สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 55 1. เด็กหญิงชลดา  พลยุทธ์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายอติกานต์   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวบุณยนุช  พรมบุตร
2. นางสุมาลา  แวงวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 42 1. เด็กหญิงปพิชญา  มาตภาพ
2. เด็กหญิงพิมชนก  วงศ์สายเชื้อ
 
1. นางเตือนใจ   งามดี
2. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.4 เงิน 42 1. นางสาวทรรศนีย์  ศรีสวัสดิ์
2. นายนเรศ  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวจริยา   โคตะ
2. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 25 1. นางสาวธมนวรรณ  ตาลประไพร
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 71 เงิน 17 1. นายกมล  ก่อวงษ์พาณิชย์
2. นายกฤษฎากร  สุทธิประภา
3. นางสาวนิตยา  โพธิ์วัง
4. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
5. นางสาววิราศิณี   บุรวัฒน์
6. นางสาววิไลลักษณ์  ทับจะบก
7. นางสาวสุชิรา  บุรวัฒน์
8. นายสุทธิชัย  นพคุณ
9. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76 เงิน 20 1. นางสาวกุลธรา  มากศรี
2. เด็กชายคฑาภัทร  บุญมี
3. เด็กหญิงจิดาภา   รูปเตี้ย
4. เด็กหญิงจินตนา  ดวงส่งเสริม
5. เด็กหญิงชญาพร  ยะหา
6. นางสาวณภัทร  กำศร
7. เด็กชายธนศักดิ์   ภูมิโชติ
8. เด็กชายธนัช  บูรวัฒน์
9. นางสาวปนัดดา  ศรีพลไพร
10. นางสาวพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
11. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ประทุมพงษ์
12. นายศศิวงษ์  ทองพูล
13. เด็กชายศุภกร   ใจจะดี
14. เด็กชายสิรภพ  รัตนพลที
15. นางสาวสุธิดา  กะมุทะระ
16. นางสาวหงษ์ลดา  สุทธิประภา
17. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วมั่น
18. นางสาวอาทิตยา  เวียงสมุทร
19. เด็กหญิงเกศนี  พิมพ์บูลย์
20. เด็กชายเดชชานนท์  โพธิ์วัง
21. นางสาวเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 78.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   กุลแก้ว
2. นายชนพัฒน์   สีวะอุลัย
3. นางสาวธนพร   โพธิกะ
4. นางสาวธีรดา   รัตนวงศ์
5. นายธีรภัทร   สุวรรณโค
6. นางสาวปัณฑา   วังปรัชญานนท์
7. นางสาวพีรดา   ทองคำ
8. นายภูวดล   โพธิ์ไพร
9. นางสาวมนีกานต์    วงค์คำ
10. เด็กชายอภิวิชญ์   อินทารา
 
1. นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธุ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธนวรรธก์   แสนศักดิ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 26 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงปาก
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 32 1. นางสาวดวงฤทัย  แสงจันดา
2. นางสาวสุกัญญา  ประชานันท์
 
1. นางสาวชลดา   ตะกะศิลา
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 72 เงิน 23 1. เด็กหญิงวรัชมน  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงสัจจานันท์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  จันเอก
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์