รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงรียนประโคนชัยพิทยาคม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงโชษิตา  ขะจีฟ้า
 
1. นางสุวรรณา   ศูนย์คำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาววรินทร์ญา  ปานเพชร
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายเกียรติภูมิ  ศิลมัทถ
 
1. นายจรรยา  บุญเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวอชิรญา  หวังสวัสดิ์ปรีชา
 
1. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณปพร  สามยอด
 
1. นางสาววันตนา  ทวันเวช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวพิรยาพร  ช่วงชัย
 
1. นางพัฒนา  เปลี่ยนไธสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ปานทอง
 
1. นายวิทวัฒน์  ดอนศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายณัฐกานต์  เจือจันทร์
 
1. นางลำยง  เครือคำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เชาว์มะเริง
2. เด็กหญิงสุพัตรา  ฉลอมประโคน
3. เด็กหญิงอภิชญา  กำประโคน
 
1. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
2. นางณัฐวลัญช์  คงทรัพย์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายตรัยอนันต์  พวงประโคน
2. นางสาวทับทิม  ปุราทะกา
3. นายสุรยุทธ  บุญมาก
 
1. นางประณีต  อาจสังข์
2. นางสาวศิริลักษณ์  เจริญรัมย์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงศรัญญาพร  สมบุตร
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  พรหมบุตร
 
1. นางอรวรรณ  คำมะนาด
2. นางนิติยา  วิรัตน์จินดา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพรสินี  ลาภไธสง
2. นางสาวหทัยภัทร  รัสเสมอ
 
1. นางนภาพรรณ  วิสุทธิอาภา
2. นางพรทิพย์  เสนามาตย์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทพร  ชาวประโคน
 
1. นางชุติกาญจน์  นาวิเศษ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายศุภวัฒน์  วิทยาไพโรจน์
 
1. นายวิทิต  สายกระสุน
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาพร  เงางาม
2. เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เชาวน์ธนาโรจน์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมินทอง
 
1. นางสาววัชรี  วาลีประโคน
2. นางยุพา  ศรีสุริยชัย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวธัญลักษณ์  จีนประโคน
2. นายปรีปิติ  ดึงประโคน
3. นางสาวพัชรพร  ชาวประโคน
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  สรวลสันต์
2. นายธนิต  ปุ่นประโคน
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจินตนา   ตรากลาง
2. เด็กหญิงจุุฑาทิพย์  ไม่หวั่น
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   คำพันชนะ
 
1. นางศิริพร  บุญเลิศ
2. นางยุพา  อ้นงาม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวชวิศา  อามาตร
2. นางสาวชินานาง  ยาสุด
3. นางสาวประภัสดากร  ทองมนต์
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางสาวทัศนีย์  บุญโย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายนันทพล  พลวัน
2. เด็กชายอิงครัช  สลางสิงห์
 
1. นายพัฒนา  พลวัน
2. นางพรฤทัย  กิจคณะ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายชัยพัฒน์  จันทร์โสดา
2. นายสิรภพ  สาระสิทธิ์
 
1. นายเอกราช  เครือศรี
2. นายจิรศักดิ์  สรวลสันต์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธารไท  เบิกประโคน
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นางสาวศิรินาถ  สุมหิรันต์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤษณา  เสียงประโคน
2. เด็กชายบดินทร์  กะรัมย์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  โลประโคน
 
1. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน
2. นางจิตย์วาส  แก้วประโคน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวทัดดาว  ถึงดี
2. นางสาวสุพัตรา  กอคูณกลาง
3. นางสาวอรวรรณ  ทานวัน
 
1. นางสาวพวงเพชร  ผัดกระโทก
2. นางสาวกุลริสา  นาคนวล
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกฤต  สุขศิริกุล
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  อันทะสา
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  เตียบประโคน
 
1. นางบารนี  โสภา
2. นางสาวชุนิดา  ชิโนทัย
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชุลีพร  สมภูมิ
2. นางสาวศศิประภา  พุ่มสาลี
3. นางสาวศศิวิมล  ภาพลงาม
 
