รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสตึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงชลดา  โพธิขำ
 
1. นางกัลยาสุภรณ์  มาลานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาววิภาพร  เพ็งศรี
 
1. นางปุณยนุช  ชื่นรัมย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพจชธิดา  คำเภา
 
1. นางสาวถวิลวงศ์  ทบลม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวธิติมา  กาวไธสง
 
1. นางดวงพร  อรุณโน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  แก้วมี
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ภวภูตานนท์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พิมไธสง
 
1. นางลดาวัลย์  งามคง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงสกฤตยา  อินทร์หมื่นไวย
 
1. นางอิสรีย์  เจริญพันธุวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวนันทนัช  สีกัณหา
 
1. นางสมพร  ภาคีอิสระ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยุทไธสง
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ดวงมณี
3. เด็กหญิงแพรวา  ปลอดประโคน
 
1. นายวรวัฒน์  วัฒนธีรางกูร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวชญาดา  ปิติทะโน
2. นางสาวธุวพัส  ร่มจันทร์
3. นางสาวหฤทัย  หล่าไธสง
 
1. นางลดาวัลย์  งามคง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กชายจักรีพงศ์  ขานดาบ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุมสีดา
 
1. นางสาวศุภธิดา   วิรุฬพัฒน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายกิตติชัย  วงษ์ษาสนธิ์
2. นายภูวดล  ใยเพ็ง
 
1. นางสาวรชฏ  นิเรียงรัมย์
2. นางธัญพร  สายชมภู
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงรักชนก  วงศ์ธนัฐกุล
 
1. นายณัฐพงษ์  สายแสงจันทร์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายสุกฤษฎิ์  เพชรประดิษฐา
 
1. นางรัตเนตร  วิชัยผิน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงชนินาถ  เจิ่มแหล่
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ราชสมบัติ
3. เด็กหญิงธนภรณ์  พลทิพย์
 
1. นางสาวเกษณีย์  ยอดไฟอินทร์
2. นางชฎาณิศ   บุญมะยา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายกฤตพล  บุบผาสุข
2. นางสาวศศิธร  มีโส
3. นายสุทัศน์  นามบันลือ
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประจันพล
2. นางอมรรัตน์  นิธุรัมย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปนิดาพร  โมกไธสง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โมกไธสง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  หมวกไธสง
 
1. นางยุวลักษณ์  ธรรมธรานุรักษ์
2. นายศักดิ์ชัย  นพไธสง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายภูเบศร์  บุญรับ
2. นางสาววิรินทิรา  ปีบไธสง
3. นางสาวสุทธิดา  ศรีภา
 
1. นายศักดิ์ชัย  นพไธสง
2. นางมะโน  นพไธสง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นายนฤเบศร์  แหวนเพ็ชร
2. นายเขมชาติ  แสวงกาล
 
1. นางสาวผ่องเพ็ญ  ดัดตนรัมย์
2. นายอภิมุข   อภัยศรี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นายยุทธพงษ์  ปักกุลนันท์
2. นางสาวสุวัลณิษา   จำจิตร
 
1. นายอภิมุข  อภัยศรี
2. นางสาวผ่องเพ็ญ  ดัดตนรัมย์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายรัฐนันท์  ดีเลิศ
 
1. นางปฐมาภรณ์  สิทธิ์เสือ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  ปินะการัง
 
1. นายปรัชญา  เตี้ยไธสง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกรกนก  ปานกลิ่น
2. เด็กหญิงนารยา  นวนงาม
3. เด็กหญิงศรุตา  ดาวเรือง
 
1. นางพชรพรรณ  พิมพ์ตะครอง
2. นางรพีพร  ตะเคียนราม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายศุภวิชญ์  เพชรประดิษฐา
2. นางสาวสุรภา  พรมล้วน
3. นายอาณาจักร  เดชสุภา
 
1. นายธิติ  เพียรโคตร
2. นางเดือนเพ็ญ  ก่อเกียรตินพกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  คูณภักดิ์
2. เด็กหญิงยศวรรณ  สุขโสม
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  หาญธิติภูวดล
 
1. นางธนวรรณ  มาลานนท์
2. นางยุวลักษณ์  ธรรมธรานุรักษ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวชนรดี  พรหมรัตน์
2. นางสาววราภรณ์  สะอาดเอี่ยม
3. นางสาวศรัญญา  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา
2. นางสาวลาวัลย์  ศิริสุข
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ระหา
2. เด็กหญิงนันธิยา  ศิลา
3. เด็กหญิงศิริญากร  ตองติดรัมย์
 
1. นางนฤมล  นิยม
2. นางสาวสุรารักษ์  ลีโนนเขวา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายธนายุทธ  บุญมี
2. นางสาวพิมพ์รดา  นิยมคุณ
3. นางสาวสุดารัตน์  ถะเกิงสุข
 
1. นายไชยสิทธิ์  ผาเจริญ
2. นายธนากร  โยยรัมย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลทิพย์
2. เด็กหญิงคีตภัทร  แก้วพลงาม
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  เถระพันธ์
 
1. นายวรายุทธ  แก้วประทุม
2. นางนิตยา  อาจพลไทย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายกฤตพรต  สุพรรณนอก
2. นายธีรศักดิ์  จันวงษา
3. นายปาติโมกข์  มางาม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แสนนา
2. นางสาวโนรฮีดายะห์  กาโฮง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริมาศ  สุขสวัสดิ์
2. เด็กชายสุทธินันท์  อาจเดช
 
1. นางมนทิรา  วงศ์ปัดสา
2. นางสาวอรณี  ใสสะอาด
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวฉัตรธิดา  แผนกิจเจริญ
2. นางสาวปานมณี  บานแย้ม
 
1. นายสกลเกียรติ  ขันทอง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายชยพัทธ์  สังขรัตน์
2. เด็กชายเกียรติกูล  มะลิลา
 
1. นางโสภิต  รินไธสง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายปราชญ์ปกรณ์  ชิณหงส์
2. เด็กชายวราเทพ  ลาวงษ์
 
