หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จังหวัดชัยภูมิ
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิจิตร ชิณศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
3 นางโคมทอง ทองประสม ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
4 นางลัดดาวัลย์ อิ่มวิเศษ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
5 นางปัทมาพร ดำรงแดน ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
6 นางสาวอาทิตยา พิไลกุล ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
7 นายสุริวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
8 นางโศภิต แตงชัยภูมิ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
9 นายวิรัช ขุนสูงเนิน ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
10 นายสุรัติ ศรีชำนาญ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
11 นายเฉลิมยศ สูงชัยภูมิ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
12 นายคฑาวุธ พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
13 นายมิลินทร์ กำลังเหลือ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
14 นางสาวจริญญา ภู่วัฒนาดิลกกูร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
15 นายธีรเดช ถวิลหวัง ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
16 นางจินตวี ไตรณรงค์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
17 นางศุภลักษณ์ เถื่อนพาชิน ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
18 นางธัญธร ชัยเนตร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
19 นางสาวเปรมฤดี ดิเรกศรี นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
20 นางสาวสุนิตา เถื่อนธรรมโฮง นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
21 นางสาวกฤติมา ชนะสุข นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
22 นางสาวนิศารัตน์ ไทยราษฎร์ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
23 นางสาวอภิญญา นามปัญญา นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
24 นางสาวซันฟาร์ม ชาติศรี นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
25 นางสาวกุลนิษฐ์ กุลประจวบ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
26 นางสาวมินตรา ดำรงเชื้อ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
27 นางสาวอุบลวรรณ พันธุ์สง่า นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
28 นางสาวศิริอร ทูนขุนทด นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
29 นางสาวชลิตา ปรางค์ชัยภูมิ นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
30 นางสาวภิญญานัญญ์ เคนจัตุรัส นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
31 นางสาวเกศรา ผาดี นักเรียนโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
32 นายโยธี ป้อพันธุ์ดุง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
33 นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน  
34 นายพงษ์พันธ์ ปราบพยัคฆ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ  
35 นายเอกชน อุดมวงค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ  
36 นายธีรยุทธ สีเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ  
37 นายสงกรานต์ อาบสุวรรณ์ ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
38 นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ  
39 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
40 นางมยุรีย์ บัวดอก ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
41 นางมยุรีย์ บัวดอก ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
42 นางกนกลักษณ์ จันทศร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
43 นางสาวสุกัญญา ศิริยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
44 นายแดนชัย มหามาตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
45 นายสงบ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นายสงบ ชัยวิเชียร ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นางสุภาภรณ์ ไตรสูงเนิน ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นางสมคิด ไตรยศ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นายวรัญญู นันทกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นางสาววาสนา ชัยพัฒ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นายวงกฎ เหง่าชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
59 นายสมหมาย พรมชัย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
60 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
61 นายธีรยุทธ ศรีตระกูล ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
62 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
63 นายธีรพล ปาวะรีย์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
64 นายปัณณธร อุชาดี ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
65 นางสาวจิราพร ปิวจันทึก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
66 นางสาวพัชราพร คำอ้วน ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
67 นางสาววิชชุดา สุขบุญเสพ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
68 นางปาริฉัตร วงศ์พรหม ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
69 นางปาริชาติ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
70 นายไพบูลย์ ศรีจันทร์ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
71 นายกิตติพจน์ ตาปราบ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
72 นายวิเชียร แสนน้อย ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
73 นายนาวิน เอกนอก ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
74 นายเอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
75 นายถาวร ดีอ่อน ครูโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
76 นายชัยวัฒน์ อุชาดี ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
77 นายอภิเดช ทิพย์สุนา ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
78 ว่าที่ ร.ต.สมพร ปราบนอก ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
79 นางรัชนี กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
80 นายวรัญญู นันทกุล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
81 นายศรไกร หินนอก พนง. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
82 นางสาวอาทิตยา พิไลกุล โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
83 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานกรรมการจัดสถานที่  
84 นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานกรรมการจัดสถานที่  
85 นายวุฒิพงษ์ ไชยแสง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
86 นายทวีศักดิ์ เหล่าฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
87 นายชัยวุฒิ มาด้วง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
88 นายจรัญ ประดับค่าย พนักงานขับรถ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
