สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 88 8 4 1 100
2 หนองบัวแดงวิทยา 70 9 9 3 88
3 ชัยภูมิภักดีชุมพล 68 17 5 1 90
4 แก้งคร้อวิทยา 64 11 3 4 78
5 ภูเขียว 64 6 4 2 74
6 คอนสารวิทยาคม 48 14 1 3 63
7 จัตุรัสวิทยาคาร 48 12 10 3 70
8 เมืองพญาแลวิทยา 43 14 9 2 66
9 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 43 10 10 1 63
10 นายางกลักพิทยาคม 37 4 4 2 45
11 หนองบัวระเหววิทยาคาร 36 13 11 3 60
12 บ้านเขว้าวิทยายน 36 9 9 3 54
13 ซับใหญ่วิทยาคม 34 7 6 4 47
14 บ้านแท่นวิทยา 33 15 3 2 51
15 เทพสถิตวิทยา 32 9 8 3 49
16 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 29 20 7 3 56
17 คอนสวรรค์ 27 14 6 4 47
18 บ้านท่าโป่ง 27 12 8 3 47
19 นาหนองทุ่มวิทยา 27 6 9 2 42
20 หนองบัวบานวิทยา 25 12 5 2 42
21 ภักดีชุมพลวิทยา 23 11 5 4 39
22 เพชรพิทยาสรรค์ 20 11 6 3 37
23 บ้านค่ายวิทยา 20 6 6 3 32
24 สามหมอวิทยา 20 5 10 5 35
25 เจียงทองพิทยาคม 18 11 3 3 32
26 ละหานเจริญวิทยา 18 3 4 5 25
27 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 17 7 10 3 34
28 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 17 2 5 3 24
29 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 16 16 3 7 35
30 คูเมืองวิทยา 15 15 1 2 31
31 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 15 11 4 3 30
32 ปูด้วงศึกษาลัย 14 8 2 1 24
33 กุดตุ้มวิทยา 12 9 1 2 22
34 ห้วยต้อนพิทยาคม 12 5 4 3 21
35 เริงรมย์วิทยาคม 11 9 4 2 24
36 พระธาตุหนองสามหมื่น 11 2 0 0 13
37 โนนสะอาดวิทยา 10 14 4 1 28
38 ห้วยแย้วิทยา 10 7 3 1 20
39 หนองคอนไทยวิทยาคม 8 14 3 1 25
40 หนองสังข์วิทยายน 8 6 1 0 15
41 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 8 0 0 0 8
42 ภูพระวิทยาคม 7 7 2 2 16
43 ปัญจดี 5 5 1 1 11
44 บางอำพันธ์วิทยาคม 4 3 2 1 9
45 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 2 6 3 1 11
46 บ้านหนองข่า 2 5 1 0 8
47 ชีลองวิทยา 2 2 2 2 6
48 มัธยมบ้านแก้ง 2 0 0 0 2
รวม 1,206 422 221 110 1,959