หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-brm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางปรียนันท์ ศรีคำภาโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณรวี ทึมกระโทกโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประเทือง จันทร์สว่างโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวิสา พรหมเอาะโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวรรณรวี ทึมกระโทกโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุวัฒน์ ศรีเนาวรัตน์โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปรียนันท์ ศรีคำภาโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นางสาวประเทือง จันทร์สว่างโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวิสา พรหมเอาะโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร พันธ์พิทักษ์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวจิลันดา รักไร่โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ บุญปันโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุขโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาลี ขาวงามโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณิชชารีย์ ธราวัฒน์ธนะชัยโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณชาติ พันธุ์วรรณ์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิไล จันทินมาธรโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พรมมณีโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ ไกรพงษ์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สันรัมย์โรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณชาติ พันธุ์วรรณ์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิไล จันทินมาธรโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอาทิตย์ พรมมณีโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นายศรายุทธ ไกรพงษ์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี สันรัมย์โรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางเทพสุดา สวัสรัมย์โรงเรียนพนมรุ้งประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ประคองใจโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสมพร จิตต์คงโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางชลียา สิงหาแผดโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)ประธานกรรมการ
2. นายอัครรุต วรปรียากุลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางศุภาพักตร์ งามดีโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางนิภาภรณ์ พันลัดดาโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ โสกูลโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ตีบจันทร์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร ทองคำโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา ยอดแก้วโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางปณรรญธร รัชนะปกิจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวรินทร์พัทธ์ วิเศษเบญจกุลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิวดล คำพันธ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางนันทิวา แถวโสภาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางกิตติยา ผาดำโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย โรจน์สุกิจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ สว่างวงษ์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางไพรินทร์ บุญพิทักษ์ราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายหมอก ขุนศักดานางรองกรรมการ
3. นางศรีจันทร์ ภูชุมหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายกมล กุมผันนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลวรรณ ไชยสมคุณราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
3. นายฆ้องเสฎวุฒิ ธานีหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทวัส โชรัมย์ละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนฤชล ศรีมหาพรหมนางรองประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ไชยชนะทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทักษิณา จัตุกูลละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สงครามศักดิ์นางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ สุวรรณรัตน์พนมรุ้งกรรมการ
6. นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนฤชล ศรีมหาพรหมนางรองประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ไชยชนะทีโอเอวิทยา (เทศบาล ๑)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทักษิณา จัตุกูลละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ สงครามศักดิ์นางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอนงค์ สุวรรณรัตน์พนมรุ้งกรรมการ
6. นางสาวสุธาสินี สิงห์ประโคนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิรินางรองประธานกรรมการ
2. นายภัทรเดช ภิรมย์จิตรเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล คนชุมละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายเบญจชัย เนืองสาพนมรุ้งกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ปะภาเวสังหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายกัณฐัศว์ ชัยเศรษฐศิรินางรองประธานกรรมการ
2. นายภัทรเดช ภิรมย์จิตรเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล คนชุมละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายเบญจชัย เนืองสาพนมรุ้งกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ปะภาเวสังหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเศกสันต์ สนรัมย์ร่มเกล้าบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ อู่วิเชียรนางรองกรรมการ
3. นางสดใส เจริญรัมย์หนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวิชรุทย์ อนุศิรินางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤษณา ไสยาศรีละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ เสาว์ยงค์หนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ สุทธิไทยเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา ภาคีอิสระนางรองกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แสนจันทร์หนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายขวัญชัย สวัสดิ์พูนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวจามรี สมานชาติพนมรุ้งกรรมการ
3. นางสาวยุพิน ช่วยรัมย์หนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรวงรัตน์ อิทร์ไชยมาศนางรองประธานกรรมการ
2. นางวรรณา อู๋ไพจิตรนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางธิติมา หิรัญอนันต์พงศ์หนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรสา สุธีวรนันท์หนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒทรา สินสุพรรณ์นางรองรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณฑกานต์ ยืนนานเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางรุ่งรัตน์ จำปาโพธ์นางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมชาย ชัยวงศ์หนองกี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางเบญจรัตน์ ใจภพละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาวปิยวรรณ สุขเกษมนางรองกรรมการ
8. นางธมนพัชร์ แวงสันทียะกุลนางรองพิทยาคมกรรมการ
9. นางอมลวรรณ สังข์ขาวละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
10. นางสาวภาสินี สุทธิธรรมหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศยารัตน์ แก้วมงคลไทยเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ ประสงค์ทรัพย์นางรองกรรมการ