89 นายพรชัย สีสังข์ คนสวน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
90 นายสงวนศักดิ์ พินิจกุล พนง.รักษาความปลอดภัย โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
91 นางโสภา ประนามตรัง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
92 นางวันเพ็ญ ปั้นเจริญ พนง.รักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
93 นางวรรณลี โชคชัย พนง.รักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
94 นางใส อินทิแสง พนง.รักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
95 นางศศิวรรณ เทือกชัยภูมิ พนง.รักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
96 นายวุฒิชัย ถ้ำพุดซา พนง. โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่  
97 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/บันทึกภพ  
98 นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/บันทึกภาพ  
99 นายวันเฉลิม หารสูงเนิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/บันทึกภาพ  
100 นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายเครื่องเสียง/บันทึกภาพ  
101 นางสมคิด ไตรยศ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
102 นางสุภาพร ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
103 นางโสภา ประนามตรัง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
104 นางวันเพ็ญ ปั้นเจริญ พนง.รักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
105 นางวรรณลี โชคชัย พนง.รักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
106 นางศศิวรรณ เทือกชัยภูมิ พนง.รักษาความสะอาด โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
107 นางสาววิไลพร หมั่นคำ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
108 นางสาวสาวิตรี ขอมีกลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
109 นางสาวพัชรินทร์ พรสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
110 นางสาวกาญสุดา พรมรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
111 นางสาวปัทมวรรณ พิเศษฤทธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
112 นางสาวเพ็ญพักตร์ ไฝชัยภูมิ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
113 นางสาวเสาวลักษณ์ เชิดทองหลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
114 นางสาวอัจฉราภรณ์ นินทสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
115 คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
116 นางคนึงนิจ จีนพก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
117 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหารและปฏิคม  
118 นายสานิตย์ อุ่นโคตร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและเลขานุการการจัดสถานที่  
119 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
120 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
121 คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
122 คณะกรรมการนักเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
123 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
124 นางนิตยา แพงคำดี ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
125 นางสาวปัทมาภรณ์ บำรุงภักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
126 นางสาวสายฝน ล้ำลอง นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
127 นางสาวเสาวลักษณ์ สว่างภพ นักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  
128 นางสาวสุภาพร กอโพธิ์ศรี พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล  
129 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
130 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
131 นางสมคิด ไตรยศ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน  
132 นางรัชนี กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน  
133 นางจันทร์นิภา แสนสุโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายการเงิน  
134 นางสมหวัง บำรุงพันธุ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
135 นางรำไพ ชนะจอก ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการฝ่ายการเงิน  
136 นางสาวพัสชราภรณ์ ประดิษฐ์ค่าย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
137 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
138 นายสามารถ ไตรณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
139 นายเรืองเดช สุทธิพล ครู โรงเรียนภูเขียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
140 นายเฉลิมพล ตามเมืองปัก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
141 นางสาวฐิติณัฐ ปรุงชัยภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
142 นางเกต ชูสุข ครู โรงเรียนภูเขียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
143 นางสุทิศา ตอสกุล ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
144 นายคมเพชร สายคำพล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
145 นายเดชา แลผดุง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
146 นายเอกพล พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการฝ่ายประเมินผล  
147 นางสาวกัญญาภัทร ศุภมาตย์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการฝ่ายประเมินผล  
148 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
149 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
150 นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
151 นางอรทัย ขวัญศักดิ์ ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
152 นางสาวเอมอร ผามี ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
153 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
154 นางชลธิชา โมราชาติ ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
155 นางศศิธร สิทธิ ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
156 นายอำภัย ประทุมไทย ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
157 นางสาววาสนา ชัยพัฒ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
158 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
159 นางสาวพัสชราภรณ์ ประดิษฐ์ค่าย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล  
160 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
161 นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
162 นางมลรัฐ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
163 นายเรืองเดช สุทธิพล ครู โรงเรียนภูเขียว รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน  
164 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน  
165 นางอุดมลักษณ์ เขิมขันธ์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน  
166 นางสุทิศา ตอสกุล ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน  
167 นางสาววาสนา ชัยพัฒ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน  