1. นางสาวรวิวรรณ  กองมาศ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. เด็กหญิงกันต์พิชชา  ดำเนินงาม
2. เด็กชายจุลจักร  หนูกิจ
3. เด็กหญิงนิชานาถ  ดัดตนรัมย์
4. เด็กหญิงปณิดา  ยามดี
5. เด็กหญิงปนิดา  สุริพล
 
1. นางสาวพักตร์ศรี  จอมเสนา
2. นางประภาพร   วงศ์จำปา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวบงกช  บุญประเสริฐ
2. นางสาวบุษยา  ตวงไธสง
3. นางสาวปนัดดา  เวียงสิมมา
4. นางสาวปิยมาศ  สวัสดี
5. นางสาวอรนภา  วิเศษวงษา
 
1. นางนิตยา  หล้าคำคง
2. นางสาวธัญดา  ศรีณรงค์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จินดาศรี
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ดีโยธา
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สวนงาม
4. เด็กหญิงวารุณี  มีพันธ์ุ
5. เด็กหญิงอริสา  เจริญยิ่ง
 
1. นางฉัตรวรุณ  กิตติภูติกุล
2. นายวรเมธ  น้อยพรม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวจิราภรณ์  พิมพ์หล้า
2. นางสาวนันท์นิชา  สุดแสน
3. นายบริพันธ์  หลุมทอง
4. นางสาวพรนภัส  สนโสก
5. นายอัมรินทร์  กระแสจันทร์
 
1. นางอำนวย  ไกรปุย
2. นางสุภารัตน์  น้อยพรม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายนัทรพงศ์  นุ่มไธสง
2. เด็กชายปฏิภาณ  มาลานนท์
3. เด็กชายภูธิป   พลอาษา
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  มาลานนท์
5. เด็กหญิงเกศิญาภรณ์  ศรีปัญญา
 
1. นายสุริยันต์  แสงมล
2. นางสาวสุดารัตน์  บาลไธสง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  เสาไธสง
2. นางสาวตวิษา  บุญเศษ
3. นายพิทักษ์  เทียมไธสง
4. นายอมรเทพ  อาสานอก
5. นางสาวอริสรา  สวัสดี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก
2. นางสาวนฤมล  ชำนิไกร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกฤษฎากรณ์  ไพรสันติ
2. นายกฤษณะ  ประเมินชัย
3. นางสาวจตุพร  แตบไธสง
4. นางสาวจิดาภา  กุงไธสง
5. นางสาวจิราภรณ์  พุสาโรนา
6. นายธนากร  จันทร์เสนา
7. นางสาวนนทิยา  จันไธสง
8. นางสาวนิติยา  พลทามูล
9. นางสาวปัทมา  ประชุมพั่ว
10. นายภาคิณ  ขจีรัมย์
11. นางสาววิลาวัลย์  ประยุทธเต
12. นางสาวศกลวรรณ  บุญจูง
13. นางสาวศตพร  ริ้งไธสง
14. นางสาวศิรภัสสร  กิจคะติ
15. นางสาวศิวตา  ผาดไธสง
16. นายสรวิชญ์  เวียนนอก
17. นายสิริมงคล  รอบคอบ
18. นายสุทธิภัทร  ใจนา
19. นายอภิรักษ์  สวามิชัย
20. นายอัมรินทร์   อินไธสง
 
1. นางสาวไพเราะ  บุญผลิต
2. นายธีระชัย  เถลิงลาภ
3. นายปฏิญญะ  สังสะนา
4. นางสาวพัชรี  ทองทวี
5. นางวิไลลักษณ์  ยุทธเสรี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายคะนองศักดิ์  ช้าชำนาญ
2. นางสาวจรรย์อมล  อาจโนนลา
3. นายชาญชัย  อาบไธสง
4. นางสาวธิราภรณ์  ศรีระษา
5. นายธีระชัย  ทันลา
6. นายธีระวุฒิ  ทันลา
7. นางสาวปลายฟ้า  ปัญญาประดิษฐ์
8. นางสาวปิยฉัตร  สัมปัสสา
9. นางสาวภัศรา  เรียนไธสง
10. นางสาวมณีรัตน์  แทนไธสง
11. นายวรากร  พลรักษา
12. นายวรโชติ  หาญคำ
13. นางสาวสมิตานัน  วิสาธร
14. นายสรศักดิ์  แปลาไธสง
15. นายสหรัฐ  ทุยไธสง
16. นายสิทธิฉัตร  อัมพรชัยวงษ์
17. นายสุชานนท์  พณะลาภ
18. นายอดิเทพ  รอดไธสง
19. นางสาวอนันตญา  ศรีโคตร
20. นางสาวเพชรมณี  บุญพรมอ่อน
 
1. นางนิตยา  หล้าคำคง
2. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก
3. นางสาวกาญจนา  นาคไธสง
4. นางสาววิชุตา  จุทสิงห์
5. นายพิเชษฐ์  แก้วกล้า
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรีฉาย  ใหญ่รัมย์
 
1. นางสาวปกาวรรณ  แก้วโพธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวเพ็ญสิริ  หมุดธรรม
 
1. นางทัศนีย์  สีหาบุญมาก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายชมพูนิกข์  ธนูศิลป์
2. เด็กหญิงติณณา  ตั้งอริยสกุล
 
1. นางสาวชนันพัฒน์  วรรณวิจิตร
2. นางสาววิไลวรรณ  ใยทอน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกชกร  กางทาสี
2. นายอมรเทพ  สุภะเสถียร
 