3. นางณัฐกฤตา ศิริกิจหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางใจทิพย์ ศรีษาคำพิมพ์รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธัญธรณ์ วิสุทธิเมธากรละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาววรณัน กิตติ์ดำรงเดโชนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางนาวี คูเมืองละหานทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภาณุพงษ์ พรมศรละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวคำใต้ รูปโฉมหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายวสวัตติ์ รัตนะสานนท์สกุลละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางเพียงพิศ พลอาจไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันธิดา ศรีสุพรรณหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา ปะจะนังเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา คนชุมละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวเสงี่ยม บุญล้อมหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวิจิตรา ติ่งนางรองละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวภานุมาศ พฤกษชาติไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญรัตน์ ขุนนุ้ยหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุทธิรัตน์ ศรีวงษ์ละหานทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรีรัตน์ อานประโคนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางอาภาพร พระพาตะนันท์หนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยยุทธ พันธ์สมบัตินางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโยธิน มหาบุญไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐกมล โพธิ์ใสละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธนาพงศ์ สุขเกษมนางรองประธานกรรมการ
2. นายยุทธการ เหมกูลละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวทิพภิมล ศิริพรรณาภิรัตน์ราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวัฒนชัย โพธิ์ทับไทยละหานทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เกียรตินำโชคละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ติงสันเทียะหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายทักษิณ หอมหวลละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวทิภาพร ศิขิรัมย์ไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาววันดี ประจักร์หนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวรดาการ ปรางสุขโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ไสยรินทร์โรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายอภิเดช ผาสุขโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางดวงใจ เขื่อนคำโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกันยารัตน์ แผ้วพลสงค์โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
6. นายเด่นทวี บุญศรีรัมย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายอภิเดช ผาสุขโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวรดาการ ปรางสุขโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมาลี ไสยรินทร์โรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นายเด่นทวี บุญศรีรัมย์โรงเรียนละหารนทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางดวงใจ เขื่อนคำโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกันยารัตน์ แผ้วพลสงค์โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายอุทัย นาหนองขามโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายกิตติกุล การะเกศโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางมยุรี หมวดสันเททียะโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา หารโกทาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายกิตติกุล การะเกศโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมยุรี หมวดสันเทียะโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายอุทัย นาหนองขามโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวุฒิ พิมพ์เชื้อโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา หารโกทาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางสาวดาวประกาย บานโพธิ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางปรียา บุตรไธสงค์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอริยาพร ขำวงค์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสาร์ แสงปราบโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นางสาวอรุณ๊ มาศรีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายธนวิชญ์ ศรีสง่าโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
6. นางสาวสุธาสินี เจียมผักแว่นโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายเสาร์ แสงปราบโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณี มาศรีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางปรียา บุตรไธสงค์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางอริยาพร ขำวงค์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี เจียมผักแว่นโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายธนวิชญ์ ศรีสง่าโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาววาสนา กีรติรวีวัฒน์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนางปรียา บุตรไธสงค์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล เงางามโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางปิยะนุช ยิ้มรัมย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธีรดนัย ไสวรัมย์โรงเรียนไทยเจริญวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสยุมพร ใหญ่เลิศโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นางศิราณี แสงแดงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์โรงเรียนนางรองกรรมการ
7. นางสิริลักษณ์ ผลาเลิศโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศิราณี แสงแดงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ สีไลรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยะนุช ยิ้มรัมย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายธีรดนัย ไสวรัมย์โรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสยุมพร ใหญ๋เลิศโรงเรียนนางรองกรรมการ
6. นางสิริลักษณ์ ผลาเลิศโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจิตรีวรรณ วุฒิปัญญาอิสกุลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์โรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภางค์ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต สำราญวงศ์โรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
6. นายบุญลือ จันทร์อยู่จริงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภางค์ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
3. นางจิตรีวรรณ วุฒิปัญญาอิสกุลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นางกันตินันท์ เดชบุรัมย์โรงเรียนนางรองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต สำราญวงศ์โรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
6. นายบุญลือ จันทร์อยู่จริงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นายประมวล บุญหลายโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวบวรลักษณ์ กะการดีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. พระมหาอภิสิทธิ์ วิริโยเจ้าอาวาสวัดเก่าหนองกี่กรรมการ