168 นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการฝ่ายทะเบียน  
169 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายทะเบียน  
170 นางเกต ชูสุข ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายทะเบียน  
171 นางสาวสุภัทรา แสงภักดี ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายทะเบียน  
172 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายทะเบียน  
173 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายทะเบียน  
174 นางสาวเอมอร ผามี ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายทะเบียน  
175 นายณัฐวุฒิ ยอดพังเทียม อัตราจ้าง โรงเรียนภูเขียว กรรมการฝ่ายทะเบียน  
176 นางสาวกัญญรัตน์ ร่วมกระโทก ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน  
177 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน  
178 นางสาวพัสชราภรณ์ ประดิษฐ์ค่าย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน  
179 นายศักราช ดาวธง ครู โรงเรียนภูเขียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน  
180 นางรัชนี กมลเพชร ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
181 นายวีระ จันทร์ดาวรรณ์ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
182 นายสราวุฒิ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  
183 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  
184 นายสมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา  
185 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
186 นางสาวศิริ แคนสา ศึกษานิเทศก์ เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษา  
187 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
188 นายถนอม อาจสารมนต์ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯ กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
189 นายเจมบอลย์ อักษร ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
190 นายสันต์ชัย เรืองวรรักษ์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
191 นายชวนาถ มีศักดิ์ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
192 นายประสงค์ ปักษา ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
193 นางสาวรุ่งทิวา ลอบกระโทก ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
194 นายเฉลิมเกียรติ ป้องปทุม ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
195 นางสาวนันทิชา ฦาชา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
196 นายณรงค์ ช่างหล่อ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
197 นายสุนทร นวลงาม ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
198 นางสาวญาติกา หงส์ชัยภูมิ ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
199 นายประสงค์ ปักษา ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
200 นายสมบัติ มัททวีวงศ์ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
201 นายนิรันดร์ บุญชู ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
202 นายการุณ วัฒนโสภณวงศ์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
203 นายอดิศร คำจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
204 นายวัชรพงษ์ แสงสง่า ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
205 ว่าที่ ร.ต.หญิงยศสรัล ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
206 นายนภดล นาชัยภูมิ ครูโรงเรียนชีลองวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
207 นายเสวย กอบการดี ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
208 นายนพรัตน์ ลันทูล ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
209 นายเนรมิตร มงคลศิริ ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
210 นางนิลวรรณ เขียนเขว้า ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
211 นายฐานวัฒน์ ตรงประสิทธิ์ ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
212 นายทัชชัย สุขนาแซง ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
213 นายเจนณรงค์ ดวงทองมา ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
214 นายดุสิตร์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
215 นายนคร แสงทอง ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
216 นางนงลักษณ์ คะมาวิวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
217 นายชัยวิทย์ ต่อติด ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
218 นายมานพ มิทธิศร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
219 นายชลเทพ บำรุงราษฎร์ ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา กรรมการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
220 นายพชร รอดไธสง ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการและเลขานุการออกข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา  
221 นายขัตติยพงษ์ พั้วพวง ครูโรงเรียนภูพระวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการออกข้อสอบสุขศึกษา พลศึกษา  
222 นายสุกิจ ตั้งใจ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการออกข้อสอบสุขศึกษาพลศึกษา  
223 นายนิยม เอกบุตร ครูโรงเรียนเริงรมย์วิทยา กรรมการคัดเลือกข้อสอบ  
224 นายสุนทร นวลงาม ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓  
225 ว่าที่ ร.ต.หญิงยศสรัล ชื่นอารมณ์ ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
226 นายพชร รอดไธสง ครูโรงเรียนเทพสถิตวิยา รองประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓  
227 นายสงกรานต์ อาบสุวรรณ ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖  
228 นางวิภาพร ป้องปทุม ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร กรรมการและเลขานุการคัดเลือกข้อสอบ  
229 นางวิไลลักษณ์ สารีสาย ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔–๖  
230 นายเจนณรงค์ ดวงทองมา ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการคัดเลือกข้อสอบ  
231 นางวิไลลักษณ์ สารีสาย ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  
232 นายอภิเดช ทิพย์สุนา ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  
233 ว่าที่ ร.ต.สมพร ปราบนอก ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม รองประธานคณะกรรมการควบคุมห้องสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  
234 นายสิงหะ ปิ่นวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการควบคุมห้องสอบ  
235 นายถนอม อาจสามนต์ ครูโรงเรียนนางแดดวังชมพูวิทยา รัชมังคลาภิเษก กรรมการควบคุมห้องสอบ  
236 นายเจมส์บอลย์ อักษร ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา กรรมการควบคุมห้องสอบ  
237 นายฐานวัฒน์ ตรงประสิทธิ์ ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม กรรมการควบคุมห้องสอบ  
238 นายปริญญา ดงเทียมสี ครูโรงเรียนสามหมอวิทยา กรรมการควบคุมห้องสอบ  
239 นายณรงค์ ช่างหล่อ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการและเลขานุการควบคุมห้องสอบ  
