รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงวิรากร  วงษ์จันทึก
 
1. นางสาวทัศนีวรรณ  จ่าทัน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กหญิงชลดา  บุผาลา
 
1. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณิชานันท์  แนวโนนทัน
 
1. นางเดือนฉาย  เหล่าเสนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. นางสาวชุลี  พินิจผล
 
1. นางสายสมร  มาฆะเซ็นต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวพีรชยา  ชีหรั่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงอนุจิรา  ผานิล
 
1. นางสาววิชชุฎา  คำนนท์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปราณีนิตย์  ชวาฤทธิ์
 
1. นางทิพวัลย์  กลิ่นมาลัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ธนูศร
 
1. นางเพชรรัตน์  พึ่งอยู่
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพจนียา  ใจภักดี
 
1. นางมนธยา  ไชยเดือน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนงนภัส  สมัตถะ
 
1. นายสุนันท์  กลางพระเนตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกานต์มณี  เขียวปาน
 
1. นางสุพัตรา  ทั่งพรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  จันทร
 
1. นายวสันต์  พาอ้ม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัตศร  โตชัยภูมิ
 
1. นางกนิษฐ์  จอมศรีกระยอม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงสวรรยา  ชาติชำนาญ
 
1. นางสาวจรัญญา  สายสุริยา
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงมัชติกา  ณะสุโห
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายพชรกมล  อ่อนสกุล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพล
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  เทียนชัย
 
1. นายมารุจณ์  แก้วทับ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวสุรีญา  จัทรประทักษ์
 
1. นางสุวัจนี  อุตมะแสงงจันทร์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงพรชิดา  เทือกสา
 
1. นางสาวพรรณิกา  เฝ้าหนองดู่
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงชญาดา  เรืองเจริญ
 
1. นางภาคินี  ปราณี
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  เวหา
 
1. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐพร  เชื้อพหล
 
1. นางสาววิภา  พิงชัยภูมิ
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐภัทร  สมอแข็ง
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวศุทธินี  ลาภทวี
 
1. นางละมัย  หิรัญคำ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ข่าทิพย์พาที
2. เด็กชายธนาสิทธิ์  ชุมจิต
3. เด็กชายวิทวัส  ประสานศักดิ์
 
1. นางนงเยาว์  บานฤทัย
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกัลยาณิณ  มาเรียน
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชิดทิต
3. เด็กหญิงพลอยชนก  ขึ้นภูเขียว
 
1. นางใจทิพย์  มาลากอง
2. นางสาวคุณาพร  สอนคูณ
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงมณฑิรา  ครอบกระโทก
2. เด็กหญิงมันตรินี  ขวัญกลาง
3. เด็กหญิงอลิสา  หกขุนทด
 
1. นางกาญจนา  ไพราม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายธนภัทร  คบหมู่
2. นายฤทธิไกร  ศิริชาติ
3. นางสาววณิชญา  เสงี่ยมวิบูล
 
1. นางจีราพร  เหมือนพันธุ์
2. นายวีระศักดิ์   ศรีภู
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลชนก  จันทเสน
2. นางสาวประกายกาญจน์  เลขาโชค
3. นางสาวสโรชา  จรัสพันธ์
 
1. นางใจทิพย์  มาลากอง
2. นางสาวทองพัฒน์  ประหยัดทรัพย์
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวฑิคัมพร  เข็มพันธ์
2. นางสาวอรุณณี  จำเริญชัย
 
1. นางจตุพร  ชาดง
2. นางสาววราภรณ์  ชำนาญ
 
31 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  แซงวงษ์
2. เด็กหญิงนรินธร  บุปผาทอง
 
1. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
2. นางพรเพ็ญ  สมบรูณ์
 
32 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงอรจิรา  จาบหนองแวง
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ศรีนาค
 
1. นายสิทธิศักดิ์   เร่งเจริญรัตน์
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวขวัญเนตร  ศรีหามาตย์
2. นางสาวธารารัตน์  คุมสระ
 
1. นางพรเพ็ญ  สมบรูณ์
2. นางยุภาพร  วรรณวงศ์
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวประสิตา  มานิมนต์
2. นายพิพัฒน์  สุดขันธ์
 
1. นางทัศนีย์  แป้นสุข
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายพงษ์พัฒน์  จุลอักษร
2. นางสาวพันธิภา  แก้้วสูงเนิน
 
1. นางสาวสุภัทรา  สายรัมย์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงทักษิณา  ระวิพันธ์
 
1. นางปาณิตา   อาจวงษ์
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  หลักหาญ
 
1. นายองค์อาจ  คำทองทิพย์
 
38 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายคณิน  พิริยาพิทักษ์ภรณ์
 
1. นายณรงค์  ใต้ชัยภูมิ
 
39 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายพีรพัฒน์  วงษ์พรหม
 
1. นายเจริญ  ราคาแก้ว
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายชลสวัสดิ์  พงษ์ธนู
 
1. นายสุวิชัย  วงศ์อริยะ
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  บัวแก้ว
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  วชิระฟูกุล
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  คำมา
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุญเกลี้ยง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เกษมวรนันต์
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
2. นางสายทอง  คาดสนิท
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายนวมินทร์  วงศ์ภาคำ
2. เด็กชายพงศ์สิริ  งอกนาวัง
3. เด็กหญิงวรรณิษา  งามใจ
 
1. นายกิตติพศ  รบศึก
2. นางสาวปราณปรียา  คุณประทุม
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงกรกวี  ประไพวัชรพันธ์
2. เด็กหญิงนันทภัค  อิสรานุกิจ
3. เด็กหญิงอรกช  พรหมฝาย
 
1. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ
2. นายปกครอง  บุญปลื้ม
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวจิตรชนก  กุดจิก
2. นางสาวปรัชญา  จูงสุข
3. นายวัชรินทร์  สามารถกิจ
 
1. นายไพฑูรย์  มณีจันทร์
2. นางสายทอง  คาดสนิท
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวภาวริน  ดำรงเชื้อ
2. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญพิศ
3. นายสิทธิชัย  พลอาวุธ
 
1. นายปรีชากร   ภาชนะ
2. นายสมควร  ชนะภู
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวชนาภา  ธีรวนบดี
2. นางสาวธันยาการต์  พวงมาลัย
3. นายสรวิชญ์  จันทร์กระจ่าง
 
1. นางกัญจณ์วรา  พวงมาลัย
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
48 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายบูรพา  แสนตา
2. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ยศปราณี
 
1. นางสาวธิดา  ต่ออำนาจ
2. นางสาวรุ่งนิภา  นามวิจิตร
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  เจริญ
2. เด็กชายเพราพงศ์พันธุ์  เพิ่มปัญญา
3. เด็กหญิงแพรวา  ธีรวนบดี
 
1. นางสาวศิริพร  พงษ์วิเศษ
2. นางสาวสุมิตรา  ศุภรานนท์
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  คึมยะราช
2. เด็กชายณัฐดนัย  สูงภิไลย์
3. เด็กหญิงเกวลิน  เกษจัตุรัส
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
2. นางสาวณัฐริกา  เม่นเกาะ
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายณรงค์เกียรติ  จันทคัต
2. นางสาวณัฐวดี  ผ่องสนาม
3. นางสาววันวิสา  พลนิกร
 
1. นางอำภร  วิชาเกวียน
2. นางปนัดดา  ปิยะวรากร
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวณิชารีย์  สิริวังฆานนท์
2. นายธันยธรณ์  ชำนาญวงค์
3. นางสาววรางคณา  เสี้ยมแหลม
 
1. นางสาวกัญจณ์วรา  พวงมาลัย
2. นายโชคอำนวย  นึกชัยภูมิ
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวชุติมา  เม่นเกาะ
2. นางสาวธัญญานี  ปัญญาสวัสดิ์
3. นางสาววรุณดารา  พุงไธสง
 
1. นางประไพ  สูงภิไลย์
2. นางสาวณัฐริกา  เม่นเกาะ
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงศสิประภา  หนูสันเทียะ
2. เด็กหญิงสุนันทวรรณ  ใกล้สุข
 
1. นางสาวสุพัตตรา  พิพิธกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรทิพย์  ต่อพล
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  รบศึก
2. เด็กชายนฤนัย  ไตรเสนีย์
 
1. นายสมพร  ไชยเดือน
2. นางสาววิไลลักษณ์  ทำนา
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายนัธทวัฒน์  หาญวิเศษ
2. เด็กชายพีรณัศก์  บัวบาง
 
1. นายปกครอง  บุญปลื้ม
2. นางจุฑามาศ  อุทัยฉาย
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวปิยฉัตร  บุญญานุสนธิ์
2. นายภาณุพงค์  พงค์ไพร
 
1. นางนันทรัตน์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางพรสวรรค์  ทองจำรูญ
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวกุลปริยา  ชัยปรีชา
2. นายวิชญา  สิทธินนธชัย
 
1. นายวัฒนา  นิธิศดิลก
2. นางสาวสิริลักษณ์  นาทันรีบ
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวพรวิมล  ผ่านอ้น
2. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  อ่อนสุวรรณ์
 
1. นางอารีย์  นาสะอ้าน
 
60 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจณิสตา  เงินลาด
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  โพธิ์ภา
 
1. นางอนิสรา  กองศรี
 
62 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพิกา  คงพิษ
 
1. นายวิทวัช  คำหา
 
63 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายปฏิภาณ  พรประทุม
 
1. นายปรัชญา  สุราสา
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวรวีวรรณ  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววิจิตตรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  พูนประสิทธิ์
 
66 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิตรชอบ
2. เด็กชายชาญณรงค์   ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายวรวิชญ์  อ้อมกลาง
 
1. นางสาวินิตย์  กุศล
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอภิชญา  ขันเขียว
3. เด็กชายเรวุฒิ  หมื่นจิตร
 
1. นางมยุรี  สุขสนิท
2. นางกอบแก้ว  ฉัตรวิทยกุล
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฝาชัยภูมิ
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ประสันแพงศรี
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสมัคร
 
1. นางสมจิตต์  เต็งชัยภูมิ
2. นางเสาวณีย์  ผดุงพล
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวน้ำทิพย์  ยากระโทก
2. นายบดินทร์  คลองโป่งเกตุ
3. นางสาวสิรฎา  จารัตน์
 
1. นายอำนาจ  หาญรบ
2. นางสาวจุฬางพัฒน์  อุทโท
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายชนินทร์  ชำนาญวงษ์
2. นายณัฐพล  ป้อมสุวรรณ์
3. นายทิวพนัส  เบ้าลี
 
1. นางสุรางค์รัตน์  ป้อมสุวรรณ์
2. นางอรทัย  ขวัญศักดิ์
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวนันท์ชนก  คุ้มหมู่
2. นางสาววัชรินทร์  มะสันเทียะ
3. นางสาวอารียา  ศรีไตรภพ
 
1. นางศิริวัฒนา  คุณปรึกษา
2. นางวารุณี  อินทรบำรุง
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปัจจังคะโต
2. เด็กชายพายุ  กิติยวงษ์
3. เด็กชายสหรัฐ  ผลสนอง
 
1. นางสาวอำพร  วิชาชัย
2. นางสาวพรนภา  ซอมขุนทด
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงปรภาว์  กลางสาทร
2. เด็กหญิงปานฤทัย  ชัยสิน
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ภักดีสาร
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  จำเริญจิต
2. นางสาวฉัตราภรณ์  สงวนรัมย์
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  ป้อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงธิติมา  กานคร
3. เด็กหญิงเกษมณี  จันทาทอง
 
1. นางสาววันดี  ชาติเสนา
2. นางสาวปัทมวรรณ  ปัตตะเน
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวพณิดา  เติมขุนทด
2. นางสาวลักคณา  นาคพันธ์
3. นางสาววนิดา  เพ็งแจ่ม
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เมืองงาม
2. นางมณีรัตน์  จิตปรีดา
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวฐิติวรดา   หาญแท้
2. นางสาวพิชชาภรณ์  ประเสริฐไทย
3. นางสาวสุพิชญา  ศรีวงษ์ชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุชาติ  คำนกคุ้ม
2. นางเกต  ชูสุข
 
77 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิรัฐติกาล  ทนโนนแดง
2. นางสาวธนภร  วัชรินทร์ธาดา
3. นางสาวพีรยานันท์  เทียนใช้ดี
 
1. นางสาวพัชรพรรณ  ประสานเนตร
2. นางสาวประภาพร  ศรีขวาพา
 
78 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภา  ป้อมจัตุรัส
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมเพชร
3. เด็กหญิงสอนกีฬา  มวยคล่อง
 
1. นางสาวสิรินท์ดา  ชูหลงจิราวัตน์
2. นางสาวกนกวรรณ  หาญเสนา
 
79 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายวรัญญู  ลาพัง
2. นางสาวสุพัตรา  ผาดี
3. นายอนุศร  หงษ์ทอง
 
1. นางทศวรรณ  สิงห์เผ่น
2. นางสาวจุดารัตน์  คณาดา
 
80 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกัณยาณี  พลนิกร
2. นายวุฒิพงษ์  จวบศักดิ์
3. นายสิทธิชัย  ล้วนมงคล
 
1. นายวิชิต  ชัยวงษ์
2. นายอำภัย  ประทุมไทย
 
81 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายธวัชชัย  ฦาชา
2. นางสาวสุนิสา  โคตรโนนกอก
3. นายอนวัช  ศรีหานาม
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนสะอาด
2. นางสาวธิดารัตน์  สะแพงน้อย
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  อ่อนอุทัย
3. นายสวิตต์  ประทุมแก้ว
 
1. นางเปลี่ยมศรี  เลิศขามป้อม
2. นางสาวลาวรรณ  เสนสิงห์
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ชนเวียน
2. เด็กหญิงปิ่นเกศ  ศิริบุญมี
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์เผ่น
 
1. นางสาวกฤติญาภรณ์  ท้าวจัตุรัส
2. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชิณศรี
2. เด็กชายสุโภชัย  เครือเถื่อน
3. เด็กชายอลงกรณ์  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายสุริยะ  คุณวันดี
2. นางสาวโศรยา  มาณะศิลป์
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายกฤษดา  เกษาง้อง
2. นางสาวจิราธิป  ฦาชา
3. นางสาวเธียรภัทรา  หล้าเพชร
 
1. นางสุกัญญา  หงอกภิลัย
2. นางสาวปิยธิดา  เนื่องชุมพล
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  พลสมบูรณ์
2. นางสาวปนัดดา  ญาติบำรุง
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  กิ่งบู
 
