หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-brm4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางลำไพร ศรีคุณโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางชญานุช ถิรติกาญจน์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายสมโภชน์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาววรรณภา นาคงามโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางพนิตตา พิมายโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายคมสัน กรวยสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางวาทินี พลอามาตย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวจำรัส สุรัมย์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางพรพิมล เหลืองอุดมชัยโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวพิริยา แสนเสนาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจริยาภรณ์ บุญนำพาโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางธัญพร สายชมภูโรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวจงกรณ์ ชมภูวงศ์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวณัฐกาญจน์ เลิศยะโสโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงพร อรุณโนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวถวิลวงศ์ ทบลมโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายอุดมชัย บุญตาโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุดารัตน์ หลงพิมายโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ ภูคำนวนโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายชัยวิชิต เที่ยงธรรมโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ โกรทินธาคมโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางลดาวัลย์ งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางปรียานุชศนัณ โยสาจันทร์โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา สงวนแก้วโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางธนพร ศิริเฉลิมพงศ์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริกุล อุ่นศิลป์โรงเรียนสมเสม็ดวิทยากรรมการ
2. นางยุวดี เมฆบุษยาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววนิดา หมื่นจิตรโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวุฒิ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสมพร ภาคีอิสระโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางพรปะภา เผ่าเมืองโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายชนะชัย ดาศรีโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุลักษณี ประดับสุขโรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางดวงพร กิจคติโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนวรินทร์ แตะอินรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางปุณยนุช ชื่นรัมย์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางอรอนงษ์ แก้วไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์รัชช์ ทมงามโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางกิตติยา กุลแก้วโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภธิดา วิรุฬพัฒน์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นายธีระพล ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางสาวญานิศา ภูมิศาสตร์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายปณิธาน สุดชนะโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ ยศม้าวโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายภาสกร บาลไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางสาวรชฏ นิเรียงรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนุชนาถ มีคุณโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชนานันท์ ศรีภาโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางสุทธิรา ไชยสงครามโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกชัย หมอกไชยโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ สายแสงจันทร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายประจวบ ศักรินพานิขกุลโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายขจรศักดิ์ มีแก้วโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางรัตเนตร วิชัยผินโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางภัสส์มณินทริ์ แจะไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายศานิตย์ ศรีคุณโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนันตญา บุญมีโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรฐา ยอดน้ำคำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวปริยากร สุภาพโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเกษณีย์ ยอดไฟอินทร์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นางเครือวัลย์ อำมะโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐธีร์ ศรีวังราชโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัชรินทร์ พิทยานันท์โรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางสาวชัชฎาภรณ์ ประจันพลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางชุมสิริ ตากกะโทกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปราณีต สุจริตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทัศน์สรวง ดอมไธสงโรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา พันญูเทพโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางกชพรรณ สุระศรีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายศักดิ์ชัย นพไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางวิริยา อึงนันทศิริกุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางกาญจนา ศรีษาคำโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวตรีธารทิพย์ เนาไธสงค์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวนงค์เยาว์ นามไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายนิมิต วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางนันทวัน คำสียาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางสาวผ่องเพ็ญ ดัดตนรัมย์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายศักดา ยอดไฟอินทร์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
6. นางสาวลาวัลย์ ดาพันธะโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
7. นายทองเพชร โอชารสโรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายศรุติพงศ์ ดังคูณพิพัฒน์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิมุข อภัยศรีโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสาวอรัญญา แพงเพ็งโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางเกษร สมาทองโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีถวิล มูลมณีโรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสิริสุดา จักรไชยโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวพจนา เบญจมาศโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริจันทร์ นิสภนันต์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายไสว สุครีพธ์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภนา สำราญจิตโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายปรัชญา เตี้ยไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยัน หนันดูนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางอุดมรัตน์ ปุยภูงาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ โจไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
6. นางสุวรรณทนา จันทร์เพ็ญโรงเรียนสตึกกรรมการ
7. นางสมปอง บุญตาโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพชรพรรณ พิมพ์ตะครองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางวาสนา ภูมิพยัคฆ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางสุจิตรา เสวียงชัยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐธิดา โตหนึ่งโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ห่วงประโคนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรัญญา หมอกไชยโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจรัสศรี งามมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวอัมรา ต้นสวรรค์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเด่น เกี้ยวไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางสาววิไลวัลย์ มาน้ำเที่ยงโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางวลัยพรรณ กระพันธ์เขียวโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นางสาวธนิดา วงศ์พุฒิโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นายสุธินันท์ มะลิงามโรงเรียนสตึกกรรมการ