240 นายวัชรพงษ์ แสงสง่า ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม กรรมการและเลขานุการควบคุมห้องสอบ  
241 นางสาวนันทิชา ฦาชา ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิยา กรรมการตรวจข้อสอบ  
242 นายดษนนท์ อุเทนสุต ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบ  
243 นายสันต์ชัย เรืองวรรักษ์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการตรวจข้อสอบ  
244 นายทัชชัย สุขนาแซง ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบ  
245 นางสาวสิริภา พุทธชู ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการตรวจข้อสอบ  
246 นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  
247 นายชัยวิทย์ ต่อติด ครูโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  
248 นายนพดล นาชัยภูมิ ครูโรงเรียนชีลองวิทยา รองประธานคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖  
249 นางขนบพร โลบ้านไผ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจข้อสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑–๓  
250 นายสุกิจ ตั้งใจ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการคัดเลือกข้อสอบ  
251 นายถาวร ดีอ่อน ครูโรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม กรรมการและเลขานุการตรวจข้อสอบ  
252 นายเสวย กอบการดี ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการตรวจข้อสอบ  
253 นางสาวสิริภา พุทธชู ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการตรวจข้อสอบ  
254 นางสุชิรา พิทักษ์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานคณะกรรมการตัดสินแอโรบิก  
255 นายสุชาติ ทักขิโน ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการตัดสินแอโรบิก  
256 นายกฤษฎา สวัสดิ์ศรี ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการตัดสินแอโรบิก  
257 นายนิยม เอกบุตร ครูโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม กรรมการตัดสินแอโรบิก  
258 นายเอกภพ คำสอน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
259 นายโกสินทร์ อำภาศักดิ์ ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
260 นายสายัณย์ เนียนไธสง ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
261 นายจรูญ เฝิงสูงเนิน ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
262 นายนคร แสงทอง ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
263 นายคมกริช โยธา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
264 นายณัฐพงษ์ กาบคำ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
265 นางสาวนลิกานต์ ตอสกุล ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
266 นางสาวธันยพร จำปาขันธ์ ครูโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม กรรมการตัดสินแอโรบิก  
267 นางสาวนิตยา เกษชฎา ครูโรงเรียนห้วยแย้วิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
268 นางสาวอรอิศรา กระแสร์ ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
269 นางสุจิตรา สุรนิวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ กรรมการตัดสินแอโรบิก  
270 นายเทวนาถ เติมวุฒิ ครูโรงเรียนชีลองวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
271 นางมัจฉา ศิริพงศ์ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
272 นายนัฐพล ขุนนนท์ ครูโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม กรรมการตัดสินแอโรบิก  
273 นางสุมาลี กล้ารอด ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
274 นายสายัณย์ เนียนไธสง ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
275 นางสาวสมส่วน บุญเกลี้ยง ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
276 นายคมกริช โยธา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการตัดสินแอโรบิก  
277 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
278 นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้ ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
279 นางนิจวรรณ เกตขุนทด ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
280 นางอุทัยสิริ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชีลองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
281 นางสาวสุมิตรา ศุภรานนท์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
282 นางสาวเพลินพิศ ตึกโพธิ์ ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
283 นางกัลยากร แก้วโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
284 นางจันทร์เพ็ญ หาดขุนทด ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
285 นางเพลินจิต อิ่มชัย ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
286 นางเกษร คงเมือง ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
287 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
288 นางจันทร์เพ็ญ อินทรจินดา ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
289 นางจิตรประภา กาจหาญ ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
290 นายวัฒนา ปัจจังคตา ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
291 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
292 นายสมควร ชนะภู ครูโรงเรียนภูเขียว ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
293 นางสาวชุติกาญจน์ วิชิระปูกูล ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
294 นางบัวบาน วัฒนาศีล ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
295 นางสาวประสบ หาญรบ ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
296 นายกัมพล แนบกลาง ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
297 นายณัฎฐกฤษฎี กมล ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
298 นางสาววนิดา จันทรประทักษ์ ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
299 นางธนินธรา บุญชู ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
300 นางสาววัลภา ปัชชาเขียว ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
301 นายวุฒิไกร ครองเขียว ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
302 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
303 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
304 นายอภิชาติ คุณปรึกษา ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
305 นายจักรี ฦาชา ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
306 นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย ครูโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
307 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
308 นายธนกฤต โภคา ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ประธานกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
309 นายดุลย์ สีมา ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
310 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
311 นายปกครอง บุญปลื้ม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
