หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนนครขอนแก่น โรงเรียนขามแก่นนคร

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 3 ห้อง 431, 432, 433 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00 ลำดับที่ 1-91
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 3 ห้อง 434,435,436 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00 ลำดับที่ 1-79
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423,424 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00 ลำดับที่ 1-69
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 2 ห้อง 425,426 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00 ลำดับที่ 1-66
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 1 ห้อง 413,414 13 ต.ค. 2559 09.30-11.00 ลำดับที่ 1-56
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 4 ชั้น 1 ห้อง 415,416 13 ต.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 51
09.30-11.00 ลำดับที่ 1-51
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 3 ชั้น 3 ห้อง 332,333,334 13 ต.ค. 2559 09.30-12.00 ลำดับที่ 1-57
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 3 ชั้น 3 ห้อง 335,336,337 13 ต.ค. 2559 09.30-12.00 ลำดับที่ 1-38
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 5 ชั้น 3 ห้อง 531,532,533,536 13 ต.ค. 2559 09.30-12.00 ลำดับที่ 1-40
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 5 ชั้น 4 ห้อง 541,542,543,546 13 ต.ค. 2559 09.30-12.00 ลำดับที่ 1-39
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนขามแก่นนคร 3 ชั้น 2 ห้อง 323,324 13 ต.ค. 2559 09.30-10.30 ลำดับที่ 1-55
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนขามแก่นนคร 3 ชั้น 2 ห้อง 325,326 13 ต.ค. 2559 09.30-10.30 ลำดับที่ 1-37


ติดต่อผู้ดูแลระบบการจัดการแข่งขันได้ที่
โทรศัพท์ : 081-7177366
e-mail : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]