สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา สพม. เขต ๒๗ (ร้อยเอ็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 7 - 9 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 1. นางสาวภานุมาศ  บุญละคร
 
1. นางสาวบุษรา  สุริโย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 32 1. นางสาวสุดารัตน์  แม้นศิริ
 
1. นางสาวภควดี  ประเสริฐสังข์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 32 1. นางสาวชนัญดา  ดงใหญ่
 
1. นางวนิดา  เลิศศิริรังสรรค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 44 1. นายธนภัทร  งามดี
 
1. นางวนิดา  คามวัลย์
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 19 1. นางสาวกุลธาดา  กิตติชีวนนท์
2. นางสาวจิราพร  คำแดงไสย์
3. นางสาวชนาพร  มาศวรรณา
 
1. นางเกศสุมณฑ์  โนราช
2. นางพจมาน  พิเดช
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 55 1. เด็กหญิงชลดา  พลยุทธ์
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  พลเยี่ยม
3. เด็กชายอติกานต์   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวบุณยนุช  พรมบุตร
2. นางสุมาลา  แวงวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 34 1. เด็กชายพงศกร  โพธิ์นาแค
2. เด็กชายศิริโชค  สาไชยยันต์
 
1. นางสมปอง  กุลค้อ
2. นายชัยยันต์  คำนันท์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 30 1. นางสาวศิรภัสสร  พลเยี่ยม
2. นายสรกฎ  ตาลประเดิม
 
1. นางสาวปิยะทิพย์  ดอนลาดลี
2. นางอรวดี  หลักแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงศิราวรรณ  นาเมืองรักษ์
 
1. นางจารุพร  รวมวงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจิราพร  เมืองศรี
2. นางสาวนลินี  บุตรพรม
3. นางสาวบุษบาวรรณ  แวงวรรณ
 
1. นางเพลินจิต  ซาเหลา
2. นางสมสวย  วิชามุข
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 23 1. นางสาวธิดารัตน์  มะอาจเลิศ
2. นางสาวบัณฑิตา  ชมดี
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  อ้วนเลิง
 
1. นางณัฐนิชา  ไชยฮะนิจ
2. นางสุรินธร  วังคะฮาด
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.3 ทอง 14 1. นางสาวกิตญารัตน์  สุริโย
2. นางสาวนัทภรณ์  เทียมวงค์
3. นางสาวพรรณวิภา  รัตนวงค์
 
1. นางเยาวภา  โพดาพล
2. นางสาวสุดา  แพงแก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  พลเยี่ยม
2. นางสาวพิรญาณ์  นาทองคำ
3. นางสาวอรจิรา  ศิลปักษา
 
1. นางพัชรี  ศิลแสน
2. นายชัยวัฒน์  ประทุมอ่อน
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 42 1. เด็กหญิงปพิชญา  มาตภาพ
2. เด็กหญิงพิมชนก  วงศ์สายเชื้อ
 
1. นางเตือนใจ   งามดี
2. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายจารุกิตติ์  งามดี
2. นายศุภวิทย์  รังนาแพง
3. นายอภิรักษ์  พลเยี่ยม
 
1. นางสมสวย  วิชามุข
2. นางสาวพรพรรณ  พลเยี่ยม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.65 ทอง 30 1. นางสาวกนกพร  เชื้อคำฮด
2. นางสาวกนกวรรณ  บุตรศรี
3. นางสาวจริญา  แสงลา
4. นางสาวสุชารัตน์  คำแดงไสย์
5. นางสาวอทิตยา  บุตรพรม
 
1. นางสาวสาวพัตร  สาระมาน
2. นางสาวรัตนาวดี  ปากวิเศษ
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75.4 เงิน 42 1. นางสาวทรรศนีย์  ศรีสวัสดิ์
2. นายนเรศ  วิเศษชาติ
 
1. นางสาวจริยา   โคตะ
2. นางจันทรารมย์  รัตนแสง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 1. นางสาวจนิสตา  ทองสตา
2. นางสาวอทิตยา  เบญจรุญ
 
1. นายประยงค์  สิงหากัน
2. นายพงศภัค  ไชยโชค
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 26 1. นางสาวณัฐพร  ศรีสำราญ
2. นางสาวมิ่งขวัญ  กันยาวุธ
 
1. นายไชยา  เฉลียวพงษ์
2. นายภานุวัฒน์  สุวรรณธาดา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95.5 ทอง 4 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ยุบลชิต
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 25 1. นางสาวธมนวรรณ  ตาลประไพร
 
1. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงอัจฉรา  เข็มทอง
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักษิณ  แวงวรรณ
2. เด็กชายธีรภัทร  พิมพ์ทอง
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  อังคะลา
 
1. นางสมร   สูตรขวัญ
2. นางสาวจิราภา  ภูมิพันธ์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง 11 1. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
 
1. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 71 เงิน 17 1. นายกมล  ก่อวงษ์พาณิชย์
2. นายกฤษฎากร  สุทธิประภา
3. นางสาวนิตยา  โพธิ์วัง
4. นางสาววรรณประภา  สีหาสุข
5. นางสาววิราศิณี   บุรวัฒน์
6. นางสาววิไลลักษณ์  ทับจะบก
7. นางสาวสุชิรา  บุรวัฒน์
8. นายสุทธิชัย  นพคุณ
9. นายสุทธิศักดิ์  โพธิ์ศรีชัย
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 76 เงิน 20 1. นางสาวกุลธรา  มากศรี
2. เด็กชายคฑาภัทร  บุญมี
3. เด็กหญิงจิดาภา   รูปเตี้ย
4. เด็กหญิงจินตนา  ดวงส่งเสริม
5. เด็กหญิงชญาพร  ยะหา
6. นางสาวณภัทร  กำศร
7. เด็กชายธนศักดิ์   ภูมิโชติ
8. เด็กชายธนัช  บูรวัฒน์
9. นางสาวปนัดดา  ศรีพลไพร
10. นางสาวพรพิมล  โพธิ์สาจันทร์
11. เด็กหญิงรุ้งทิวา  ประทุมพงษ์
12. นายศศิวงษ์  ทองพูล
13. เด็กชายศุภกร   ใจจะดี
14. เด็กชายสิรภพ  รัตนพลที
15. นางสาวสุธิดา  กะมุทะระ
16. นางสาวหงษ์ลดา  สุทธิประภา
17. เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วมั่น
18. นางสาวอาทิตยา  เวียงสมุทร
19. เด็กหญิงเกศนี  พิมพ์บูลย์
20. เด็กชายเดชชานนท์  โพธิ์วัง
21. นางสาวเสาวภา  อัศวภูมิ
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
2. นางนฤมล  ศรีไพรวรรณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.4 ทอง 22 1. นางสาวถาประนาท  แสงปาก
 
1. นายปริวัตร  พลเยี่ยม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 78.8 เงิน 18 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   กุลแก้ว
2. นายชนพัฒน์   สีวะอุลัย
3. นางสาวธนพร   โพธิกะ
4. นางสาวธีรดา   รัตนวงศ์
5. นายธีรภัทร   สุวรรณโค
6. นางสาวปัณฑา   วังปรัชญานนท์
7. นางสาวพีรดา   ทองคำ
8. นายภูวดล   โพธิ์ไพร
9. นางสาวมนีกานต์    วงค์คำ
10. เด็กชายอภิวิชญ์   อินทารา
 
1. นายกิตติพงษ์  ประทุมสินธุ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นายธนวรรธก์   แสนศักดิ์
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 16 1. เด็กชายกิตตินนท์  ญาณสิทธ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  โคตรสินธ์
3. นายบูม  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชนะอรรถ
5. นายพัฒนะ  นพผล
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวลี
7. เด็กหญิงศศิธร  สายรัตน์
8. นายสหชัย  นามพบ
9. เด็กชายอนุชา  รัตนวงค์
10. นางสาวอาทิตยา  ทานินนท์
 
1. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง 16 1. นายจิราวุฒิ  ไชยแสง
2. นางสาวชาริณี  พลเยี่ยม
3. นายนันทกร  เกิดศิลป์
4. นายพิพัฒน์พงษ์  นาทศรีทา
5. นายพิพัฒน์ศร  ตาลพันธุ์
6. นางสาววรางคณา  สีนาหอม
7. นายสิทธิเดช  ศรีเจริญ
8. นางสาวอรวรรณ  โสภารักษ์
9. นางสาวอารียากรณ์  นวนมะรัง
10. นางสาวเมทิกา  บูรณะ
 
1. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 29 1. นางสาวจริญญา  ตาเมือง
2. เด็กชายจิระศักดิ์   ปากวิเศษ
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ   สุริพล
4. เด็กหญิงณิชกมล   พรมเทพ
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์   พลเยี่ยม
6. เด็กหญิงพิสรา   พิศพาร
7. เด็กหญิงรพีพรรณ  คงพรหม
8. เด็กหญิงรุ่งนภา   พลเยี่ยม
9. นางสาววรัญญา   ไชยทองศรี
10. เด็กหญิงศลินา  พินโยยิ่ง
11. เด็กหญิงศศิวิมล   มอาจเลิศ
12. นายสิทธิชัย  คำคนซื่อ
13. นางสาวสุทธิกมล  สีพลัง
14. เด็กหญิงสุเมทินี   กุตัน
15. เด็กหญิงอัจฉรา  อ่อนสี
16. นางสาวเจนจิรา   เตชะ
 
