีครูโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
10. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ หาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนภธร อัครธรสกุลครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วครูโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
5. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นางอัจฉรา แท่นแก้วครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นายวิทยา แฝงด่านกลางครูโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
9. นางดวงรัตน์ ดียาครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นางพิมผกา บุระคำครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ หาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์รัตน์ น้อยสีรองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนภธร อัครธรสกุลครูโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วครูโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
5. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้วครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรา แท่นแก้วครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
7. นายวิทยา แฝงด่านกลางครูโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
8. นางดวงรัตน์ ดียาครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
9. นางพิมผกา บุระคำครูโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลางครูโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นายนรินทร์ สมบูรณ์ครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นางฉวีวรรณ พลธรรมครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอารียา บุตรทาครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายภักดี วิชาราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕oกรรมการ
8. นางสาวอภิญญา เฉยฉิวครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2กรรมการ
9. นางสาวสุดาพร แสนทวีสุขครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิดผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางชนิภากานต์ หวังมวนกลางครูโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ พลธรรมครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารียา บุตรทาครูโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายภักดี วิชาราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕oกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา เฉยฉิวครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2กรรมการ
8. นางสาวสุดาพร แสนทวีสุขครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอิทธิพล วังคำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายพิมาน โทวิรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนชัยครูโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
7. นางสาวเครือวัลย์ เชื้อหมอดูครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
8. นางณัติฐา ลินทะละครูโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
9. นางนิตยา วรรณไชยครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนวลรดา ก้อนคำครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายอิทธิพล วังคำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นายพิมาน โทวิรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจาครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ อ่อนชัยครูโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
5. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ครูโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
6. นางสาวนงเยาว์ ทองชื่นครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
7. นางสาวเครือวัลย์ เชื้อหมอดูครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
8. นางณัติฐา ลินทะละครูโรงเรียนชุมชนดูนสาดกรรมการ
9. นางนิตยา วรรณไชยครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวนวลรดา ก้อนคำครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุธรรม โพธิ์งามผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายกฤษณพล ชัยมีแรงครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ แก้วโสภาครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเปลี่ยน จงเทพผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล มณีแสนครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา เชิมชัยภูมิครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
5. นายพงษ์เทพ ไวบรรเทาครูโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการ
6. นายเชิดชัย ดีสุขครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่นโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
2. MissNiu Ying Yingโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. MissHuang Tingโรงเรียนศรีกระนวนกรรมการ
4. MissLiu Si Hanโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. MissLiu Gui Congโรงเรียนสนามบินกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอินทร์แปลง อบอุ่นโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
2. MissNiu Ying Yingโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. MissHuang Tingโรงเรียนศรีกระนวนกรรมการ
4. MissLiu Si Hanโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. MissLiu Gui Congโรงเรียนสนามบินกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทร ภมรศิลปะธรรมคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. นางพราวพรรณ พลบุญคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางศศิธร ไวท์ยางกูรโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทร ภมรศิลปะธรรมคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. นางพราวพรรณ พลบุญคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางศศิธร ไวท์ยางกูรโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ปทุมรัตน์ คูณเงินคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. ดร.วรรณฤดี คุระวรรณคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. Mr.Vincent CHEYLANคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
4. ผศ.เฉลิมเกียรติ มินาคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
5. นางระวีวรรณ เวียงเพิ่มโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา นามแสงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
8. นางจินตนา โยวทิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางพัชรีภรณ์ สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. MissMeng Lu Jieโรงเรียนศรีกระนวนกรรมการ
3. MissLiu Ruโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. MissYu Xuโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ บัวพันธ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางพัชรีภรณ์ สุริยะเดชโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
2. MissMeng Lu Jieโรงเรียนศรีกระนวนกรรมการ
3. MissLiu Ruโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. MissYu Xuโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ บัวพันธ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทร ภมรศิลปะธรรมคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. นางพราวพรรณ พลบุญคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางศศิธร ไวท์ยางกูรโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทร ภมรศิลปะธรรมคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. นางพราวพรรณ พลบุญคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นางศศิธร ไวท์ยางกูรโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ปทุมรัตน์ คูณเงินคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. ดร.วรรณฤดี คุระวรรณคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. Mrs.Vincent CHEYLANคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
4. ผศ.เฉลิมเกียรติ มินาคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
5. นางระวีวรรณ เวียงเพิ่มโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา นามแสงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
8. นางจินตนา โยวทิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสุนิสา ประสิทธิ์นอกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
2. MissYin Qiu Yingโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. MissLiu Zhenโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. MissHe Hao Chenโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางสาวศศิประภา โพธิรัตน์โรงเรียนหนองสองห้องกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทร ภมรศิลปะธรรมคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. นางพราวพรรณ พลบุญคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. นางศศิธร ไวท์ยางกูรโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ปทุมรัตน์ คูณเงินคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. ดร.วรรณฤดี คุระวรรณคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. Mr.Vincent CHEYLANคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