1. นายณัฐพล  ปราบคะเชน
2. นายอำนาจ  หาญรบ
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวน้ำผึ้ง  ป้องขันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ขาดรัมย์
3. นางสาวพลอยลัดดา  การุญ
 
1. นายดนุภพ  โพธิ์งาม
2. นางจินตนาพร  หาญรบ
 
88 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ด้วงปัญญา
2. เด็กหญิงมยุรี  เพียแก้ว
 
1. นายณรงค์  หาญจันทร์
2. นางสาวรำไพ  จำปาทอง
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ต่วนชัยภูมิ
2. เด็กหญิงเครือวัลย์  กำลังกล้า
 
1. นางสาวอัมพิกา  อินบ้านผือ
2. นายจักรกฤษณ์  วงษ์วิทยานันท์
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  เงินนอก
2. นายอนุเดช  พลรัตน์
 
1. นางสินีนาฏ  เติมวุฒ
2. นางปาริฉัตร  วงศ์พรหม
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายณัฐพงษ์   คะสูงเนิน
2. นายวิศรุต  ปุระสะกัง
 
1. นายมานะ  ชาติมนตรี
2. นางอัญชลี  ชาติมนตรี
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายธนาทร  ชากัน
2. เด็กชายโสภณ  ติ้นชัยภูมิ
 
1. นายอนันท์  ศรีวรรณะ
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายธีพัฒน์  วงจอม
2. เด็กชายพรพินิต  มุ่งวิชา
 
1. นายภาสกร  หมื่นสา
 
94 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ต่อทรัพย์
2. เด็กหญิงยุทธาทิพย์  ชำนาญศก
 
1. นายมนัส  ศรีเฉลิม
 
95 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  หงษ์หลง
2. เด็กหญิงสิริยากร  ชาลี
 
1. นายอภิชิต  ศรีลาเคน
 
96 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎาวุธ  แสงนาฝาย
2. เด็กชายภานุพงศ์  ฉลองแดน
 
1. นางอัญชลี  ชาติมนตรี
 
97 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดมงคล
2. เด็กหญิงศศิธร  เผือดทะกิจ
 
1. นายเอกสิทธิ์  ประครองศรี
 
98 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายยุทธภูมิ   บุญกุล
2. นายสหทัศน์  กรีดกลาง
3. นายเจษฎา  ฝุ่นชัยภูมิ
 
1. นางสาวมนฤดี  บัวหีบแก้ว
2. นางวนิชา  ประยูรพันธุ์
 
99 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายทินกร  นิลแสงสี
2. นายวุฒิกร  กลิ่นกำปัง
3. นายอดิศักดิ์  ซ้ายงาม
 
1. นางพิศมัย  โชคสวัสดิ์
2. นางสุุภาภรณ์  บุญปก
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกพร  ปัชชาเขียว
2. เด็กหญิงทัศวรรณ  เยิมสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เจียชาลี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  เจียชาลี
5. เด็กหญิงอลิษา  คล้ายอ่วม
 
1. นายสุเทพ  ทิพโชติ
2. นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  มาสังข์
2. เด็กหญิงธิตินันท์   จันขุนทด
3. เด็กหญิงมินตรา  ปลั่งกลาง
4. เด็กหญิงศิรินทรา   มาลีหวล
5. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วพรม
 
1. นางสรารัตน์  ชำนาญ
2. นางเข็มคิด   ครบุรี
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิราพร  อ้อมแก้ว
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชินฮาต
3. เด็กหญิงน้ำฝน  เสมาทอง
4. เด็กหญิงพลอยพรรณ  เพียงแก้ว
5. เด็กหญิงสุธาภร  คำพันดุง
 
1. นายอุทิศ  หนูเสน
2. นางสาวดุจดาว  พงศ์สุวรรณ
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  รอดไธสง
2. นางสาวปิยฉัตร  ก้างยาง
3. นางสาววธิดา  พงษ์นุเคราะห์
4. นางสาวสายชล  เทศพุก
5. นางสาวสุภัสสร  ชาติอดุลย์
 
1. นางสาวมนวรรณ  บุญศรี
2. นายไชยา  พันธ์งาม
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวฉัตรวลี  เพ็ชรพูน
2. นางสาวณันฑริกา  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวธนัชญา  เขือนไธสง
4. นายวรัฐชัย  ไทยธานี
5. นางสาวเกศรินทร์  คงโคกแฝก
 
1. นายปฏิวัติ  พบชัยภูมิ
2. นายสิรพัชร์  ปิตุพรหมพันธ์ุ
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  โชติศรี
2. นางสาวกาญจนาพร  หงษ์คำคง
3. นางสาวชาณิกา  สวดรัมย์
4. นางสาวพิยดา  มาทน
5. นางสาวไอยดา  ถึงสุข
 
1. นางสุภาวดี  กุศลคุ้ม
2. นางสาวบังอร  จอกนาค
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรกต  ทองแผ่น
2. เด็กหญิงช่อแก้ว  เจริญชัย
3. เด็กหญิงปาณิสรา  โชคเหมาะ
4. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ศิริโรจน์รภัส
5. เด็กหญิงวาโย  เจนประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  วงศ์ชัยวริศ
2. นางนิภาจิตร  บัวรอด
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  รักงาน
2. เด็กหญิงพิญญารัตน์  เบ้าคำ
3. เด็กหญิงรลิตา  ประเสริฐนู
4. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ก้อนเงิน
5. เด็กหญิงเนตรชนก  ประทุมธีป
 
1. นายเฉลิมเกียรติ   ผานาค
2. นางสาวชนัญญา  ป้องปาน
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พับสูงเนิน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ทยานสิงห์
3. เด็กชายธนภัทร  เห็มภูมี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ผาทอง
5. เด็กหญิงมัทนพร  จัดนอก
 
1. นางอำไพร  ภูมิขันธ์
2. นางสาวหัตถยา  ปุ้งโพธิ์
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจันทนิภา  เชื้ออาสา
2. นางสาวชาลินี  แก้วสุรินทร์
3. นางสาวพิจิตรา  ผดุงจิตร
4. นางสาวรุ่งธิดา  วันจงคำ
5. นางสาวสุพรรณี  มุ้ยยา
 
1. นางนิภาจิตร  บัวรอด
2. นางสาวญุพาภรณ์  หาญเยี่ยม
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายกอบชัย   สำโรงพอง
2. นางสาวกัญญารัตน์   จันจวง
3. นางสาวฐิตินันท์   สุริยะวงศ์
4. นางสาวปลื้มฤดี  ยศเลิศ
5. นางสาวเพ็ญพักตร์ ใคร่ภูเขียว  ใคร่ภูเขียว
 
1. นางสาวมนวรรณ   บุญศรี
2. นายมงคล  ลีลา
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  อาบสุวรรณ
2. นางสาววรรณภา  ทบโม
3. นายสุธินันท์  เงินภูเขียว
4. นางสาวเก็จนภา  เจียสันเทียะ
5. นางสาวเสาวภา  ป้อมจัตุรัส
 
1. นายมนต์ไพร  สังข์จตุรงค์
2. นางสาววรินยุพา  หมั่นกิจ
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กุลศิริธนบูลย์
3. เด็กหญิงมาริษา  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงยุภา  กรมนวล
5. เด็กหญิงศิริมาพร  พันธุรัตน์
 
1. นายบูชิตร์  โมฆรัตน์
2. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ตระกูลศรี
2. เด็กหญิงฉัตรียา  ชุมรัมย์
3. เด็กหญิงรวิพร   พรมเมตตา
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  แสวงแก้ว
5. เด็กหญิงศุภาวดี  หอมใบบัว
 
1. นางองค์ริสา  ช่างหล่อ
2. นายจตุพล  ตอสกุล
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายกฤษฎา  กันสร
2. นางสาวกิตติยา  คล่องแคล่ว
3. นางสาวจินตหรา  นามวงษา
4. นางสาวปารณีย์  หลงมา
5. นางสาวสุดารัตน์  วรภักดี
 
1. นายวีระวัชร  สัมเลิศรัมย์
2. นายเอน่ง  คุ้มคง
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายชินวัตน์  ชาวโคกขี
2. นางสาวนัทธวรรณ  สีสาโคตร
3. นางสาวปนัดดา  นาที
4. นางสาวปวีณา  จันทะราคา
5. นางสาวเอ็มนิกา  สิมเขียว
 
1. นางมลิวัลย์  เขียวชัยภูมิ
2. นางกันตินันท์   ทิพย์นนท์
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชนิตรา  ดวงสงคราม
2. นายบุญญวัฒน์  บุญญานุสนธิ์
3. นายรัฐภาคย์  ศรีสังข์
4. นางสาวอโนมา  พลศรี
5. นางสาวเบญจวรรณ  จูกูล
 
1. นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา
2. นายภูวดล  ขันทอง
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลเนตร  มานาเสียว
2. นางสาวกิตติยา  สร้อยคำ
3. นายก้องภพ  วงษ์วิจิตร
4. นางสาวจันทิมา  มีวุฒิ
5. นางสาวณัฐมล  หมู่โสภิญ
6. นายนพนัย  มูลเสนา
7. นางสาวนฤมล  ภิญโญยาง
8. นางสาวปนัดดา  จินดา
9. นางสาวปภัสรา  จินดา
10. นายพงษ์สิทธิ์   ตาคำ
11. นางสาวพณิดา  ภูมิภาค
12. นายภูรเนศ   ชุ่มปกปี
13. นายวทัญญู  เพชรล้ำ
14. นางสาวศตพร  กลมเกลียว
15. นางสาวสกาวรัตน์  ชิดทิด
16. นางสาวสุธาริณี  แสนสระ
17. นางสาวสุพัตรา  เจริญชีพ
18. นางสาวอักษรวดี  ตรีหมื่นไว
19. นางสาวอัญรดา  สามารถ
20. นางสาวเจนจิรา   ศรีวัง
 
1. นางกิติรัตน์  หาญปราบ
2. นางหัฎฐณิษา  ถือโชค
3. นางสุทธิรักษ์  อ่องจำปา
4. นางสาวศศิพัชร์  พงศ์ธำรงศักดิ์
5. นางชุติมา  สุราสา
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  แก้วสุพรรณ์
 
1. นางสาวพรปวีย์  คงสัมพันธ์
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายเจษฏาภรณ์  อ้นเวียง
 
1. นายวิทูล  พลศักดิ์
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวิณี  น้อยกลาง
 
1. นายคมธัช  โอฐประไพ
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระวิทยาคม 1. นางสาววรรณวษา  ยืนชีวิต
 
1. นางอรอนงค์  ใจรักษา
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนากร  กำเนิดศรี
 
1. นางลำใย  งอกนาวัง
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวอรอนงค์  ชายศรี
 
1. นายวรัญญู  งวดชัย
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายติณณภพ  มีทอง
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  เบนขุนทด
 
1. นางอมรรัตน์  เกิ้นโนนกอก
2. นายไกรวิทย์  เขตจัตุรัส
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ยศสูงเนิน
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พงศ์ไพบูลย์
 
1. นางสุพร  ตอพล
2. นางสุภาวดี  ศุภศักดิพัฒน์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ชาติชำนาญ
2. เด็กชายณัฐกานต์   จีนแพง
 
1. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
2. นางรจนา  ฦๅชา
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจารุรัตน์  ปะนำมะสา
2. นางสาวจีรวรรณ  เพชรประไพ
 
1. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
2. นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชนนิกานต์  แต่งภูมิ
2. นายวรวุฒิ  มนต์ชัยภูมิ
 
1. นางวลิดา  ชาวนา
2. นางสุพร  ตอพล
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายจักกริช  ล้อมทองหลาง
2. นางสาวธนิษฐา  เหมพลเทพ
 
1. นางรุ่งรัตน์  เหล่าขวัญสถิตย์
2. นางสาวพิริยาพร  โสภา
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติยา  ธนานุรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  ว่องไว
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  ดีอ่อน
4. เด็กหญิงปิยธิดา  กาฬปักษิณ
5. เด็กหญิงพิมนภัส  สิงห์ลา
6. เด็กหญิงยศวดี  ยศสุนทร
7. เด็กหญิงลัดดา  คงด้วง
8. นางสาวอินทุภา  ธนะศรี
9. นางสาวอุไรลักษณ์  บุญเชิด
10. นางสาวเก็จมณี  เมินขุนทด
 
1. นางสุจิรา  รุ่งรัตน์ตระกูล
2. นางนิตยา  รุ่งนภาไพร
3. นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 80.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัญญารัตน์  อุปละ
2. นางสาวกิตติยา   นามวงศ์ษา
3. นางสาวจิราวรรณ  พงษ์ทะวงศ์
4. เด็กหญิงนุชจรี  ปลอดโคกสูง
5. เด็กหญิงมุขสุดา  คงศรีบุตร
6. เด็กหญิงวรรณิดา  ฐานวิเศษ
7. นางสาวสุกัญญา  อารีวงษ์
8. เด็กหญิงอัญชลีพร  เดชโนนสังข์
9. เด็กหญิงอารดา  ปะตินังเต
10. เด็กหญิงเจนวรินทร์  นพธรรม
 
1. นายบุญมี  ธนาไสย์
2. นางสาวถนอมจิตร์  ตั้งนารี
3. นางรัชดาวรรณ  รัศมีพรม
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพงศ์   จิตรกล้า
2. เด็กชายนัฐวุฒิ   แสนโชติ
3. เด็กหญิงพรศิริ   นิละพันธ์
4. เด็กชายพัธรพล   โยธาธรรม
5. เด็กชายพายุเดช   เจิดสูงเนิน
6. เด็กหญิงวิไรลักษณ์  เรืองเจริญ
7. เด็กหญิงศิริปัญญา   ปัญญาสิทธิ์
8. เด็กหญิงอมรรัตน์   ลาภศึก
9. เด็กหญิงเกศรินทร์   ต่อศักดิ์
10. เด็กชายไตรภพ   เจริญเกียรติ
 
1. นางเสาวณีย์  สุดตะนา
2. นายสุรัตน์  คงเหมือนเพชร
3. นางสาวมัจฉา  ภูหัวไร่
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  มอญจัตุรัส
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ดาช่วย
3. นางสาวกัญยารัตน์  ภักดี
4. นางสาวจัรกรีภรณ์  แก้วพรม
5. นางสาวณัฐริกา  เพชรประไพ
6. นางสาวธนัญญา  กันภัย
7. นางสาวบุญศรี  พ่อค้า
8. นางสาวบุษบงค์  โกฏพะเนา
9. นายปรัชญา  ทวงลี
10. นางสาวพรชิตา  อุดมดี
11. นายวันเฉลิม  งอนสันเทียะ
12. นางสาวสุขนภา  โลสันเทียะ
13. นางสาวอนัศยา  เวิดสูงเนิน
14. นางสาวอัมพร  มุ่งก่อกลาง
15. นายเกษมรัตน์  แทนมูล
 
