หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 56 126 82
2 028 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 56 114 90
3 032 โรงเรียนบ้านหนองข่า 8 13 11
4 033 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 39 73 56
5 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ 70 166 95
6 002 โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา 28 65 43
7 005 โรงเรียนคอนสวรรค์ 62 124 85
8 006 โรงเรียนคอนสารวิทยาคม 76 167 114
9 007 โรงเรียนคูเมืองวิทยา 35 70 55
10 008 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 82 223 129
11 010 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล 103 296 153
12 011 โรงเรียนชีลองวิทยา 12 19 17
13 013 โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม 52 101 75
14 017 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก 76 192 120
15 018 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 53 142 80
16 019 โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 49 97 77
17 025 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 11 25 14
18 027 โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 48 142 86
19 026 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน 62 154 86
20 029 โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 69 194 115
21 035 โรงเรียนปูด้วงศึกษาลัย 27 41 35
22 036 โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น 19 58 35
23 038 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา 52 118 81
24 040 โรงเรียนภูพระวิทยาคม 20 36 21
25 039 โรงเรียนภูเขียว 83 201 120
26 048 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 33 48 41
27 049 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 106 264 171
28 052 โรงเรียนสามหมอวิทยา 50 86 66
29 054 โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม 34 75 50
30 056 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 47 73 63
31 057 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 65 141 100
32 055 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 100 296 161
33 061 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 28 37 34
34 009 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 48 83 64
35 014 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 53 113 76
36 037 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 43 78 62
37 046 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 82 165 116
38 047 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 27 55 33
39 004 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา 86 209 128
40 023 โรงเรียนโนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก 31 59 45
41 024 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา 38 59 46
42 063 โรงเรียนปัญจดี 18 21 18
43 042 โรงเรียนมงคลศึกษา 0 0 0
44 045 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ 15 22 15
45 051 โรงเรียนสัมมาสิกขาหินผาฟ้าน้ำ 0 0 0
46 062 โรงเรียนอนุบาลสำราญยงค์ 0 0 0
47 065 โรงเรียนกวางโจนศึกษา 0 0 0
48 034 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 8 45 18
49 030 โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา 0 0 0
50 031 โรงเรียนบ้านเพชรวิทยาคาร 0 0 0
51 041 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน 0 0 0
52 043 โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม 0 0 0
53 064 โรงเรียนมัธยมบ้านแก้ง 2 6 2
54 044 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 0 0 0
55 050 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ2 0 0 0
56 053 โรงเรียนหนองขามวิทยา 0 0 0
57 058 โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน 15 38 22
58 059 โรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม 29 38 34
59 060 โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม 0 0 0
60 003 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม 33 64 48
61 020 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1 30 7
62 021 โรงเรียนโนนกอกวิทยา 0 0 0
63 022 โรงเรียนโนนคร้อวิทยา 0 0 0
64 015 โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา) 0 0 0
65 016 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ) 0 0 0
รวม 2240 5062 3295
8357

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางอิสรีย์ บานแย้ม 061-6462469Sillapa.netกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]