สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 51 18 13 82 88 8 4 1 100
2 แก้งคร้อวิทยา 36 21 9 66 64 11 3 4 78
3 ภูเขียว 32 19 13 64 67 6 4 2 77
4 ชัยภูมิภักดีชุมพล 29 29 16 74 76 17 5 1 98
5 หนองบัวแดงวิทยา 29 17 15 61 72 9 9 3 90
6 จัตุรัสวิทยาคาร 29 15 12 56 49 12 10 3 71
7 คอนสารวิทยาคม 25 16 15 56 49 14 1 3 64
8 หนองบัวระเหววิทยาคาร 25 15 7 47 37 13 11 3 61
9 บ้านแท่นวิทยา 24 18 10 52 43 15 3 2 61
10 นายางกลักพิทยาคม 19 13 5 37 39 4 4 2 47
11 บ้านเขว้าวิทยายน 17 4 7 28 37 10 9 3 56
12 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 16 11 9 36 43 10 10 1 63
13 เมืองพญาแลวิทยา 13 18 9 40 50 14 9 2 73
14 เทพสถิตวิทยา 12 12 9 33 32 9 8 3 49
15 นาหนองทุ่มวิทยา 11 10 6 27 31 6 9 2 46
16 หนองบัวบานวิทยา 11 6 8 25 25 12 5 2 42
17 ซับใหญ่วิทยาคม 10 12 9 31 34 7 6 4 47
18 บ้านท่าโป่ง 10 9 5 24 27 12 8 3 47
19 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 10 3 1 14 15 11 4 3 30
20 ภักดีชุมพลวิทยา 7 6 4 17 25 11 5 4 41
21 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 7 4 6 17 17 7 10 3 34
22 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 7 1 0 8 8 0 0 0 8
23 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 6 9 9 24 21 16 3 7 40
24 บ้านค่ายวิทยา 6 7 4 17 28 7 6 3 41
25 ละหานเจริญวิทยา 6 6 4 16 18 3 4 5 25
26 พระธาตุหนองสามหมื่น 6 3 3 12 11 2 0 0 13
27 เพชรพิทยาสรรค์ 5 6 6 17 22 11 6 3 39
28 สามหมอวิทยา 5 5 2 12 26 5 10 5 41
29 คอนสวรรค์ 4 8 7 19 27 14 6 4 47
30 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 4 5 7 16 17 2 5 3 24
31 หนองคอนไทยวิทยาคม 4 5 4 13 10 14 3 1 27
32 เริงรมย์วิทยาคม 4 4 4 12 11 9 4 2 24
33 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 10 11 24 35 20 7 3 62
34 เจียงทองพิทยาคม 3 3 10 16 20 11 3 3 34
35 โนนสะอาดวิทยา 2 7 3 12 15 14 4 1 33
36 คูเมืองวิทยา 2 5 4 11 15 15 1 2 31
37 ห้วยต้อนพิทยาคม 2 3 1 6 12 5 4 3 21
38 บ้านหนองข่า 2 0 0 2 2 5 1 0 8
39 ห้วยแย้วิทยา 1 5 6 12 11 7 3 1 21
40 บางอำพันธ์วิทยาคม 1 4 0 5 4 3 2 1 9
41 หนองสังข์วิทยายน 1 3 1 5 8 6 1 0 15
42 ภูพระวิทยาคม 1 1 3 5 7 7 2 2 16
43 ปูด้วงศึกษาลัย 1 1 2 4 14 8 2 1 24
44 กุดตุ้มวิทยา 1 0 4 5 13 9 1 2 23
45 มัธยมบ้านแก้ง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
46 ปัญจดี 0 1 2 3 5 5 1 1 11
47 เนินสง่าวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
48 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 0 0 2 2 2 6 3 1 11
49 ชีลองวิทยา 0 0 1 1 2 2 2 2 6
รวม 500 381 288 1,169 1,287 424 221 110 1,932