4. ผศ.เฉลิมเกียรติ มินาคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
5. นางระวีวรรณ เวียงเพิ่มโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา นามแสงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
8. นางจินตนา โยวทิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาววิภาดา ลาปะโรงเรียนศรีกระนวนกรรมการ
2. MissQin Yuan Yuanโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. MissLuo Jieโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
4. MissLiu Shan Shanโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. Mr.Bi Guo Xianโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวจันทิมา วรรณชาติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทร ภมรศิลปะธรรมคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. นางพราวพรรณ พลบุญคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. นางศศิธร ไวท์ยางกูรโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางสาวมาฆพร ก้านพลูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี บุตรดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
6. นางฉมาพันธ์ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. ผศ.ปทุมรัตน์ คูณเงินคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
2. ดร.วรรณฤดี คุระวรรณคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
3. Mr.Vincent CHEYLANคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
4. ผศ.เฉลิมเกียรติ มินาคณะมนุษยศาสตร์ มข.กรรมการ
5. นางระวีวรรณ เวียงเพิ่มโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
6. นายนเรนทร์ฤทธิ์ พุทธศรีโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวอภิญญา นามแสงโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
8. นางจินตนา โยวทิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางรพิธร เสนาไชยโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. ว่าที่พันตรีชัยสำราญ พิมณาคุณโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ บุญเลิศโรงเรียนซำสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
7. นายวิทยา เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
8. นายพัสกร คำโคตรโรงเรียนพลพิทยาคมกรรมการ
9. นางกัณฑิมา พาลีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงโรงเรียนพลกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายเปี่ยมศักดิ์ เหล่าอันโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นางพิศมัย เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
4. นายบุญเปรียบ นาแก้วโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นางพัชรินทร์ ชัยสมบัติโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่องโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2ประธานกรรมการ
2. นายนำพล พงศ์พัสนันท์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นายพงศ์เทพ สำเภาแก้วโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางสุคนธ์ โชติชัยสถิตย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพิสมัย ทินเตโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพาสุข เลิศพรประสบโชคโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางอรนุช บุญเกษมโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางวิภาวี สร้อยคำโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ ชูสกุลโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางวัชรียา แจ่มใสโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางพาสุข เลิศพรประสบโชคโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางอรนุช บุญเกษมโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางวิภาวี สร้อยคำโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ปิยะสิงห์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสุนีรัตน์ สุทธิแพทย์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพรนภา ร่มจันทร์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางดวงดาว บุตรแดงน้อยโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ศรีคำมุงโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางฐิตารีย์ อโหสิชูวงศ์โรงเรียนชุมแพศึกาากรรมการ
3. นางสาววิริพร อามาตย์สมบัติโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายวราวุธ หลอดสว่างโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
5. นายศิวะ มะโนขันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวณิชากร อุ่นทวงศ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัสสรีย์วัลย์ ทะคงโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางญานิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวชุติมา มูลสาระโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางภัสสรีย์วัลย์ ทะคงโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวชุติมา มูลสาระโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนวพล สีดามล โรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฐกฤตา อุทัยนา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นายนัฐกร สีใสโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
5. นายวรวุฒิ กกขุนทดโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์โรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสายบัว พิมพ์มหาโรงเรียนหนองตาไก้กรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ ชาวงษ์ โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางเอ็มอร บำขุนทดโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
5. นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ พรหมใจรักษ์โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวพรรณ พรหมรับโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางธันยพร แบนอภัยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2กรรมการ
4. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางปริยากร ศรีวงษาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ศิริสุนทรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางพรนิภา สุริยันต์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา แก้วหย่องโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ พันแน่นโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
3. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ กาญจนเจริญพงศ์โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวมาณวิกา นาคนอกโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
6. นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทัพเทพ คงวิเชียรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางณัฐภัสสร เพชรธนกุลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางวิลาสินี โพธิ์นิลโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นประธานกรรมการ
4. นายวิศวะ โพธิ์งามโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
5. นางสาวอุไร ทองดีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางนิตติยา ใสหนองเป็ดโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นางสาวิตรี ด้วงตะกั่วโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
8. นางกัญญาพร จันทรโสภณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางนิตยาพร กินบุญโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวอินธิรา ดำรงกุลโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
11. นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวกิตติยาภรณ์ พินโยโรงเรียนกุดขอนแก่นกรรมการ
13. นางสาวณัฐกฤตา วันละคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
15. นางนิภาพร พินิจมนตรีโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ขุนภักดีโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุติพงษ์ อมูลราชโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางกัลยา แก้ววิเชียรโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นายชัชวาล วงคำซาวโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ใจสุขโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสาคร ชำนาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตต์ ใจเอ็นดูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
3. นางสิริพร ระวีกุลโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางสาวศรัญญา แก้วหาญโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ วงศ์นราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยพฤกษ์ แก้วหย่องโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวคำปัน พุทสะท้านโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางชมัยพร โคตรโยธาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
4. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายโยธิน ธีระนันท์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายกฤติเดช จันทร์เพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ โพธิ์นอกโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายพรพนา พาโคกทมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายเจนรบ โกรธาโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
5. นายเรืองสิทธิ์ นามกองโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสมปรารถนา จันทร์ประทัดโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนราภรณ์ หนองหลวงโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางดลพร ชื่นสมบัติโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ มั่งคำโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางลักษเดือน สนทองโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายกฤษณา กิตติลาภโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
3. นายอาคม ศรีวะโสภาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นางกัญจน์ณัฏฐ์ เรือนบุตรโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จรัญศิริไพศาลโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางอนงค์รัตน์ วิริยะสถิตย์กุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนพคุณ สืบเลยโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี ดรชัยโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ จุมพลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย ปานเนาว์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ อรรคฮาตโรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษาประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ สารแสนโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
4. นายเอกอนันต์ บุดดาดวงโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนพงษ์ คงเจริญโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยา งามเจริญโรงเรียนมัธยมโพนเพ็กกรรมการ
7. นายวีรยุทธ ภูพาทีโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
8. นางสาวอรดี จอมบุตรโรงเรียนบึงไทรพิทยาคมกรรมการ
9. นายสันติราษฎร์ ยุธาชิตโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
10. นายขวัญชัย บำขุนทดโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
11. นายสมประสงค์ มูลมณีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
12. นางสาวนันทนา สุวรรณปาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
13. นายชัยนันท์ คำหลายโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
14. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
15. นายสุรชาติ ประวะโทโรงเรียนดงบังวิทยายนกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุขวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ ไสโม้ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายอาธรณ์ อันพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายธนาวุฒิ พรมโสภา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติโรจน์ โชติชื่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นนกรรมการ
12. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
13. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุขวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
3. นายธีระ ไสโม้ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรชัย บุญจวง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายอาธรณ์ อันพิมพ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายอุทัย แหลมฉลาด วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายธนาวุฒิ พรมโสภา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติโรจน์ โชติชื่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
12. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
13. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุขวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ ไสโม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายอาธรณ์ อันพิมพ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายธนาวุฒิ พรมโสภาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติโรจน์ โชติชื่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
12. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
13. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุขวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ ไสโม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายอาธรณ์ อันพิมพ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายธนาวุฒิ พรมโสภาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติโรจน์ โชติชื่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชู วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
12. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา โรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
13. นายอลงกรณ์ บุตรกสก โรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุขวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ ไสโม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายอาธรณ์ อันพิมพ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายธนาวุฒิ พรมโสภา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติโรจน์ โชติชื่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
12. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนา โรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
13. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุขวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
3. นายธีระ ไสโม้ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายอาธรณ์ อันพิมพ์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายธนาวุฒิ พรมโสภาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติโรจน์ โชติชื่น วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
12. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
13. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุขวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ ไสโม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายอาธรณ์ อันพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายธนาวุฒิ พรมโสภาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติโรจน์ โชติชื่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
12. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
13. นายอลงกรณ์ บุตรกสก โรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสุคนธ์ สุคนธรัตนสุขวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายธีระ ไสโม้ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายอาธรณ์ อันพิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายธนาวุฒิ พรมโสภาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายพิเชษฐ์ จันทรังศรีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายศุภชัย ตันติพัฒนานนท์วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติโรจน์ โชติชื่นวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
12. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา
13. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรที่ปรึกษา

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมีรัตน์ ฆ้องคำโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายพฤทธิ์พล ชารีโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายวงเดือน สมรือแสนโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายทวีรักษ์ มิตรโยธินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายคฑาวุธ สมทรัพย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายเทพพนม บุระคำโรงเรียนยางคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชคดี วงษ์หาญโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชีกว้างโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางเบญจพร ตังคณิตานนท์โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัตินา อินทิแสนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายคทาวุธ สมทรัพย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพรอนันต์ มาตย์สร้อยโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร งามสมหาญโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายรำไพ แสงนาคโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ บุญมากโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เกิดผลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชัยยุทธ พระสว่างโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
4. นายรำไพ แสงนาคโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายประจวบ กองสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยนุกูลกรรมการ
3. นางพชรกมล ปินะเกโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางบุษบง นิรันต์สุขโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางธัญชนก สท้านพบโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. ส.ต.ท.สุชาติ สุวรรณเลิศโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยนุกูลกรรมการ
3. นางพชรกมล ปินะเกโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางบุษบง นิรันต์สุขโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางปราณี เหล่าจำปาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา ทบวงษ์ศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผจงเกียรติ ธนวัจน์โชคทวีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ จตุรบูรณ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
4. นางพัชรินทร์ เนตรพระโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพัฒนา ทบวงษ์ศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรา บุพิโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางพัชนี มหาโพธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีรพล จันทร์จิราโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายเรืองวิทย์ ผ่านจังหารโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
4. นายกิตติ ทับขันต์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายสุดตา ศรีอ่างเงินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
7. นายกิตติภณ โยธาภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
8. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
3. นายกิตติ ทับขันต์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายสุดตา ศรีอ่างเงินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ แสนหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
7. นายกิตติภณ โยธาภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทองพัตร ทันทีโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร อัคคะโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล ประสงค์โรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
5. นางนุชนาท ธนภูมิชัยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางดุษฏี แสนหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ หมอกชัยโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงเพ็ชร อัคคะโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
4. นางนุชนาถ ธนภูมิชัยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพรพิมล ประสงค์โรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
6. นางดุษฏี แสนหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอุบลรัตน์ ศรีขาโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
2. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย รัตนวัตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางศศิเกษม ปัญญายาวโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอุบลรัตน์ ศรีขาโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย รัตนวัตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางศศิเกษม ปัญญาภาโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเอื้องบุษบา ชำนาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนุรักษ์ ชีกว้างโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายธัญญา ศรีสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ รัตนถาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเอื้องบุษบา ชำนาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอนุรักษ์ ชีกว้างโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายธัญญา ศรีสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณภัสสร เพชรธนกูลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
6. นางวนิดา วิไลพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางลัดดา ผาพันธ์โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จันทร์โพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยเวชโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสมภาร ศิริโนนรังโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางลัดดา ผาพันธ์โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จันทร์โพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยเวชโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสมภาร ศิริโนนรังโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา สว่างโรจน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นายสุนันท์ คำภูมีโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สมโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา ทองโคตรโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา สว่างโรจน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นายสุนันท์ คำภูมีโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สมโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา ทองโคตรโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา สว่างโรจน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางแจ่มจันทร์ จันทร์หล้าโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นายสุนันท์ คำภูมีโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สมโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนิภา ทองโคตรโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย อ่อนตาโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี บุญเกาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณี งวงช้างโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
4. นายอรรถกร โคตนาราโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญญาดล อุปชิตกุลโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางบงกช วิลาศรีโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นางปราณี ตั้งกุลบริบูรณ์โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกฤษณา งามสะอาดโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ไสยะกิจโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัช โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัลย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
5. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัช โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัลย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
5. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัช โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัลย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
5. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัช โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัลย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
5. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัช โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัลย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
5. นายคคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ อินทราโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายภาณุมาศ พิมพ์เรืองโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ อินทราโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายภาณุมาศ พิมพ์เรืองโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ อินทราโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายภาณุมาศ พิมพ์เรืองโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ ชมพูพิศมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
2. นายนายเอกชัย ศรีภพนักดนตรีอิสระกรรมการ
3. นายนายศุภมิตร กาเจริญโรงเรียนโนนหันวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายจักรพงศ์ ชมพูพิศมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
2. นายเอกชัย ศรีภพนักดนตรีอิสระกรรมการ
3. นายศุภมิตร กาเจริญโรงเรียนโนนหันวิทยายนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายจักรี อบมามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
2. นายนายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ มีจีนดาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายจักรี อบมามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกรรมการ
2. นายสุรชัย มรรควันโรงเรียนบ้านแท่นวิทยากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ มีจีนดาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฏากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
2. นายทศพร พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฏากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
2. นายทศพร พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. ดร.สุวิทย์ วิชัดสมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
2. ดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. ดร.สุวิทย์ วิชัดสมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่นกรรมการ
2. ดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายสียะตรา คันธีโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ เพชรแสนนักดนตรีอิสระกรรมการ
3. นางวันดี พลทองสถิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นกรรมการ
4. นายนฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกรรมการ
5. ผศ.ดร.ดไนยา สังเกตการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]