8. นางสาวรัชนีย์ วุฒิยาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายธิติ เพียรโคตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางธนวรรณ มาลานนท์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางนาทอะนงค์ เกียรติสุขโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางสาวเอื้องอุมา โยสาจันทร์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพจมาพร คะเลรัมย์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายอัครชัย รัตนศิลป์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางกัลยาณี วัฒนธีรางกูรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวศรินทรา ภาพันธ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางราตรี อำไพพิศโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ พูนแสงโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนฤมล นิยมโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนภาพร เทียมทะนงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายธนากร โยยรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ อนุมาตร์โรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางภัทร์ธีนันท์ รัตนพงศ์ภัคโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรพิมล เชาระกำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางหทัยกาญจน์ ยานสว่างโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางวาสนา ศรีศิลาโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นายไชยสิทธิ์ ผาเจริญโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวรัญนภรณ์ จันทร์ศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางอลิสา สมันศรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวรายุทธ แก้วประทุมโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางทรงลักษณ์ ธีราภูธรพัฒน์โรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางสาวพัชรี โล่ห์สุวรรณโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางดวงใจ ฉาบไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ เล็กแข็งโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ แสนนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
4. นางพูนศรี ผ่านสำแดงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไล อินโท่โล่โรงเรียนสตึกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรพีพร ตะเคียนรามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายสุชาติ แจะไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ นาคแก้วโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางมนทิรา วงศ์ปัดสาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรีภรณ์ รักสมบัติโรงเรียนสตึกกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพจนี มาลัยศรีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายสุรพงษ์ โยวะราชโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายวรัทภพ สมันศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางวัชรีย์ มหาวงศ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นางสาวกุสุมาลย์ ชมโคกกรวดโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพร จุลลายโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรวิวรรณ กองมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ดุระนิกรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางโสภิต รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายอธิป เมืองนามโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นางนริศราพร กุมาลีโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ สมานมิตรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธีระพร พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายชำนาญ พิมพ์สวัสดิ์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ โพธิ์เงินโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นายณัฐพล ยศดาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสิริเกศ หมัดเจริญโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประภาพร วงศ์จำปาโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางสาวพัชรี ทองทวีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ แสนเลิศโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนิตยา หล้าคำคงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางปพิชญา วรรณปักสินโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพักตร์ศรี จอมเสนาโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางผาณิต พรหมดีมาโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิชุตา จุทสิงห์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางแจ่มใส ตอรบรัมย์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมคิด อาจจำนงค์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีสุดา ร่มจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอำนวย ไกรปุยโรงเรียนสตึกกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอนันตชัย โพธิขำโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นายปราโมทย์ จันทร์โสภาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรเมธ น้อยพรมโรงเรียนสตึกกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญลักษณ์ ชำนิไกรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายสุริยันต์ แสงมลโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ บุญชูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางเสาวคนธ์ บุญชูโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุริยันต์ แสงมลโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ ชำนิไกรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวฐิตาพร บุญเต็มโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
2. นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นายปฏิญญะ สังสะนาโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางอรุณีย์ สระสงครามโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายอภิชาติ ประสิทธิ์นอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายปกครอง มาลานนท์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางอรุณีย์ สระสงครามโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิตาพร บุญเต็มโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา ประมายะยังโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
2. นางอรุณศรี มณีวรรณโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ แก้วกล้าโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางละมุด ศรีสุขโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นางทัศนีย์ สีหาบุญมากโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายพิชัย ขวัญทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธนูรัตน์ พิมพ์บุญญามาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ปักเคธาติโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นางลำดวน วงศ์ปรเมษฐ์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางจิราวรรณ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชนันพัฒน์ วรรณวิจิตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวรรณิภา บุราสิทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เสนาปักธงไชยโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ บัวคำโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางดัชนีย์ แสงอุทัยโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ วงศ์สนิทโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นางสาวพัชรดา สระทองดีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายยศวรรธน์ วิชิตพันธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางวีรวรรณ อ่อนหนองหว้าโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ คณารักษ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาววีรอร เหมางกูรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายณรงค์ ไชยภูมิโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางทรัพย์ศิดี ศรีส่องโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางจิดาภา ศรีมหาพรหมโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ บุญทีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางจรัญ ถนิมกาญจน์โรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายทนงรักษ์ ตอรบรัมย์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายมิตร ปุเลโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