1. นางสุบงกช  ข่าขันมะลี
2. นางอารดา  พลอาษา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดาภรณ์  ตองติดรัมย์
2. เด็กหญิงชัญญานุช  เดิมทำรัมย์
3. นายธีรภัทร์  บุญที
4. นายพันธิวา  ปักการะโน
5. นายพีระพัฒน์  ประดับศรี
6. นายภูมินทร์  แพงไทย
7. นายยชญ์ชานน  โคกสูง
8. เด็กหญิงอภิชญา  ตอรบรัมย์
9. เด็กหญิงอินธิราพร  ตีชัยรัมย์
10. เด็กหญิงแพรวา  ตลอดไธสง
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นางธนูรัตน์  พิมพ์บุญญามาศ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  ดวงกระโทก
2. นางสาวธิดารัตน์  พิมพา
3. เด็กหญิงบุญญารัตน์  กล้ากระโทก
4. นางสาวพลอยงาม  จวงจันทร์
5. เด็กหญิงภัชชา  คุงฟ้ารัมย์
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  แดงชำรัมย์
7. นางสาววรวรรณ  พันธานี
8. นางสาววัชราภรณ์  เพียงตา
9. นางสาวศิวพร  แด่ริรัมย์
10. นางสาวสุทินา  กงวิลัย
11. นางสาวสุพัตรา  สีลา
12. เด็กหญิงอรกัญญา  ช่วยรัมย์
13. เด็กหญิงอังคณา  บุปผาทาเต
14. นางสาวอาทิตยา  ตุใยรัมย์
15. เด็กหญิงอารียาภรณ์  สังสีแก้ว
 
1. นางทรัพย์ศิดี  ศรีส่อง
2. นางสาวบุหลัน  เฉียดไธสง
3. นางสาวอรุณรัตน์  ตั้งไว้รัมย์
4. นายอดิศักดิ์  ไสไธสง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษ์สุดา  บุญเศษ
2. เด็กหญิงภัททิยา  บุญกล้า
 
1. นายทนงรักษ์  ตอรบรัมย์
2. นางสาวอรุณรัตน์  ตั้งไว้รัมย์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายพสิษฐ์  ดวงราษี
2. นายเกรียงไกร  ประกอบผล
 
1. นายภาณุพงษ์  ชาญศรี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เสิ้งสูงเนิน
 
1. นายอวยชัย   เบ้าไธสง
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายนพรัตน์  ใจกล้า
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  ปาปะโน
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  แรกไธสง
 
1. นายอรุณ  เรืองคำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ไมขุนทด
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายภูริทัต  ศรีแก้ว
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิณี  โมกไธสง
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายไวทยา  โสมอินทร์
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศิลปการ
2. เด็กหญิงอารยา   แซ่อือ
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  แสนเจ๊ก
2. นายอรุณ  เรืองคำ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  อนันมา
 
1. นายธนวัฒน์  แอ้นไธสง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวปรีญานันท์  อุ่นไธสง
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายธีระเดช  มีหิมกอง
 
1. นายอวยชัย   เบ้าไธสง
2. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกนกพล  เจนไธสง
2. นายพิเชษฐ์  จะพีรัมย์
3. นายพุฒิพงษ์  แสนศรี
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
2. นายอวยชัย   เบ้าไธสง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  กริชสะกะ
 
1. นายธนวัฒน์  แอ้นไธสง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมร่าง
 
1. นายธนวัฒน์  แอ้นไธสง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายภานุวัฒน์  สุระพินิจ
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายอภิชาติ  คำภา
 
1. นายฤทธิชัย  บุญสม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวบุญฑริกา  ฉิมมา
 
1. นายฤทธิชัย  บุญสม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธารทิพย์  ทิแก้ว
 
1. นางยุพาพร  เทวรัตน์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายวุฒินันท์  พุทไธสง
 
1. นางยุพาพร  เทวรัตน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวจิรพัชร  ฉาไธสง
2. นางสาวชญานิศ  นามศรีพันธ์
3. เด็กชายณภัทร  สมดี
4. นางสาวณัชชฎากร  ศรีธรรม
5. นางสาวณัฏฐณิชา  อรรคนิตย์
6. นายธนาทรัพย์  โนไธสง
7. นางสาวนริศรา  ฉิ่นเจริญ
8. นายนฤพงษ์  วงษ์ทอง
9. นางสาวนิธินาฏ  ไชยรักษ์
10. เด็กหญิงปิยธิดา  สันเสนาะ
11. นางสาวภัทรพร  สวยไธสง
12. นางสาววนิชา  บุญที
13. นายสิรวิชญ์  รุจิระศิริกุล
14. นางสาวอารียา  มาลาศรี
15. เด็กหญิงเบญญาภา  สาสนะ
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
2. นายสุนทร  ฉอมไธสง
3. นายอดิศักดิ์  นัดที
4. นายสุมิตรา  เจ๊กไธสง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  วงค์เวียน
2. เด็กหญิงจุฑาภัทร์  สิงห์ธวัช
3. นายชัยวัฒน์  กริชสะกะ
4. เด็กชายชินาธิป  โสภา
5. นายณัฐนันท์  สมร่าง
6. เด็กชายณัฐพงษ์  สมร่าง
7. นางสาวนัสทวดี  พายุพัด
8. เด็กหญิงปิยชาติ  ตุใยรัมย์
9. เด็กชายพิสิษฐ์  เดิมทำรัมย์
10. เด็กชายภานุพงศ์  เปรียบสม
11. เด็กชายอภิสิทธิ์   สมมุติรัมย์
 
