สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 32 1. นางสาวชนัญดา  ดงใหญ่
 
1. นางวนิดา  เลิศศิริรังสรรค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 44 1. นายธนภัทร  งามดี
 
1. นางวนิดา  คามวัลย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 30 1. นางสาวศิรภัสสร  พลเยี่ยม
2. นายสรกฎ  ตาลประเดิม
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  ดอนลาดลี
2. นางอรวดี  หลักแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  นาเมืองรักษ์
 
1. นางจารุพร  รวมวงศ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจิราพร  เมืองศรี
2. นางสาวนลินี  บุตรพรม
3. นางสาวบุษบาวรรณ  แวงวรรณ
 
1. นางเพลินจิต  ซาเหลา
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจารุกิตติ์  งามดี
2. นายศุภวิทย์  รังนาแพง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสมสวย  วิชามุข
2. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 45 1. นางสาวกฤติยา  เขตเสนา
2. นางสาวจิรภัทร์  บูรณะกิติ
 
1. นางสาวเบญจมาส   สิงหาทิพ
2. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์