สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 60 22 13 95 100 6 3 0 109
2 ละหานทรายรัชดาภิเษก 30 24 15 69 74 23 4 3 101
3 หนองกี่พิทยาคม 22 19 13 54 63 14 4 3 81
4 โนนสุวรรณพิทยาคม 8 6 5 19 29 10 5 6 44
5 นางรองพิทยาคม 7 9 10 26 36 6 5 4 47
6 เหลืองพนาวิทยาคม 6 4 3 13 21 5 2 6 28
7 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 5 7 1 13 26 8 7 7 41
8 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 4 5 5 14 24 6 5 4 35
9 หนองหงส์พิทยาคม 4 4 6 14 27 17 8 5 52
10 ถนนหักพิทยาคม 4 3 3 10 21 4 4 4 29
11 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 4 3 2 9 18 13 3 4 34
12 ห้วยหินพิทยาคม 3 7 3 13 25 10 5 5 40
13 ราชประชานุเคราะห์ 51 3 4 2 9 14 7 4 7 25
14 ละหานทรายวิทยา 3 0 0 3 12 11 5 4 28
15 ร่วมจิตต์วิทยา 2 4 2 8 12 12 5 5 29
16 สิงหวิทยาคม 2 2 2 6 19 10 2 7 31
17 สามัคคีพิทยาคม 2 1 3 6 15 3 5 2 23
18 พนมรุ้ง 2 0 2 4 8 5 6 3 19
19 มารดาวนารักษ์ 1 5 10 16 17 6 6 1 29
20 ไทยเจริญวิทยา 1 5 4 10 20 2 7 8 29
21 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 0 2 1 3 7 7 3 8 17
22 ตาจงพิทยาสรรค์ 0 1 2 3 9 6 6 4 21
23 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
24 ปะคำพิทยาคม 0 0 2 2 3 6 1 8 10
25 นิภาศิริ 0 0 1 1 4 6 5 2 15
26 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) 0 0 0 0 3 2 3 5 8
27 อนุบาลภรภัทร 0 0 0 0 1 2 0 3 3
รวม 173 138 111 422 610 208 113 118 931