รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงนิสิตา  สามารถ
 
1. นางปรียนันท์  ศรีคำภา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวสุนิษา  ปรางค์ประโคน
 
1. นางสมจิต  จันทรวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กชายชโลธร  แสนคนึง
 
1. นางสาวสุวิสา  พรหมเอาะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวเพียงชีวัน  ชนะสงคราม
 
1. นางสาวดวงพร  พันธ์พิทักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เกษชฎา
 
1. นายอาทิตย์  พรมมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  คำตัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กชายอนุชา  พุทธิชาติ
 
1. นางเทพสุดา  สวัสดิ์รัมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวสุภีณา  มีทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ประคองใจ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตยา  จงจอหอ
2. เด็กหญิงบริมาส  ปิ่นศิริ
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ทิพย์อักษร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
2. นายอาทิตย์  พรมมณี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวชลิดา  สร้างใส
2. นางสาววิภาพร  โลกประโคน
3. นายอมรเทพ  เฟื่องสูงเนิน
 
1. นางปณรรญธร  รัชนะปกิจ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหลืองเดชานุรักษ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  คร่ำดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
2. นายอาทิตย์  พรมมณี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธนภรณ์  ปุ่นประโคน
2. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางกิตติยา  ผาดำ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายศิรณัฏฐ์  กันชัย
 
1. นางสาวสายหมอก  ขุนศักดา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพรรณพัชรา  เพียรชอบ
 
1. นายกมล  กุมผัน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปุณยนุช  จินดามล
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยื้อรัมย์
3. เด็กชายอภิวรรธน์  เอมโอฐ
 
1. นางสาวทักษิณา  จัตุกูล
2. นางสาวทัศพร  บุญมาพิลา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  อัครพิเชษฐ
2. นางสาวชลิดา  การเร็ว
3. นายอนุวัติ  ชัยรินทร์
 
1. นางสาวสุธาสินี  สิงห์ประโคน
2. นางเสาวริญญ์  นาหนองขาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายธนกฤต  ภิรมย์นาค
2. เด็กหญิงพัชลิดา  รอดจากเข็ญ
3. เด็กหญิงเนตรนภัสม์  นุชสาย
 
1. นายธรรมรักษ์  โพนทะนา
2. นางนฤชล  ศรีมหาพรหม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายการัณยภาส  ชูอาวุธ
2. นายปภาตพงศ์  ไปหนี้
3. นางสาวมาริสา  ดวงจันทร์
 
1. นายกัณฐัศว์  ชัยเศรษฐศิริ
2. นายชุมพล  นาคนาคา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชนะชนม์  สนหอม
2. เด็กชายไชยกานต์  จันศิลา
 
1. นายประยูร  บัวนาค
2. นายทวีศักดิ์  แพงเจริญ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกิตติภพ  ผลบุญ
2. นายชินนพัฒน์  จันศิลา
 
1. นางสาวกฤษณา  ไสยาศรี
2. นางสาวนิตยา  สาละ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายพิชญากร  กองเกิด
 
1. นางพรทิพย์  แสนจันทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาววิสารัตน์  ทองดำ
 
1. นางสาริศา  ดวงจันทา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงญาสุมิน  ไสยรินทร์
2. เด็กหญิงนันท์นนภัส  คงนันทะ
3. เด็กชายศิลากานต์  ขุนนอก
 
1. นางรวงรัตน์  อินทร์ไชยมาศ
2. นางวันเพ็ญ  ทิพย์อักษร
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายสิทธิศักดิ์  ศิริพงษ์
2. นายอุทิตย์  อินทสุข
3. นางสาวโยธินี  ปานใจนาม
 
1. นางรัชนี  วรศิริ
2. นางเบญจรัตน์  ใจภพ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกานต์ทิตา  เหล่าอุดม
2. เด็กชายธาม  สรวญรัมย์
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนชาผิว
 
1. นางสาวสายใจ  ประสงค์ทรัพย์
2. นางสาวรุจิกร  ศรีเมือง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณิชาภัทร  จีนโน
2. นายนวมินทร์  แสงใสแก้ว
3. นายไชยวัฒน์  เป็งขุนทด
 
1. นางเพื่อนอารีย์  วิเศษนคร
2. นางสาววรณัน  กิตติ์ดำรงเดโช
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เหียดไธสง
2. เด็กหญิงวัชรี  ประเสริฐศรี
3. เด็กชายศุภกร  เพชรกิ่ง
 
1. นางนาวี  คูเมือง
2. นางสุทธิรัตน์  ศรีวงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นายจักรภพ  ทิพย์โภชน์
2. นายนิรันดร์ชนันท์  ชาญชาติ
3. นายสรายุทธ  เต้นปักษี
 
1. นางสาวมานิตา  เข็มบุปผา
2. นางสาวอิสริยะ  ศิรินุมาศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  บุญรอด
2. เด็กชายสหชัย  หม่องกระโทก
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  กาสร้อย
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ศิริพงษ์
2. นางสาวสมอาจ  สุดตาชาติ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาภัค  สุพรรณ์นอก
2. นางสาวศิริรัตน์  วันชาดา
3. นางสาวอลิษา  โกยกอง
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นางนิตยา  คนชุม
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  ม่วงสำเภา
2. เด็กชายอนุชิต  ขาลพรม
 
1. นางนาวี  คูเมือง
2. นางสุทธิรัตน์  ศรีวงษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวจิณณพัต  ต่างประโคน
2. นายณัฐชนน  หลวงชาติ
 
1. นายอาทิตย์  พิมวัน
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกรวิทย์  อินทร์รัตน์
2. เด็กชายธรรศวัฑฒท์  ตรากลาง
 