1. นายธนวัฒน์  แอ้นไธสง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายภูริภัทร์   รอดไธสง
2. เด็กชายรพีภัทร์   ทนจังหรีด
3. เด็กชายวันเฉลิม  จักรมา
4. เด็กชายศราวุธ  แผ่นทอง
5. เด็กหญิงสรัญชนา  เมืองไกร
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
2. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
3. นายมนัส  หนองศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายจิตติณัฐ  มารักษา
2. นายต่อตระกูล  ปัญญายิ่ง
3. นางสาวปวริศร   โนนคำ
4. นายพงศกร  เจริญศิริ
5. นายพงศกร  เพ็งขุนทด
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
2. นายณรงค์  เหมือนประโคน
3. นางสาวกนิษฐา  สอนชา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิง.จีรนันท์   พืชทองหลาง
2. นายกฤษกร   บุตรโคตร
3. นายกานต์  พลธรรม
4. นางสาวกิตติพร   โพธิ์ชัยเลิศ
5. เด็กหญิงกุสุมาลย์   สีมา
6. นางสาวจันทิรา   ธงไธสง
7. นางสาวจิราชาดา  หาญกล้า
8. เด็กหญิงณัฐชยา   จันทร์นวล
9. เด็กหญิงณิชารินทร์  วิศิษฐ์ชัยยกุล
10. นายธนาธิป  แสงอ่อน
11. นายธนานันท์   แก้วสุวรรณ
12. นายธนายุทธ   หูไธสง
13. นางสาวธัญญรัตน์   แสนนอก
14. นางสาวธิดาพร   คำจรูญ
15. นางสาวธิตินัดดา   เทพเศรษฐา
16. นายธีรพล  เชื่อมกลาง
17. เด็กหญิงปณิดา    จันทบุรี
18. เด็กชายประยุทธิ   พิลาพงษ์
19. เด็กหญิงปรัตดา   โสภา
20. นายพีระพล   ภูวงษ์
21. เด็กชายภูริทัศน์   รอดไธสง
22. เด็กหญิงมัณฑนา  ราชาโคตร
23. เด็กชายรังสรรค์  จันทบุรี
24. เด็กหญิงวรนุช   เตยไธสง
25. เด็กหญิงวรรณภา   สาริยา
26. เด็กชายวันเฉลิม  จักรมา
27. เด็กหญิงวาสนา  วงสมบัติ
28. นางสาววิมลศิริ   อยู่ชุมพล
29. นายศตวรรต  แก้วกล้า
30. เด็กชายศราวุธ  แผ่นทอง
31. นายสมพงษ์  สนิทพจน์
32. เด็กหญิงสรัลชนา  เมืองไกล
33. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุญแย้ม
34. เด็กหญิงสุริพร   โอนอก
35. นายอดิศร  เลียมไธสง
36. นางสาวอธิกา  แก้วมั่น
37. นางสาวอนุสรา  แพรเขียว
38. นางสาวอรนภา  วิเศษวงษา
39. นายอลงกรณ์  ติวไธสง
40. นายอิทธิกร   ทาไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
2. นายกฤษฎา  พิทักษา
3. นายมนัส  หนองสี
4. นายชาญ  สิ่วไธสง
5. นายนุกูล  พัดไธสง
6. นางสุภัทร์  แสนกล้า
7. นางนิตยา  เดชวิริยะรัตน์
8. นางสาวธนาวรรณ  ประจุดทะศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกนกศักดิ์  แก้วพะเนาว์
2. นางสาวกฤษณา  กินรี
3. นางสาวกัณณิกา  เคลื่อนไธสง
4. นายจิรายุ  เลื่อยไธสง
5. นางสาวจีรนันท์  บุบผาโต
6. นางสาวชนิดา  คงเจริญ
7. นางสาวฐิติรัตน์  ห่อไธสง
8. นางสาวณัฐฐาณิกา  รักษ์ศิลป์
9. นางสาวณัฐภรณ์  กิ่งไธสง
10. นายณัฐภาส  มณีเนตร
11. นายณัฐวัชร  จันภักดิ์
12. เด็กชายธนกฤษ  รบเพชร
13. นายธนภณ  เดิมทำรัมย์
14. เด็กชายธนวัฒน์  บุญประคม
15. นางสาวนภสร  ตุใยรัมย์
16. นายนิรากร  รุ่งเรือง
17. นางสาวบุษษา  สีเขียว
18. นางสาวปริศนา  ฉวีวงษ์
19. นางสาวปรียาภัทร  ปลอดกลาง
20. นางสาวปวีณา  บุญเหลือ
21. นางสาวปิยนุช  จิตจันทึก
22. นางสาวพรรณิภา  หินราชา
23. นางสาวรสริน  สมบูรณ์ภานะ
24. นายวราเทพ  พันลา
25. นางสาววไลพร  ลือโสภา
26. นางสาวศิริลักษณ์  ชลาประเสริฐ
27. นางสาวสร้อยสุวรรณภา  สนไธสง
28. นางสาวสาวิตรี  ศรีไพรสนธ์
29. นางสาวสุกัญญา  กุลอุปฮาด
30. นายสุถาพร  ขัมรักษา
31. นางสาวสุพิญชา  ดาไธสง
32. นางสาวสุภาวดี  แก้วคำภา
33. นายอนุชิต  ปลั่งกลาง
34. นางสาวอัจฉราภา  กลั่นเพ็ชรพะเนาว์
35. นายเกริกพล  โพธิบัตร
36. นางสาวเจนจิรา  สวัสดิ์ไธสง
37. นายเทิดเกียรติ  ศรีลาโชติ
38. นางสาวเบญมาศ  วิชา
39. นางสาวเสาวลักษณ์  ดาวทอง
40. เด็กชายโยธิน  จุนสอน
 
1. นายจักรพล  ชาวสวน
2. นายบัณฑิต  รุ่งเป้า
3. นางสาวจุฑามาศ  ค่าไธสง
4. นายสุนทร  ฉอมไธสง
5. นายอดิศักดิ์  นัดที
6. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
7. นายวิทยา  สืบสำราญ
8. นายอวยชัย   เบ้าไธสง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  นามวงศ์ศรี
 
1. นายเทวัณ  หอมดี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายชินวัตร์  เศษลือ
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัชชา  ชินจักษ์
 
1. นายเทวัณ  หอมดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  ธงไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายวีระวัฒน์  คำวงษา
 
1. นางลดาวัลย์  งามคง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายฐิติกร  วิลากลม
 
1. นายอวยชัย   เบ้าไธสง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงพศิกา  หวังสุข
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวณัฐภรณ์  กิ่งไธสง
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ตอรบรัมย์
 
1. นางวิลาวัลย์  แคว้นไธสง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายกฤษกร   บุตรโคตร
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มีศิริ
 