1. นายธีรวุฒิ  เพิ่มพูน
2. นางสาววันวิษา  คำจันดา
3. นางสาวเกศริน  เหิกขุนทด
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงชนานิตย์  เหง่าขามป้อม
2. เด็กหญิงชริญญา  นาชัยฤทธิ์
3. เด็กหญิงชุภาวรรณ  แสนเขียว
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุวรรณ์
5. เด็กหญิงพรนัชชา  ลีลาศ
6. เด็กหญิงพรรณราย  ท่ามกลาง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เกษมสุข
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ลุนพุฒ
9. เด็กหญิงสริตา  ฤาชา
10. นางสาวสุปราณี  โจทย์ครบุรี
11. นางสาวอภิรดี  ทองดี
12. นางสาวอรรถชลี  เขียงชัยภูมิ
13. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เวียงดินดำ
14. เด็กหญิงอัญชิสา  ประเสริฐชาติ
15. นายอิสระ  ต้นหาเรียง
 
1. นายสรพล  แก้ววิไล
2. นางอชิวะ  วรรณขามป้อม
3. นายภูชิต  วงษ์สูงเนิน
4. นางสาวลฎาภา  ขระสูงเนิน
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุจารี  นาคคำ
2. เด็กหญิงสุจีรา  นาคคำ
 
1. นางวัลลิภา  รัตนจรัสโรจน์
2. นางสุจิตรา  สุรนิวงศ์
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายศรัณย์  งามสันเทียะ
2. เด็กชายสุธิศักดิ์  มาตรังศรี
 
1. นายบุญหลาย  ชัยมีแรง
2. นางคำพอง  ชัยมีแรง
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริยาพร  เป้ดทิพย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จงชิดกลาง
 
1. นายคำนึง  รักษาชนม์
2. นายบัวเรียน  คำนกขุ้ม
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวน้ำฝน  เจริญศิริ
2. นางสาวอัจฉริยา  พิลาจันทร์
 
1. นางวิภาพร  ป้องปทุม
2. นางสาวสมส่วน  บุญเกลี้ยง
 
139 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  มาระวัง
2. นางสาวสรารักษ์  เชื้อชัย
 
1. นางขนบพร  โลบ้านไผ่
2. นายเจนณรงค์  ดวงทองมา
 
140 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวนนสุดา  นาสมภักดิ์
2. นายปิยะนัฐ  โพธิ์โหน่ง
 
1. นายสุทารักษ์  สิรินันทเกตุ
2. นายบุญยงค์  เหล่าขวัญสถิตย์
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเพียร
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  นาฉลอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีสังข์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจิรายุทธ  แสวงชัย
 
1. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายวรวิช  สนิทไทย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวสุวนันท์  กินขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  จันทร์ณรงค์
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยน้อย
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงอธินันท์  ชนะหาร
 
1. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวพรวิไล  ประกอบชัย
 
1. นายประสิทธิ์  คิดถี่
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวอรอุมา  โอวาทวงษ์
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายพรเทพ  ชัยชนะ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภา  เกียรตินอก
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายธนบูรณ์  อยู่เย็น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายพฤกษณัฏฐ์  ทรงชุ่ม
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววศินี  คำพร
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวปิยนัน  ศรีธรรมมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กชายพรรณิภา  ฤทธิ์สิงห์
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คงบุญวาท
 
1. นายคมกฤช  กกกลาง
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายวัชรากร  ประพรรณสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณวษา  เดาะขุนทด
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  ตู้เงิน
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  ภูษา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ประทุมนอก
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  ฉั่วรัตนกุล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   วงเยาว์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงฉัตรติมา  คล่องแคล่ว
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ยศรุ่งเรือง
 
1. นายขจร  ไกรสกุล
2. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรายุ  สงรัมย์
2. เด็กหญิงวิชุดา  สิมจัตุรัส
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
2. นางพัชยา  เกตุกลาง
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงอัญมณี  เสดสี
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์หทัย  รอดจันทึก
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทวดี  มาดี
 
1. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายพีรวิชญ์  วาทโยธา
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพิพัฒน์  จันทร์ทิพย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉั่วรัตนกุล
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายปริญญา  ยอดกระโทก
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  ธีรกุล
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายชาลีฟ  ชมภูวิเศษ
2. เด็กชายณัฐภูมิ  เลิศคอนสาร
3. เด็กหญิงหฤทัย  คุ้มโนนคร้อ
 
1. นางสาวชมพูนุช  เจริญวนวิจิตร
2. นางสาวพิมพ์จันทร์  ทักทาย
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  ชาติวิเศษ
2. เด็กชายศรายุทธ  สวัสดิ์นะที
3. เด็กชายอุดมศักดิ์  ปั่นกลาง
 
1. นางสาวละมัย  มังดินดำ
2. นายดุสิต  ทองวรรณ
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  พลธรรม
2. เด็กชายธีระภัทร  พะวงศ์
3. เด็กชายนพรัตน์  คัมภีระ
 
1. นายปรีชา  ดงวัง
2. นายศรายุธ  ฦๅชา
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายวินัย  รัศมีพันธ์
2. นายอภิชาติ  ผดุงโชค
3. นางสาวเสาวภา  ลาดกระโทก
 
1. ดร.รชานนท์  โสภณฤทธิเดช
2. นายนพดล  พิทักษ์พล
 
178 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายนพรุจ  ฝอยวารี
2. นายสมโภชน์  ป้อมสุวรรณ
3. นายเศรษฐวัฒน์  อับโพธิ์ชัย
 
1. นายตชาชาต  ฝอยวารี
2. นายนนทวัฒน์  ชนะบุตร
 
179 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายธนกร  มั่งมี
2. นายอภิรักษ์  ปะมะคัง
3. นางสาวอินทิรา  วงษ์มา
 
1. นายสงกรานต์  อาบสุวรรณ์
2. นางมาลินี  อาบสุวรรณ์
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายศราวุธ  ชัยพันธ์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐภัทร   อันทพิระ
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายนนท์นภัส  สุขทั่ว
 
1. นายกฤษดากร  พลมณี
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรพนธ์  แสงผุย
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอมรพงษ์  เก่งกาจ
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธ์
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายภากร  น้อยอยู่นิตย์
 
1. นายนฤนาท  เรือนรื่น
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายชัชติโชติ  เฉลิมชัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวชลดา  เทียนชัย
 
1. นางสาวตวรรณ  เทียนชัย
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริธารารัตน์  หมอดง
 
1. นางวิไลวรรณ  เทียนชัย
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายอนุชา   บูรพาวัฒนภิรมย์
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงศลิษา  เถาว์พันธ์
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวผกามาศ  อาจผักปัง
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจิดาพา  หาญพยัคฆ์
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงวทันยา  ถาลีลาด
 
1. นายสมทรง  สุขขี
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาววิไลพร  คำทอง
 
1. นายสมทรง  สุขขี
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงสุณิชา  พรหนองแสน
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นายณัฐพล  ถาวรศรี
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวบงกชกร  วงศ์คำ
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
 
1. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายอดิศร  ประดับหิน
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสาวิตรี  ธงภักดิ์
 
1. นางสาวพัชรชา  สมคำศรี
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  นิลสมัคร
 
1. นางกมลณัฏฐ์  ศรีพนม
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเยี่ยมศิริ  โพธิ์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวปัทมวรรณ  วงศ์พรหม
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาววณิสา  หนันอุดธา
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กชายณัฐภัทร   อันทพิระ
2. นางสาวธนภร  รานอกนันทโชติ
3. เด็กชายพรชิตา  ดีพรม
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิทักพงษ์
5. เด็กหญิงวดี  อิทธิกุล
6. เด็กหญิงวทันยา  ถาลีลาด
7. เด็กชายวรานนท์  ตุนสมคิด
8. นายสหรัฐ  สายโรจน์
9. เด็กหญิงสุณิชา  พรหนองแสน
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
2. นายสมทรง  สุขขี
3. นางอธิตา  เปล่งหนองแซง
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงกนกพร  ยอดงาม
2. เด็กหญิงกอบแก้ว  แก้วแกมเกษ
3. นายชัยศิริ  มะลิวัลย์ผุดผ่อง
4. นางสาวผกามาศ  อาจผักปัง
5. นายพันยุทธภูมิ  หมู่โสภณ
6. เด็กชายภัทรพงษ์   หมู่โสภิญ
7. นางสาวลักขณา  เหมือนพันธ์
8. นายอนุชา   บูรพาวัฒนภิรมย์
9. เด็กชายเนติพล  แก้วพล
 
1. นายไมตรี  ดลราษี
2. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
4. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
5. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
6. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
7. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
8. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
2. นายเชาวลิต  เสืออินทร์
3. นางสาวทัศนีย์  ฉัตรวชิรพฤกษ์
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สิทธิวงศ์
2. เด็กชายกึ่งพุทธกาล  รักษาชนม์
3. เด็กหญิงขวัญชนก  คำภีระ
4. เด็กหญิงจิรัชญา  กัดโกนา
5. เด็กชายณัฐภัทร   อันทพิระ
6. นางสาวธนภร  รานอกนันทโชติ
7. เด็กชายปลื้มกมล  หลิดชิววงศ์
8. นางสาวพรชิตา  ดีพรม
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  พิทักพงษ์
10. เด็กหญิงยุวัฒน์ฑิตา  จำลอง
11. นางสาวรุ้งรดา  นิธิภิญญาเดช
12. นางสาววิไลพร  คำทอง
13. นางสาวสุนิสา  ทิพมาศนานนท์
14. เด็กหญิงอัจริยา  พิมพ์ศรี
15. นางสาวอินทิรา  ลดกระโทก
 
1. นายวิรัตน์  โฉมจังหรีด
2. นายสมทรง  สุขขี
3. นางอธิตา  เปล่งหนองแซง
4. นางสุธปรียา  เกาะม่วงหมู่
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงชนม์ชนก  ค้าข้าว
4. เด็กชายธวัชชัย  เทียมจัตุรัส
5. นางสาวธัญญารัช  พูนสุข
6. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
7. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
8. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
9. เด็กหญิงภารดี  กับสูงเนิน
10. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
11. เด็กชายวรวุฒิ  ทำนักตาล
12. นายสรายุทธ  แจ่มเพ็ง
13. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
14. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
15. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
3. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
4. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรพนธ์  แสงผุย
2. เด็กชายฐาปนพงษ์  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  มะลิวัลย์
4. เด็กหญิงพรวิภา  คงแสง
5. เด็กชายพีระพงษ์  เหลยชัย
6. เด็กชายภากร  น้อยอยู่นิตย์
7. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  หิรัญพิศ
8. เด็กชายวิริยาทัศน์  เพ็งทุมมี
9. เด็กชายศราวุธ  ชัยพันธ์
10. เด็กชายอมรพงษ์  เก่งกาจ
11. เด็กชายอัครเดช  ฦาชา
12. นางสาวอัญชลี  มะลิวัลย์
 
1. นายสมาน  รังกลาง
2. นายนฤนาท  เรือนรื่น
3. นางสาวนวรัตน์  โฉมงาม
4. นางสาวศุกลภัทร  บุญอยู่
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 1. นายกรกฏ  พรหมเวฬุพัฒน์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญณรงค์
3. นางสาวธัญญารัช  พูนสุข
4. เด็กหญิงนุจิรา  สุขสำราญ
5. นายปรัชญา  สุรวิทย์สกุล
6. นายปรัญชา  เกตุสูงเนิน
7. เด็กหญิงวรรณาภรณ์  บุญแสน
8. เด็กชายวรวุฒิ  ทำนักตาล
9. นายสรายุทธ  แจ่มเพ็ง
10. เด็กหญิงสุพรรษา  ฤาชา
11. เด็กหญิงสุวนันท์  แจ่มเพ็ง
12. นายเทิดทูน  แท่นทอง
 
1. นายรวีวรรณ์  แก้วเพชร
2. นางสาวพิมพ์ลดา  โคตรสิทธิ์
3. นางสาวสายันต์  ศรีจันทึก
4. นายหฤษฏ์ฟ้าใส  ใจกรุณา
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองรักษ์
2. เด็กชายชัชชัย  ฤาชา
3. เด็กชายชัชติโชติ  เฉลิมชัย
4. นายชิติภพ  บำเหน็จพันธ์
5. นายดุษฎี  ลีสุขสาม
6. เด็กชายธนโชติ  ชัยภาคย์
7. เด็กหญิงธีร์วรา  แจ้งเนตร
8. เด็กหญิงธีร์สุดา  แจ้งเนตร
9. เด็กหญิงวันวิสา  โขดสันเทียะ
10. เด็กชายศรชัย  ชัยเขว้า
11. เด็กชายสรธศักดิ์  มุกขุนทด
12. นายองอาจ  จารนัย
 
1. นายพิชิต  กิจวาส
2. นางฐานิดา  มหาผิว
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายคมกริช  ใจตรง
2. นายทักษิณ  มอญชัย
3. นายนครินทร์  แสงดี
4. เด็กหญิงนฤสา  แก่นกระโทก
5. นางสาวน้ำทิพย์  สิงห์คำป้อง
6. เด็กหญิงปนัดดา  นีรพันธ์
7. เด็กหญิงปริตา  ศรีบุรินทร์
8. นายปรินทร์  บุญแต่ง
9. เด็กหญิงปิยมาศ  เกณฑ์ทาง
10. เด็กหญิงพวงเพชร  พวงมาลัย
11. นางสาวพวงเพชร  อรัญสุด
12. นางสาวพิมพิลา  กุลบุญ
13. เด็กหญิงวาริสา  หงษ์จันดา
14. เด็กหญิงศิริพร  เชื้อกุล
15. เด็กหญิงสมใจ  จานหนองเป็ด
16. นางสาวสุนันทา  ภูมิภักดิ์
17. เด็กหญิงสุพัตรา  อารีวงษ์
18. เด็กหญิงสุภาพร  แจงสูงเนิน
19. นางสาวเกตศิรินทร์  ภูมิมี
20. เด็กชายเจษฎา  สมบัติ
21. นางสาวเต็มเดือน  ต่อพันธุ์
 