1. นายฉลาด  ปัสสาสัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายธนวัตน์  สุวรรณหงษ์
2. เด็กชายวริทธิ์ธร  จันทร์สว่าง
 
1. นายวีรยุทธ  อุ่นจิตต์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นายพีรพัฒน์  ภู่เพชร
2. นายสิทธิกร  บุตรราช
3. นายสิน  ทวีชาติ
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  หะขุนทด
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พยัคษา
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันธ์สวัสดิ์
4. เด็กหญิงลัลลภา  นามโคตร
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  จินดาสมบัติเจริญ
 
1. นางสาวรดาการ  ปรางสุข
2. นายสุเนตร  บอกประโคน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  หลวงมัจฉา
2. นางสาวณัฐวดี  เวินเสียง
3. นางสาวธัญพิชา  มีแววแสง
4. นางสาวพรนภา  นามทวย
5. นางสาวพัฒนาวดี  รุ้งเจริญโชติวัฒน์
 
1. นางพรพรรณ  อาภรณ์พงษ์
2. นางรัชนี  บอกประโคน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายษายน  บุญเกิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมลี
3. เด็กหญิงสุนทรีย์  นุ่มนวลศรี
4. เด็กหญิงสุนิสา  สุโขพันธ์
5. เด็กหญิงสุภธิดา  รุ่งพิรุณ
 
1. นางสาวสุกัญญา  หารโกทา
2. นางสาวเขมิกา  เอี่ยมสะอาด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายชาญวิทย์  วิโสรัมย์
2. นางสาวธนัญญา  ศรีจันทร์
3. นางสาวประภาพร  พลพรต
4. นางสาวมานิตา  ชูชาติ
5. นางสาวรัตนากร  พูนพิพัฒน์
 
1. นางมยุรี  หมวดสันเทียะ
2. นายเสาร์  แสงปราบ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยาเคน
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุรายรัมย์
3. เด็กหญิงผอบแก้ว  คงหาญ
4. เด็กชายวิศลย์  หล่อเภรี
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สระทอง
 
1. นางชวันรัตน์  อำพรศิระภัสร์
2. นายจีรวุฒิ  แสนเสริม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  อรัญเพิ่ม
2. นางสาวมณีรัตน์  ธรรมดา
3. นางสาววาเรนท์  มหานาม
4. นางสาวเบญจมาศ  คุสิตา
5. นางสาวเพ็ญนภา  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นายถิรวัฒน์  แขวงนอก
2. นายจิรศักดิ์  ยอดชะลูด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. นางสาวกิตติญา  บุญรัมย์
2. นายชยกฤษฎิ์  อยู่รอบเรียง
3. นางสาวญาณินท์  สีลาคม
4. นายปกิตติกรณ์  ศรีราพงษ์
5. นางสาวพัชริตา  นามสว่าง
6. นางสาวมินตรา  กึ่งกลาง
7. นายวงเดือน  ภาคอินทรีย์
8. นายวรากร  ชำนาญเนาว์
9. นางสาวศรัญยา  คุณาโรจนสุนทร
10. นายสมพงษ์  ดินเกษม
11. นางสาวสุธาลินี  สายกลิ่น
12. นางสาวสุพัตรา  อุดชุมนารี
13. นางสาวสุวจนี  ยังโนนตาด
14. นางสาวเจริญรัตน์  แถบเกิด
15. นางสาวเจษฎาพร  ตาทิพย์
 
1. นางสาวจันทรา  ปัการะโถ
2. นางสาวสุวรรณา  บุตรสุด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงอารยา  ชุนเกษา
 
1. นางปิยะนุช  ยิ้มรัมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวสริตา  สิงหา
 
1. นายสุพัฒน์  สีไลรัมย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมแสนสอน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เหลาหวายนอก
 
1. นายบุญลือ  จันทร์อยู่จริง
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวสุภาวิตา  หุบครบุรี
2. นายสุเมธา  ประทุม
 
1. นายบุญลือ  จันทร์อยู่จริง
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายคมสัน  สวนสวรรค์
2. นายชนมวัต  ก้อนทอง
3. เด็กชายชัยชาญ  ฉิมรัมย์
4. นายธีรภัทร  ธรณีวงศ์
5. เด็กหญิงปุณยาพร  เทียนเจษฎา
6. นางสาวพิชญ์สินี  จีนโน
7. นางสาววรรวิษา  จีนชาติ
8. นางสาวศิรินันท์  จันทร์ที
9. เด็กชายอนันทน์  ทะนานทอง
10. นางสาวโสรญา  สุนินบูรณ์
 
1. นายประมวล  บุญหลาย
2. นายวิฑูรย์  ศักดิ์ศิริ
3. นายโสภณ  งามเลิศ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกฤษกร  ทวีศิลป์
2. เด็กหญิงกานติมา  แสงงาม
3. นายณัฐวุฒิ   ตุมดาวเรือง
4. เด็กหญิงธัญญธร  โพธิ์ศรี
5. นายนครินทร์  น้อยพลี
6. นางสาวนริศรา  ทำมวงศ์
7. เด็กชายปริวัฒน์  สำราญรื่น
8. นางสาวปัญจา  เพิ่มดี
9. เด็กชายพันธุ์ศักดิ์  ฉัตรทัน
10. นางสาวภุมรี  กองสกุล
11. นายศุภกิตติ์  ตุลานนท์
12. นางสาวอารียา  แลตรง
13. เด็กหญิงเกศกนก  น้อยพลี
14. นายเจษฎา  สุขรัตน์
15. นายเรืองศักดิ์  แก้วนิลทอง
 