1. นางสาวอัมรา  บุญประเสริฐ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวสุวัจนีย์  นกไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์  เข็งนอก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายอิสรานนท์  หมื่นฤทธิ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  คนึงสัตย์ธรรม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายธนานันท์   แก้วสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสิณี  บุญทองขาว
 
1. นายกานต์  เลิศไกร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  ธงไธสง
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายกฤษกร   บุตรโคตร
2. นายธนาธิป  แสงอ่อน
3. นายธนานันท์   แก้วสุวรรณ
4. เด็กชายศราวุธ  แผ่นทอง
5. นายสมพงษ์  สนิทพจน์
6. นายอดิศร  เลียมไธสง
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
2. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
3. นายมนัส  หนองสี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกฤติยาณี  เยียดรัมย์
2. นางสาวกาญจนาพร  สหัสวาปี
3. นายคณินท์  คำเพ็ง
4. นายชุมพล  โคยะทา
5. นางสาวฐิฏินันท์  เขียวมรกต
6. นางสาวฐิติยา  ขันธ์ถม
7. นางสาวณัชริดา  หลักดี
8. นางสาวณัฐรุจา  แจ้งรัมย์
9. นางสาวณีรนุช  โพธิมาศ
10. นายติณณภพ  โยงรัมย์
11. นายนนธวัช  ราวทอง
12. นายนันทวัฒน์  อินสำราญ
13. นางสาวนิตยา  บุญแจด
14. นางสาวนิลาวรรณ  ทิพย์พระ
15. นายปริญญา  ซารัมย์
16. นายปริญญา  วิเชียรรัมย์
17. นายปริญญา  จำปานวน
18. นางสาวปาริฉัตร  เบ็ญจวรรณ
19. นางสาวพิมพ์รพัฒน์  แสนสนาม
20. นางสาวมลธิรา  คะดีเวียง
21. นางสาววนิดา  สมรูป
22. นางสาววรรณวราพร  โฉมหน้า
23. นางสาววราพรรณ  ลิ้มเจริญ
24. นางสาววริศรา  เจริญสวัสดิ์
25. นางสาววาสนา  อินสำราญ
26. นางสาววีณา  สุภาพันธ์
27. นางสาวศิรประภา  ศรีสุข
28. นางสาวศิรินารถ  ราชประโคน
29. นางสาวศิริวรรณ  พวงทอง
30. นายศุภกิตติ์  ลาจันทะ
31. นายสิทธิพล  อุไรรัมย์
32. นายสีหนาถ  ยอดญาติไทย
33. นายสุรพงษ์  บุญสด
34. นายสุวิชชา  จันทร์สม
35. นายสุวิทย์  หอมหวน
36. นางสาวอทิตยา  แก้วหาวงศ์
37. นายอนุพงษ์  จิตรไทย
38. นางสาวอรวรรณ  จันทราช
39. นางสาวอาทิตยา  สิงห์สนั่น
40. นางสาวไปรปรียา  ชะนุดรัมย์
 
1. นายสุชาติ  อยู่แท้กูล
2. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
3. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
4. นายฤทธิชัย  บุญสม
5. นายวันชัย  แก้วหัสดี
6. นายวัชรพงษ์  ยือรัมย์
7. นายธรรมนูญ  ชาวสวน
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายนิวัฒน์  จันภิรมย์
2. นางสาวพรรวษา  วิริยะสร้างตน
3. นายภาคิน  รักษา
4. นางสาววิลัยภรณ์  สงวนพรม
5. นางสาวศิริวรรณ  แสนโคตร
6. นางสาวศุภาพิชญ์  ยิ้มทับทิม
7. นางสาวหทัยภัทร  ลักษณะอภิชาติ
8. นายอภิสิทธิ์   พรมจันทรา
9. นายเชาวลิต  สมานมิตร
10. นายโชคพัฒนา  ชัยชนะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิลาศ
2. นางสาวฤทัยรัตน์  แซ่เฮง
3. นายนิมิต  วิลาศ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ฉวิงรัมย์
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  เชยรัมย์
3. นางสาววรรณพร  หันจรูญ
4. นางสาวสุกัญญา  จันทา
5. นางสาวสุภาพร  ชึรัมย์
6. นางสาวสุริยาพร  โคโยทา
 
1. นางสาวกรทิพย์  ยาวรัมย์
2. นางสาวชญานี  โพนสัย
3. นางสาวยุพาพรรณ  ประจงรัมย์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวชุติภา  เลือนรัมย์
2. นางสาวนันท์นภัส  ยอรัมย์
3. นางสาวประภัสสร  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กหญิงมาริษา  นันทรัตน์
5. นางสาวร่มธรรม  โคตรวงศ์
6. นางสาววิมล  ถิตย์รัศมี
7. นางสาวอัญชนา  เฉลียวศิลป์
8. นางสาวเกษราภรณ์  ปิ่นหอม
 
1. นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
2. นางอรทัย  ศรีเมือง
3. นางสาวโสภาวรรณ์  สอนภูงา
4. นางสาวสุจิตรา  กูกขุนทด
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
2. เด็กหญิงกิระนันท์  แสนเมือง
3. เด็กหญิงธัญชนก  หลักกอ
4. เด็กหญิงธีร์วรา  คะชุนรัมย์
5. เด็กหญิงนพวรรณ  แก้วทาสี
6. เด็กหญิงปูริดา  วรธนัสปัญญา
7. เด็กหญิงมลฒิการต์  บุญขาว
8. เด็กหญิงวัลยากร  แก้วมีศรี
9. เด็กชายวีรพงษ์  ผมทอง
10. เด็กหญิงสิตางค์  น้อยหนู
11. เด็กหญิงสิตานัน  กงแก้ว
12. เด็กหญิงสุกัญญา  เก่งไพร
13. เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วศรี
14. เด็กหญิงอรณี  มาลี
15. เด็กหญิงอันนา  รัตนนท์
16. เด็กหญิงไหมแก้ว  กงศรี
 
