สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 60 22 13 95 100 6 3 0 109
2 ละหานทรายรัชดาภิเษก 30 24 15 69 74 23 4 3 101
3 หนองกี่พิทยาคม 22 19 13 54 63 14 4 3 81
4 โนนสุวรรณพิทยาคม 12 6 5 23 33 10 5 6 48
5 นางรองพิทยาคม 7 9 10 26 36 6 5 4 47
6 เหลืองพนาวิทยาคม 7 6 3 16 23 6 2 6 31
7 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 5 9 1 15 28 8 7 7 43
8 ราชประชานุเคราะห์ 51 5 5 2 12 17 7 4 7 28
9 หนองหงส์พิทยาคม 5 4 6 15 28 17 8 5 53
10 สิงหวิทยาคม 5 3 2 10 23 10 2 7 35
11 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 4 5 5 14 24 6 5 4 35
12 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 4 4 2 10 19 13 3 4 35
13 ถนนหักพิทยาคม 4 3 3 10 21 4 4 4 29
14 ห้วยหินพิทยาคม 3 7 3 13 25 10 5 5 40
15 ไทยเจริญวิทยา 3 5 4 12 22 2 7 8 31
16 ร่วมจิตต์วิทยา 3 4 2 9 13 12 5 5 30
17 สามัคคีพิทยาคม 3 1 3 7 16 3 5 2 24
18 ละหานทรายวิทยา 3 0 0 3 12 11 5 4 28
19 พนมรุ้ง 2 0 2 4 8 5 6 3 19
20 มารดาวนารักษ์ 1 5 10 16 17 6 6 1 29
21 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 0 2 1 3 7 7 3 8 17
22 ตาจงพิทยาสรรค์ 0 1 2 3 9 6 6 4 21
23 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
24 ปะคำพิทยาคม 0 0 2 2 3 6 1 8 10
25 นิภาศิริ 0 0 1 1 4 6 5 2 15
26 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) 0 0 0 0 3 2 3 5 8
27 อนุบาลภรภัทร 0 0 0 0 1 2 0 3 3
รวม 188 145 111 444 631 209 113 118 953