4. นางสาวสมพร เรืองไพศาลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางธันย์ชนก ศรีกระสังข์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรากร วัฒนานนท์เสถียรโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายวิชิต อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสมพร ไชยจักรโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. ดร.ปราชญชนม์ นังตะลาโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนุจนารถ บุญรอดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนาชัย ทะยอมใหม่โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ตอบกุลกิติกรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางภณิตา เกื้อกระโทกโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุขพงศ์ภัค น้อยจันทร์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายธนาชัย ทะยอมใหม่โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นายไสว อุทุมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางภัสสร ผลวิเศษสิทธื์โรงเรียนนางรองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธื์โรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายสราวุธ ละมุลโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายอรรถพล ไหลหาโคตรโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิตติ์ สุรสรรค์สิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี โสมุลโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธื์โรงเรียนนางรองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอำนวย พันธุ์ฉลาดโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายไสว อุทุมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
3. นายสู้ชีวิต สุขประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนายสุุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
3. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ มณฑลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสันต์ หรีกประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ คำหนูไทยโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย พันธุ์ฉลาดโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสันต์ หรีกประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายกิติพัฒน์ คำหนูไทยโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอำนวย พันธุ์ฉลาดโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี โสมุลโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51รองประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51รองประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายธราธิป คำดีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
4. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายศุภนิมิตร ฤาไทยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
4. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
4. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายศุภนิมิตร ฤาไชยสาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธราธิป คำดีโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายไทยคม แก้วประเสริฐโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
5. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมานพ ทองคำโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร ประสิทธินอกโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมานพ ทองคำโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร ประสิทธินอกโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายบรรพต หรีกประโคนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายบรรพต หรีกประโคนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายบรรพต หรีกประโคนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายบรรพต หรีกประโคนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นางวิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์โรงเรียนสระสะแกกรรมการ
3. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์โรงเรียนสระสะแกกรรมการ
3. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์โรงเรียนสระสะแกกรรมการ
3. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พิพัฒน์ กระแจะจันทร์โรงเรียนสระสะแกกรรมการ
3. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไอยคุปต์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไอยคุปต์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไอยคุปต์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไอยคุปต์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิจ หุยวันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ หุยวันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิจ หุยวันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุกิจ หุยวันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
1. นายมานพ ทองคำโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอาทร ประสิทธินอกโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ทุมมาวัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายนันทวิช พูนสกุลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิรกิตติ์ พิภักดีโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ เลิศวงค์เดือนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ทุมมาวัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ เลิศวงค์เดือนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ทุมมาวัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ เลิศวงค์เดือนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ทุมมาวัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ เลิศวงค์เดือนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายจิรกิตติ์ พิภักดีโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนันทวิช พูนสกุลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายชาตรี ทุมมาวัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
4. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสีโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นายณรงค์ เลิศวงค์เดือนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายจิรกิตติ์ พิภักดีโรงเรียนสิงหวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสีโรงเรียนนางรองรองประธานกรรมการ
3. นายชาตรี ทุมมาวัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
4. นายนันทวิช พูนสกุลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายณรงค์ เลิศวงค์เดือนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายนันทวิช พูนสกุลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
5. นายณรงค์ เลิศวงค์เดือนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายนันทวิช พูนสกุลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
5. นายจิรกิตติ์ พิภักดีโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายนันทวิช พูนสกุลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ เพ็งประโคนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
4. นายจิรกิตติ์ พิภักดีโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
