หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3
ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 11 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 322 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 323 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 324 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 1 ห้อง 313 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 1 ห้อง 314 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 1 ห้อง 318 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวที่ห้อง 312
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 1 ห้อง 315 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวที่ห้อง 312
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 321 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวที่ห้อง 326
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 2 ห้อง 328 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป เก็บตัวที่ห้อง 326
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 1 ห้อง 316 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 3 ชั้น 1 ห้อง 317 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 บุรีรัมย์ กลุ่ม 3 อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210
Copyright © 2012
Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]