สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีชัยภูมิ 88 8 4 1 100
2 ชัยภูมิภักดีชุมพล 76 17 5 1 98
3 หนองบัวแดงวิทยา 72 9 9 3 90
4 ภูเขียว 67 6 4 2 77
5 แก้งคร้อวิทยา 64 11 3 4 78
6 เมืองพญาแลวิทยา 50 14 9 2 73
7 คอนสารวิทยาคม 49 14 1 3 64
8 จัตุรัสวิทยาคาร 49 12 10 3 71
9 บ้านแท่นวิทยา 43 15 3 2 61
10 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 43 10 10 1 63
11 นายางกลักพิทยาคม 39 4 4 2 47
12 หนองบัวระเหววิทยาคาร 37 13 11 3 61
13 บ้านเขว้าวิทยายน 37 10 9 3 56
14 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 35 20 7 3 62
15 ซับใหญ่วิทยาคม 34 7 6 4 47
16 เทพสถิตวิทยา 32 9 8 3 49
17 นาหนองทุ่มวิทยา 31 6 9 2 46
18 บ้านค่ายวิทยา 28 7 6 3 41
19 คอนสวรรค์ 27 14 6 4 47
20 บ้านท่าโป่ง 27 12 8 3 47
21 สามหมอวิทยา 26 5 10 5 41
22 หนองบัวบานวิทยา 25 12 5 2 42
23 ภักดีชุมพลวิทยา 25 11 5 4 41
24 เพชรพิทยาสรรค์ 22 11 6 3 39
25 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม 21 16 3 7 40
26 เจียงทองพิทยาคม 20 11 3 3 34
27 ละหานเจริญวิทยา 18 3 4 5 25
28 บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 17 7 10 3 34
29 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 17 2 5 3 24
30 คูเมืองวิทยา 15 15 1 2 31
31 โนนสะอาดวิทยา 15 14 4 1 33
32 เกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 15 11 4 3 30
33 ปูด้วงศึกษาลัย 14 8 2 1 24
34 กุดตุ้มวิทยา 13 9 1 2 23
35 ห้วยต้อนพิทยาคม 12 5 4 3 21
36 เริงรมย์วิทยาคม 11 9 4 2 24
37 ห้วยแย้วิทยา 11 7 3 1 21
38 พระธาตุหนองสามหมื่น 11 2 0 0 13
39 หนองคอนไทยวิทยาคม 10 14 3 1 27
40 หนองสังข์วิทยายน 8 6 1 0 15
41 บำเหน็จณรงค์วิทยาคม 8 0 0 0 8
42 ภูพระวิทยาคม 7 7 2 2 16
43 ปัญจดี 5 5 1 1 11
44 บางอำพันธ์วิทยาคม 4 3 2 1 9
45 มารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 2 6 3 1 11
46 บ้านหนองข่า 2 5 1 0 8
47 ชีลองวิทยา 2 2 2 2 6
48 มัธยมบ้านแก้ง 2 0 0 0 2
49 เนินสง่าวิทยา 1 0 0 0 1
รวม 1,287 424 221 110 1,932