5. นายณรงค์ เลิศวงค์เดือนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร จันโทโรงเรียนร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ขจรนำโชคโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ วงค์พินิจโรงเรียนหนองหงส์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ฟุ้งธรรมสารโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. MissWang Qiโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวเรือนแก้ว บุญโถนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลินี ราชวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายยุทธนา วรรณกิจโรงเรียนละหานทรายรัชดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา วรรณกิจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลินี ราชวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวเรือนแก้ว บุญโถนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ฟุ้งธรรมสารโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. MissWang Qiโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวพรเพ็ญ มาศวรรณาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ ฟุ้งธรรมสารโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. MissWang Qiโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสาลินี ราชวงศ์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา วรรณกิจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวเรือนแก้ว บุญโถนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวเรือนแก้ว บุญโถนโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา วรรณกิจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวสาลินี ราชวงศ์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายชัชวาลย์ ขจรนำโชคโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร จันโทโรงเรียนร่มเกล้ากรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ วงค์พินิจโรงเรียนหนองหงส์กรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ ปะนามะทังโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissWang Qiโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปาริฉัตร โพธิกุลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเมธีนัณท์ วันดีโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัมพร ชมภูวงศ์โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายบัณฑิตพิทยา รักษาภักดีโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเมธีนัณท์ วันดีโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัมพร ชมภูวงศ์โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายบัณฑิตพิทยา รักษาภักดีโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางลักขณา เลาหศิริวงศ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายมานพ นิลวิจิตรโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายมานพ นิลวิจิตรโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางลักขณา เลาหศิริวงศ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ จันทะบาลโรงเรียนไทยเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา คล้ำภิบาลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริพรรณ ฉันทะกุลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายภราดร เทศสวัสดิ์วงศ์โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี แซ่ล้อโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายสนับ กิ่มพะเก้าโรงเรียนพนมรุ้งประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา วงษ์มามีโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางชวันรัตน์ อำพรศิระภัสร์โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ หารคำตันโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวญมนภัทร ประราชิโกโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ ศรีวรรณุโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกษิดิศ ศิริเมฆาโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสวยสม ปริมาณโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทิสา ปุยะติโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ระยับศรี โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา ประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา โดดไธสงโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายจีรวุฒิ แสนเสริมโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ กรรมการ
4. นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ์โรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
5. นางอภิญญา ยงศิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติชัย ระยับศรี โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจรรยา โดดไธสงโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายจีรวุฒิ แสนเสริมโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์กรรมการ
4. นายวิชาญ ฉิมพลีพันธ์โรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
5. นางอภิญญา ยงศิริ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเดชาธร พองามโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธภา กลมนุกูลโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวมานา หมายสุขโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพา ศรียำ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ไกรสุขโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์โรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะราช แสนศิริโรงเรียนถนนหักพิทยาคม กรรมการ
3. นางวนัสนันท์ บัวชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายวีระยุทธ ปริมาณโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทา แป้นดวงเนตร โรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางกาญจนา แมนไธสง โรงเรียนพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์สิริ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูดโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ธรรมมีภักดิ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายพีระพงษ์ มีพวงผล โรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์สิริ โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ธรรมมีภักดิ์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายพีระพงษ์ มีพวงผล โรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นายจิรศักดิ์ ยอดชะลูดโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.สยาม เชียงเครือโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีรพันธ์ เสาเคหา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางวนัสนันท์ บัวชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา ปุยะติโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวนัสนันท์ บัวชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิศา ปุยะติโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายธนพัฒน์ ศิริสำราญ โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกตัญชลี เอกวุธโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นางละออง วาปีทำ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสายวสันต์ วิเศษสัตย์ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ย่อมมีโรงเรียนไทยเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางตะวันฉาย บุญกองชาติโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายบรรพต จตุมานนท์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอธิภัทร ยอดนางรองโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูลโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายอธิภัทร ยอดนางรองโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางชบาไพร จินารักษ์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูลโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายสนิท แก้วอำไพโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ปะวะระโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางอทิตยา ศรีถาวรโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นายสนิท แก้วอำไพโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ปะวะระโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางอทิตยา ศรีถาวรโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศิวนัฐ ชิดรัมย์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุลโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุทัศน์ บุญทาทองโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายศิวนัฐ ชิดรัมย์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุลโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุทัศน์ บุญทาทองโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นางอทิตยา ศรีถาวรโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุลโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนาวี คูเมืองโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6