312 นายอภิเศก ชัยโยรม ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
313 นางขวัญจิตร ดีหามแห ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
314 นางสาวปริยากร ครูทำนา ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
315 นางกุลนันทนี ตาศรี ครูโรงเรียนนางแดดวังชุมภูฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
316 นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
317 นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
318 นางสาวพรสวรรค์ โชคสวัสดิ์ ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
319 นายณัฐพล โสมาบุตร ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
320 นางสายทอง คาดสนิท ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
321 นางสาวภัสนียา มารอด ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
322 นางสาวเผ็ญผกา เขตจำนันท์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
323 นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
324 นางณิธิมา เดือนกลาง ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
325 นายธนกร วรรณชัย ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
326 นางอมรรัตน์ ฟังภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
327 นางวลัยพร โลห์เส็ง ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
328 นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
329 นายชัยยันต์ ทองงาม ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
330 นายกรวิก วงศ์สาย ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
331 นายภานุมาศ วรสันต์ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
332 นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บำรุง ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
333 นายเฉลียว ผิวเผื่อน ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
334 นายขุนพล ดีหามแห ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
335 นายวัฒนา นิธิศดิลก ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
336 นายสุภจิกร เกื้อกูล ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
337 นายวิทวัช ตาศรี ครูโรงเรียนนางแดดวังชุมภูฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
338 นางวรรณสุดา โยชัย ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
339 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
340 นางอำนวยพร เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
341 นางกรรณิการ์ ชนะหาญ ครูโรงเรียนสามหมอวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
342 นางสาววรรณภา เกิดศิริ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
343 นางมัฑณา โชคเหมาะ ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
344 นางสาวจุฑาทิพย์ กำเนิดจอก ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
345 นายสุริยวงค์ ชัยวิชา ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
346 นางสาวทรรศนียา สมณา ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
347 นางนิลัดดา ศรีสมบัติ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
348 นางสาวรัตติกาล ทวีทรัพย์ ครูโรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
349 นายวิทวัช คำหา ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
350 นางสาวยุภาพร เสี่ยงบุญ ครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
351 นางอาภัตยา โต๊ะงาม ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
352 นายเอกพล อยู่ภักดี ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
353 นางสาวศิริพร ลีพิมพ์ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
354 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
355 นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
356 นายวิเชียร แสนน้อย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา รองประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
357 นางขวัญทิภาพร รอนศึก ครูโรงเรียนสามหมอวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
358 นางธิดารัตน์ นิยมถิ่น ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
359 นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านาง ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
360 นางปรัชญา สุราสา ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
361 นายสุรเดช พลหาญ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
362 นางสังวาลย์ อนันเต่า ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
363 นางสาวรุจิรา ชาดา ครูโรงเรียนนางแดดวังชุมภูฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
364 นายนิติพงศ์ กำไรเงิน โรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
365 นางพจนีย์ สมศรีแสง ครูโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
366 นางสาคร เนียนไธสง ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
367 นายวิฑูร หาดขุนทด ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
368 นายประพันธ์ วิชาเกรียน ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
369 นางสาวอภิวาส โพธิตาทอง ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
370 นางจุฑามาศ อุทัยฉาย ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
371 นายโชคอำนวย นึกชัยภูมิ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
372 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
373 นางณัฐฐากร ปัตถา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
374 นางปิยะนาฎ อ่อนอุทัย ครูโรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
375 นางพรพิลัย ณ กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
376 นายไพฑูรย์ มณ๊จันทร์ ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
377 นางวอระพัน เจริญภักดี ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
378 นายกิตติทศ รบศึก ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
379 นางสาวกมลรัตน์ พิมทอง ครูโรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
380 นางฐานิดา มหาผิว ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
381 นางสาววาสนา ประภาษี ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
382 นางสาวธิดา ต่ออำนาจ ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
383 นางสาวิตรี ไมตรีแพน ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
384 นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ประธานกรรมการ  
385 นายวิโรจน์ กุชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานกรรมการ  
386 นายสมชาย คำพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการอำนวยการ  
387 นายสงบ ลุนทา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ  
388 นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ  