1. นายก้องเกียรติชัย  ทบวงศรี
2. นายพิสิทธิ์  น้อยพลี
3. นางลักษมี  พายุหะ
4. นางเบญจรัตน์  ใจภพ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  พองมาลี
2. เด็กหญิงณัฐชา  คุลิตา
 
1. นายสมัย  ขวัญรัมย์
2. นายทองใบ  สีหะวงษ์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวสัณห์หทัย  สมัญญา
2. นายสุทธินันท์  เผยกลาง
 
1. นางสมพร  ไชยจักร
2. นางสาวนพวรรณ  วรครุฑ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงสุพัฒตรา   พลเลื่อย
 
1. นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาววรรณศิริ  อรชุน
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิจักร
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกีรติ  ผลวิเศษสิทธื์
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญฐมณี  สุขตะเคียน
 
1. นายสรสิทธิ์  ทิพย์อักษร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ชัยเสนา
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีจันทร์
 
1. นางภณิตา  เกื้อกระโทก
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  ชัยเสนา
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงองค์การ  อุ่นเรือง
2. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์อาหาร
 
1. นางสาววริศรา  โคมารัมย์
2. นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพเก้า  หุยวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายปัญชรินทร์  วงศ์ใหญ่
 
1. นายหาญณรงค์  สีลาคุปต์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  เพ่งพิศ
2. เด็กชายปกรณ์  สายทอง
3. เด็กชายวีระ  โจทกระโทก
 
1. นางภณิตา  เกื้อกระโทก
2. นางสาวพลอยใจ  เพ่งพิศ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์  ซ้อนรัมย์
2. นายวิษณุ  เพ่งพิศ
3. นายศักดิ์นรินทร์  คลังกูล
 
1. นางภณิตา  เกื้อกระโทก
2. นางสาวพลอยใจ  เพ่งพิศ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายภานุพงษ์  ปราบภัย
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายวงศพัทธ์  สังข์ทอง
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กชายธีรเทพ  เมืองจันทร์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ศิริเมฆา
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาววรัญญา  วังใจ
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายนิรัติศัย  ทองคำดี
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายอานพ  บุญประสาท
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พัชนี
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายภูริช  ด่านกระโทก
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายณฐพล  เย็นรัมย์
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายเทพนรินทร์  พาลี
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ยางหงษ์
 
1. นายไทยคม  แก้วประเสริฐ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวพิมพิกา  วุฒิประภา
 
1. นายวิริยะ  ทองดี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  บุตรพันธ์
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายเขมนันท์  พูนมั่น
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ทิดทองดี
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นายเจมวิวัฒน์  มัธทวกาญจน์
 
1. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  บุตรพันธ์
2. นายณฐพล  เย็นรัมย์
3. นางสาวธนัญพร  มาประจง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  พัชนี
5. นางสาวพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
6. เด็กหญิงวรพิชชา  แปลงดี
7. นายเขมนันท์  พูนมั่น
8. เด็กชายเทพนรินทร์  พาลี
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
2. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญฐมณี  อินพิทักษ์
2. เด็กชายจีรพัฒน์  บุตรพันธ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรีดิธาดากุล
4. นางสาวธนัญพร  มาประจง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  พัชนี
6. นายธิติ  จูมวันทา
7. เด็กชายนิรัติศัย  ทองคำดี
8. เด็กหญิงน้ำมนต์  ศิริเมฆา
9. เด็กชายภราดา  งอยผาลา
10. เด็กชายภานุพงษ์  ปราบภัย
11. เด็กชายภูริช  ด่านกระโทก
12. เด็กหญิงวรพิชชา  แปลงดี
13. นายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
14. นางสาวอังคณา  อินพิทักษ์
15. เด็กชายเทพนรินทร์  พาลี
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธนัญพร  มาประจง
2. นายธิติ  จูมวันทา
3. เด็กชายนิรัติศัย  ทองคำดี
4. เด็กหญิงน้ำมนต์  ศิริเมฆา
5. นางสาวพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
6. เด็กชายภราดา  งอยผาลา
7. นายวงศพัทธ์  สังข์ทอง
8. นางสาววรัญญา  วังใจ
9. นายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
10. นางสาวอังคณา  อินพิทักษ์
11. นายอานพ  บุญประสาท
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนิภา  สล่าปัน
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นวลมิตร
3. เด็กชายคชาฤทธิ์  แก้วนุกูล
4. เด็กชายจักรพันธ์  เจริญพันธ์
5. เด็กชายชาคริส  ธูปพุทซา
6. เด็กชายชาญณรงค์  พวกกระโทก
7. เด็กหญิงณัฐริกา  เสาร์เชื้อ
8. เด็กชายธนวรรธน์  มหันตะ
9. เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุนา
10. เด็กหญิงนัทธมน  นิ่มประเสริฐ
11. เด็กหญิงประกายการณ์  วุฒิวงค์
12. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พะวงค์
13. เด็กชายระวิภาส  โกยชัย
14. เด็กหญิงรัตนา  สวัสดิ์พูน
15. เด็กชายวชิรพงษ์  กลิ่นตันธนานันท์
16. เด็กชายวสันต์  สุขสบาย
17. เด็กหญิงศศิวรรณ  บุญประดับ
18. เด็กชายสิรวิชญ์  รอดจากเข็ญ
19. เด็กหญิงสุพัตรา  เสาวโร
20. เด็กหญิงอัจฉริยา  โกษากูล
21. เด็กชายเรืองวิทย์  เพชรชาติเชื้อ
 
1. นายไสว  อุทุม
2. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
3. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
4. นายไพบูลย์  อ้อมวิหาร
5. นายโกมินทร์  เพ็งพิศ
6. นายปฐมพงค์  ศิริเวช
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายชญานิน  สงวนเชื้อ
2. เด็กชายธนธัส  ต้องกระโทก
3. เด็กชายบริบูรณ์  บุญมาก
4. เด็กชายพงศกร  ปริกาถานัง
5. เด็กชายวัชรพล  โคตคำ
 
