สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 1. นางสาวภานุมาศ  บุญละคร
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 34 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์นาแค
2. เด็กชายศิริโชค  สาไชยยันต์
 
1. นางสมปอง  กุลค้อ
2. นายชัยยันต์  คำนันท์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 1. นางสาวจนิสตา  ทองสตา
2. นางสาวอทิตยา  เบญจรุญ
 
1. นายประยงค์  สิงหากัน
2. นายพงศภัค  ไชยโชค
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 1. นางสาวณัฐพร  ศรีสำราญ
2. นางสาวมิ่งขวัญ  กันยาวุธ
 
1. นายไชยา  เฉลียวพงษ์
2. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เข็มทอง
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
 
6 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 1. นางสาวณิชกมล  โป๊ะประนม
2. นางสาวปวันรัตน์  สามารถ
3. นางสาวปุณยพร  จิตต์เกวียน
4. นางสาวภัทรภรณ์   ศรีน้ำย้อย
5. นางสาวเกศรินทร์  พระไชยบุญ
 
1. นางสาวอินท์อร  สาราโรจน์
2. นางสาวจิณทนุช   ศรีสว่าง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 1. นางสาวนริศรา  นามพุทธา
2. นางสาวศรุดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพิมพร  บุญถ่าน
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69 ทองแดง 37 1. นางสาวธิดารัตน์  หล่าปัญญา
2. นางสาวรัชนี  จันทร์แหละ
 
1. นายวรายุทธ   พลเยี่ยม
2. นายปิยพงษ์  พันธ์สุภา
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวจตุพร  หล่าปัญญา
2. นางสาวศิริวรรณ  ชายสวัสดิ์
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  แผ่ผายบุญปัญญา
2. นายจตุรภัทร  ประทุม