สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 36 1. เด็กหญิงสรัญญา  ดาประสงค์
 
1. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสิรภัทร  บุญรัตน์
 
1. นายณฤภง  ศรีละพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงผาณิตนิภา  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ทับสมบัติ
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางนิลบล   เงินดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 75 เงิน 35 1. นายนำโชค  เจริญทรัพย์
2. นางสาวพรนิภา  ดาดี
3. นางสาวพัชริดา  กิ่งเกษ
4. นายรัฐธรรมนูญ  สีหาบุตร
5. นายวราวุธ  โพธิกุล
 
1. นายวิโรจน์  มั่นธรรม
2. นายทศพล  ศรีนวล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 38 1. นางสาวดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 76 เงิน 17 1. นายธนากร  วราพุฒ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.98 ทอง 9 1. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงจุุฑาวรรณ  ไชยเชษฐ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงวรรณพร  อินทะวงษ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.25 ทอง 7 1. นางสาวกมลวรรณ  ปัญญาวัน
2. นายกีรติ  เพียซุย
3. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
4. นายธนากร  วราพุฒ
5. นายนพรัตน์  ครุฑพันธ์
6. นางสาวผการัตน์  สุวรรณ
7. เด็กหญิงพิชญาภา  ปักโคทะกัง
8. เด็กชายรชต  พิลาสุข
9. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
10. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
11. นางสาวสุธาธินี  สร้อยศรี
12. เด็กหญิงสุวิชาดา   ศาลา
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
14. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
15. เด็กหญิงเป็นหนึ่ง  สายวงศ์
 
1. นางสาวสิริญาพร  โยธี
2. นางสาวปรีดา  จริยานพิวาทย์
3. นางสาวนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
4. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 75.6 เงิน 18 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  วรรณรัตน์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาปรางค์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สิงห์ซอม
4. นางสาวกัลย์สุดา  สาลีพวง
5. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีษะมุข
6. นางสาวขวัญชีวี  วงศ์แดง
7. นายจักรพรรณ  ศรีพิทักษ์
8. เด็กชายจักรพรรดิ  ยอดยาน
9. นางสาวจันทร์ธิมา  ทองอาจ
10. นางสาวจุฑาทิพย์  ศิริปี
11. นางสาวจุฑามาศ  คำตะนิตย์
12. นายชนาธิป  ลุนละบุตร
13. เด็กหญิงชลธิชา  สายโอ่
14. นางสาวชุตินันท์  สืบวงศ์
15. นายฐปกรณ์  สิงห์ลา
16. เด็กชายณพวิทย์  บุตรมาลา
17. เด็กชายธีรภัทร  คำพะทา
18. นางสาวนริศรา  สุขอ้วน
19. นางสาวปณิตา  พรมดี
20. นางสาวพรณวดี  พันธ์ศรี
21. เด็กชายพีรภัทร  เสาร์ชัย
22. นายภานุวัฒน์  พงษ์ทอง
23. นายมาฆชัย  โสดามุข
24. นางสาวรุ่งระวี  ศรีโสดา
25. นางสาววรัญญา  สุนทรไชยา
26. นางสาวศิรินยา  สังข์วรรณะ
27. นางสาวสรัญญา  มัครมย์
28. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เขียวอ่อน
29. นางสาวสุกัญญา  พรทิพย์
30. นางสาวสุธีธิดา  พื้นพรม
31. นางสาวหทัยมาศ  สามสี
32. นายอธิรัฐ  เหง้าพรหมมินทร์
33. เด็กชายอธิวัฒน์  ศรีสมภาร
34. นางสาวอภิภาวดี  แสนวงศ์
35. นายอัครชัย  คำมุงคุล
36. เด็กหญิงอัจจิมา  ชมวงศ์
37. นางสาวเกวลิน  ปรีชาศิลป์
38. นายเกียรติศักดิ์  สร้อยสนธิ์
39. นายเทวกุล  อัมภรัตน์
40. เด็กหญิงเพลินพิศ  เรืองศรี
 
1. นายชัยชนะ  โสภา
2. นายภรภัทร  เจริญธง
3. นางดารุณี  อัมภรัตน์
4. นางนิลบล  เงินดี
5. นายกำพล  บัวแก้ว
6. นายกงจักร  บัวลา
7. นายดำริห์  ก้อนคำ
8. นายทรงพล   นนทา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 34 1. เด็กหญิงณัทธ์ชนัน   พลศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชยพล  กำเนิดสิงห์
2. นางสาวญาศิริ   บุญจันทร์
3. นางสาวปานตะวัน  ปัญญาดี
4. นางสาวสุภานันท์  ทันที
5. นายอดิศักดิ์  ไพกะเพศ
 
1. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
2. นายดิลก  คำเพราะ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 33 1. เด็กชายจิรายุทธ  พละศักดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
2. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 1. นายชนกันต์  สืบสิมมา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กัญญา
3. เด็กชายโชคชัย  พลศักดิ์
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางยุภาภรณ์  เสาโกมุท
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 82 ทอง 13 1. นายชัยณรงค์  แก้ววิชัย
2. นายธนากร  วราพุฒ
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายศตภิษัช  ไกรษี
2. นายศักดนัย  สืบเสน
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 29 1. เด็กชายยุทธิวงศ์  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เสียงหวาน
3. เด็กชายอโนชา  พงษ์สัจจา
 
1. นางจงกล  บัวสิงห์
2. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 1. นางสาวนริศรา  เสียงหวาน
2. นายนิติพาน  สมพงษ์
3. นายบัญญัติ  มั่นปรีอ่อน
 
1. นางสาวรัตนธร  ชุปวา
2. นายเฉลิม  บัวสิงห์
 
21 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยณรงค์  แก้ววิชัย
2. นายธนากร  วราพุฒ
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นายศตภิษัช  ไกรษี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 14 1. นายประกิต  เปรี่ยมสติ
2. นายอภิเดช  ทุมทอง
3. นายเปรม  สารการ
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายสนั่น  ศิริกุล
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.2 ทอง 48 1. นายธีรภัทร  สืบสิมมา
2. นายสุเมธา  ศรีบุญ
3. นายอิศรายุทธ  บุญทำมา
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นายวีระชัย  พละศักดิ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.75 ทอง 15 1. นางสาวกุลิสรา  บุญเอนก
2. นางสาวชลธิชา  พร้อมพรม
3. นายภมรรัตน์  สุรวิทย์
 
1. นายเทอด  เลิศล้ำ
2. นางจรรยา  เลิศล้ำ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 36 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  พรมลา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ใจกว้าง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แหล่งหล้า
4. เด็กหญิงมัลลิกา  บ่อคำเกิด
5. เด็กหญิงศิริรัตน์  บัวศรี
6. เด็กหญิงสุทธิดา  อัมภรัตน์
 
1. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
3. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 44 1. นางสาวกฤติยา  ทองขาว
2. นางสาวจิราพา  ดาดี
3. นางสาวจุฑาภา  ร่วมใจ
4. นางสาวดรุณี  พื้นพรม
5. นายบุญญฤทธิ์  เปรมศิริ
6. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายนพรัตน์  วอทอง
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
3. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงนภัสสร  อุ้ยเจริญ
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พืชศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางวรรณภา  แสนทวีสุข
2. นางสมใจ  คำศรี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นางสาวตติยา  พื้นพรม
2. นายธนธร  ศรีไชยา
3. นางสาวพวงผกา  นนใส
 
1. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
2. นางสมใจ  คำศรี
 
29 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สายตา
 
1. นางสาวอุทัย  สิงหาภู
 
30 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 19 1. นายวัลลพ  โสเป
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 1. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 29 1. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวลอย
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 82.8 ทอง 37 1. นางสาวกรรณิกา  จันดาบุตร
2. นางสาวจิตติพร  โสเป
3. นางสาวชลธิชา  มะลัย
4. นายณัฐฐฐ์นนท์  กิ่มเกลี้ยง
5. นางสาวดรุณี  พลศักดิ์
6. นางสาวธัญญาภรณ์  ไพกะเพศ
7. เด็กหญิงพิยดา  แก้วพวง
8. นางสาวมณิสร  สัวังใส
9. นายวัลลพ  โสเป
10. นายวิรชัย  สุขหล้า
11. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชาภักดี
12. นายศิรภัทร  คำศรี
13. นางสาวศิริลักษณ์  พูลสุข
14. เด็กชายศุภวิชญ์  บัวลอย
15. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
16. นายสันติภาพ  วินทะชัย
17. นายสินธนา  อารีย์
18. นางสาวสุดารัตน์  มะพัน
19. นางสาวสุพัตรา  บาอินทร์
20. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เชื้อชม
21. นายอธิวัฒน์  ลุนพงษ์
22. เด็กหญิงอรนภา  เสนาะ
23. นายอัษฎาวุฒิ  งอมสงัด
24. นายอาจหาญ  ทองล้วน
25. เด็กชายอานนท์  โขสูงเนิน
26. นางสาวเกศราภรณ์  พึ่งอยู่
27. เด็กหญิงเบญจมาศ  พรมโสภา
28. เด็กชายเอกกวี  อินตะนัย
29. เด็กหญิงแสงนภา  แก้วคำใส
30. นางสาวโสภิดา  ศรีสว่าง
 
1. นายเดชชัย  ดวงแสง
2. นายนาวี  มาลา
3. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
4. นางสาวธัญญาลักณ์  วิทา
5. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์