389 นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ประธานกรรมการอำนวยการ  
390 นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รองประธานกรรมการ  
391 นายอานันท์ รองพล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รองประธานกรรมการ  
392 นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รองประธานกรรมการ  
393 นายสวาท ฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รองประธานกรรมการ  
394 นายเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 รองประธานกรรมการ  
395 นางสาวสุภาพ ประดิษฐ์ค่าย ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา รองประธานกรรมการ  
396 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 รองประธานกรรมการอำนวยการ  
397 นายพชรศาล สิงหาราโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
398 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
399 นายวงเดือน สารวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
400 นายสานิตย์ บุญญานุสนธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ  
401 นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการ  
402 นางสุดาวรรณ ผลามิตร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ  
403 นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ  
404 นายสมศักดิ์ ไปรเวทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ  
405 นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ  
406 นางพัชราภรณ์ เชี่ยววัฒนา ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน กรรมการ  
407 นางสาวอารยา ประยูรหาญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ  
408 นางสาวศิริ แคนสา ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
409 นายสุภี หิรัญคำ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
410 นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
411 นายโยธี ป้อพันธุ์ดุง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
412 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
413 นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
414 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ กรรมการ  
415 นางสาวธัญพร ตรีมูรติ นักวิชาการชำนาญการ กรรมการ  
416 นายมงคล วรินทร์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ กรรมการ  
417 นางปิยะนันท์ มโนธรรม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ  
418 นางอรพรรณ นราพล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ  
419 นางสาวเพ็ญนภา สูงชัยภูมิ นักวิชาการเงินและพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ  
420 นายชาตรี ทวีนาท นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
421 นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ต นายช่างเทคนิคชำนาญงาน กรรมการ  
422 นายกฤตวิทย์ ศิริพงศ์พิศุทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ  
423 นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการ  
424 นายสุรพงษ์ สิทธิวงศ์ พนักงานราชการ กรรมการ  
425 นางสาวมณีรัตน์ มีระหันนอก เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ  
426 นางสาวประทานพร ชัยสัตรา เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิชาการ กรรมการ  
427 นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
428 นายอภิชัย อาจประจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
429 นางปรียารัตน์ ขาวปั้น ศึกษานิเทศก์ สพม.30 กรรมการ  
430 นางอิสรีย์ ศิริสรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 กรรมการ  
431 นางกันทิพา กลิ่นมาลี ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
432 นางรัชนี สุภานันท์ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
433 นางใจดี ทรงจันทึก ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
434 นายนิพนธ์ ญาติสมบูรณ์ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
435 นายโย หวะสุวรรณ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
436 นายวชิรยุทธ อิศวเวคิน ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
437 นายอำนาจ บุญเหลือ ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
438 นายวงกฎ เหง่าชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
439 นางสาวฉวีวรรณ วงษ์แสง ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
440 นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ  
441 นางสาวจิราพร ปิวจันทึก ครูอัตราจ้าง กรรมการ  
442 นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
443 นายไกรวัลย์ เทอดชัยภูมิ ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
444 นายสามารถ ขามจัตุรัส ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
445 นายศุภชัย ถิ่นชีลอง ครู โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
446 นายพงศกร ระวิพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
447 นายปรินทร์ธรณ์ ชาโท รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
448 นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ ศึกษานิเทศก์ สพม.30 คณะกรรมการอำนวยการ  
449 นายทรงวุฒิ ขวาไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
450 นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
451 นายยงยุทธ ทองเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ  
452 นายวศิน ทองสาย ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ  
453 นายภัคพล โสวิชัย ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ  
454 นายวัฒนชัย พึ่งภูมิ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการอำนวยการ  
455 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการเลขานุการ  
456 นางชัญญ์ยมล ทวีทรัพย์ ครู โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา กรรมการเลขานุการ  
457 นางกัณฑลักษณ์ บุญชัย ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการเลขานุการ  
458 นายดุสิตร์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการเลขานุการ  
459 นางอุไร กางกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการเลขานุการ  
460 นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ  
461 นายติณภพ สีดากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
462 นางอิสรีย์ บานแย้ม ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
463 นายวรวุฒิ ฝ่ายสัจจา โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
464 นายโชติช่วง ต่อชีพ ครูผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
465 นายสรวิศ ศิริมนตรี ครูโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
466 นายภูมิศักดิ์ กรินสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
467 นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
468 นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
469 นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
