สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 32 1. นางสาวสุดารัตน์  แม้นศิริ
 
1. นางสาวภควดี  ประเสริฐสังข์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 19 1. นางสาวกุลธาดา  กิตติชีวนนท์
2. นางสาวจิราพร  คำแดงไสย์
3. นางสาวชนาพร  มาศวรรณา
 
1. นางเกศสุมณฑ์  โนราช
2. นางพจมาน  พิเดช
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 1. นางสาวธิดารัตน์  มะอาจเลิศ
2. นางสาวบัณฑิตา  ชมดี
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  อ้วนเลิง
 
1. นางณัฐนิชา  ไชยฮะนิจ
2. นางสุรินธร  วังคะฮาด
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 14 1. นางสาวกิตญารัตน์  สุริโย
2. นางสาวนัทภรณ์  เทียมวงค์
3. นางสาวพรรณวิภา  รัตนวงค์
 
1. นางเยาวภา  โพดาพล
2. นางสาวสุดา  แพงแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  พลเยี่ยม
2. นางสาวพิรญาณ์  นาทองคำ
3. นางสาวอรจิรา  ศิลปักษา
 
1. นางพัชรี  ศิลแสน
2. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง 30 1. นางสาวกนกพร  เชื้อคำฮด
2. นางสาวกนกวรรณ  บุตรศรี
3. นางสาวจริญา  แสงลา
4. นางสาวสุชารัตน์  คำแดงไสย์
5. นางสาวอทิตยา  บุตรพรม
 
1. นางสาวสาวพัตร  สาระมาน
2. นางสาวรัตนาวดี  ปากวิเศษ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95.5 ทอง 4 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  แวงวรรณ
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อังคะลา
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
2. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 22 1. นางสาวถาประนาท  แสงปาก
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 16 1. เด็กชายกิตตินนท์  ญาณสิทธ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  โคตรสินธ์
3. นายบูม  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชนะอรรถ
5. นายพัฒนะ  นพผล
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวลี
7. เด็กหญิงศศิธร  สายรัตน์
8. นายสหชัย  นามพบ
9. เด็กชายอนุชา  รัตนวงค์
10. นางสาวอาทิตยา  ทานินนท์
 
1. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง 16 1. นายจิราวุฒิ  ไชยแสง
2. นางสาวชาริณี  พลเยี่ยม
3. นายนันทกร  เกิดศิลป์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  นาทศรีทา
5. นายพิพัฒน์ศร  ตาลพันธุ์
6. นางสาววรางคณา  สีนาหอม
7. นายสิทธิเดช  ศรีเจริญ
8. นางสาวอรวรรณ  โสภารักษ์
9. นางสาวอารียากรณ์  นวนมะรัง
10. นางสาวเมทิกา  บูรณะ
 
1. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 29 1. นางสาวจริญญา  ตาเมือง
2. เด็กชายจิระศักดิ์   ปากวิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ   สุริพล
4. เด็กหญิงณิชกมล   พรมเทพ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงพิสรา   พิศพาร
7. เด็กหญิงรพีพรรณ  คงพรหม
8. เด็กหญิงรุ่งนภา   พลเยี่ยม
9. นางสาววรัญญา   ไชยทองศรี
10. เด็กหญิงศลินา  พินโยยิ่ง
11. เด็กหญิงศศิวิมล   มอาจเลิศ
12. นายสิทธิชัย  คำคนซื่อ
13. นางสาวสุทธิกมล  สีพลัง
14. เด็กหญิงสุเมทินี   กุตัน
15. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนสี
16. นางสาวเจนจิรา   เตชะ
 
1. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.67 ทอง 25 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กระจับนาค
 
1. นางสาวจิณทนุช   ศรีสว่าง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 11 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองวันดี
 
1. นางสาวอ้อยใจ  ไชยวงค์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. นางสาวบุญวรรณ  ศรีเกลือน
2. นางสาวบุษกร  พลเยี่ยม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกยเดช
 
1. นางสาวประภัสสร  ปัญญะพงษ์
2. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายจิตรกร  เนื้อนาจันทร์
2. นายปิยะมิตร  สิทธิเสนา
3. นายอรรถชาติ  ณรงค์ชัย
 
1. นางสาวชลยา  เมาะราษี
2. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง 7 1. นางสาวกฤติยา  เจริญสุข
2. นายจักรินทร์  ศรีอัคคะฮาด
3. นางสาวฐาปนี  โครตสุโพธิ์
4. นางสาวพิมลวัณ  แพงแก้ว
5. นายสุทิวัช  นารีโภชน์
6. นางสาวอักษรภัคร  สิงหรารักษ์
 
1. นายจำนงค์   ดงเทียมสี
2. นายธวัชชัย   อินทเสวก
3. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 28 1. เด็กชายณภัทร  ชูศรี
2. เด็กหญิงรัตติยากร  พงษ์ศาสตร์
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  นิ่มวัฒนกุล
 
1. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
2. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.33 ทอง 34 1. นายปริวรรต  บุตรพรม
 
1. นายนพดล   จิตรเหิม
 
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.67 ทอง 17 1. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.33 ทอง 6 1. นายนิติ  มีหนองใหญ่
 
1. นายนพดล   จิตรเหิม