1. นายวรวุฒิ  พรมตวง
2. นางสุวรรณา  ชัยศรี
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมาส  หะธรรมวงษ์
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงษาเหวก
3. เด็กหญิงศศิธร   ตระกูลรัมย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางสาวสร้อยสน  นพภารัมย์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวธันวารัตน์  สายสอน
2. นางสาวนริศรา  สวยสี
3. นางสาวสุรางคณา  ปรึกดี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คำโสภา
2. นางสาวสร้อยสน  นพภารัมย์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  กุสะรัมย์
2. เด็กหญิงศศิธร  สังข์น้อย
3. เด็กหญิงสุนทรานุรักษ์  นิคงรัมย์
 
1. นายประกิจ  วรเลิศ
2. นายวุฒิไกร  ชมถาวร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายณัฐพล  เกยรัมย์
2. นางสาววิลาสินี  กองรัมย์
3. นางสาวอนุสรา  กิชัยรัมย์
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นางสาวสร้อยสน  นภพารัมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภา  ชื่นอุรา
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูดวงขวา
 
1. นางวิไล  เกรัมย์
2. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายวนศักดิ์  สมศักดิ์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  วงศ์เหลืองอ่อน
 
1. นางสุรัสวดี  สายกระสุน
2. นางสาวอัมพวัน  ศรแผลง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ  ปานะโปย
2. เด็กชายอัครเดช  หอมดวง
 
1. นายชิษณุพงษ์  ไชยรินทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 1. เด็กชายพรหมมา  ชาตาสุ
2. เด็กชายยศพล  แท่นแก้ว
 
1. นางนิชดา  กรองทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  เพชรจำรัส
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  กุสะรัมย์
3. นายดนุสรณ์  วิชัยรัมย์
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
2. นายอิทธิพล  มณีราชกิจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกา  ยอดประโคน
2. เด็กหญิงกิตติมา  ดีล้อม
3. เด็กหญิงปนัดดา  กรุมรัมย์
4. เด็กหญิงพนิตษา  ศรีบุรินทร์
5. เด็กหญิงพิมพิศา  สระภู
 
1. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
2. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สุดตรง
2. นางสาวศุภิสรา  กลั่นประโคน
3. นางสาวสริดา  ไหประโคน
4. นางสาวเนตรชนก  ยิ่งสม
5. นางสาวเศารยะกานต์  เสาะหะนะ
 
1. นายธวัชชัย  คงทรัพย์
2. นางสาวดุษณี  ปุยะติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สืบสวน
2. เด็กหญิงชญานิน  ไชยเหมาะ
3. เด็กชายธนภัทร  นพโรจน์
4. เด็กหญิงภัทราพร  เขียวงาม
5. เด็กหญิงสุไพรินทร์  ประเสริฐสุด
 
1. นางจิตพิพัฒน์  ชำนิจ
2. นางปาริชาติ  ขามประโคน
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจันทนิภา  สิรินทราบูรณ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  โม๊ะประโคน
3. นายทินกร  หาญไชย
4. นายพีรพนธ์  นามไพร
5. นายอัมรินทร์  พรมประโคน
 
1. นางชุติกาญจน์  นาถมทอง
2. นางปาริชาติ  ขามประโคน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรส  เฮ่ประโคน
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์  กุดั่น
3. เด็กหญิงจิตต์สุภา  อรัญเพิ่ม
4. เด็กชายปัณณธร  ต้นเสมอไทย
5. เด็กชายพิรภพ  ศักดิ์วรากิจสกุล
 
1. นางพนิดา  ภัณฑะประทีป
2. นายธัชพล  ชำนิจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งนภา  สัตตารัมย์
2. นางสาวชลิตา  แสนดัง
3. นายชาคริต  ภาสอน
4. นายภูมินทร  ซ่อนกลิ่น
5. นายวุฒิศักดิ์  บุญหนา
 