1. นางอทิตยา ศรีถาวรโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุลโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนาวี คูเมืองโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายป้องไผ่ เหมือนสิงห์โรงเรียนไทยเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ศักดิ์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุขโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวีรศักดิ์ ม่วงคะลาโรงเรียนพนมรุ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวจิดาภา ยี่รัมย์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจโรงเรียนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพุทธพงษ์ หอมสุดโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนเฑียร วงค์ปินตาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพุทธพงษ์ หอมสุดโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายมนเฑียร วงค์ปินตาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอัมพวัน เวชชศาสตร์โรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ พรรคฐินโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนันทราทิพย์ ชำนาญพนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวบุปผา โชยรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสำรวย บัวนาคโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวโยทการ ปะสุรัมย์โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ประกอบมีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายชลธาร ชอบมีโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอติชาต ชนะสงครามโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ ประกอบมีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายชลธาร ชอบมีโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอติชาต ชนะสงครามโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ ชาติศักดิ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มังษาโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นางภารดี สิทธิศาสตร์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายศุกรี ประโลมรัมย์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางปัทมาพร ประทุมฝางโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
3. นางชญาดา สรสิงหนาทโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปาริชาต สุดตาชาติโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางส่องศรี เหล็กศรีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางอัมพวัน เวชชศาสตร์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปาริชาต สุดตาชาติโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางส่องศรี เหล็กศรีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางอัมพวัน เวชชศาสตร์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ไชยชนะโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร พัชนีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51กรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ ไชยชนะโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร พัชนีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51กรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยวรรณ รัตนะโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวรญา บางน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51กรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยวรรณ รัตนะโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวรญา บางน้อยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์51กรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญพักตร์ สวัสดิ์พูนโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ สีเสือโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมจิต สีหะวงษ์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญพักตร์ สวัสดิ์พูนโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ สีเสือโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสมจิต สีหะวงษ์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมพร จิตต์คงโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา ยอดแก้วโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางพรพิไล จันทินมาธรโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริวรรณ ฉันทะกุลโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา คล้ำภิบาลโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ จันทะบาลโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิตติ์ สุรสรรค์สิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิตติ์ สุรสรรค์สิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิตติ์ สุรสรรค์สิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิตติ์ สุรสรรค์สิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
2. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางกรกฎ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายณัฐกิตติ์ สุรสรรค์สิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกรกฎ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวยุพิน คะเนวันโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิสา ปุยะติโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธรรม จีนแสโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร หูไธสงโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นายวสันต์ชาย มงคลชาติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร หูไธสงโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ แวงสันเทียะโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวสันต์ชาย มงคลชาติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร หูไธสงโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นายวสันต์ชาย มงคลชาติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร หูไธสงโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นายวสันต์ชาย มงคลชาติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร หูไธสงโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นายวสันต์ชาย มงคลชาติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร หูไธสงโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นายวสันต์ชาย มงคลชาติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายเกรียงไกร หูไธสงโรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นายวสันต์ชาย มงคลชาติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]