1. นายธีระพล  เลิศสมพงษ์
2. นางดวงเดือน  พิศพาร
3. นางเรืองชัย  ประทุมอ่อน
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.67 ทอง 25 1. เด็กหญิงณิชกานต์  กระจับนาค
 
1. นางสาวจิณทนุช   ศรีสว่าง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 11 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทองวันดี
 
1. นางสาวอ้อยใจ  ไชยวงค์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 70.5 เงิน 26 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงปาก
 
1. นางสาวจิณทนุช  ศรีสว่าง
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 1. นางสาวณิชกมล  โป๊ะประนม
2. นางสาวปวันรัตน์  สามารถ
3. นางสาวปุณยพร  จิตต์เกวียน
4. นางสาวภัทรภรณ์   ศรีน้ำย้อย
5. นางสาวเกศรินทร์  พระไชยบุญ
 
1. นางสาวอินท์อร  สาราโรจน์
2. นางสาวจิณทนุช   ศรีสว่าง
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. นางสาวบุญวรรณ  ศรีเกลือน
2. นางสาวบุษกร  พลเยี่ยม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ไกยเดช
 
1. นางสาวประภัสสร  ปัญญะพงษ์
2. นางสาวสุภัทรา  มีเนียม
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 51 1. นางสาวนริศรา  นามพุทธา
2. นางสาวศรุดา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวพิมพร  บุญถ่าน
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 32 1. นางสาวดวงฤทัย  แสงจันดา
2. นางสาวสุกัญญา  ประชานันท์
 
1. นางสาวชลดา   ตะกะศิลา
2. นายอุทัย  ศิลแสน
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 69 ทองแดง 37 1. นางสาวธิดารัตน์  หล่าปัญญา
2. นางสาวรัชนี  จันทร์แหละ
 
1. นายวรายุทธ   พลเยี่ยม
2. นายปิยพงษ์  พันธ์สุภา
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 1. นางสาวจตุพร  หล่าปัญญา
2. นางสาวศิริวรรณ  ชายสวัสดิ์
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  แผ่ผายบุญปัญญา
2. นายจตุรภัทร  ประทุม
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 45 1. นางสาวกฤติยา  เขตเสนา
2. นางสาวจิรภัทร์  บูรณะกิติ
 
1. นางสาวเบญจมาส   สิงหาทิพ
2. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
43 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 72 เงิน 23 1. เด็กหญิงวรัชมน  ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงสัจจานันท์  ส่งเสริม
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  จันเอก
 
1. นายวราพงศ์  ประเสริฐสังข์
2. นางวชิรมน  ประเสริฐสังข์
 
44 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายจิตรกร  เนื้อนาจันทร์
2. นายปิยะมิตร  สิทธิเสนา
3. นายอรรถชาติ  ณรงค์ชัย
 
1. นางสาวชลยา  เมาะราษี
2. นายรัฐพิพัฒน์  ประเสริฐสังข์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง 7 1. นางสาวกฤติยา  เจริญสุข
2. นายจักรินทร์  ศรีอัคคะฮาด
3. นางสาวฐาปนี  โครตสุโพธิ์
4. นางสาวพิมลวัณ  แพงแก้ว
5. นายสุทิวัช  นารีโภชน์
6. นางสาวอักษรภัคร  สิงหรารักษ์
 
1. นายจำนงค์   ดงเทียมสี
2. นายธวัชชัย   อินทเสวก
3. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 28 1. เด็กชายณภัทร  ชูศรี
2. เด็กหญิงรัตติยากร  พงษ์ศาสตร์
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  นิ่มวัฒนกุล
 
1. นางรุ่งนภา  ศักดิ์ศรี
2. นางเพียงเพ็ญ  เพ็งประพัฒน์
 
47 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86.33 ทอง 34 1. นายปริวรรต  บุตรพรม
 
1. นายนพดล   จิตรเหิม
 
48 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88.67 ทอง 17 1. นายทิวฐกรณ์  พองจำปา
 
1. นายนพดล  จิตรเหิม
 
49 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.33 ทอง 6 1. นายนิติ  มีหนองใหญ่
 
1. นายนพดล   จิตรเหิม