1. นายอาทร  ประสิทธินอก
2. นายธีรพล  เหมเงิน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. นายทรงธรรม  แชกขุนทด
2. นายธนาธิป  ดำรีย์
3. นายพงระพี  เย็นสกุล
4. นายพิธิวัฒน์  สุริวงศ์
5. นายอธิภัทร  สุทธินิยม
6. นายอนุชา  รุ่งเรือง
 
1. นายสุนทรหงษ์  วรนุช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกช  แก้วอำไพ
2. นางสาวจริญญา  ศาลางาม
3. เด็กชายชัศนัย  ป่าขมิ้น
4. นายชิษณุพงศ์  ทองคำ
5. นางสาวญาโณทัย  สุขเกตุแก้ว
6. นางสาวดาวประกาย  โสน้ำเที่ยว
7. นางสาวทิพรดา  สนโสม
8. นางสาวนริศรา  พูดเพราะ
9. เด็กหญิงน้องหนึ่ง  ราษกล
10. นางสาวน้ำค้าง  สุดดี
11. นางสาวพรพิมล  ขันทองนาค
12. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เตียงแก้ว
13. นางสาวพัชรมนฑ์  ถวิลบุญ
14. เด็กหญิงพัทรียา  พันธุ์คง
15. นางสาวพันธกานต์  บุญทรัพย์
16. นายพิทักษ์  วิเศษสวัสดิ์
17. นางสาวพิมพ์ชัญญา  ยางหงส์
18. นางสาวภาวิณีย์  สังฆพรรณ
19. เด็กหญิงยุภาวรรณ  สมพงษ์
20. นางสาวรัตติกาล  ต้นกระโทก
21. เด็กชายวรรณวัฒน์  อุตราศรี
22. นางสาววราภรณ์  ชินราช
23. เด็กชายวิชาญชัย  สำเร็จกิจ
24. นางสาววิลาวัณย์  ขับประโคน
25. เด็กชายวิวัฒน์  อุตราศรี
26. นางสาวศรินยา  ยืนชีวิต
27. นางสาวศรีมาย  บุญราศรี
28. นายศักรินทร์  เหล่าพิชิต
29. นางสาวศิวาณีย์  พลีรัมย์
30. นางสาวสกุณา  พิมเสน
31. นางสาวสตรีรัตน์  ไชยบริบูรณ์
32. นางสาวสุวารี  บุญเจริญ
33. นายหนึ่งอุบล  นิตอินทร์
34. เด็กชายอดิศร  เคนน้ำเที่ยง
35. นางสาวอภิญญา  คานทอง
36. นางสาวอภิญญา  แก้วกลม
37. นางสาวอรอุมา  เทียมพล
38. นางสาวอัญธิสา  ถาเหลา
39. เด็กชายอานนท์  ทุมโคตร
40. เด็กชายเสถียรศักดิ์  คำมะเริง
 
1. นายสุพจน์  ปานใจนาม
2. นายเดชา  กัญญาโภค
3. นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
4. นางสาวจิดาพัชญ์  เกสรจันทร์
5. นายมานพ  ทองคำ
6. นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
7. นางสาวชุติมา  บำเพ็ญกุล
8. นางสาวศิริกานต์  สีลาเหลี่ยม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  คงแสนคำ
2. นางสาวกัญญารัตน์  รัตนเจริญ
3. เด็กชายจิระวัฒน์  จ่าเลิศ
4. นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์เพชร
5. นางสาวจุฬารัตน์  เด็กทองหลาง
6. นายชลกวิน  เสภา
7. นางสาวณัฐชนก  น้อยเกิดพะเนา
8. เด็กชายณัฐนันท์  จันสีสุก
9. เด็กชายณัฐพล  ดวงศรี
10. นางสาวธนัญญา  ด่านกระโทก
11. เด็กชายธัญกร  วงษ์หิรัญ
12. นางสาวธัญญารัตน์  พุฒบุรี
13. เด็กหญิงธัญสินี  อดทน
14. นางสาวธิดารัตน์  จันทาทุม
15. นางสาวนภัสนันท์  บุญทา
16. นางสาวนันทวัน  นิลวิมุต
17. นางสาวนารีรัตน์  กุดกลาง
18. นางสาวปภัสสร  ทุมปัต
19. นางสาวปัฐวีพร  ศรีสกุล
20. เด็กชายพงศธร  อิ่มอำไพ
21. นางสาวมนเทียร  ชัยภา
22. เด็กหญิงมัลลิกา  นานอก
23. นางสาวลักขณา  ลางไชย
24. นางสาวลำเนาไพร  เปไธสง
25. นายวายุ  พงษ์เจริญ
26. นางสาวศิรินาถ  อนันมา
27. นางสาวสุนิตา  ปัตตานัง
28. นางสาวอรดา  ทองเงิน
29. นางสาวิทิตยา  ทับแสนลี
30. เด็กชายเจษฎา  บุญแวง
31. นายเรืองศักดิ์  อุ้มไธสง
 
1. นายไสว  ถนัดไถ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  แสนกาสา
3. นายสมพงษ์  สุภาพ
4. นางสาวเนตรชนก  พลกระโทก
5. นายจักรพันธุ์  สุภาพ
6. นางเพ็ญศรี  โสมุล
7. นางสาวอรทัย  เพียโคตร
8. นางทองพูน  ศรีเตชะ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อยู่แสง
 
1. นายวิทวัส  โชรัมย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1. นายพงศกร  จันขอนแก่น
 
1. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงอาทิติยา  พิพ่วนนอก
 
1. นายจำเริญ  อนันต์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวนับพันพร  สุรัตน์ภิรมย์
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายภูวนารถ  แสนยามาศ
 
1. นางกรกฎ  ลัทธิ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายวรเชษฐ์  ดวงมาเกิด
 
1. นางสาวกนกพร  เทพธี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิประภา  ภูมานัง
 
1. นางกรกฎ  ลัทธิ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีชุมพล
 
1. นางกรกฎ  ลัทธิ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนรินทร์  อินศรีเมือง
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงประโคน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายวีรชน  เกรียรัมย์
 
1. นายจำรูญ  สมจิต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  เทียนยาณี
 
1. นางสาวชัญญชิตา  จงธนกิตติ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ศรีหินกอง
 
1. นางกรกฎ  ลัทธิ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนรินทร์  อินศรีเมือง
 
1. นายวิทวัส  โชรัมย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายอัครเดช  ยวกไธสง
 
1. นางกรกฎ  ลัทธิ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คชชาญ
 
1. นายวรรณะ  ศาลางาม
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฎชยา  สินปรุ
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายณัฐนันท์  ธิมายอม
2. นายทวีศักดิ์  วงศ์สุวรรณ
3. นายธนา  วิภาตะพันธุ์
4. นายธิติชัย  ตรีเมฆ
5. นายนภพรหม  ทะฤาษี
6. นายวงศกร  มณีนิล
7. นายสหกรณ์  ล้วนกล้า
8. เด็กหญิงสุนัฐตา  ดีบูชา
9. นายอนุเทพ  แวงสันเทียะ
10. เด็กหญิงโสภิกานัญ  จันทร์สูรย์
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกรทอง  ดีสวัสดิ์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  ขอชูกลาง
3. เด็กชายธราธร  พูนอนันต์
4. เด็กหญิงนพภานุศิริ  ยี่รัมย์
5. เด็กหญิงปาริชาติ  วิชัยกูล
6. เด็กชายปิยะ  แสงโพธิ์ดา
7. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  แปลกกลาง
8. เด็กชายศักรินทร์  ภาคากิจ
9. เด็กหญิงสุทัตตา  ประสิทธิกุล
10. เด็กชายเพ็ญนภา  นนทะพันธ์
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายกฤษณะ  รักษากิจ
2. นางสาวชลลดา  ธูปบูชา
3. นายณฐพล  เย็นรัมย์
4. นายธีรพงศ์  ศรีสุรินทร์
5. นางสาวพรรณิการ์  กรรโณ
6. นางสาวมนทิชา  สถิตสุข
7. นายมนัญชัย  คะเชนกูล
8. นายยศพล  จันทร์ค่อนเดือน
9. นางสาวสุทธิดา  พิมพ์อักษร
10. นางสาวสุนิษา  เพ็งประโคน
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกรทอง  ดีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  จันทร์เจ้า
3. เด็กหญิงนพภานุศิริ  ยี่รัมย์
4. เด็กหญิงปาริชาติ  วิชัยกูล
5. เด็กหญิงสุทัตตา  ประสิทธิกูล
6. เด็กหญิงเกล็ดตะวัน  ไพรพนม
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชลลดา  ธูปบูชา
2. นางสาวนฎกร  ธนาจิราพัฒน์
3. นางสาวมนทิชา  สถิตสุข
4. นางสาวมนทิชา  สถิตสุข
5. นางสาววิมล  ทองดี
6. นางสาวสุพิชญา  จันทร์สองสี
7. นางสาวสุวิชญา  คะเชนเนียม
8. นางสาวอริสรา  จีนชาติ
9. นางสาวอังคุณา  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงธนพร  อบอุ่น
2. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทร์อยู่จริง
3. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ศรีอ้อม
4. เด็กหญิงปิยวดี  เมืองสิทธิ์
5. เด็กหญิงฟาติมา  เสนาสังข์
6. เด็กหญิงมาลีวัลย์  ดาวช่วย
7. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กรึกรัมย์
8. เด็กหญิงวรนุช  จันทาคำ
9. เด็กหญิงศตนันท์  ศรีผดุง
10. เด็กหญิงสุมีนา  จันทวงษ์
 
1. นางธิษญาภณ์  กระจ่างยุทธ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชลลดา  ธูปบูชา
2. นางสาวนฎกร  ธานาจิราพัฒน์
3. นางสาวมนทิชา  สถิตสุข
4. นางสาววิมล  ทองดี
5. นางสาวสุนิชญา  จันทร์สองสี
6. นางสาวสุนิษา  เพ็งประโคน
7. นางสาวสุวิชญา  คะเชนเนียม
8. นางสาวอริสรา  จีนชาติ
9. นางสาวอังคณา  ประสงค์ทรัพย์
 
1. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
2. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงจวนจันทร์  ทองวงศ์
2. เด็กหญิงชุติมา  โพธิชัยยา
3. เด็กหญิงปิ่นฤดี  วงษ์เจริญ
4. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  ชะรินรัมย์
5. เด็กหญิงภัททิยา  โมรา
6. เด็กหญิงวรรณวิษา  นามพิลา
7. เด็กหญิงวิยดา  ลังกาพยอม
8. เด็กหญิงเมษา  ดูประสิทธิ์
9. เด็กหญิงแสงดาว  อาจมี
 
1. นายชาตรี  ทุมมาวัย
2. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวชฏาพร  ยุดรัมย์
2. นางสาวณัฐกานต์  แซ่เอ้ง
3. นางสาวดุสิตา  เต็มดี
4. นางสาวพัณณิตา  พุกนิลฉาย
5. นางสาวพีรพรรณ  วิจิตรศักดิ์
6. นางสาวสิดาพร  สุขเกษม
7. นางสาวอาทิตยา  บัวสูงเนิน
8. นางสาวเดือนเพ็ญ  กาญจนะ
9. นางสาวแสงจันทร์  แสงไกร
 