1. นายณัฎฐกิตติ์  คำสิงห์วงษ์
2. นางเตือนใจ  ศรีสุพรรณ
3. นางประไพ  มีแก้วรัตนกุล
4. นายสุเทพ  ทิพโชติ
5. นางสาวรุจิรา  ชาดา
6. นางสาววนิดา  คงด้วง
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายกฤชฏิพาน   โคตรนาวัง
2. เด็กชายชินวัฒน์   สลิดกุล
3. เด็กชายปิลันธน์  แปรโคกสูง
4. เด็กหญิงลลิตวดี   โชติจิรศิริกุล
5. เด็กชายศุภณัฐ   วรรณชาติ
6. เด็กชายสรศักดิ์   พรมสุคนธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรร
2. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพชร
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แน่นตัน
2. เด็กชายจักรพล   พิณนอก
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุวประเสริฐ
4. เด็กชายพงศธร   บุญราก
5. เด็กชายพงศธร   บุญราก
6. เด็กชายวุฒิภัทร  ยวนยี
7. เด็กชายอนุชา  พิมพ์รัมย์
 
1. นายโชคชัย   พลชำนิ
2. นายสุรศักดิ์   บุญมากุล
3. นางสาวนัฏฐณิกานต์  ทองโคตร
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกชภาส   วรวิเศษ
2. นายธนภัทร   ฉิมพาลี
3. นายนัชพน  ตอพล
4. นายนายนุติ   เหรา
5. นายพิทักษ์ภูมิ  วุสันเทียะ
6. นายศุภณัฐ   วิวิธสุรการ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรร
2. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพชร
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายธนวัต  หลงพิมาย
2. นายธนายุทธ  ยาขามป้อม
3. นายวุฒิพงษ์  ครองครองวงษ์
4. นายสุรสันต์  ลือหาญ
5. นายอรรศนัย  ทวีทรัพย์
6. นายเพชรรัตน์  พันสโก
 
1. นายชัยนาท  พลอยบุตร
2. นายสุวิทย์  สังฆพัฒน์
3. นายองอาจ  บุญสระบัวทอง
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สุวรรณกลาง
2. นายณัฐกิตต์  จำปาคำ
3. นายธนพงค์  หมื่นฤกษ์
4. นายนันทเชษฐ์  ย้ายถิ่น
5. นายภานุพงค์  หล่ำจันทึก
6. นายมาโนช  โปรดสูงเนิน
 
1. นายโชคชัย   พลชำนิ
2. นายสุรศักดิ์   บุญมากุล
3. นางสาวนัฏฐณิกานต์  ทองโคตร
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กชายคุณเดช  พฤตินภดล
2. เด็กชายจรรย์กมล  เตชะชมภูเวทย์
3. นางสาวชลธิชา  โมราเจริญ
4. นายชัยวัฒน์  แซ่ย่าง
5. เด็กชายณัชพล  ถือลาภ
6. เด็กชายณัฐดนัย  เสนาอาด
7. นายณัฐพงษ์  วรราช
8. นางสาวณัฐริกา  แปลงพันธ์
9. เด็กชายธนรัตน์  ชำนาญ
10. เด็กชายธรรมรัตน์  แฝงฤทธิ์
11. นายธารางกูร  จัตุรส
12. นายธีรพล  แพรบัว
13. นายนรินทร  เพชรนอก
14. นางสาวน้ำทิพย์  อุไรรัมย์
15. นางสาวบัวลอย  วันนารี
16. นายปกรณ์เกียรติ  วรรณวงศ์
17. นางสาวปวีณา  ปานหมึก
18. นางสาวปิยพร  ปราณีตพลกรัง
19. เด็กชายพรณรงค์  นามวงษา
20. นายพายุพัฒน์  ลาดบัวขาว
21. นางสาวพิณรักษ์  กือชัยภูมิ
22. นายภาณุวัฒน์  ทานโชดี
23. นางสาวภิชชานิกา  จันทรบุตร
24. นางสาววณิสา  หนุนอุดธา
25. นายวรพจน์  ทองอ่อน
26. นายวรเชษฐ์  รองเมือง
27. นางสาวศศิธร  เชื้อชัย
28. นางสาวศิรินภา  คลังระหัด
29. นายศุภกิตติ์  เรืองศรี
30. นายสหพล  มะอินทร์
31. นางสาวสุดารัตน์  เกษนอก
32. เด็กชายอชิตพล  บุราณ
33. นางสาวอภิชญา  ฝาชัยภูมิ
34. เด็กชายอภิวัฒน์  เสาสมภพ
35. เด็กชายอภิสร  วรรณพงศ์
36. นายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์เดช
37. นายอรุณ  คุ้มบุ่งคล้า
38. นายอุดมศักดิ์  เดชจำนงค์
39. นางสาวเจนอักษร  รังพงษ์
40. นางสาวไพลิน  กกกนทา
 
1. นายพิสิฐชัย  บุญหนา
2. นายวัชรพงษ์  คงโนนกอก
3. นายปรีชา  ดงวัง
4. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
5. นางสาวลำดวน  ลันดา
6. นางจินยะวรรณ  บุญหนา
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นางสาวกัญญารัตน์  พวงใส
2. เด็กชายกันตะ  บุญตะนัย
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ประภาวงษ์
4. นางสาวจันทวรรณ  คุ้มโนนชัย
5. เด็กหญิงจันทิมา  บุญพิมพ์
6. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญใหญ่
7. เด็กชายจิราวัตร  ปานอีเม้ง
8. เด็กชายชัชวาล  ชาวิชัย
9. เด็กชายฐกฤต  กาญจนสีมา
10. นายฐปณัฐฑ์  ยาชัย
11. นายณัฐฐินันท์  ป้องขันธ์
12. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เผยแผ่
13. เด็กหญิงณัฐวดี  กาชัย
14. เด็กชายธนชัย  ขานเขว้า
15. นางสาวธิดารัตน์  เหลืองทอง
16. เด็กชายธีระ  บริบูรณ์
17. เด็กหญิงนนทิชา  จำนงค์บุญ
18. นางสาวนวลละออ  กรงขุนทด
19. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แมนชัยภูมิ
20. เด็กชายพลวัฒน์  บัวศิลา
21. นางสาวพัชรา  พรมบุ
22. เด็กหญิงพิมพรรณ  พันทวี
23. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กาลเขว้า
24. เด็กชายภานุพงษ์  ทิชัย
25. เด็กชายภูผา  โงกสูงเนิน
26. เด็กหญิงมัชฌิมา  เนตรขัน
27. นางสาววนิดา  สุวรรณหงษ์
28. เด็กหญิงวริศรา  ป้องขันธ์
29. เด็กชายวาเลน  บุญญะบุตร
30. เด็กชายวโรดม  วรรณสูง
31. นางสาวศิริวรรณ  วรรณชาติ
32. นายสรรเสริญ  วรรณสูง
33. นายสุทธิพงษ์  สุทธิสาย
34. เด็กหญิงสุภาพร  เจริญพร
35. เด็กชายอัษฎางค์  เทพพิทักษ์
36. นางสาวอารีรัตน์  แม้นชัยภูมิ
37. เด็กหญิงอุมารินทร์  ฤทธิ์จรูญ
38. เด็กหญิงเขมิกา  นุชฉิมภาลี
39. นางสาวเวนิกา  ครุธนอก
40. นายเศกสรร  ขันธรักษา
 
1. นายวัฒนชัย  พึ่งภูมิ
2. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
3. นายเอกพล  พึ่งภูมิ
4. นางสาวยุคลนุช  สุนา
5. นางสาวอินทิรา  แช่มช้อย
6. นายวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ
7. นางอุไร  กางกรณ์
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายชัยเสรี  มั่นทอง
 
1. นายไกรวุฒิ  สำราญใจ
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายโพธิวงศ์  ภิรมย์ไทย
 
1. นายสุนทร  สะเริญรัมย์
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายอภิสิทธิ์  เหลาทอง
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรวัตน์  วัชรภิรมย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  วังคีรี
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  จรรยา
 
1. นางชลกานต์  ชาลีเครือ
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงชญานิศ  เจริญดี
 
1. นายคมศักดิ์  บุญถือ
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมีนาศิริ  ลาทัพ
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. เด็กหญิงบุษราคัม  ชารัมย์
 
1. นายกิตติ์ธีธัช  บุตรพรม
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวศินีนารถ  เนตรสูงเนิน
 
1. นายอริยพล  อุดมอภิญญา
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกนกอร  หลงน้อย
 
1. นายพิชญ์ภูมิ  รักษาชนม์
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤติยา  เลางาม
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์งาม
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 1. เด็กชายสิทธิโชค  พันหาร
 
1. นางดาวรุ่ง  ศิริภูมิ
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กชายวรวัฒน์  ดีรักชาติ
 
1. นางคัทณวรรณ  สิงหเสม
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายอนุสรณ์  ยอดพงษา
 
1. นางอุ้มพร  จำเริญสุข
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรวัตน์  วัชรภิรมย์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงลลนา  โพนลม
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงอันนิชา  ชาญเขว้า
 
1. นายอดิเรก  ศักดาจรัส
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมีนาศิริ  ลาทัพ
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวสุธาสินี  หมู่ศิริ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. นางสาวเมษาวดี  ศิริขันธ์
 
1. นายโชคชัย   พลชำนิ
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นายวิรัตน์  พรมกุดตุ้ม
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายเมธัส   จิตต์พิสุทธิ์สิริ
 
1. นายจักร์กฤษ  สร้อยเพชร
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายอธิป   เสาะแสวง
 
1. นายธนกฤต   บางชัยศิริวัฒน์
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายพลอธิป  ทองดี
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายจิรานุวัฒน์   วงค์สมบัติ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  สุนทรวัฒน์
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนากร  กำเนิดศรี
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงดวงเดือน  เคนเหลื่อม
 
1. นางแววดาว  วิเศษคร้อ
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลพัชร  หาดขุนทด
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงเกษราวรรณ  คำนาแซง
 
1. นายกิตติศักดิ์  วังคีรี
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวช่อผกา  ทีบัวบาน
 
1. นางแววดาว  วิเศษคร้อ
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวชยิสรา  หวังผล
 
1. นายวรวุฒิ  วิหงษ์
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาววิภาษณี  สมนาแซง
 
1. นายสิระ  บุญญานุสนธิ์
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณภา
 
1. นายสุนทร  สะเริญรัมย์
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ปัดนา
 
1. นายเพชรราช  บรรเทิงสุข
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  สุนทรวัฒน์
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายวีรวัตน์  วัชรภิรมย์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงสิรีธร   ชาลีเครือ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  อุ๋ยสุวรรณ
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมีนาศิริ  ลาทัพ
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวสุธาสินี  หมู่ศิริ
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. นางสาววรรนิสา  เต่าเถื่อน
 
1. นางชลกานต์   ชาลีเครือ
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 1. นางสาวนุศรา  เสาะสาย
 
1. นางสาวสุกัลยา  มโนธรมม
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชลิดา  พลหินลาด
2. นางสาวปิยะฉัตร  กงชัยภูมิ
3. นางสาวพรไพลิน  ชูสกุล
4. เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวงษ์ชัย
5. นางสาวศรัญญา  ชูสกุล
6. นางสาวศิริกัญญา  ศรีสุระ
7. เด็กหญิงอภิสรา  ประดับวงศ์
8. นางสาวอาทิตยา  บุษษาวงศ์
9. นางสาวไกรริน  อาจประจักษ์
 
1. นายสุริยา  นาคะพงษ์
2. นายวันชัย  พลปาน
3. นายสุรศักดิ์  โพธิ์งาม
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  หันขุดทด
2. เด็กหญิงกาญจนา  เเน่นตัน
3. เด็กหญิงการะเกด  จะโนรัตน์
4. เด็กหญิงขวัญชนก  แก้วยอด
5. เด็กหญิงจิดาภา  เเพงคำแหง
6. เด็กหญิงฉัตรวดี  เทียมขุนทด
7. เด็กหญิงชฎาพร  โคกสำโรง
8. เด็กหญิงชนันธิดา  โยธี
9. เด็กหญิงชนิสรา  กลีบเทศ
10. เด็กหญิงณลิรัตน์  ศรีบุญมา
11. เด็กหญิงณัฐชา  เเขมภูเขียว
12. เด็กหญิงณัฐนิชา  เขียววิลัย
13. เด็กหญิงธนัญญา  จูหมื่นไวย์
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุ้มทอง
15. เด็กหญิงนรินทร  บึงราษฏร์
16. เด็กหญิงนันทวดี  มาดี
17. เด็กหญิงนันทิกานณ์  ไหมทอง
18. เด็กหญิงนิศา  ม่วงมี
19. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ศรีพุฒ
20. เด็กหญิงพรรวิสา  หมั่นพิมาย
21. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทรงชุ่ม
22. เด็กหญิงภัทราพร  อิ่มศิล
23. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขดา
24. เด็กหญิงยอดชีวัน  ชมเชี่ยวชาญ
25. เด็กหญิงยุวชิดา  ภูพวก
26. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  เทียนชัย
27. เด็กหญิงวริศรา  ตั้งตรงไพโรจน์
28. เด็กหญิงวาเนสซา  เเกรมมาสกิ
29. เด็กหญิงศิริมา  ร่มจันทร์
30. เด็กหญิงศิริลักษณ์  หมายเทียมกลาง
31. เด็กหญิงสริดา  ดีไร่
32. เด็กหญิงสุพัตรา  หล่วงทองหลาง
33. เด็กหญิงสุภารัตน์  อ้นชาวนา
34. เด็กหญิงอภัชา  บำรุงนอก
35. เด็กหญิงอรุนรัตน์  นพสันเทียะ
36. เด็กหญิงอวริน  ผลช่วย
37. เด็กหญิงอารีญา  เวียงชนก
38. เด็กหญิงเบญญาภา  ชมภูพาน
 
