หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนสตึก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 7 - 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางรุ่งจิต สุวรรณธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
2 นายลิขสิทธิ์ บาลวรเศรษฐ์ ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
3 นางวาทินี พลอามาตย์ ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
4 นางสุวรรณทนา จันทร์เพ็ญ ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
5 นายทองเพชร โอชารส ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
6 นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์ ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
7 นายชาญ เริ่มรักรัมย์ ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
8 นางโสภา วันทา ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
9 นายวีรชาติ สุภะเสถียร ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
10 นางวิริยา อึงนันทศิริกุล ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
11 นางอารดา พลอาษา ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
12 นางจุรีรัตน์ โอชารส ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
13 นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพล ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
14 นางสาวกนกวรรณ วงษาสนธิ์ ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
15 นายวัชระ กฐินสมมิตร์ ครูโรงเรียนสตึก คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  
16 นางสาวสมพิศ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]