1. นายชาตรี  ทุมมาวัย
2. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1. นายภูวดล  มีหาพันธ์
2. นายสหราช  จุลกิ่ง
3. นายสุรศักดิ์  ยิ้มรัมย์
4. เด็กชายอานนท์  มาตจุฬา
5. เด็กชายอิศราชัย  อันทะโส
 
1. นายวีระชัย  โคตุราช
2. นายมนตรี  ศรีกุลนาวา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายศิริศักดิ์  ศิริพงศธร
 
1. นายชัชวาลย์  ขจรนำโชค
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. นางสาวลักษณา  มาลุน
 
1. นางทิวาพร  จันโท
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงสุพัชญา  พิกุลทอง
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายณัฐพัชร์  อัฐาทิพย์
 
1. นางสาวสาลินี  ราชวงศ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงโสภา  แสงทิพย์
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  ฟุ้งธรรมสาร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  ประทุมโพธิ์
 
1. MissWang  Qi
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ขันอาสา
 
1. นางสาวเรือนแก้ว  บุญโถน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวเจนจิรา  จันทาสูงเนิน
 
1. นางสาวเรือนแก้ว  บุญโถน
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวพัชรพร  ราศา
2. นายสหรัฐ  ช้างเขียว
3. นางสาวสุพัตรา  สิงคนิภา
4. นายเกียรติศักดิ์  ชะดารัมย์
5. นางสาวแพรวพรรณ  ตาลประดับ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  มาศรรณา
2. นางสาวเสาวนีย์  สิงห์คำ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธีรพัฒน์  บุญชู
2. เด็กชายบุญญะพงษ์  พัลวัล
3. เด็กชายปฐมพงษ์  ทั่งประโคน
4. เด็กชายประยูร  ทวีฉลาด
5. เด็กชายปิยวัฒน์  ลิ่วประโคน
6. เด็กชายพงษธร  นิยม
7. เด็กชายศุภวิชญ์  พิพัฒบริภัณฑ์
8. เด็กชายเจตน์ธาดา  เรืองรัมย์
 
1. นายสุรพล  วรศิริ
2. นางสุภาภรณ์  อภัยจิตร
3. นายประยูร  บัวนาค
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวกาญจนา  เพชรวิเศษ
2. นางสาวชเนตตี  ปะนันโต
3. นายสมเกียรติ  สุโขพันธ์
4. นางสาวสุภมาศ  บุญเจียม
5. นางสาวสุภาวัลย์  ว่องไว
6. นางสาวอมรรัตน์  แก้วสะอาด
 
1. นายบุญมา  สุภศร
2. นางจิรกาล  สุภศร
3. นางสาววิรัตน์  สวายพล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เกิดรัมย์
2. เด็กหญิงขวัญลญา  หมูสีโทน
3. เด็กหญิงจิราพร  มินสารัมย์
4. เด็กหญิงธิชาดา  โงนมณี
5. เด็กหญิงธิลดา  กงทอง
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวกนกวรรณ  เรืองชาญ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวจันทิมาภรณ์  คณา
2. นางสาวนริศรา  สงวนงาม
3. นายปภาวิน  ปิยารัมย์
4. นางสาวปวีณา  หมั่นนางรอง
5. นางสาวปาลิดา  ทองคำ
 
1. นางนงลักษณ์  ขันธะรี
2. นางสาวกนกวรรณ  เรืองชาญ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  ประเสริฐสัง
2. เด็กหญิงสุวิภา  ทศหล้า
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ยอดรัก
 
1. นางสาวชุติมา  คล้ำภิบาล
2. นางทิพวัลย์  ลุนพรม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวพัชรพร  อิ่นอ้อย
2. นางสาวสิริยากร  กาละไชย
3. นางสาวเบญจมาศ  ผิวทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
2. นางสิรินาถ  สุขหนองบึง
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุทธิ์  จรดรัมย์
2. เด็กชายเดชนรินทร์  สาดนอก
3. เด็กชายไตรภพ  ปัดจังหรีด
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ถนอมศิลป์
2. นางสาวสาวณี  ชีพันธ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ที่รัก
2. นางสาวนริศรา  เพียรดี
3. นางสาวพิไลลักษณ์  เกษม
 
1. นางสาวฐิติชญา  รชตานนท์
2. นางสาวปณิดา  แก้วประสงค์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุไรรัมย์
2. เด็กชายรัฐพล  เหลาคำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
2. นางสาวสุภาวดี  บินดิโตวา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายณัฐชานนท์  คตวงค์
2. เด็กชายรชตะ  ลิขิตจันทร์สกุล
 
1. นายศิรพงศ์  วงษ์เฉลิมมัง
2. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธมลวรรณ  เสาวกุล
2. นางสาวสุภาวรรณ  ดำเสนา
 
1. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
2. นายศิริพงศ์  วงษ์เฉลิมมัง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายธนาเทพ  อร่ามศรี
2. เด็กชายอภิชัย  ถือดำ
 
1. นางสาวมานา  หมายสุข
2. นายพีระพงษ์  มีพวงผล
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวบงกช  พงศ์โพด
2. นางสาวรัตติยา  อินทร์ชำนาญ
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  เย็นไธสง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โทสูงเนิน
 
1. นางวนัสนันท์  บัวชุม
2. นางสาวพิกุลแก้ว  นวลวรรณ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุดหอม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสาววัชราพรรณ์  สอนจินซือ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์  มงคลการ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  อินทรกำแหง
 
