หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร สนามฟุตบอล 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร5) ชั้น 1 ห้อง อาเซียน 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร5) ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคารเฉลิมพระเกียรติ(อาคาร5) ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร หอประชุม ห้อง หอประชุม 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร อาคาร 2 ชั้น 2,3 13 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุดไอซีที ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดไอซีที 14 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร ห้องสมุดไอซีที ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุดไอซีที 14 ต.ค. 2559 เริ่มแข่งขัน เวลา 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]