470 นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
471 นายปรีชา เคนชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
472 นายวรพล ชาวสูนย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
473 นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
474 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
475 ว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์ สารฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
476 นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
477 นางสมพิศ ทิพย์สุนา ครู ปฎิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
478 นางถาวร จิวาลักษณ์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 คณะกรรมการอำนวยการ  
479 นายสุขสันต์ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ  
480 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ  
481 นายธนวัฒน์ จันดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
482 นายโกศล เพชรประไพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
483 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
484 นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
485 นายดาวบ่าย แพรชัย ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
486 นางชลธิชา โมราชาติ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ  
487 นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการอำนวยการ  
488 นายนพรัตน์ ฤาชา ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ  
489 นางศศิธร รักษาชนม์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
490 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
491 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
492 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
493 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
494 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
495 นางณัฐฐากร ปัตถา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ  
496 นายวสุ จอกสถิตย์ ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ  
497 นายต่อเกียรติ ตอสกุล ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ  
498 นางชฎาพร ปักษา ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการอำนวยการ  
499 นางบงกช เสี้ยมแหลม ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ  
500 นางศิริพร วงษ์สืบ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ  
501 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
502 นายเรืองเดช สุทธิพล ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
503 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
504 นางนิภานันท์ นันทิประภา ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
505 นายดุสิตร์ ทิพย์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
506 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
507 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
508 นางอำนวยพร เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
509 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
510 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
511 นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
512 ว่าที่ร้อยตรีเดชานุภาพ จิวาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาเจียงทองพิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
513 นายวานิส เพียนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
514 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
515 นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
516 นายธีรยุทธ สีเสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ คณะกรรมการดำเนินงาน  
517 ว่าที่ร้อยเอกพงษ์อรัญ สุพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
518 นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
519 นางปัจวรรณ ชุ่มเมืองปัก ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
520 นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
521 นางลักษมี บุตรจันทร์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
522 นายอนุเทพ กุศลคุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
523 นางสุภาวดี กุศลคุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
524 นางธนัฏฐา สวงกระโทก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
525 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
526 นายเอกลักษณ์ นักทำนา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
527 นางสาวนันทรีย์ เค้าโนนกอก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
528 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
529 นางวนิดา บำรุง ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
530 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
531 นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
532 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
533 นายแสงทอง อุ่นแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
534 นายพัชรพล รัศมี พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
535 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
536 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการดำเนินงาน  
537 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
538 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงาน  
539 นายบวร คุ้มหมู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
540 นายศราวุธ สิงหาราโท ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ประธานคณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
541 นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
542 นางสุวารี เบคเคอร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว รองประธานคณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
543 นายนพดล พิทักษ์พล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
544 นายวีระศักดิ์ เนียมชัยภูมิ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
545 นายอนุเทพ กุศลคุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
546 นางสุภาวดี กุศลคุ้ม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
547 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
548 นายเอกลักษณ์ นักทำนา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
549 นายเจนณรงค์ ดวงทองมา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
550 นายพิษณุพงศ์ แก้วไตรรัตน์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
551 นายพัชรพล รัศมี พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
552 นายแสงทอง อุ่นแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
553 นายศรายุธ ฦาชา พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