3. นายสมทรัพย์ ไชยสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาย มาลาศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นายนิคม ประทุมทองโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ ทุมทุมาโรงเรียนสตึกกรรมการ
7. นางสาวจิตรลดา บุบผารังโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ โสมวงศ์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวบุหลัน เฉียดไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพย์วิมล กองไพรวัลย์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทิพยา ฉ่ำเมืองปักษ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัยโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
6. นายสิทธิชัย โสรัตน์โรงเรียนสตึกกรรมการ
7. นายสมดี ศักดิ์โกมลศรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสังวาล เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายสังวาล เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาผลวรโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุมิตรา เจ๊กไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอรุณ เรืองคำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณ เรืองคำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมิตรา เจ๊กไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
2. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
2. นายอภิชาต ศรีศิลาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายอรุณ เรืองคำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาผลวรโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ เรืองคำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิชาต ศรีศิลาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา เจ๊กไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรารัตน์ แสนเจ๊กโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสุจินต์ ถาผลวรโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
6. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายอรุณ เรืองคำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายอรรถพร มาศภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายอภิชาต ศรีศิลาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสังวาลย์ เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายอรุณ เรืองคำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายอรรถพร มาศภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายอภิชาติ ศรีศิลาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสังวาลย์ เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสจินต์ ผลถาวรโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาผลวรโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักด์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักด์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักด์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักด์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักด์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายศักด์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายศักด์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายศักด์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายศักด์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ แอ้นไธสงโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ พลศิริโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายพีระพงศ์ ชอบชื่นสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
6. ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษย์นันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ พลศิริโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษย์นันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายพีระพงศ์ ชอบชื่นสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษย์นันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายพีระพงศ์ ชอบชื่นสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษย์นันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายพีระพงศ์ ชอบชื่นสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุทัย จินตนสถิตย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายยงยุทธ การินทร์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายอุทัย จินตนสถิตย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
4. นายยงยุทธ การินทร์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุทัย จินตนสถิตย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
2. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายยงยุทธ การินทร์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกัมสิทธิ์ เมตตาพลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายอุทัย จินตนสถิตย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายยงยุทธ การินทร์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายเสถียร ปุริตังสันโตโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิโรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิโรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิโรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางณัญชุดา ปัญญาธิวุฒิโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอิสรา ซอสันเทียะโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นางบุรินทร์ ดีขุนทดโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางยุวดี เมฆบุษยาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอิศรา ซอสันเทียะโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นางบุรินทร์ ดีขุนทดโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางยุวดี เมฆบุษยาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอิสรา ซอสันเทียะโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นางบุรินทร์ ดีขุนทดโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางยุวดี เมฆบุษยาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอิศรา ซอสันเทียะโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นางบุรินทร์ ดีขุนทดโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางยุวดี เมฆบุษยาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษย์นันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายพีระพงศ์ ชอบชื่นสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษย์นันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายพีระพงศ์ ชอบชื่นสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษย์นันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายพีระพงศ์ ชอบชื่นสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายยศพล เลาอัจฉริยพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายยศพล เลาอัจฉริยพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายยศพล เลาอัจฉริยพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
5. นายยศพล เลาอัจฉริยพรโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
6. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวกนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางมะโน นพไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริภัทร มั่นเขตกิจโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. MissHuo Zhiqingโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ คงตะเคียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัทนียา มูลศรีแก้วโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissHuo Zhiqingโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวศิริภัทร มั่นเขตกิจโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ คงตะเคียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมัทนียา มูลศรีแก้วโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวปาณิศา กระจายกลางโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Masakazu MUROMOTOโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา สดสร้อยโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Masakazu MUROMOTOโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissHuang Feng Xinโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. MissHuo Zhiqingโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวมัทนียา มูลศรีแก้วโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissHuo Zhiqingโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. MissHuang Feng Xinโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัทนียา มูลศรีแก้วโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Masakazu MUROMOTOโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายอิสระพงษ์ ทาฤทธิ์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Masakazu MUROMOTOโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายอิสระพงษ์ ทาฤทธิ์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุมา ปาสาในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คงตะเคียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัทนียา มูลศรีแก้วโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Masakazu MUROMOTOโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายอิสระพงษ์ ทาฤทธิ์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอรอุมา ปาสาในโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ คงตะเคียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมัทนียา มูลศรีแก้วโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายถนอม ศรีธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางภัทรพร ครุตรารักษ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางจิมเส ศราวรณ์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายศารทูล สุดประโคนโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางจิมเส ศราวรณ์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายถนอม ศรีธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางภัทรพร ครุตรารักษ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายศารทูล สุดประโคนโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางปภัสรินทร์ เนติสมบูรณ์ยศโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นางเพ็ชมณี แก้วนอกโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรพร กสานติ์ศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางปภัสรินทร์ เนติสมบูรณ์ยศโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นางเพ็ชมณี แก้วนอกโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรพร กสานติ์ศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางวรพร กสานติ์ศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นางปภัสรินทร์ เนติสมบูรณ์ยศโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางเพ็ชมณี แก้วนอกโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวอังคณา พลพงษ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุลโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางสาวละมัย แก้วกล้าโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางชนนภา วงศ์เมืองโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประไพร์ ทะนงอาจโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวอังคณา พลพงษ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุลโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นางสาวละมัย แก้วกล้าโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางชนนภา วงศ์เมืองโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประไพร์ ทะนงอาจโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญนภา เพ็งวิสาภาพพงษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา ชินโคตรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โสพันนาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรัฏฐยา สมานมิตรโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษบา ชินโคตรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ โสพันนาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิรัฏฐยา สมานมิตรโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ ภวภูตานนท์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวอิสยาห์ ถือสยมโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นายวีรชาติ สุภะเสถียรโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายภาณุพงศ์ ศุภอุดรโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ เค้าคำโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ ห้าวจันทึกโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายวิศิษฐ์ศักดิ์ เถกิงผลโรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
5. นายพาณิชย์ มหามาตรโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจีรนันท์ เค้าคำโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายพาณิชย์ มหามาตรโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ ห้าวจันทึกโรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นายวิศิษฐ์ศักดิ์ เถกิงผลโรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศาลางามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นางสาวอิสยาห์ ถือสยมโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายวีรชาติ สุภะเสถียรโรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรชาติ สุภะเสถียรโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายปรีชา ศาลางามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวอิสยาห์ ถือสยมโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสันติสุข สมพรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปิ่นวรัศมิ์ สาแก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางพิมพ์พิศา นาคขำโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายชาญ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ เกียรติเจริญศิริโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ต้ายไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายอัครชัย โพนสัยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายขวัญชัย เจริญเนตรโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสุดารัตน์ คงศรีโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ต้ายไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายอัครชัย โพนสัยโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
5. นายขวัญชัย เจริญเนตรโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายพยุงศักดิ์ โพธิ์ไทรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธเนศ วงเวียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
3. นายชาญ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายอนุชิต แก้วคูนอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสกสรร รัตนจุลโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต แก้วคูนอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายเสกสรร รัตนจุลโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกวัฒน์ บัญชาเมฆโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายมีพล ทรงศิลาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ พลเจริญโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวญาโณทัย ฉาไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายอลงกรณื สุขสังข์โรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
