สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 100 6 3 0 109
2 ละหานทรายรัชดาภิเษก 74 23 4 3 101
3 หนองกี่พิทยาคม 63 14 4 3 81
4 นางรองพิทยาคม 36 6 5 4 47
5 โนนสุวรรณพิทยาคม 29 10 5 6 44
6 หนองหงส์พิทยาคม 27 17 8 5 52
7 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 26 8 7 7 41
8 ห้วยหินพิทยาคม 25 10 5 5 40
9 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 24 6 5 4 35
10 เหลืองพนาวิทยาคม 21 5 2 6 28
11 ถนนหักพิทยาคม 21 4 4 4 29
12 ไทยเจริญวิทยา 20 2 7 8 29
13 สิงหวิทยาคม 19 10 2 7 31
14 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 18 13 3 4 34
15 มารดาวนารักษ์ 17 6 6 1 29
16 สามัคคีพิทยาคม 15 3 5 2 23
17 ราชประชานุเคราะห์ 51 14 7 4 7 25
18 ร่วมจิตต์วิทยา 12 12 5 5 29
19 ละหานทรายวิทยา 12 11 5 4 28
20 ตาจงพิทยาสรรค์ 9 6 6 4 21
21 พนมรุ้ง 8 5 6 3 19
22 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 7 7 3 8 17
23 นิภาศิริ 4 6 5 2 15
24 ปะคำพิทยาคม 3 6 1 8 10
25 ทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) 3 2 3 5 8
26 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 2 1 0 0 3
27 อนุบาลภรภัทร 1 2 0 3 3
รวม 610 208 113 118 1,049