554 นายจตุพล ตอสกุล พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
555 นายบุญเรือง กิ่งกนทา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
556 นายเรืองเดช สุทธิพล ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
557 นายฉัตรชัย จันทร์ดี ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
558 ว่าที่ ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
559 นางสุกัญญา หงอกภิลัย ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
560 นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
561 นางปิยธิดา สารฤทธิ์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
562 นางสาวมาลินี เกื้อหนุน ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
563 นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
564 นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
565 นางสาวเอมอร ผามี ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
566 นายวิชิต ชัยวงษ์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
567 นายศักราช ดาวธง ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
568 นายสฤษดิ์เดช สิงหเนตรวัฒน์ ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
569 นายภคพล จุ้มใหญ่ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
570 นายพิทักษ์ เจริญวานิช ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
571 นายเอนก หงส์ทอง ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
572 นายกิตติศักดิ์ สีหาบุตร ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
573 นายณัฐพงษ์ ฤทธิ์น้ำคำ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
574 นางกาพย์พร ชัยศักดิ์กรีนนท์ ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
575 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
576 นายนพรัตน์ ฤาชา ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการและเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
577 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
578 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
579 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
580 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
581 นายเชวงศักดิ์ สุขสนิท ครู โรงเรียนภูเขียว คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์  
582 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
583 นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
584 นางธนัฏฐา สวงกระโทก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
585 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
586 นางสาวนันทรีย์ เค้าโนนกอก ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
587 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
588 นางสาวศศิประภา ผันกลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
589 นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ ครูผู้ช่วย โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
590 นางสาวสุภาพร แสนแก้ว พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
591 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
592 นางสาวโศรยา มาณะศิลป์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
593 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายโภชนาการ ปฏิคมและพยาบาล  
594 นายนพดล พิทักษ์พล ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร  
595 นายไอศูรย์ พวงมาลัย ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจร  
596 นายสมทรง สุขขี ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายจราจร  
597 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
598 นางศศิธร รักษาชนม์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
599 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
600 นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
601 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
602 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน  
603 นางนวลเอง แก้งคำ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
604 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
605 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
606 นายเอกลักษณ์ นักทำนา ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
607 นางสุปรียา เกาะม่วงหมู่ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
608 นายสุรชัย บัวจูม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประธานคณะกรรมการทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
609 นางกมลณัท คลังเงิน ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ ประธานคณะกรรมการทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
610 นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
611 นางนิภานันท์ นันทิประภา ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
612 นายศรเพชร งานยางหวาย ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
613 นางสาวสุวิมล ทองเทียม ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
614 นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
615 นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์ พนักงานราชการ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
616 นางสาวโสภา ต่อติด ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
617 นางเยาวภา สมนาม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
618 นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
619 นางอำนวยพร เพิ่มเติม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
620 นางณัฐฐากร ปัตถา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
621 นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
622 นางญาณภัทร ครองถิ่น ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
623 นายบุญรอด นาอุดม ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
624 นางสาวธีรวรรณ พันธุ์จำรัส ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
625 นางผดุงรัตน์ แก้วใหญ่ ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
626 นางศุทธินี ไชยหลาก ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
627 นางสาวมยุรี ชูเดช ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
628 นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
629 นายสังคม สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
630 นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  
631 นางสาวณัฐพร ดำรงชาติ ครู โรงเรียนคอนสวรรค์ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน สถิติ ประเมินผลและรายงานผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอิสรีย์ บานแย้ม 061-6462469Sillapa.netกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]