1. นายโชคชัย   พลชำนิ
2. นายสุรศักดิ์   บุญมากุล
3. นางสาวนัฏฐณิกานต์  ทองโคตร
 
274 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ทาศรี
2. เด็กชายชินวัฒน์  บุณทัศน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นามวงศ์ษา
4. เด็กชายธนกร  ผดุงขวัญ
5. นางสาวพรทิพา  คุณกลาง
6. เด็กหญิงศศิวรรณ  ผ่ายผา
7. นางสาวสุพัตรา  กาวกลางดร
8. เด็กหญิงสุมินตรา  ปอสูงเนิน
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
275 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  ขวัญรักษา
2. เด็กหญิงกัลยา  สุทธิมา
3. เด็กชายคาชา  อาจกล้า
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  ชมนาวัง
5. เด็กชายณัชพล  จงธรรม
6. เด็กหญิงดารณี  บำรุงเชื้อ
7. เด็กหญิงปพัชญา  สาชะรุง
8. เด็กชายภัทรพงษ์  บุญตอบ
9. เด็กหญิงศลิชา  ชมนาวัง
10. เด็กชายเอเทน  เจนชัยภูมิ
 
1. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
2. นายวิโรจน์  ภูสีลิต
 
276 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  เอกตาแสง
2. นายธีรวัฒน์  ประตาทะกัง
3. นางสาวมาริสา  สมคำพี
4. นางสาวศุภานันท์  ฐานวิเศษ
5. นางสาวสุกัญญา  กล้าเมืองกลาง
6. นางสาวสุพรรณา  ยิ้มเสงี่ยม
7. นายอนุชัย  จุ่นทองหลาง
8. นายอรุณลักษณ์  สาดมุณี
9. นางสาวเปรมฤดี  เพ็ชรนอก
10. นายไตรภพ  จันรอด
 
1. นางสาวลำดวน  ลันดา
2. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
 
277 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกวินทรา   พลขันธ์
2. นายจักรกฤต  เสนนอก
3. นางสาวจันทรา  อินทร์ต้นวงค์
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  อัคราช
5. นายมงคล  มุลเหลา
6. นายมนัส  ป้องพรหมมา
7. นายสรวิชญ์  หางสลัด
8. นางสาวสุภาพร  วิจารย์
 
1. นางรังษิยา  สากุล
2. นางสาวสหัทยา  สุปินะ
3. นางพรรทิวา  เรืองศรี
 
278 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
2. นายชัยรัตน์  โชคคุณ
3. นายณัฐธราดล  ใจสว่าง
4. นางสาวณัฐริกา  แสนนอก
5. นายธนวัฒน์  อินลม
6. นางสาวนภัสสร  สิงห์ชา
7. นายประพัฒน์พงษ์  เนาว์โนนทอง
8. นางสาวภัชฑราวดี  ไทยแท้
9. นายภัทรศีกดิ์  พยัคฆพล
10. นางสาวมินตรา  ดีดขามป้อม
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
279 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ผลมาตร
2. เด็กหญิงชลิตา  มวลชัยภูมิ
3. เด็กหญิงดวงรวี  เกตุสุภะ
4. เด็กหญิงธันยาพร  พื้นหัวสระ
5. เด็กหญิงพรเลขา  ทะไกรราช
6. เด็กหญิงมาดตรา  ฦๅชา
7. เด็กหญิงอภัณตรี  ผลช่วย
8. เด็กหญิงอรยา  เจือขุดขมิ้น
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปัญญาศิลป์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โมรานอก
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นางสาวลำดวน  ลันดา
 
280 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวกรุณาพร  เครือวรรณ
2. นางสาวพันธิวา  คำเมืองน้อย
3. นางสาวยุพา  หมอกไชย
4. นางสาวยุวดี  พะละเอ็น
5. นางสาววัชชราภรณ์  น้อยนวลคำ
6. นางสาวศศิธร  เชื้อชัย
7. นางสาวอภิชญา  ฝาชัยภูมิ
8. นางสาวอารียา  ขันแข็ง
 
1. นางสาวปภาวรินทร์  อาจชมภู
2. นางสาวลำดวน  ลันดา
 
281 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ผดุงโชค
2. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีจำปา
3. เด็กหญิงทิติยา  คุ้มไข่น้ำ
4. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงนันทริดา  มณีล้ำ
6. เด็กหญิงพรรณธิภา  อรัญชัย
7. เด็กหญิงภนิสรา  สำเภาทอง
8. เด็กหญิงลลิตา  อรสุม
9. เด็กหญิงวิมลศิริ  โงมสันเทียะ
10. เด็กหญิงศันสนีย์  ขวัญถาวร
11. เด็กหญิงสวลักษณ์  หาโชค
12. เด็กหญิงสิริฉาย  ดงทอง
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
2. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
3. นายเกรียงไกร  จำนงชอบ
4. นางสาวพิมพ์ผกา  แก่กลาง
 
282 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เติมวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาเฟื่อง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สบู่ทอง
4. เด็กหญิงบุษบา  ศรีณรงค์
5. เด็กหญิงลลิดา  บัวทุม
6. เด็กหญิงอรกัญญา  อรรถบุตร
7. เด็กหญิงอาภัสรา  มาตรา
8. เด็กหญิงเกศริน  จำรัสบุญ
 
1. นางชนาภา  ขวัญตา
2. นางสาวชนิดาภา  บ่อดินดำ
3. นายจักราวุธ  ไหลหาโคตร
4. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
283 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นางสาวกิ่งแก้ว  แก้วตระกูล
2. นางสาวชลิตา  คุณาพรม
3. นางสาวพจนีย์  น้อยเดชา
4. นางสาวพรพรรณ  พิมพ์มณี
5. นางสาวมาลิษา  ญาญสิทธิ์
6. นางสาวศรัญญา  ทิ้งโคตร
7. นางสาวสุจิตรา  จันทร์ปัญญา
8. เด็กชายอักษรา  สุทธาศิริ
 
1. นางสาวอาทิตยา  พิมพา
2. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
3. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
284 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวกัลญา  ยอดทองหลาง
2. นางสาวจารวรรณ  คำปริก
3. นางสาวชรินทร์รัตน์  ขุนตะคุ
4. นางสาวปภัสสร  มิกขุนทด
5. นางสาวพิมลพรรณ  คำแก้ว
6. นางสาววาสนา  อาจสามล
7. นางสาวศิรินภา  ลอยกระโทก
8. นางสาวศิริวรรณ  ชื่นชม
 
1. นางรังษิยา  สากุล
2. นางสาวสหัทยา  สุปินะ
3. นางสุนันทา  จอกสูงเนิน
4. นางทัศนีย์  ร่างเจริญ
 
285 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นางสาวกมลภัทร  สีทน
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  แนวงาม
3. นางสาวญาดา  เนื่องชุมพล
4. นางสาวญาดา  เนื่องชุมพล
5. นางสาวบุษยา  รุนดี
6. นางสาวพีรยา  คำชัย
7. นางสาววัชราภรณ์  วงษ์สิน
8. นางสาวศิริรัตน์  ครองตาเนิน
9. นางสาวสุพรรษา  หาญสติ
10. นางสาวสุระ  จันทร์ทัสโต
11. นางสาวแพรวนภา  ชาตินาฝาย
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
286 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทานประสิทธ์
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  วงษ์ชาลี
3. เด็กหญิงจิตติมา  ทานอุทิศ
4. เด็กหญิงฐิติพร  ผิวผ่อง
5. เด็กหญิงดรุณี  เอี้ยงสูงเนิน
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหมือนสิงห์
7. เด็กหญิงบุสิตา  จันทะหาร
8. เด็กหญิงพรรณิษา  ธรรมเขต
9. เด็กหญิงลักขณา  แจ่มเพ็ง
10. เด็กหญิงวรรณวิสา  ธรรมเขต
11. เด็กหญิงวารุณี  พริกขุนทด
12. เด็กหญิงสุนิสา  เปรี้ยงกระโทก
13. เด็กหญิงอภิภาวดี  หาญณรงค์
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  หมายต่อกลาง
15. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตจำนงค์
 
1. นางสาวปุณญาดา  ไทยน้อย
2. นางณัฐนี  ศรีสุข
 
287 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  เติมวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาเฟื่อง
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  สบู่ทอง
4. เด็กหญิงบุษบา  ศรีณรงค์
5. เด็กหญิงลลิดา  บัวทุม
6. เด็กหญิงอรกัญญา  อรรคบุตร
7. เด็กหญิงอาภัสรา  มาตรา
8. เด็กหญิงเกศริน  จำรัสบุญ
 
1. นางสาวชนิดาภา  บ่อดินดำ
2. นางชนาภา  ขวัญตา
 
288 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตราภรณ์  ตะโย
2. เด็กหญิงทานตะวัน  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงนารินทร์  หมื่นบุญมี
4. เด็กหญิงนุชนาถ  แจสันเทียะ
5. เด็กหญิงมันฑณา  มนต์ไธสง
6. เด็กหญิงวรรณิษา  ประยูรหาญ
7. เด็กหญิงวันวิสา  ดาวละลม
8. เด็กหญิงวาสนา  แอบทองหลาง
9. เด็กหญิงวิรัญดา  สมบัติ
10. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ถนอมสัตย์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  แช่มช้อย
12. เด็กหญิงสุภาพร  เพ็งพล
 
1. นางสาวสุภาพร  กอโพธิ์ศรี
2. นายศรไกร  หินนอก
3. นายวันเฉลิม  หารสูงเนิน
4. นางอุดมลักษณ์  เขิมขันธ์
5. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์สุรศิลป์
 
289 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  นาคเหนือ
2. นางสาวกุลณัฐ  ถาดวิจิตร
3. นายจักรกฤษณ์  จงเทพ
4. นางสาวจิราพร  พาราศรี
5. นายธนาวุฒิ  ตั้งใจ
6. นางสาวปภาวดี  รบไพรี
7. นายพงทัด  คล้ายสงคราม
8. นางสาวมนทการ  แซ่คั่ง
9. นางสาวมาลี  แก้วสันเทียะ
10. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขดี
11. นายราเมทธ์  ยางสันเทียะ
12. นางสาววารินทร์  คำยา
13. นางสาวสรนันท์  พลศรี
14. นางสาวสุภลักษณ์  วิสัยดี
15. นางสาวสุภาพร  ชัยงาม
16. นายอนุชา  มณีทิพย์
 
1. นางอุมารินทร์  จำนงชอบ
2. นางสาวจิดารัตน์  พิมพ์ใส
3. นางสาวยุพาพร  ศรีโยธา
4. นางสาวพิมพ์ผกา  แก่กลาง
5. นางนราจิต  มาตรไตร
 
290 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวคมคาย  คณาศักดิ์
2. นางสาวชนิสรา  ปราบพาลา
3. นางสาวธัญลักษณ์  บรรลุดี
4. นางสาวนนทยา  พรมราช
5. นางสาวปติภรณ์  มูลถวิลย์
6. นางสาวปาริฉัตร  รอนยุทธ
7. นางสาวพิมสุดา  เหล่ากวางโจน
8. นางสาววิภาดา  ธรรมปัต
9. นางสาวศุภมาส  เนือยทอง
10. นางสาวเกศศิริ  พิทักษ์
11. นางสาวเสาวลักษณ์  งามจำรัส
 
1. นายวิโรจน์  ภูสีลิต
2. นางสุมิตรา  ภิรมย์กิจ
 
291 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดำดี
2. นายนิธิ  แดงสูงเนิน
3. เด็กหญิงปรินดา  ฮีท
4. นายอิสรา  ฤทธิ์กำลัง
5. เด็กชายโยธิน  อินชัยภูมิ
 
1. นายศรไกร  หินนอก
2. นางอุดมลักษณ์  เขิมขันธ์
 
292 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายชานนท์  เรียงไข
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญต่อ
3. เด็กหญิงนวนันท์  จุลนันท์
4. เด็กชายวัชรพล  มีชีย
5. เด็กหญิงศิริพร  ถนอมเชื้อ
 
1. นางนัฐทิญา  สุขจันทร์
2. นายวิทวัส  นาบำรุง
 
293 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 1. เด็กชายนราวิชญ์   การะฐา
2. นางสาวปิยะวดี  เกิดเงิน
 
1. นางวราภรณ์  ปากเมย
2. นางนิยดา  ภูคงคา
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  สุดชา
 
1. นางปวีณา  จันทร์คำวงษ์
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงธนัญญา    รัตพันธ์
 
1. MissํYue  Jian
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประหยัดทรัพย์
 
1. นางสาวปิยะนุช  ใจขัตติ
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  เพชรประไพ
 
1. นางสาวปาจรีย์  วงษ์ไกร
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวนริศรา  ขวาซุย
 
1. นางสาวอุมาพร  ภูมิเขต
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวสุมาวรี  ประทุมแสง
 
1. นางสาวมนัญญา  หาญอาสา
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. นางสาววราภรณ์  ศิลา
 
1. นางกาญจนา  ยศรุ่งเรือง
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  จันทรัง
 
1. นางสาวสุภาพร  สืบเทพ
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวยอแสง  ลาภถึง
 
1. นางสาวสารชา  พิมพาคุณ
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวเบญจรัตน์  เอกธรรมสุทธิ์
 
1. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธีรนุช  นารินทร์
 
1. นางธัญธร  ชัยเนตร
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกมลทิพย์  รักมณี
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
306 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เทพจัตุรัส
 
1. นางปวีณา  จันทร์คำวงษ์
 
307 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลพัชร  หาดขุนทด
 
1. นางสาวอุมาพร  ภูมิเขต
 
308 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงอาริยาพร  พงษ์ศรี
 
1. นางสาวณัฐวรา  เกื้อหนุน
 
309 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นางสาวภาพิมล  โทนโต๊ะ
 
1. นางสาวกัลญา  แสนตา
 
310 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวสิริมาศ  กาญจโนภาส
 
1. นางสาวณัฐวรา  เกื้อหนุน
 
311 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรกมล  ก้อนแก้ว
 
1. นางสาวสุภาพร  สืบเทพ
 
312 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นายภานุวัฒน์  เฉลิมหมู่
 
1. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
313 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาววิภาวี  ธงภักดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  กิ่งช้าง
 
314 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวเพ็ญนภา  สมศรีษะ
 
1. นางรวยริน  เจริญสลุง
 
315 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวนรินทร  อิ่มอารมณ์
2. นายปราโมทย์  กุดนอก
3. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  สกุลทอง
4. นางสาวศุภรัตน์  ทองเฟื้อง
5. นายอุดมศักดิ์  บุบผา
 
1. นางสาวอัสมา  เพ็ชรประกอบ
 
316 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยา 1. นางสาวธาริณี  ยศรุ่งเรือง
2. นายปฏิพล  เนียมชัยภูมิ
3. นางสาวปิยรัตน์  จันทร์ศรี
4. นางสาวศิริขวัญ  พินโยวงศ์
5. นายสรศักดิ์  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางพรทิพย์  สิทธิวงษา
2. นายอุดร  สิทธิวงษา
 