1. นางสาวกนิษฐา   สอนชา
2. นายสุพล   สิ่วไธสง
3. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
4. นายณรงค์  เหมือนประโคน
5. นายวิศนุกุล  สุวรรณวงษ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิจันทร์
2. นางสาวฉัตรชนก  สารจันทร์
3. นางสาวชนกานต์  ชมกิจ
4. เด็กหญิงธีร์วรา  คะชุนรัมย์
5. เด็กหญิงปูริดา  วรธนัสปัญญา
6. นางสาวพรรณปภรณ์  พลครบุรี
7. นางสาวพัชริดา  ปัญญาธิวุฒิ
8. นางสาวพัชริดา  จันทร์เพชร
9. นางสาวพิมพ์นิภา   เจือจันทร์
10. เด็กชายวีรพงษ์  ผมทอง
11. นางสาวศิริยากร  สิงห์สนั่น
12. เด็กหญิงสิตานัน  กงแก้ว
13. เด็กหญิงสุกัญญา  เก่งไพร
14. เด็กหญิงสุภนิดา  แก้วศรี
15. นางสาวสโรชา  พุกรัดกรุด
16. นางสาวอภิญญา  สิทธานนท์
 
1. นางสาวกนิษฐา   สอนชา
2. นายสุพล   สิ่วไธสง
3. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
4. นายณรงค์  เหมือนประโคน
5. นายวิศนุกุล  สุวรรณวงษ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เกลียววงศ์
2. นายพงศกร  เปรียบสม
3. นายราชัญ  พลไธสง
4. นายศุภวิชญ์  รอบไธสง
5. นายไชยวัฒน์  วรแสน
 
1. นายศักดิ์ชัย  นพไธสง
2. นางมะโน  นพไธสง
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงฐิติชญา  วิเศษนอก
 
1. นางสาวปนรรฐพร  ชวนรัมย์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายคณาวิน  ยอดไฟอินทร์
 
1. นางสาวอรอุมา   ปาสาใน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีวงษา
 
1. นางสาวปาณิศา  กระจายกลาง
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาววรินภัทร  สอนพูด
 
1. นางสาวนฤมล  เพียขันทา
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงปริตา  พิมพิสาร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทินโนรส
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาววราสิริ  ลิ้มประเสริฐ
 
1. MissHuo  Zhiqing
 
107 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทิรา  มั่นจิตร
 
1. นางสาวปาณิศา  กระจายกลาง
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายชัยภัทร  เหลาแตว
 
1. นางสาวนฤมล  เพียขันทา
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวกรกุลนัฏฐ์  คิดรัมย์
2. นายฐิติกร  สุวรรณเพ็ง
3. นายธนโชติ  แก่นมี
4. นางสาวศุภาพิชญ์  ธรรมกิตติพันธ์
5. นางสาวอัยลดา  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางสาวอรอุมา   ปาสาใน
2. นางสาวสถาพร  เกษพิบูล
 
110 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวกำไลมาศ  พวังคาม
2. นางสาวธิดารัตน์  สหุนัน
3. นายอาสนอินทร์  จ้อสูงเนิน
4. นางสาวเกศินี  ลาน้ำเที่ยง
5. นางสาวเขมรินทร์  เลินไธสง
 
1. นางสาวนฤมล  เพียขันทา
2. Mr.Masakazu  MUROMOTO
 
111 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  เมืองปากน้อย
2. นางสาวอังคฉัตร  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวอรอุมา  ปาสาใน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายชัยธวัช  ภูพาดศรี
2. นายชัยพิพัฒ  โล่ห์เจริญวานิช
3. นายทศทิศ  อินสำราญ
4. นายธนากร  ปักการัง
5. นายวีรชาติ  โพธิ
6. นายศุภกฤต  เดือนแจ้งรัมย์
7. นายเอกณลิตร  เฮพิมาย
8. นายโรจนัสต์  พ่ออามาตย์
 
1. นายปณิธาน  สุดชนะ
2. นายอามชัย  ภูมิศาสตร์
3. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวจันจิรา  จงใจงาม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สิบรัมย์
3. นางสาวฉันทิศา  สินชัยศรี
4. นางสาวปรางทิพย์  ยิบรัมย์
5. นายพชรดนัย  ชื่นศรี
6. นางสาวรุ่งวรินทร์  โยยรัมย์
7. นางสาววริศรา  โสนาอุ่น
8. นายวินัย  แพงจันทร์
 
1. นางปภัสรินทร์  เนติสมบูรณ์ยศ
2. นางสาวลักขณา  เพ็ชรหงษ์
3. นางสาวกุลธิดา  ศักดิ์ศรีท้าว
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  เพ็งสอน
2. เด็กหญิงอริสา  บำรุงธรรม
3. เด็กหญิงอาริยา  เจริญศิริ
4. เด็กหญิงอโนชา  ทองแก้ว
5. เด็กชายเมธี  สุภารี
 
1. นางสาวจงจิตร  ลาน้ำเที่ยง
2. นางจิมเส  ศราวรณ์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวณัฎฐกานต์    เจริญรุ่งไพศาล
2. นางสาวนัตชา  ภักดีศรี
3. นางสาวปิยภานี  ชอนไธสง
4. นายยงยุทธ์  ทองระย้า
5. นางสาววราลักษณ์  ทิพย์เลิศ
 
1. นางวรพร  กสานติ์ศรี
2. นางอุบลรัตน์  แสนมณี
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงปลิดา  พวงทวีสุข
3. เด็กหญิงเคียงชลัท  อ่อนคำ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
2. นางสาวกมลรัตน์  ภวภูตานนท์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวสุกัญญา  จันทราช
2. นางสาวสุวิภา  โคยะทา
3. นางสาวเนตรนภา  วรรณสุทธะ
 
1. นางสาวละมัย  แก้วกล้า
2. นางสาวอัลิปรียา  เครื่องรัมย์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายกฤษฎา  อุ่นลาวรรณ
2. เด็กหญิงชนิตา  น้อยหนู
3. เด็กหญิงญาดา  พันธ์รัมย์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ภวภูตานนท์
2. นางสาวเพ็ญนภา  เพ็งวิสาภาพพงษ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  มะลิรัมย์
2. นางสาวมัณฑนา  เปรื่องนา
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  ตองติดรัมย์
 
