หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 121 รายงานตัวห้อง 132 การรายงานตัวให้ทุกทีมมารายงานตัวและจับฉลากลำดับเข้าแข่งขันที่ห้อง 132 เวลา 07.30-09.00น. เลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น.เป็นต้นไป 1.คำว่า "เพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง" หมายถึง เพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทยกลางทันหมด 2. คำว่า "คุณธรรม" ในเกณฑ์การตัดสินเพลงคุณธรรมข้อ 3.1.3 หมายถึงคุณธรรม 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 122 รายงานตัวห้อง 133 การรายงานตัวให้ทุกทีมมารายงานตัวและจับฉลากลำดับเข้าแข่งขันที่ห้อง 133 เวลา 07.30-09.00น. เลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น.เป็นต้นไป 1.คำว่า "เพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง" หมายถึง เพลงลูกกรุงและเพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทยกลางทันหมด 2. คำว่า "คุณธรรม" ในเกณฑ์การตัดสินเพลงคุณธรรมข้อ 3.1.3 หมายถึงคุณธรรม 8 ประการของกระทรวงศึกษาธิการ
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214-215 รายงานตัวที่ห้อง 213 เวลา 08.00-09.00น. 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป ลำดับที่แข่งขันดูในสรุปกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 รายงานตัวที่ห้อง 225 เวลา 08.00-09.00น. 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป ลำดับที่แข่งขันดูในสรุปกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 117 รายงานตัวที่ห้อง 117 เวลา 08.00-09.00น.และจับฉลากลำดับเข้าแข่งขัน 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสต 1 รายงานตัวห้องโสต 1 เวลา 08.00-09.00น.และจับฉลากลำดับเข้าแข่งขัน 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น.เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง รายงานตัวพร้อมกันทุกทีม เวลา 08.00-09.00น. แต่ละทีมจับฉลากลำดับการแข่งขัน หลังรายงานตัวต้องส่งบทหรือรูปเล่มให้กรรมการเพื่อดูบทและเนื้อหาก่อนการแข่งขัน 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น.-12.00น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร หอประชุมสิริสำอาง รายงานตัวเวลา 11.00-12.00น. จับฉลากลำดับการแข่งขันและเริ่มแข่งขันเวลา 13.00น. 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 13.00น.เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 รายงานตัวห้อง 123 เวลา 08.00-09.00น. พักห้อง 125 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป ลำดับที่แข่งขันดูในสรุปกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 รายงานตัวห้อง 124 เวลา 08.00-09.00น. พักห้อง 126 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป ลำดับที่แข่งขันดูในสรุปกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 รายงานตัวห้อง 233 รายงานตัวพร้อมกันทุกทีมเวลา 07.30-08.30น. พักห้อง 234 วันที่ 13 ต.ค.2559 ลำดับที่ 1-25 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 26-50 แข่งขันภาคบ่าย วันที่ 14 ต.ค.2559 ลำดับที่ 51-75 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 75-85 แข่งขันภาคบ่าย 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป ลำดับที่แข่งขันดูในสรุปแต่ละกิจกรรม
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 รายงานตัวห้อง 236 พร้อมกันทุกทีมเวลา 07.30-08.30น. พักห้อง 235 วันที่ 13 ต.ค.2559 ลำดับที่ 1-20 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 21-40 แข่งขันภาคบ่าย วันที่ 14 ต.ค.2559 ลำดับที่ 41-60 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 61-71 แข่งขันภาคบ่าย 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันดูในสรุปกิจกรรมการแข่งขันแต่ละกิจกรรม
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกัลยาณวัตร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 รายงานตัวห้อง 231 เวลา 08.00-09.00น. พักห้อง 232 วันที่ 13 ต.ค.2559 ลำดับที่ 1-7 แข่งขันภาคเช้า ลำดับที่ 8-15 แข่งขันภาคบ่าย วันที่ 14 ต.ค. 2559 ลำดับที่ 16-22 แข่งขันภาคเช้า 13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
เริ่มแข่งขันเวลา 09.00น. เป็นต้นไป ลำดับที่แข่งขันดูในสรุปกิจกรรมแต่ละกิจกรรม


ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]