5. นางสำเนียง ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายวัชระ กฐินสมมิตร์โรงเรียนสตึกกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายภัทรพล เทียมจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายสกลเกียรติ ขันทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสกลเกียรติ ขันทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
2. นายภัทรพล เทียมจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายสกลเกียรติ ขันทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภัทรพล เทียมจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายสกลเกียรติ ขันทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภัทรพล เทียมจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกว้าง ไปหนี้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายพีระ บุญฉลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายกว้าง ไปหนี้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายพีระ บุญฉลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายกว้าง ไปหนี้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายพีระ บุญฉลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายพีระ บุญฉลาดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายกว้าง ไปหนี้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมรกต วรจักรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายปรีชา ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา พลอาษาโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบุญเยี่ยม งามทวีโรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประกายแก้ว พาเจริญโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
2. นายมรกต วรจักรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทยา พลอาษาโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีบุญเยี่ยม งามทวีโรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประกายแก้ว พาเจริญโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ สมันรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นางวงจันทร์ ชอบมีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิกุล นาชีวาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสงค์ บุราสิทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ สมันรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นางพิกุล นาชีวาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางวงจันทร์ ชอบมีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสงค์ บุราสิทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางลำใย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายเอนก รีแสนโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี อนุศรีโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ สุเรนรัมย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ มาสภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางลำใย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นายเอนก รีแสนโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี อนุศรีโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ สุเรนรัมย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ มาสภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร ศรีลาดเลาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
2. นางประภาพรรณ เพชรศรีโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นางประทิน ยุทธเสรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพ์พจี คัดทะจันทร์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางประภาพรรณ เพชรศรีโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางประทิน ยุทธเสรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมพ์พจี คัดทะจันทร์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภาพร ศรีลาดเลาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพัลลภ นมัสไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอิษฎาพร ศรีบุญโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทวัส สายชมภูโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายพีรเทพ หอมหวลโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นางสาวดารุณี ยันระหาโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ บุตรสุดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางปัญจภรณ์ เฉิดไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
2. นางกชกร สิทธะนะโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
3. นายศาสตรา สายสุนันทรารมย์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
4. นางอริญชยา ยันรัมย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร ผาสุขโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สมันรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางศิริวรรณ นาคินชาติโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวรีวรรณ ปดาภาโรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นางประภัสสร ผาสุขโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ นาคินชาติโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอดิสรณ์ แก้วกูลโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประภัสสร ผาสุขโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุวิทย์ สมันรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางศิริวรรณ นาคินชาติโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ สมันรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
2. นางประภัสสร ผาสุขโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ นาคินชาติโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางบัวแก้ว มงคลมะไฟโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริภัทรา มูลศรีแก้วโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
3. นายปัญญา ชำระกิจโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายปัญญา ชำระกิจโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
2. นางบัวแก้ว มงคลมะไฟโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริภัทรา มูลศรีแก้วโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนุกูล พัดไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางลำใย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ มาสภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายวัชระ สุเรนรัมย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอนก รีแสนโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายนุกูล พัดไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นางลำใย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายเอนก รีแสนโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุบลรัตน์ มาสภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
5. นายวัชระ สุเรนรัมย์โรงเรียนหนองขมารวิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร เทวรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวินัย มารักษาโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางยุพาพร เทวรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายมนัส หนองสีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายมนัส หนองสีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายมนัส หนองสีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายมนัส หนองสีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายมนัส หนองสีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายมนัส หนองสีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายมนัส หนองสีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายมนัส หนองสีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์ แพงจันทร์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
2. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. ดร.ณัฐวัฒน์ โฆษิตดิษย์นันท์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายพีระพงศ์ ชอบชื่นสุขมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
5. นายเฉลิมพล อะทาโสมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายไชยวัฒน์ ไชยชาติกิตติยศมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กรรมการ
7. นายมนัส หนองสีโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]