1. นางแจ่มใส  ตอรบรัมย์
2. นางสาวบุษบา  ชินโคตร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีโภคา
2. เด็กหญิงพนิดา  พันกูล
 
1. นางจีรนันท์  เค้าคำ
2. นางสาวนิลุบล  แคล้วณรงค์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์นวล
2. เด็กหญิงธรรมรัตน์  บุตรงาม
 
1. นางจีรนันท์  เค้าคำ
2. นางสาวมนนภัส  หงษ์สา
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายสุวัฒน์  พัดไธสง
2. นายอัมรินทร์  สิริปิ
 
1. นางจีรนันท์  เค้าคำ
2. นางสาวมนนภัส  หงษ์สา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงมธุรดา  เตรียมทอง
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ลือไธสง
 
1. นางจีรนันท์  เค้าคำ
2. นางสาวนิลุบล  แคล้วณรงค์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายปิยพงษ์  วงศ์สวาสดิ์
2. นางสาวรัตนาวลี  มีลาภ
 
1. นายธเนศ  วงเวียน
2. นางสุดารัตน์  คงศรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทุมมาศ
2. เด็กหญิงสุจิตรา   ลักษร
 
1. นางสาวปิ่นวรัศมิ์  สาแก้ว
2. นางสาวเภาวะกา  ศรีมา
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายภูมิรัฐ  เลิบไธสง
2. เด็กชายสิทธินนท์  เลาะไธสง
 
1. นางสาวภัทรพรรณ  ปุยะติ
2. นางสาวอิสยาห์  ถือสยม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธีราพรรณ  เค้าคำ
2. เด็กหญิงเปรมวดี  วรรณสี
 
1. นายสุทธิรักษ์  พลเจริญ
2. นายประสิทธิ์  ต้ายไธสง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  จันเสน
2. นางสาวอนุสรา  ถนัดไร่
 
1. นายขวัญชัย  เจริญเนตร
2. นางวงจันทร์  ชอบมี
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นางสาวจารุกัญญ์  จีนอยู่
2. นางสาวภิญดา  ทองเต็ม
 
1. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร
2. Mr.Teppei  MIURA
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายธรรมภณ  นุ่มสารพัดนึก
2. นายศิวานา  จุไรวรรณสุทธิ
 
1. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร
2. Mr.Teppei  MIURA
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงปัณณ์นิกษา  อาจสัมพันธ์กุล
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ธนาศัยกุล
3. เด็กชายภูมิระพี   ปักการะนัง
 
1. นายชัยมงคล  หรัญรัตน์
2. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์
 
132 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กองพิธี
2. นางสาวนนทิยา  สุขศิริ
3. นางสาวเกศราภรณ์  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์
2. นายชัยมงคล  หรัญรัตน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายธนภณ  เดิมทำรัมย์
2. นางสาวอทิตยา  ศรีภา
 
1. นางสาวอิสยาห์  ถือสยม
2. นางสาวญาโณทัย  ฉาไธสง
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  ดาวไธสง
2. เด็กชายดิษปกรณ์  โต๊ะไธสง
3. เด็กชายธนกฤต  ไปหนี้
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวฉัตรชฎา  บัตรศรี
2. นายชัยวุฒิ  ทรัพย์มาก
3. นางสาวปฑิตา  ภาชู
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายพลพีร์  สืบเจริญเพชร
2. เด็กชายสิรวิชญ์  หรัญรัตน์
3. เด็กชายสุวิสันต์  ช่อชู
 
1. นางสำเนียง  ประยุทธเต
2. นายพรมมี  ประยุทธเต
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายนราธิป  สุขสมกิจ
2. นายรุ่งสุริยา  มูลไธสง
3. นายศัจจกร  โยธาจันทร์
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายชัยนรินทร์  สิมสีดา
2. เด็กชายพงศกร  ฉิมรัมย์
3. เด็กชายอาณัฐ   บะสุรินทร์
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายธีระพล  หมั่นกิจ
2. นายพันธ์กานต์  ด้วงขันคำ
3. นายวิชยุตม์  ปุยภูงา
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
140 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายภูธิปต์  งดงาม
2. เด็กหญิงอทิติยา  อาชา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มีศรี
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
141 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ดำริตระกูล
2. นางสาวสุธามาศ  นามเค้า
3. นางสาวอทิตยา  สิงห์กัลย์
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกานต์  ยันไธสง
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  โสมไธสง
3. เด็กชายอดิศักดิ์  จันทวิเศษ
 
1. นายปรีชา  ปลื้มพันธ์
2. นางจิราภรณ์  ปลื้มพันธ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม 1. นายพรพิทักษ์  แซ่เตีย
2. นายรัฐพงษ์  ดูยอดรัมย์
3. นายไชยยา  ดีเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบุญเยี่ยม  งามทวี
2. นายวิศิษฐ์ศักดิ์  เถกิงผล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายดุษิต  บุญสม
2. เด็กชายวัชเรส  สุรพล
3. เด็กชายใจสัน  สีพันดอน
 
1. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  ถนิมกาญจน์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายพัทธนันท์  ตลับทอง
2. นายภูมินทร์  จินโจ
3. นายรัฐธรรมนูญ  คำผงสม
 
1. นางวงจันทร์  ชอบมี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เยรัมย์
2. เด็กชายฉันทกร  พินปราณี
3. เด็กหญิงธิติกานต์  จิมานัง
4. เด็กชายวราวุฒิ  สีแพงเลิศ
5. เด็กหญิงสิริวัฒนา  เกิดช่อ
6. เด็กชายเดชอุดม  ภักดีนันท์
 
