สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 100 6 3 0 109
2 ละหานทรายรัชดาภิเษก 74 23 4 3 101
3 หนองกี่พิทยาคม 63 14 4 3 81
4 นางรองพิทยาคม 36 6 5 4 47
5 โนนสุวรรณพิทยาคม 33 10 5 6 48
6 หนองหงส์พิทยาคม 28 17 8 5 53
7 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 28 8 7 7 43
8 ห้วยหินพิทยาคม 25 10 5 5 40
9 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 24 6 5 4 35
10 สิงหวิทยาคม 23 10 2 7 35
11 เหลืองพนาวิทยาคม 23 6 2 6 31
12 ไทยเจริญวิทยา 22 2 7 8 31
13 ถนนหักพิทยาคม 21 4 4 4 29
14 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 19 13 3 4 35
15 ราชประชานุเคราะห์ 51 17 7 4 7 28
16 มารดาวนารักษ์ 17 6 6 1 29
17 สามัคคีพิทยาคม 16 3 5 2 24
18 ร่วมจิตต์วิทยา 13 12 5 5 30
19 ละหานทรายวิทยา 12 11 5 4 28
20 ตาจงพิทยาสรรค์ 9 6 6 4 21
21 พนมรุ้ง 8 5 6 3 19
22 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 7 7 3 8 17
23 นิภาศิริ 4 6 5 2 15
24 ปะคำพิทยาคม 3 6 1 8 10
25 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) 3 2 3 5 8
26 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 2 1 0 0 3
27 อนุบาลภรภัทร 1 2 0 3 3
รวม 631 209 113 118 953