1. นางสาวพิกุลแก้ว  นวลวรรณ์
2. นางวนัสนันท์  บัวชุม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นายธันชรัตน์  นาคำแยก
2. นายอธิวัฒน์  ทองศรี
 
1. นายจิรศักดิ์  ยอดชะลูด
2. นายจิรศักดิ์  ยอดชะลูด
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายกฤษณพล  สีเสือ
2. นายดนุนัย  ศิลาเกษ
 
1. นางสาวสุภาวดี  บินดิโตวา
2. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธนัฏฐา  เศษสุวรรณ
2. นายสุรเชษฐ์  อินทร์พรมมดัน
 
1. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
2. นางสาวมานา  หมายสุข
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ปิ่นศิริ
2. นางสาวบัณฑิตา  อินทำนุ
3. เด็กหญิงศศิรดา  สิ่วไธสง
 
1. นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
2. นายอนุวัฒน์  อ่อนน้ำคำ
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายกิตติกร  ภาพยนต์
2. นางสาวนันทรัตน์  จงโยธา
3. นางสาวปฤษฎางค์  เสงี่ยมศักดิ์
 
1. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
2. นางสาวมานา  หมายสุข
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นายชญานนท์  พงษ์กระโทก
2. นายธรรมฤทธิ์  ฉิมมา
 
1. นายชัยวัฒน์   ย่อมมี
2. นายภูมิภัทร   นะราศรี
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อังกาบกิ่ง
2. เด็กหญิงพิยดา  สมบุญโสด
3. เด็กชายอนุชา  ขำเอนก
 
1. นางอทิตยา  ศรีถาวร
2. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นายธนกร  โกเมน
2. นางสาววนิดา  จีนมโน
3. นายอภินนท์  ชิณศรี
 
1. นางอทิตยา  ศรีถาวร
2. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายพรณรงค์  แมลงทับ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ปักษา
3. เด็กชายภูริช  สังข์หอย
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นายสนิท  แก้วอำไพ
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นายกิตติรัชฎ์  ชำนาญ
2. นายสุขสันต์  หาญสุวรรณ์
3. นายเนติพงษ์  พูนสังข์
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นายสนิท  แก้วอำไพ
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กชายศุภฤกษ์  บูรณะ
2. เด็กชายสัญชัย  บุญทัน
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  อุเทนสุด
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา  ศรีถาวร
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. นายจักริน  ตุ้มสูงเนิน
2. นายวรวิทย์  สมศรี
3. นายวิสัน  รักภักดี
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา  ศรีถาวร
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐชยา  ละอองเอก
2. เด็กชายพลรัตน์  อ่อนนางรอง
3. เด็กหญิงอชิรญา  ดำเสนา
 
1. นางสาวภษกรณ์  อยู่แท้กูล
2. นางอทิตยา  ศรีถาวร
 
155 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นางสาวพิมลวรรณ  สิมมา
2. นายวัชรพล  บุตรดีขันธ์
3. นายวัชระพล  ศรีวงศ์
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นางชบาไพร  จินารักษ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายวรากร  บุตรราช
2. เด็กชายอนุรักษ์  เกรียรัมย์
3. เด็กชายอภิชาติ  เกรียรัมย์
 
1. นายวิโรจน์  นามนาค
2. นายกุศล  จันทร์วัน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายอนุวัฒน์  เขียวมีสี
2. นายอนุสรณ์  อาจเอื้อม
3. นายอำพันธ์  เส็งไทยแท้
 
1. นายมนเทียร  วงค์ปินตา
2. นายวิโรจน์  นามนาค
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทิศกระโทก
2. เด็กหญิงอัยลดา  แก้วนรา
3. เด็กชายเอกพันธ์  สิงรี
 
1. นางละออง  วาปีทำ
2. นางอัจฉรียา  เจริญสุข
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นายณัฐพล  พันธามาต
2. นางสาวปุณยวีร์  ศรีเตชะ
3. นายสุทธิพงษ์  นาไพวัน
 
1. นายสมพงษ์  สุภาพ
2. นางละออง  วาปีทำ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แสนคนึง
2. เด็กหญิงชเนตตี  ทองโคตร์
3. เด็กหญิงปิ่นรัตน์  ปราบภัย
4. เด็กหญิงศิรมาส  เยานิมิตร
5. เด็กหญิงสุพรรษา  วิเชียร
6. เด็กหญิงอัญชัน  บุญทมาท
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางปาลิดา  ทรงประโคน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายตรีทศ  บังกระโทก
2. นางสาวยุพารัตน์  เจ็กกระโทก
3. นายรุ่งสุริยะ  หอยสังข์
4. นายวรวุฒิ  อนุวาร
5. นายวรุฒ  มณฑล
6. นางสาวเจนจิรา  พรมโคตร
 
1. นางอัมพวัน  เวชชศาสตร์
2. นางปรียาลักษณ์  เฮงวาณิชย์
3. นายอโณทัย  เวชชศาสตร์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  นันทนนท์
2. เด็กหญิงศุกัลญา  ทะขุ่ย
3. เด็กชายศุภกานต์  โสมกำศรต
 
1. นางสาวสมหมาย  สาระเสน
2. นางวรรณภา  ตระกูลกิตติ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. นายชิษนุพงษ์  ฉิวกระโทก
2. นางสาวธนัชชา  อรุณศรี
3. นางสาวฟ้ารุ่ง  ทรงวิผล
 
1. นายวิชา  ผกามาศ
2. นางสาวพรสุรีย์  เลื่อนรัมย์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์อยู่จริง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขันธะโภคะ
3. เด็กหญิงแก้วนภา  นิรัมย์
 