317 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปิยดา  มาเทียน
2. นางสาวพัชรมณี  มาสันเทียะ
3. นางสาวสุจิตรา  เสนามาตย์
4. นางสาวสุมัทนา  เขียวชอุ่ม
5. นางสาวอภิชา  โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
2. นางสาววรัญญา  ประสานสาย
 
318 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวกฤตพร  เพ็งพิศ
2. นางสาวปวีณ์ธิดา  นาคคำ
 
1. นางสาวอุมาพร  ภูมิเขต
 
319 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวชนิตา  สมพร
2. นางสาวศศิกานต์  วิบูลอรรถ
 
1. นางสาวอนุธิดา  พัฒน์มะณี
 
320 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปฐมาวดี  ศรีสกุล
2. นางสาวรุจิรดา  นาคทอง
 
1. MissMIN JUNG  OH
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายณรงค์   ประสมหงษ์
2. นายธีรภัทร   สิงห์สถิต
3. นายธีรภัทร   คงเมือง
4. นายนาธาณ   อุปถัมป์
5. นายศิวนาถ   ศรีสว่าง
6. นายอภิรัตน์   ประจำเมือง
7. นายอภิวัฒน์   ประจันนวล
8. นายอภิวัฒน์   กัณชัยภูมิ
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
2. นายอดิศร  คำจันทน์
3. นางธนัชพร  กิิติคุณ
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  บมขุนทด
2. เด็กชายภานุพงษ์  อินทรจร
3. นางสาววรรณภา  ระโส
4. นายวสันต์  ชัยมีแรง
5. นายศรุต  กลั้นกลาง
6. นายสหรัฐ  อุ่นสวัสดิ์
7. นายสืบสกุล  โคบาล
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สังวรณ์
 
1. นายเกษม  กิติพันธยาพร
2. นายธีรวุฒิ  เพิ่มพูน
3. นายโสรพล  ทั่งพรม
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  ขึ้นนกขุ้ม
2. เด็กชายปราบพล  โหลภักดี
3. เด็กชายปวิตร  ร้อยพรมมา
4. เด็กชายภูริช  หัสกูล
5. เด็กชายวัชระ  บุญมาจันทร์
6. เด็กชายวีรวัฒน์  สรฤทธิ
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  พลทอง
8. เด็กชายอภินันท์  เวียงสมุทร
 
1. นายวุฒิชัย  รักหินลาด
2. นางมยุรา  อุชาดี
3. นายชัยวัฒน์  อุชาดี
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายตราภูมิ  อินทะจร
2. นายธนกฤต   แผ่นจินดา
3. นายนิมิตร   โชคบัณฑิต
4. นางสาวปภิญญา   ภิญโญพันธ์
5. นางสาววิภวานี   วนาไส
6. นางสาวอารยา  เทียมสม
 
1. นายธีธัช  กิติคุณ
2. นายอดิศร  คำจันทน์
3. นางธนัชพร  กิติคุณ
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 1. นายธวัชชัย  เสาสูงเนิน
2. นายผดุงเดช  บุรารมย์
3. นายวัชรพล  วงษ์ซา
4. นายศราวุฒิ  ถวนนอก
5. นายสถิตย์  ธงสันเทียะ
6. นายสมยศ  แสนเลิศ
 
1. นางสาววันวิษา  คำจันดา
2. นายสดุดี  จีระออน
3. นายธีรวุฒิ  เพิ่มพูน
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 1. นายจีรวัฒน์  รักษาภักดี
2. นายชานนท์  โสดสุภาพ
3. นายปัญญา  หนูมี
4. นายราเชน  แจ่มคง
5. นายสิทธิชัย  สนั่นนารี
6. นายอธิวัฒน์  ภูพวก
 
1. นางวาสนา  นาเสถียร
2. นายสันติ  สิงหาพรม
3. นายอรัญ  ศรีจุมพล
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายญัฐพงศ์  ชำนิงาน
2. นางสาวทอฝัน  ประคองกลาง
3. นางสาวธนิษฐ์นันท์  จวงจันทึก
4. นายนันทวัฒน์๋  เปรมผล
5. นางสาวนิศามนณี  เรืองเพชร
6. นางสาวนิโลบล  พงษ์เสน
7. นางสาวศิริวรรณ  ศรีอ้วน
8. นายอภิวัฒน์  ประเชิญสุข
9. นางสาวอักษรสวรรค์  ผามณี
10. นายไกรวิชญ์  มิตรละม่อม
 
1. นายสิงหะ  ปิ่นวิเศษ
2. นางสาวิตรี  ปลายชัยภูมิ
3. นางสาวปาริชาต  ทุมสิทธิ์
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นายจักรพรรดิ  ท่างาม
2. นางสาวชนาพร  สิทธิถาวร
3. นางสาวฐิติญา  แก้วคูณนอก
4. นางสาวธัญญลักษณ์  ฤทธิ์นอก
5. นายปกรณ์  ศรีระทัต
6. นางสาวภคพร  ภิรมย์ชม
7. นายยุทศิลป์  ผินจัตุรัส
8. นางสาวรัตนา  สีทาหล่อน
9. นายศตวรรษ  สอนสะอาด
10. นายศิวกร  บุญปลื้ม
 
1. นางอัมพร  ใจจันทึก
2. นายสมส่วน  ใจจันทึก
3. นางมะลิ  เคนชมภู
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายกานต์  โพธิ์ชัยภูมิ
2. นายกิจไพศาล  สุขสาเกษ
3. นางสาวจารุวรรณ  ทันใจ
4. นางสาวปรียาภรณ์  มงคลนำ
5. นายรัฐพล  จำพงษ์
6. นายวันชนะ  ฝาชัยภูมิ
7. นางสาวสิรินยา  ด่านอุด
8. นายสุทัศน์  ลาดคำ
9. นางสาวอรอุมา  คลังระหัด
10. นายอัษฎาวุฒิ  แสงกุดเลาะ
 
1. นายเอกลักษณ์  นักทำนา
2. นายปรีชา  ดงวัง
3. นางสาวสุภาพร  แสนแก้ว
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หาญชนะ
2. เด็กหญิงชลธิชา  คล่องแคล่ว
3. เด็กหญิงปวีณนุช  ม่วงเพชร
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เกษทองมา
5. เด็กหญิงศศินา  กุลาอิ่ม
 
1. นางสาวกษมา  เกตุวิเศษกุล
2. นางสินีนาฏ  เติมวุฒ
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นางสาวประภัสสร  พุทธิษา
2. นายปิติภัทร  บุญค้ำ
3. นางสาวพนิดา  ปั้นอยู่
4. นายพลังพล  ในวัง
5. นายพัฒนพงษ์  โชติกิ่ง
 
1. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
2. นางสาวอำนวย  ดีชัยรัมย์
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มาเที่ยง
2. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  บุญจันทร์
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อุปโก
 
1. นายฉกาจ  ภูถมทอง
2. นางสาวธนวรรณ  กินขุนทด
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สระแก้ว
2. เด็กหญิงณฐอร  ปานทอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนเลิศ
 
1. นางจิราวรรณ  จ้อยภูเขียว
2. นางยุวเรศ  ราชานนท์
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนภัสรา  คำแดง
2. เด็กหญิงบุษกร  จรูญศรี
3. เด็กหญิงอนุชษรา  นาโควงศ์
 
1. นางปราณี  โฉมมงคล
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกมลรัตน์  เบียดขุนทด
2. นางสาวศิริพร  เบ้าสอน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  มานิมนต์
 
1. นางณัฐศิรี  เชิดชูณรงค์
2. นางสาวณัฐชญามาศ  คำพิทักษ์
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวขนิษฐา  รุ่งสวัสดิ์
2. นางสาวสุนทรี  สึบสำราญ
3. นางสาวอาทิตยา  สุรภักดิ์
 
1. นางสาววิชุลดา  พรมเดื่อ
2. นางธนัฏฐา  สวงกระโทก
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวปานตะวัน  จันทะดวง
2. นางสาวภัทราภรณ์  พิมพา
3. นายรชานนท์  จรูญศรี
 
1. นางปราณี  โฉมมงคล
2. นางสุจิลา  เจริญขวัญ
 
338 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าประทาน  พรแสน
2. เด็กหญิงสุภาวี  แก้วแก่น
3. เด็กหญิงอรทัย  ทองภูธรณ์
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  สำราญทิพย์
2. นายธีธัช  กิติคุณ
 
339 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจริญญา  ชาวจันทึก
2. เด็กหญิงธนาพร  ดวงจิตร์
3. เด็กหญิงศิริฉัตร  ชำนาญกุล
 
1. นางสาวนงค์นุช  สิงห์จันทร์
2. นางสาวทัศนีย์วรรณ  สิริรัตน์
 
340 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงช่อลดา  มาประโพธิ์
2. เด็กหญิงพลอยใจ  แสงคำ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พระนคร
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นายแสงทอง  อุ่นแก้ว
 
341 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. นางสาวฐิตินันท์  ประเสริฐจันทึก
2. นางสาวหทัยกาญจน์  สวัสดิ์นที
3. นางสาวอรณิชา  นิลวงษ์
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
 
342 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายภานุเดช  ชำนาญ
2. นางสาวอาทิตยา  ทบแก้ว
3. นางสาวเมทินี  ปฐพี
 
1. นางวิราวัฒน์  ประชามอญ
2. นางวาทินี  เรียกจำรัส
 
343 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  แซ่ลี้
2. นางสาวจิณณพัต  ระยับศรี
3. นายศฤงคาร  มิรินทร์
 
1. นายศรเพชร  งานยางหวาย
2. นางสาวสุภาลักษณ์  หอมวงษ์
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยา  นิลาวัลย์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  สุภาวิชัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
2. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  โควินทะสุตร
2. เด็กหญิงอรกัญญา  จุลนันท์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ทัพเจริญ
2. นางสาวดวงแก้ว  ประสานศักดิ์
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงธนวันต์  แจวจันทึก
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  จิระจิตต์มีชัย
 
1. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
2. นายมนตรี  กุลหนองแดง
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายปริญญ์  สุพันดี
2. เด็กชายปัณณวิทย์  ขุนแก้ว
 
1. นางสาวพิชชาภรณ์  บึงอ้อ
2. นางสาวศันสนีย์  มีหมู่
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะชัย   ระวิวรรณ
2. เด็กชายก้องเกียรติ    ต่อชีวัน
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นางสาวโชคดี  โนนหิน
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายบุณพจน์  อรุณชัยภิรมย์
2. เด็กหญิงอทิตา  กระพันธ์เขียว
 
1. นายพิเชษฐ  คงสตรี
2. นางจารุณี  คงสตรี
 
350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บัวพงษ์
2. นายศักดิ์นรินทร์  พรประกาสิทธิ์
 
1. นางศิริรัตน์   พิมณาคุณ
2. นางสาวโชคดี  โนนหิน
 
351 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยา  จันทศิลา
2. นางสาวรังสิมา  มะลิทอง
 
1. นายพิเชษฐ  คงสตรี
2. นางจารุณี  คงสตรี
 
352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายวราวุธ  ชั้นชัยภูมิ
2. นางสาวสุชานุช  เมตตาชาติ
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ศุภมาตย์
2. นางสาวฐิติณัฐ  ปรุงชัยภูมิ
 
353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐศาสตร์   บุรัมย์สูงเนิน
2. เด็กชายวรพล   ตราทิพย์
 
1. นายประเสริฐ   ครุฑใจกล้า
2. นางศิริรัตน์  พิมณาคุณ
 
354 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายวีรภัทร  แซ่ไหล
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  สนณรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  กิ่งรังกลาง
2. นางสาวจีรนุช  พิมพ์ทวด
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายชุมพร  จินดาดวง
2. เด็กชายณัฐพล  ภูมิสถาน
 
1. นายธีรยุทธ  ศรีตระกูล
2. นายวรวุฒิ  ฝ่ายสัจจา
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นายธีระพล  เสาทอง
2. นางสาวอารียา  อิ่มกลาง
 
1. นางกมลนัทธ์  บางชัยศิริวัฒน์
2. นายธนกฤต  บางชัยศิริวัฒน์
 
357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายณัฐพันธุ์  ศิริไพบูลย์
2. นายเชาวเลิศ  จันทีนอก
 
1. นายประเสริฐ  ครุฑใจกล้า
2. นายรัชภูมิ  ถนอมผล
 
358 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายกฤษณะ  ฐานวิเศษ
2. นางสาววรรณภา  บุญโยธา
 
1. นายธีรพล  ปาวะรีย์
2. นายวงกฎ  เหง่าชัย
 
359 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยศิลป์
2. เด็กหญิงจิรภัทร์  แบนกระโทก
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
360 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงชลันดา  โชคบัณทิต
2. เด็กหญิงพรศิริ  พงษ์สระพัง
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์   กาญจนสุวรรณ
2. นางสุธิกา  ฝาชัยภูมิ
 
361 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กหญิงจตุพร  ยอดปทุม
2. เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมกสิกร
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
 
362 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  ศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงสุกัญญา   เขียวปาน
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นายณรงค์ศักดิ์  นานอก
 
363 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีคำภา
2. เด็กหญิงญาธิฌา  เพชรนอก
 
1. นางสาวจิตรานันท์  เกิ้นโนนกอก
2. นายพิชัย  วิเวกรัมย์
 
364 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ภูสิตลิต
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บดสูงเนิน
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นายโยธิน  งามสกุล
 
365 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พิลาลี
2. เด็กหญิงนาตยา  รักษาสัตย์
 
1. นางสาวกฤติมา  โชคโชติวัต
2. นางสาวรัตนากร  ลิ้มอำนวยลาภ
 
366 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เขียวปาน
2. เด็กหญิงสุนิษา  เพ็งรอด
 
1. นางสาวพรพรรณ  กาฬปักษิณ
2. นางสาวสายฝน  หาญจันทร์
 
367 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  รักชาติ
2. เด็กชายชลสิทธิ์  ทาภักดี
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นางสาวอุษา  ชัยอาสา
 
368 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายพสุธร  แสงคำ
2. นายภูมินทร์  ฤทธิ์สมบูรณ์
 
1. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
2. นางสาวอุษา  ชัยอาสา
 
369 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวฐิติพร   สวงโท
2. นางสาววรรณิศา  สีมาวงษ์
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
370 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณัฐวุฒิ   จันทกูล
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ชัชวาลธาตรี
 
1. นางสาวปัทมา  โขหานาม
2. นางสาวอัญญารัตน์  ร่วมกระโทก
 
371 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธีรภัทร  พลดงนอก
2. นายปรัชญา  กาจหาญ
 