1. นายเอนก  ลีแสน
2. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
3. นางสาวมลฤดี  ขันอาสา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  ใหมเกิด
2. นางสาวกุลณัฐ  เอี่ยมบัณฑิต
3. นางสาวณัฐมล  มณีรัตน์
4. นางสาวพิมผกา  ทะเริงรัมย์
5. นางสาววิชการ  ใหญ่รัมย์
6. นางสาวศศิประภา  ยีรัมย์
 
1. นายเอนก  ลีแสน
2. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
3. นางสาวณชารีญา  อุปฮาด
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรภัทร  เหลาธนู
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ดำเขียว
3. เด็กหญิงภูริชญา  ปราบไธสง
 
1. นายประสงค์  บุราสิทธิ์
2. นางสาวพรจิต  สุดจริง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายณรงค์ฤิทธิ์  ใหญ่รัมย์
2. นางสาวดลยา  อนกูล
3. นายวุฒิพงษ์  จงใจงาม
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางลำใย  ศรีสมบูรณ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  งามจิตต์
2. เด็กหญิงสโรชา  วรรณศรี
3. เด็กหญิงสโรชา  สุดหอม
 
1. นายพัลลภ  นมัสไธสง
2. นายชาญ  สิ่วไธสง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาวนาฎญาดา  สดใสวิไลสุข
2. นายพริษฐ์  หนองน้้ำ
3. นางสาววนิศรา  พายุ
 
1. นางสาวดารุณี  ยันระหา
2. นางสาวจำรัส  สุรัมย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกันยากร  ขุมทอง
2. เด็กชายธงไท  เจียมรัมย์
3. เด็กชายธนกฤต  เทพสีหนู
 
1. นายสุพจน์  อรุณโน
2. นางสาวจิตรา  ลือโสภา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวพรพิมล  พวงทอง
2. นางสาววณิชยา  ศรีสุวรรณ
3. นายอดิเรก  ตะคูณรัมย์
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ธิราภรณ์  อินสกุล
2. เด็กหญิงลักษณาภรณ์  ทะนนไธสง
3. เด็กหญิงอัจฉริยาดา   กลางสวัสดิ์
 
1. นางสุภัทร์  แสนกล้า
2. นางประภัสสร  ผาสุข
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  ยมไธสง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีมหาพรม
3. นางสาวเกษรินทร์  งามดี
 
1. นางศิริวรรณ  นาคินชาติ
2. นางสาวศิริภัทรา  มูลศรีแก้ว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตราพร  ปุริโต
2. เด็กหญิงรมิดา  ศรีนาฏนาวา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สีมาญา
 
1. นางสาวศิริภัทรา  มูลศรีแก้ว
2. นางศิริวรรณ  นาคินชาติ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  มาลีนนันท์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทองจะโป๊ะ
3. นายอภิสิทธิ์สร  สีสมาน
 
1. นางบัวแก้ว  มงคลมะไฟ
2. นางสาวกีรติกร  หนูตอ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงพยอม  เรืองเดช
2. เด็กชายสุระสิทธิ์  วิถี
3. เด็กหญิงอารียา  โอบรรดิษฐ์
 
1. นายนุกูล  พัดไธสง
2. นางสาวธนาวรรณ  ประจุดทะศรี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวรักขณา  เนียมไธสง
2. นางสาวศุภมาศ  วิสุทธิชาติ
3. นางสาวเปรมมิกา  นามโพธิ์
 
1. นายนุกล  พัดไธสง
2. นายชาญ  สิ่วไธสง
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ทุมมาศ
 
1. นางสาวอรณิชา  บุญยืด
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายอนุชา  นครไธสง
 
1. นางยุพาพร  เทวรัตน์
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายพิทักษ์  ดอมไธสง
 
1. นางยุพาพร  เทวรัตน์
 
163 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กชายศิริศักดิ์  มากมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์  แพงจันทร์
 
164 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายภานุมาศ  ยัดไธสง
 
1. นายทัฑมุข  ภูสะเทียน
 
165 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายธนาทิพย์  แสงอ่อน
 
1. นายมนัส  หนองสี
 
166 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายกรีฑายุทธ  คนรู้
 
1. นายวีระศักดิ์  เข็งนอก
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  ลางไธสง
2. เด็กหญิงจตุพร  ถินนารัตน์
3. เด็กชายชาคริต  วรรณวิจิตร
4. นายชาญวุฒิ  อุตรา
5. นายฐาปนันท์  ทีอุทิศ
6. เด็กหญิงณัฏฐกาน  พร้อมพรั่ง
7. นางสาวณัฐนิชา  กำหัวเรือ
8. นางสาวณัฐวดี  ศรีคุณ
9. นายตะวัน  ราชสีภูมิ
10. นางสาวธิติมา  วันทมาตร
11. นายธีระศักดิ์  ผิวอ่อน
12. เด็กชายธีรไนย  คนรู้
13. นางสาวปนัดดา  นวลไธสง
14. นายปวิชญา  หนันทุม
15. นางสาวพรนภา  พวงไธสง
16. นายภานุมาศ  ยัดไธสง
17. เด็กชายมนตรี  แสนโคตร
18. นายยงยุทธ  เลไธสง
19. นายวรพงศ์  เตียนศรี
20. นางสาวศิรารัตน์  เปลี่ยนไธสง
21. เด็กหญิงศิริวนา  วินัย
22. นางสาวสุดารัตน์  โนดไธสง
23. นางสาวสุพินยา  จันทร์เจือ
24. นางสาวอมรรัตน์  เนยไธสง
25. เด็กชายอรรถพล  นาเจิมพลอย
26. นางสาวอรอนงค์  กิจไธสง
27. เด็กหญิงอรอาภา  สวาสนอก
28. นางสาวอัญชลิตา  น้อยเวียง
29. นางสาวเกษมณี  ปัดไธสง
30. นายเอกชนก  พลจารย์
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีคุณ
2. นายวีระศักดิ์  เข็งนอก
3. นายทัฑมุข  ภูสะเทียน
4. นายพัฒนัย  สุตนา
5. นางลดาวัลย์  งามคง
6. นางประทิน  ยุทธเสรี
7. นางอุดมรัตน์  ปุยภูงา