1. นายคมกฤษณ์  เจียมทิพย์
2. นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  คชเศียรสืบ
2. นางสาวนลิน  บุญเขื่อง
3. นางสาวอรัชพร  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางธวัลรัตน์  ภิญโญ
2. นายอภิสิทธิ์  วานิชยากร
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายต้นตระการ  ลิ้มไธสง
2. เด็กชายมานพ  ในพิมาย
3. เด็กหญิงสุชญา  พวงจำปา
 
1. นางสาวบุปผา  โชยรัมย์
2. นางอภิญญา  ยงศิริ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวพัชรีพร  กรวยสารคาม
2. นางสาวหทัยรัตน์  ธรรมปัญญา
3. นางสาวอารยา  จานพิมพ์
 
1. นางสาวบุปผา  โชยรัมย์
2. นางอภิญญา  ยงศิริ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงนันทนา  สายบุญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จงวงศ์
3. เด็กหญิงวิภาดา  ทิพย์โกสุม
 
1. นางสาวสมถวิล  ศรีบัวอ่อน
2. นางดารุณี  เครือสวัสดิ์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวพนิตพร  เรือนป่าโสมสกุล
2. นางสาวอัญศิยา  อัครชาติ
3. นางสาวเปี่ยมศิริ  อุ่นเรือง
 
1. นางส่องศรี  เหล็กสี
2. นางชลธิชา  หลาบนอก
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงประโคน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จงหมั่น
3. เด็กชายเจษฎา  พูนแก้ว
 
1. นางส่องศรี  เหล็กสี
2. นางสาวจิดาพัชญ์  เกษรจันทร์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวจานีน  โสมกูล
2. นางสาวสมฤทัย  พวงมาลัย
3. นางสาวสุพรรษา  แดนศิริ
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางสาวสมพร  สรวลสันต์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จันพวง
2. เด็กหญิงรัชฎาพร  ยิ่งชูงาม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  วัฒนากลาง
 
1. นางศุภลักษณ์  ไชยชนะ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  ทองบ่อ
2. นายรุ่งสุริยา  สีกระสัง
3. นางสาวศิริวิไล  บุญสมศรี
 
1. นางศุภลักษณ์  ไชยชนะ
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  สงครามรอด
 
1. นางสาวภาวิณี  ไขกระโทก
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กชายปรีชา  บิลรัมย์
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ผลึกรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงอาทิติยา  คะริรัมย์
 
1. นางสิรินาถ  สุขหนองบึง
2. นางนิตยา  วงษ์ช่าง
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงนพรัตน์  เชื่อมรัมย์
 
1. นายสันทัศน์  ทับสุวรรณ์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงวิไลพร  ไชยวรรณ
 
1. นายสันทัศน์  ทับสุวรรณ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  วรรณสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนาตยา  พ่วงทอง
 
1. นางพริษา  ศรีหามาตย์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นายศิวัช  ปานกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน  วรรณสุข
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กชายพิชิตชัย  เพ็ญจันทร์
2. เด็กชายวิสารกุมาร  ตรีปาติ
 
1. นายทวีศักดิ์  ไกรสุข
2. นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ฉ่ำเย็นอุรา
 
1. นายเกรียงไกร  หูไธสง
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  ไทยสืบชาติ
 
1. นายเกรียงไกร  หูไธสง
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  นิรภัย
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคม 1. เด็กชายธีรเทพ  เมืองจันทร์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1. นายเสถียร  บรรเทิงใจ
 
1. นายกิตติชัย  ระยับศรี
 
187 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นายไพโรจน์  เทพสุนทร
 
1. นายเกรียงไกร  หูไธสง
 
188 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   พานิชศิริ
2. เด็กหญิงชาลิสา  สีสม
3. เด็กหญิงชุรินทร์  สิงห์สถิต
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  นารี
5. นายณัฐวุฒิ  นิรภัย
6. นายถนอม  นิลพาทย์
7. เด็กชายธนกร   นารี
8. เด็กหญิงธนพร  จรเอ้กา
9. เด็กชายธนากร  จรเอ้กา
10. เด็กชายธนเกียรติ  ฝ่ายพรม
11. เด็กหญิงธวัลหทัย  ไพรวัน
12. นายธัญเทพ  ธุสาวัน
13. เด็กชายธาราทิตย์  แววสุขเจริญ
14. นางสาวนัยนา  แฝงประโคน
15. นายปกรณ์  ศรีศักนอก
16. เด็กชายภานุพงษฺ์  พคิณี
17. นางสาวภานุมาศ  รำมะนา
18. เด็กหญิงมณีพิชา  พานิคม
19. เด็กหญิงมัลลิกา  พานิคม
20. นางสาววริศรา  ถาดจังหรีด
21. เด็กหญิงวริษา  มาตรวังแสง
22. เด็กหญิงวิมลภรณ์   พรมจรรย์
23. นางสาววิษากร  สืบสุนทร
24. เด็กชายสมชิต  ศรีนาค
25. เด็กชายสิทธิพงษ์  ศรีเตชะ
26. เด็กหญิงสิราภรณ์  ลาลาด
27. เด็กหญิงสิราวรรณ  นนทะนำ
28. เด็กหญิงสุพรรษา  อดทน
29. เด็กหญิงอภิญญา  ประสานเชื้อ
30. เด็กชายเดชสิทธิ์  บุดดี
 
1. นายณัฐพล  เคนน้ำเที่ยง
2. นางกุลศิริ  โจมพรม
3. นางสาวณัฐธิดา  ปรัชญาวงศ์ชัย
4. นายกิติพัฒน์  คำหนูไทย
5. นางสาวภักดิ์วิณี  สร้อยแสง
6. นายธิติวัชร์  เนื่องนา
7. นายพิรมย์  พานิคม