1. นายโยธิน  งามสกุล
2. นายอดุลย์  ภูสิตลิต
 
372 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวสุดารัตน์   ศรีโนนทอง
2. นายเอกภพ   บรรเทากุล
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นายณรงค์ศักดิ์  นานอก
 
373 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายณัฏฐปกรณ์  เสนานิคม
2. นางสาวพรสวรรค์  ไขขุนทด
 
1. นายวงกฎ  เหง่าชัย
2. นายวัชรากรณ์   เบ้าจันทึก
 
374 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นางสาวอริสา  รังกลาง
2. นายเกียรติศักดิ์  ชินแสง
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
375 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกานต์  แก้วหานาม
2. นายชินกฤต  โมสิกะ
 
1. นางพวงพรรณ  สุพิพัฒนโมลี
2. นายสิทธิ์ประสงค์  เรียบเจริญ
 
376 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายอริสมันต์  เคนเหลื่อม
2. นางสาวเอมวิกา  มีดี
 
1. นายทินกรณ์  วิปัสสา
2. นายราชศักดิ์  จัตุรัสตระกูล
 
377 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงทิวาพร  นานอก
2. เด็กหญิงนิศาชล  ฉลองภูมิ
3. เด็กหญิงศุทธินี  ยืนต้น
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นางวรรณธิดา  กำเนิดบุญ
 
378 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  หงษ์รัตน์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บัวนาค
3. เด็กหญิงสุภาพร  แสงชัยภูมิ
 
1. นายดนุพล  ดวงวิญญาน
2. นางศศิธร  พรหมณี
 
379 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กชายธัชพงศ์  คำขาว
2. เด็กชายศิรวิทย์  หมั่นกิจ
3. เด็กชายอานนท์  เดชพลกรัง
 
1. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
 
380 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวชลนิกานต์  ทองแม้น
2. นายภานุพงษ์  ยะประพันธ์
3. นายอดุลย์เดชา  ปุดังชาติ
 
1. นายกมนทรรศน์  ภิรมย์ชม
 
381 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณิชาบูล  เชิมชัยภูมิ
2. นางสาวนภสร  อนิลบล
3. นายนราธร  พงษ์พันนา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  กุศลคุ้ม
2. นางกันยนา  ภักดีนอก
 
382 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวนัฐกนก  แจ่มใสดี
2. นางสาวสุทิชา  ประชามอญ
3. นางสาวอติพร  อนันเต่า
 
1. นายปรัชญา  ยาตาแสง
2. นางสุธิกา  ฝาชัยภูมิ
 
383 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวเกวลิน  นิยมธรรม
2. นายเหมราช  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายจิระพันธ์  นาเจริญ
2. นายสุริยา  วิเศษแสง
 
384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. นางสาวอรทัย  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวอาภรณ์   โคตรชาดา
 
1. นายประสิทธิ์  สุจำนงค์
2. นางสิริพร  เป็นไทย
 
385 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกชกร  ทองแผ่น
2. นายอัยกานต์  สูงสันเขต
 
1. นายเฉลิมยศ  สูงชัยภูมิ
2. นายคฑาวุธ  พึ่งภูมิ
 
386 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  แดนทอง
2. เด็กชายพิทักษ์พงษ์  ประยูรชาญ
3. เด็กชายรัชชานนท์  ประเสริฐสาร
 
1. นายปรมัตถ์  สวงโท
2. นางสาวชลนิกานต์  เดชไธสง
 
387 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายพีรพล  แฝงธานี
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  ทองขัติ
3. เด็กชายอดิศักดิ์  สุโทสา
 
1. นายสิทธิ์ประสงค์   เรียบเจริญ
2. นายธวัชชัย  ถาวรกาย
 
388 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. นายธนากฤต  ชนะพาล
2. นายพีรัช  กองศรี
3. นายภูมินทร์  คำภาแสง
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นายสมหวัง  ชัยเลิศณรงค์กุล
 
389 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กชายพรรษา  โชคสวัสดิ์
2. เด็กชายวิชชากร  ศรีมาตย์
3. เด็กชายศราวุธ  ภูมิคอนสาร
 
1. นายปรมัตถ์  สวงโท
2. นางสาวชลนิกานต์  เดชไธสง
 
390 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงทับทิม  มะนาวนอก
2. เด็กชายปรีชา  เฉื่อยขุนทด
3. เด็กหญิงศศิกานต์  หนันละหาน
 
1. นางสาวทศพร  สีเขียว
2. นางเรียม  เจริญพล
 
391 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายชาคริต  เข้าขาย
2. นายธีรศักดิ์  สุขสวัสดิ์
3. นายพงศธร  อุดมทวี
 
1. นายปรมัตถ์  สวงโท
2. นางสาวชลนิกานต์  เดชไธสง
 
392 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายจิระศักดิ์  มิสา
2. นายนันทณัฏฐ์  ชำรัมย์
3. นายพงษ์ศักดิ์  ลวกไธสง
 
1. นายสนธยา  เหิมหาญ
2. นายพลอยรสา  แสงลุน
 
393 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  กองศรี
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญพาโชค
3. เด็กหญิงภัทรศรีธิดา  ปัทมาพงษ์
 
1. นายอธิคม  ศรีใส
2. นางสาวอุษา  ชัยอาสา
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายธีรพล  ชาติชัย
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  คงคลัง
3. เด็กชายอนุชิต  ยอดนิโรจน์
 
1. นายโชติช่วง   ต่อชีพ
2. นายนิพนธ์  ญาติสมบูรณ์
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงวชิราพร  ประชากรไทย
2. เด็กหญิงสิริยากร  มาไลทอง
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  นามจันทร์โท
 
1. นางปัจวรรณ  ชุ่มเมืองปัก
2. นางละลิตา  กิจสอ
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. นายกฤษดา   ขมสันเทียะ
2. นางสาววาสนา  นากุล
3. นายอดิสร  สีสอ
 
1. นายสุทัศน์  จำเริญสุข
2. นายกิตติศักดิ์  มีทอง
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายกิตติชัย  ยังสอน
2. นายพิชัย  พิมพ์โสภา
3. นายสมศักดิ์  พอขุนทด
 
1. นายยุทธพงษ์  หาพุทธา
2. นายวัฒนา  ปัจจังคะตา
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสวรรค์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  คำสมาน
2. เด็กหญิงปัทมภรณ์  รองชัยภูมิ
3. เด็กหญิงอริสา  สดชั่วมี
 
1. นางเสริมศรี  บุญเกื้อ
2. นางชนานันท์  ทองแสง
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  ยอพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภาพร  พรมนิมิตร์
3. เด็กหญิงอารยา  ศอกกำปัง
 
1. นางสาวพรนภา  ซอมขุนทด
2. นางสาววิสา  ภูมิโคกรักษ์
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  จำนงค์ศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ถาดวิจิตร
3. เด็กชายวันมงคล  ทองระย้า
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นายธนพงษ์  มิมาลา
2. นายนาคินทร์  ศรีชัยกร
3. นายสุประดิษฐ์  สินขาว
 
1. นายใหม่  พิไลกุล
2. นายสมเกียรติ  วงศ์สุขสิน
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายชัยวัฒน์  ลีลาศ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  เครือผักปัง
3. นายสุรพงศ์  ขวัญมา
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. นางสาวปิยธิดา  หงษ์วิลัย
2. นายภาสกร  สวัสดี
3. นางสาวสุพัตรา   สวัสดี
 
1. นางสาวรัตติกาล   ทวีทรัพย์
2. นางเพ็ญศรี   คงนาวัง
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มิ่งศิริ
2. เด็กหญิงขัวญจิรา  จันโทศรี
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญเกียรติ
4. เด็กชายภานุพล  ภิญโญฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรสุดา  สมิงชัย
6. เด็กหญิงอัญชลี  ปัทนาถา
 
1. นางนภา  นรานอก
2. นายพยุงศักดิ์  นรานอก
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนาภา  เอื้อศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  ภูมิโคกรักษ์
3. เด็กชายปิยังกูร  หมั่นกิจ
4. เด็กหญิงลักขณา  บรรเทากุล
5. เด็กชายศรายุทธ  มาลา
6. เด็กหญิงอรดา  อารีชาติ
 
1. นางราณี  มงคลศิริ
2. นางนงเยาว์  ภูวดลทัศไนย
3. นางอุไรรัตน์  กำเนิดจอก
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ฐานพรม
2. เด็กชายปฐมมินทร์  อาจชัย
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  สังวิจิตร
4. เด็กหญิงมาริสา  แหชัย
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  กองรักษา
6. เด็กหญิงอารียา  โพธิ์ศรี
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นางสมพร  โสวิชัย
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวจิตรตรา  ศรีกุดเวียง
2. นางสาวจิตรตรี  ศรีกุดเวียง
3. นางสาวชลธิชา  ภูมาลัย
4. นางสาวสุพพัตรา  ศรีกุดเวียน
5. นายอัครพงษ์  เอกบัว
6. นางสาวไอรินทร์  มิ่งไธสงค์
 
1. นางอุไรรัตน์  กำเนิดจอก
2. นางนงเยาว์  ภูวดลทัศไนย
3. นายพรมวิทย์  กำเนิดจอก
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 1. นายกฤติชัย  ลาวิชัย
2. นางสาวทิพวรรณ  นวลงาม
3. นางสาวมัทนพร  ใจบิดา
4. นางสาววนิดา  นนยะโส
5. นางสาววิยะดา  ชัยชนะ
6. นางสาวสุพรรษา  สมบูรณ์
 
1. นางอุทัยวรรณ  แกมคำ
2. นางสมพร  โสวิชัย
 
409 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 1. นางสาวกนกกานต์  ชำนาญ
2. นางสาวนุชศรา  สัตย์พันธ์
3. นายวัชระพงษ์  แสนสุข
4. นางสาวสมิตา  หนูศรี
5. นางสาวสิริวรรณ  สัตย์พันธ์
6. นางสาวเรืองลัดดา  ชำนาญ
 
1. นางสาวลัดดาพร  ขุนเทพ
 
410 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงธารารักษ์  หวังรวมกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  นุยแฮบัว
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชันติโก
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศรีแก้ว
2. นางสาววนิดา  จันทรประทักษ์
 
411 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วีรคม
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  สิริโสภณวรกุล
3. เด็กหญิงมัณฑนา  ลีแวง
 
1. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
2. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
 
412 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติมา  ตู้ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวราพร  จินดาพงษ์
3. เด็กหญิงศศินา  บู่ทองจันทร์
 
1. นางจุฑารัตน์  ชยันตรดิลก
2. นายประสิทธิ์  บุญซื่อ
 
413 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวจันทรกานต์  เรืองศรี
2. นายยุทธนา  สุวรรณทา
3. นายอานนท์  รัทนีย์
 
1. ดร.ไพโรจน์   เคนวิเศษ
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
 
414 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวธรรมรัตน์  ศรีสมบัติ
2. นางสาวรุ่งไพลิน  จุลอักษร
3. นางสาวสุพิชญา  ภิรมจิตร
 
1. นางศรียากุล  ขุนสูงเนิน
2. นางสาวปาณิสรา  ภิรมจิตร
 
415 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา   คงเซียงซา
2. นางสาวภาพิมล  ศรีสว่าง
3. นางสาวเกษมณี  จำรัสไว
 
1. นางศิริลักษณ์  บุญประคม
2. นางนิจวรรณ  เกตขุนทด
 
416 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงกิ่งฟ้า  พิษณุ
2. เด็กหญิงชนิสรา  บำรุงศิลป์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองรัศมี
 
1. นางรัชยา  พรสันเทียะ
2. นายณรงค์  พรสันเทียะ
 
417 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทะสี
2. เด็กหญิงวิลาสินี  สำราญ
3. เด็กชายสิริชัย  ภิญโญโชค
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
418 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. เด็กชายนิกร  ชาโท
2. เด็กหญิงพรรณวดี  รองศักดิ์
3. เด็กชายอรุณกร  อิ่มขจร
 
1. นายธีรพงศ์  วาทโยธา
2. นายบัญชา  การนอก
 
419 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 1. นางสาวชนัญญา  โพธิ์นอก
2. นางสาววีนัส  ทนันไชย
3. นางสาวอาทิตยา  ฉายฉิ่ง
 
1. ดร.ไพโรจน์   เคนวิเศษ
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  จอกสูงเนิน
 
420 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวณัฐวดี  ไพศาลวรรณ
2. นางสาวพัชรา  หินสูงเนิน
3. นางสาวศิรินทิพย์  จำปาลาด
 
1. นายอิศรา  พบแก้ว
 
421 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเขียว 1. นายพีรพล  พิมภักดิ์
2. นายวงศกร  จันทร์แก้ว
3. นายสุรศักดิ์  ขวัญมา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
422 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ใหญ่
2. เด็กหญิงธนัชชา  แคนชัยภูมิ
3. เด็กชายพิชิตพงษ์  อาจวงษ์
 
1. นางไสว  หิตาพิสุทธิ์
2. นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว
 
423 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธัญญา  ดัดสันเทียะ
2. เด็กหญิงนุชจรี  ชัยมาตร
3. เด็กหญิงอลิสรา  งามจัตุรัส
 
1. นางกรณ์ธรรม์  จันทร์น้ำใส
2. นางสุเพ็ญพักตร์  กิ่งช้าง
 
424 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจิดาภา  หิรัญเกิด
2. เด็กหญิงดวงกมล  คำด้วง
3. เด็กหญิงสิริยากร  โปสัยะคุปต์
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
425 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวจีรภัทร์  ศรีทุมมา
2. นางสาวนุตประวีณ์  สมใจ
3. นางสาวเววิกา  สากุล
 
1. นางยุวดี  จอกสถิตย์
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
426 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  ศรีสองเมือง
2. นางสาวจุฑาทิพย์  คะสูงเนิน
3. นางสาวชลลดา  แก้วคอนไทย
 
1. นางไสว  หิตาพิสุทธิ์
2. นางนัฐภรณ์  มลัยแก้ว
 
427 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  เหล่าสุพรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  จุลอักษร
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  บุตรศรี
 
1. นางมานิตา  สมรรถชัย
2. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
 
428 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงจรินันท์  แน่งอนงค์
2. เด็กหญิงปัทมา  ศกภูเขียว
3. เด็กหญิงศวิตา  กะจันต๊ะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาวอารียา  ฤากำลัง
 
