หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร

[ ทั้งหมด   12 ต.ค. 2559   13 ต.ค. 2559   14 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 13 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 3 ห้อง 431, 432, 433 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423,424 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 2 ห้อง 425,426 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 1 ห้อง 413,414 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 1 ห้อง 415,416 13 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-11.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 3 ชั้น 3 ห้อง 332,333,334 13 ต.ค. 2559 09.30-12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,336,337 13 ต.ค. 2559 09.30-12.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532,533,536 13 ต.ค. 2559 09.30-12.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 5 ชั้น 4 ห้อง 541,542,543,546 13 ต.ค. 2559 09.30-12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 3 ชั้น 2 ห้อง 323,324 13 ต.ค. 2559 09.30-10.30
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 3 ชั้น 2 ห้อง 325,326 13 ต.ค. 2559 09.30-10.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 421, 422 13 ต.ค. 2559 9.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423, 424 13 ต.ค. 2559 9.00-11.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุม 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
9.00-16.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222, 223, 224 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
9.00-16.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน หอประชุม 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
9.00-16.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ชั้น 232, 233, 234, 235 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
9.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ห้อง 221, Easy Math 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
9.00-16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคาร 2 ห้อง 231, 241 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
9.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13 ต.ค. 2559 9.00-12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน อาคารศูนย์วิทยบริการ 13 ต.ค. 2559 9.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หอประชุม 2 13 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 13 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศุนย์กีฬาในร่ม 13 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อุทยานการศึกษา/ห้องประชุมแผนงานฯ 13 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ศูนย์กีฬาในร่ม 13 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
6 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงยิม 13 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
7 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคารศูนย์กีฬา ชั้น ชั้นล่าง 13 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30
8 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อุทยานการศึกษา 13 ต.ค. 2559 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 121 รายงานตัวห้อง 132 การรายงานตัวให้ทุกทีมมารายงานตัวและจับฉลากลำดับเข้าแข่งขันที่ห้อง 132 เวลา 07.30-09.00น. เลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น.เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 122 รายงานตัวห้อง 133 การรายงานตัวให้ทุกทีมมารายงานตัวและจับฉลากลำดับเข้าแข่งขันที่ห้อง 133 เวลา 07.30-09.00น. เลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น.เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 รายงานตัวที่ห้อง 213 เวลา 08.00-09.00น. 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 รายงานตัวที่ห้อง 225 เวลา 08.00-09.00น. 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 รายงานตัวที่ห้อง 117 เวลา 08.00-09.00น.และจับฉลากลำดับเข้าแข่งขัน 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 1 รายงานตัวห้องโสต 1 เวลา 08.00-09.00น.และจับฉลากลำดับเข้าแข่งขัน 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น.เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง รายงานตัวพร้อมกันทุกทีม เวลา 08.00-09.00น. แต่ละทีมจับฉลากลำดับการแข่งขัน หลังรายงานตัวต้องส่งบทหรือรูปเล่มให้กรรมการเพื่อดูบทและเนื้อหาก่อนการแข่งขัน 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น.-12.00น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง รายงานตัวเวลา 11.00-12.00น. จับฉลากลำดับการแข่งขันและเริ่มแข่งขันเวลา 13.00น. 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 13.00น.เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 รายงานตัวห้อง 123 เวลา 08.00-09.00น. พักห้อง 125 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 รายงานตัวห้อง 124 เวลา 08.00-09.00น. พักห้อง 126 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 รายงานตัวห้อง 233 รายงานตัวพร้อมกันทุกทีมเวลา 07.30-08.30น. พักห้อง 234 วันที่ 13 ต.ค.2559 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 26-50 แข่งขันภาคบ่าย วันที่ 14 ต.ค.2559 ลำดับที่ 51-75 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 75-85 แข่งขันภาคบ่าย 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 รายงานตัวห้อง 236 พร้อมกันทุกทีมเวลา 07.30-08.30น. พักห้อง 235 วันที่ 13 ต.ค.2559 ลำดับที่ 1-20 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 21-40 แข่งขันภาคบ่าย วันที่ 14 ต.ค.2559 ลำดับที่ 41-60 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 61-71 แข่งขันภาคบ่าย 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 รายงานตัวห้อง 231 เวลา 08.00-09.00น. พักห้อง 232 วันที่ 13 ต.ค.2559 ลำดับที่ 1-7 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 8-15 แข่งขันภาคบ่าย วันที่ 14 ต.ค. 2559 ลำดับที่ 16-22 แข่งขันภาคเช้า 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 123-124 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 125-126 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 135-136 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 137-138 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323-324 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325-326 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 331-332 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333-334 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335-336 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น ใต้ถุนอาคารศิลปวัฒนธรรม 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น ใต้ถุนอาคารศิลปวัฒนธรรม 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง222) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร 2 (ห้อง221) 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
21 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีสนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
22 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีกลางสนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
23 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีกลางสนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
24 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
25 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องดนตรี 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
26 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องศิลปะ 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
27 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องศิลปะ 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
28 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องศิลปะ 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
29 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องศิลปะ 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
30 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีสนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
31 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีสนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
32 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น ห้องประชุมเพชรไพรินทร์ 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 13 ต.ค. 2559 15.20-17.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 13 ต.ค. 2559 17.40-20.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 13 ต.ค. 2559 17.00-17.40
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 13 ต.ค. 2559 14.00-15.20
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 13 ต.ค. 2559 10.00-12.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น หอประชุม 13 ต.ค. 2559 12.00-14.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีใหญ่ กลางแจ้ง 13 ต.ค. 2559 16.50-18.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีใหญ่ กลางแจ้ง 13 ต.ค. 2559 15.30-16.50
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2 13 ต.ค. 2559 09.00-13.00น.
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น ลานอเนกประสงค์หน้าอาคาร 2 13 ต.ค. 2559 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 635 13 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 637 13 ต.ค. 2559 09.00 - 16.30
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 618 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 618 13 ต.ค. 2559 13.00-16.30
5 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง 113 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 634 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 634 13 ต.ค. 2559 13.00-16.30
8 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 615 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 6 ห้อง 615 13 ต.ค. 2559 13.00-16.30
10 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาคาร 1 ห้อง 113 13 ต.ค. 2559 13.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร5) ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร5) ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร5) ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร หอประชุม ห้อง หอประชุม 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 2 ชั้น 2,3 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 542 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 2,3 ห้อง 521,531 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง 541 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 13 ต.ค. 2559 09.00-14.00
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร ลานอเนกประสงค์1 13 ต.ค. 2559 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามบาสเกตบอล 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามตะกร้อ 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามวอลเลย์บอล 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย สนามฟุตซอล 13 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ด้านข้างโรงอาหาร 13 ต.ค. 2559 09.00-11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงอาหาร 13 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงอาหาร 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงอาหาร 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 314 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00
2 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 314 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00
3 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 314 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00
4 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,522,523 13 ต.ค. 2559 09.30-15.30
5 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,522,523 13 ต.ค. 2559 09.30-15.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 13 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 13 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
3 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 337 13 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 11
09.00-12.00
4 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องดนตรี 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
5 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องดนตรี 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
6 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องดนตรี 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
7 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องดนตรี 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30
8 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น เวทีข้างห้องดนตรี 13 ต.ค. 2559 09.00-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
2 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 431 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
3 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 433 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
4 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 433 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
5 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 435 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
6 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 435 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
7 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 437 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30
8 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนนครขอนแก่น 4 ชั้น 3 ห้อง 437 13 ต.ค. 2559 08.00-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]