429 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวกชกร  โปสันเทียะ
2. นางสาวณัฐริกาญจน์  รักตลาด
3. นางสาวปรีชญา  แสงทอง
 
1. นายพรมวิทย์  กำเนิดจอก
2. นางอุไรรัตน์  กำเนิดจอก
 
430 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวปิยะนุช  มูลเปา
2. นางสาววัชชิลาวลี  พลนิกร
3. นางสาวสุชาวดี  วัยกุล
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
431 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นายทองเจริญ  ผายเงิน
2. นางสาวนิชุดา  ฤาชา
3. นางสาวสุมาลี  กระทุ่มทอง
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาวอารียา  ฤากำลัง
 
432 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตรัตน์  หมวดดำ
2. เด็กหญิงนิตยา  หมวดดำ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จันอาจ
 
1. นางสาวพรพรรณ  กาฬปักษิณ
2. นางสาวกรรณิการ์  เติมผล
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชญานิศ  สุวรรณชมภู
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  หาญนอก
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จิตรชัย
 
1. นางสาวมัทนา  พองชัยภูมิ
2. นางมานิตา  สมรรถชัย
 
434 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. เด็กหญิงปริยากร  สวัสดิ์รักษ์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ์  จันทร์บัว
3. เด็กหญิงอรไพลิน  สีเนหะ
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสุรีย์พร  สมวงษ์
 
435 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. นางสาวมัณทนา  ภาคมฤก
2. นางสาวลัดดา  ศรีคูณ
3. นางสาวสุกัญญา  ไชยธงรัตน์
 
1. นางอุไรรัตน์  กำเนิดจอก
2. นางนงเยาว์  ภูวดลทัศไนย
 
436 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวมินตรา  ดำรงเชื้อ
2. นางสาวศรัญฉัตร  ภู่บัว
3. นางสาวศรัญญา  เค้านาวัง
 
1. นางสารภี  สืบนุการวัฒนา
2. นางยุวดี  จอกสถิตย์
 
437 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 1. นางสาวณัฐชา  ขวัญพูล
2. นางสาวดาราพร  พึ่งพลัย
3. นายรัชกาล  คำสว่าง
 
1. นางสาวภัทราวดี  ขุนเดช
2. นางสาวอรพรรณ  วรรณพงษ์
 
438 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองข่า 1. เด็กหญิงดวงแก้ว  โสเก่าข่า
2. เด็กหญิงลลิตา  รองเมือง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  คงโนนกอก
 
1. นางจุฑามาศ  นักทำนา
2. นางสาวพรพิไล  คำยันต์
 
439 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  ปาเบ้า
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ประยูรคำ
3. เด็กหญิงอารียา  พลรักษา
 
1. นายสมัย  ประจวบสุข
2. นางสุภาภรณ์  นิสสัยหาญ
 
440 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ศิริประภา
2. เด็กชายธนะกร  ยาธะนะ
3. เด็กหญิงพลอยชมภู  กล้าพังเทียม
 
1. นางสาวปทุมมา  ล้นเหลือ
2. นางฉัตรสุวรรณ  ตั้งประเสริฐวงศ์
 
441 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 1. นางสาวกฤตพร  สมประเสริฐ
2. นางสาววิชญาพร  ยาธะนะ
3. นางสาวศรีนวล  สุขปาน
 
1. นางสาวปทุมมา  ล้นเหลือ
2. นางยุวดี  จอกสถิตย์
 
442 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. นางสาวกัณฐิตา  พลพิลา
2. นายณัฐพล  กองนอก
3. นางสาวศิริรัตน์  ทาสัย
 
1. นางสาวสมพร  แก่นร้านหญ้า
 
443 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดสมบัติ
 
1. นางสมมุ่ง  นาสมตรึก
 
444 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายธณัฐภูมิ  กรมแสง
 
1. นางดาวรุ่ง  กลางวงค์
 
445 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาววาสนา  ชัยพัฒ
 
446 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีระแพทย์  จิรัมย์
2. เด็กชายธวัช  โหวดตะขบ
3. เด็กหญิงพรนรินทร์  แหล่แก่น
 
1. นางสาวประภัสสร  ศรีโยธา
2. นางศศิพร  ทรัพย์ประเสริฐ
 
447 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิรภา  โอษคลัง
2. เด็กหญิงญาดานันท์  ประจญกล้า
3. เด็กหญิงมาริษา  คล้ายชัยภูมิ
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
2. นางนัฐทิญา  สุขจันทร์
 
448 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา   พาผล
2. เด็กหญิงบังอร  สุวรรณโค
3. เด็กชายอภิวัฒน์  เขตบำรุง
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ   เย็นสุวรรณ
2. นางสาวพัสชราภรณ์  ประดิษฐ์ค่าย
 
449 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. นายชินกร  สุดใจ
2. นายประเสริฐ  ฉากงาม
3. นางสาวศิริลักษณ์  งอกนาวัง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  แสนเภา
2. นางบุบผา  นันโท
 
450 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายธวัชชัย  พันธุ์โนบัว
2. นางสาวศิริวรรณ  นำทรัพย์
3. นางสาวสุรีรัตน์  หาญหิรัญ
 
1. นางพัชรินทร์  ก้อนเงิน
2. นางสาวสุเนตร  แก้งคำ
 
451 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. เด็กหญิงขจีพรรณ  อยู่คล้าย
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
452 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามหมอวิทยา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  แตงวงค์
 
1. นางทับทิม  ญาณะนันท์
 
453 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 1. เด็กชายกังวาล  ผงโนนแดง
 
1. นางเพลินจิต  อิ่มชัย
 
454 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กชายสุดดอยฟ้า  พุ่มบัว
 
1. นางธีรินทร์  พันทึก
 
455 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  เกิดสมบัติ
 
1. นายสมกลิ่น  ชินรัตน์
 
456 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1. เด็กชายอัครเดช  บุญกลาง
 
1. นางสาวปิยะดา  มีสูงเนิน
 
457 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. เด็กหญิงสายสมร  สายหมื่นไวย์
 
1. นางกนกภรณ์  บุญคุ้ม
 
458 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายกิตติกร  ถนอมสัตย์
 
1. นางภัทราธร  จำปาพันธ์ุ
 
459 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 1. นางสาวนิธิพร  มอสูงเนิน
 
1. นางสาวโสภิตนภา  กำลังมาก
 
460 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 1. นายเฉลิม  นาเจริญ
 
1. นางวราภรณ์  สอนสังข์
 
461 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายจิรวัฒน์  แสงเดือน
 
1. นางสาวณัฐกานต์  โชคบัณฑิต
 
462 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 1. นายจรัญ  แก้วนคร
 
1. นายไพบูลย์  ก้อนเงิน
 
463 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. เด็กชายฐากูร  ประสานเนตร
2. เด็กชายศิโรฒ  โมคมูล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ภิรมย์ภักดิ์
2. นายกรวุฒิ  วงศ์ผ่อง
 
464 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ขุนบุญ
2. เด็กชายบูรพา  นุยภูเขียว
 
1. นางสุดารัตน์  หินประกอบ
2. นางสาวจุฑามาศ  สีหาแสน
 
465 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. นายสราวุธ  หาญสมัคร
2. นายอภิสิทธิ์  แผนวิชิต
 
1. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์สุรศิลป์
2. นางสาวกัญญรัตน์  ร่วมกระโทก
 
466 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  สุขเกษม
2. นายสิริวัติ  เกิดพิทักษ์
 
1. นางสาวธิดา  วรรณแจ่ม
2. นางนุช  สงคราม
 
467 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  เชื่อมขุนทด
2. เด็กชายเจษฎา  ปอนเกษม
 
1. นางศุภลักษณ์  ถิ่นทัพไทย
2. นางสาวธิดารัตน์  ดรนาม
 
468 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายภูวพล  ดิเรกศิลป์
 
1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์
 
469 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กหญิงพรรภศา  สุขรมย์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
470 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
 
1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์
 
471 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 1. นายอัฎษฎา  ไพรงาม
 
1. นายวรรณพงษ์  พาภักดี
 
472 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  ภิญโญวัน
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
473 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  อือขุนทด
 
1. นายศรไกร  หินนอก
 
474 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
 
1. นายภูวไนย   ดิเรกศิลป์
 
475 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายธนภร  ลุนชัยภา
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
476 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
 
1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์
 
477 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  ระวิพันธ์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
478 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 1. นายขจรศักดิ์  แสงคำ
 
1. นายเอกลักษณ์  บูรณ์เจริญ
 
479 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายเอกสิทธิ์   มูลมณี
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
480 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายณัฐปกร  ผุดผ่อง
 
1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์
 
481 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. เด็กชายทินกร  กระตุดเงิน
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
482 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. เด็กชายศิวกร  สิงห์เผ่น
 
1. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์
 
483 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
 
484 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 1. นายกิตติการ  นุตะดี
2. นางสาวกิตติมา  เงินจัตุรัส
3. นางสาวญาณิศา  งามจัตุรัส
4. เด็กชายฐิติพงศ์  เรืองเสนา
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฐานวิเศษ
6. นายณัฐปกร  ผุดผ่อง
7. นางสาวณัฐพร  ทองชัยภูมิ
8. นายทศพร  หมื่นน้อย
9. นายนิติธร  ทวีชีพ
10. เด็กหญิงนิทธิ์ฌา  คำจันทร์ดี
11. เด็กชายปรัชญา  ขลังวิชา
12. นางสาวผกามาศ  พรมมา
13. เด็กหญิงพชรพร  ทักคุ้ม
14. เด็กหญิงพรพิมล  โคบาล
15. นายภาณุวัฒน์  แมนชัยภูมิ
16. เด็กชายภูวพล  ดิเรกศิลป์
17. นายมนไท  ดั้นชัยภูมิ
18. นายรัชชานนท์  จ่าชัย
19. นายรัฐธิพล  แก้วกัลยา
20. เด็กชายราชบดินทร์  ว่องประจันทร์
21. นายวิศาล  คงสูงเนิน
22. นางสาวศรุตา  มาภักดี
23. นายศิวกร  สิงห์เผ่น
24. เด็กชายสมเกียรติ  สมอุ่มจาน
25. นายสรยุทธ  ไกรสนธิ์วัฒนา
26. เด็กหญิงสุกัญญา  สุริยะ
27. นางสาวอนัญญา  สุวรรณชัย
28. นายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน
29. นางสาวอาธิตจืตรา  ชาญรบ
30. นางสาวอารีรัตน์  มาสิงห์
 
1. นางไกรรักษ์  บุญตอบ
2. นางสาวสุปาริชาติ  สุวรรณชัย
3. นางสาววรินยุพา  แสงอรุณ
4. นายภูวไนย  ดิเรกศิลป์
 
485 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โมสา
2. นางสาวกุลธิดา  ชาติบัวใหญ่
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์เบี้ยสัจจ์
4. เด็กชายชลสิทธิ์  ระอุ่ง
5. เด็กชายณัฐพงษ์  แดงดา
6. นายธนกฤต  พลศักดิ์
7. เด็กหญิงธนพร  เงินประมวล
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชำนาญกุล
9. เด็กหญิงนพเกตุ  นอกกลาง
10. นางสาวนัทธมน  คือสันเทียะ
11. เด็กหญิงนันท์นภัส  พัฒนมณี
12. นายนายอาทิตย์  รินลา
13. เด็กชายปฏิภาณ  ผาดี
14. เด็กหญิงปภาวิณี  ปลื้มใจ
15. เด็กหญิงพัชรี  ด่านนอก
16. เด็กชายพัฒนพงษ์  สิงห์จันทร์
17. เด็กชายภานุเทพ  เบ้าสอน
18. เด็กหญิงมีนาศิริ  ลาทัพ
19. เด็กชายรติพงษ์  คงมี
20. เด็กชายวรากร  ธงเค็ง
21. นางสาวศิรินภา  นรพัฒน์
22. นางสาวสงกรานต์  ทองพร
23. นายสุทธิรัตน์  ธารพัฒน์
24. เด็กชายสุทธิเดช  ถาราช
25. นายสุทธิ์ศักดิ์  ชนะชัย
26. เด็กหญิงสุวนันท์  ดาโม้
27. เด็กหญิงอมิตา  ออสันเทียะ
28. เด็กหญิงอรวรรณ  จารุภัทร์
29. เด็กหญิงเกวลิน  ม้วยแก้ว
30. นายไชยา  ชัยมีแรง
 
1. นายประจงฤทธิ์  พลราษฎร์
2. นางสาวทัศนีย์  คณาธรรม
3. นายศิริพงษ์  ประยูรหาญ
4. นางสาววริศรา  พรมศาสตร์
5. นายชัยยันต์  ม้วยแก้ว
 
486 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ยงเพชร
2. เด็กชายคมสันต์  ระวิพันธ์
3. นางสาวฐานิต  เทพจันทร์
4. เด็กหญิงฐิติมา  พิมพ์เสน
5. เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  แดงน้อย
6. นายธนภร  ลุนชัยภา
7. นางสาวนิภาภรณ์  เหล่าคุณค้า
8. นายบุญญฤทธิ์  เจริญเวียง
9. เด็กชายบุญโชค  นาบำรุง
10. นางสาวปริญญา  เสมาเพชร
11. นางสาวปิยธิดา  ชำนาญ
12. เด็กหญิงพรกมล  จันทะคัด
13. เด็กหญิงพรพิมล  จันทะคัด
14. เด็กหญิงพรรณพษา  ผาดำ
15. เด็กหญิงพรรภศา  สุขรมย์
16. นางสาวมัสทการณ์  ประโยชน์มี
17. นางสาวยลดา  ลาทา
18. นางสาวยศมล  สีราช
19. เด็กชายศตวรรษ  ภิญโญวัน
20. นางสาวศิรินญา  พงษ์สระพัง
21. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์แดง
22. เด็กหญิงสิริรัตน์  เทพจันทร์
23. นายอดิศักดิ์  นิลบรรพต
24. นางสาวอนงค์นาถ  ผาทอง
25. นายอนุสิทธิ์  ผลทับทิม
26. นายอภิรักษ์  โสดร
27. นายอุดมศักดิ์  ผาทอง
28. นายเกรียงไกร  ภิญโญจิต
29. นายเอกสิทธิ์  มูลมณี
30. นายไชยา  สุริยันต์
 
1. นายสุรชัย  มรรควัน
2. นายฤทธิชัย  มาปัสสาเดชากุล
3. นายตชาชาต  ฝอยวารี
4. นายอนุชา  ทวีสินธ์
5. นางสาวพรนภา  ผาจ้ำ