1. นายรัชวัฒน์  นัยรัตน์
2. นางสาวดวงฤทัย  แดงคันรัน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวจารุณี  นุรินรัมย์
2. เด็กหญิงจิรัญญา  มีอุดหนุน
3. นางสาวจิราพร  จิตโชติ
4. นายจิรายุทธ  เรืองเที่ยง
5. นายธนายุทธ  ก่ำรัมย์
6. นางสาวธัญญามาศ  เวศสุวรรณ์
7. นางสาวนิดชดา  รักษาสมบัติ
8. นางสาวนินมณี  นิเรียงรัมย์
9. นางสาวบุตรเพรา  นันทินี
10. นายพิทักษ์  เครื่องทองใหญ่
11. นายพุทธิพงษ์  ร่วมสุข
12. นางสาวรัชนีกร  สมคำ
13. นายศิวกร  สัตตารัมย์
14. นางสาวสายฝน  เผ่าพันธุ์
15. นายสุทัศน์  ไผ่แก้ว
16. นางสาวอณัติญา  หิมพน
17. นายอมรินทร์  เชื้อมาก
18. นายอัมรินทร์  ฤกษ์ชัย
 
1. นายกวีรักษ์  ประวรรณรัมย์
2. นายชาญสิทธิ์  ชะเอม
3. นางรื่นพิมล  จันทกุล
4. นางสาวอังคณา  นวลพริ้ง
5. ว่าที่ร้อยตรีสด  โยมไธสง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกนกพร  จันทร์ประโคน
2. นางสาวกิตติพร  วึงประโคน
3. นายจิราวัฒน์  ชนะประโคน
4. นายชวลิต  จรูญเรืือง
5. นายชาญชล  เมื่อประโคน
6. นายชาติสรไกร  รัตน์ประโคน
7. นายธวัชชัย  ชัยหมก
8. นายนพรัตน์  วงษ์อุดร
9. นายปฏิมากร  แน่ประโคน
10. นายปฐมพร  จุ้ยประโคน
11. นายพรเทพ  ไชยอินทร์
12. นางสาวพรไพลิน  หิงประโคน
13. นางสาวพสิกา  เสประโคน
14. นางสาวภานุชมาทร์  แถวไธสง
15. นางสาวระวิวรรณ  สีเนือน
16. นางสาววราภรณ์  บุตรสุวรรณ
17. นายวรายุทธ  ศรีรัตนะ
18. นางสาวศิริภัทร  ชำนาญกอง
19. นายสมชาย  อุสารัมย์
20. นางสาวสุวพร  แสนโบราณ
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายเฉลิมพงศ์  สีนาม
3. นางสาวศิริพร   ระดมสุข
4. นางราตรี  น้อยพลี
5. นางเบ็ญจา  ปุยะติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  ดีล้อม
 
1. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวทิพยรัตน์  พึ่งจันดุม
 
1. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายชุติพนธ์  ยืนสุข
2. เด็กหญิงอริสา  หูประโคน
 
1. นางสาวบัณณารส  สายแก้ว
2. นางสงวนศรี  ปักกระโทก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวภูริตา  เอ็นดู
2. นายวีระ  บัวสนิท
 
1. นางสาวพัชรี  โสรัมย์
2. นางสาวศุภรดา  ไชยศร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  เสประโคน
2. เด็กหญิงชนิตา  จีนประโคน
3. เด็กหญิงพรรวษา  รักยา
4. นางสาวสาวินี  ก้อนคำ
5. นางสาวสิตา  โนประโคน
6. นางสาวสิริมา  สิทธิสังข์
7. นางสาวสุภารัตน์  สุขประโคน
8. นางสาวอนัญญา  วิจิตร
9. นางสาวอังคนาง  ดาโสม
10. นางสาวเปรมกมล  ษรจันทร์ศรี
 
1. นายมหาศาล  สืบนิสัย
2. นายเพชร  กระโพธิ์
3. นายประดิษฐ์  ละครชัย
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายกฤษณพงษ์  หนองบัว
2. นายจุญโจทาน  แจ้งประโคน
3. เด็กหญิงชญาดา  เทียงคาม
4. เด็กหญิงชญานิศ  ฉวีรัมย์
5. นางสาวชุติกาญจน์  กันทะอินทร์
6. เด็กหญิงญาดา  ช่างบุ
7. เด็กหญิงณัฐพร  เรียกประโคน
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชำรัมย์
9. เด็กหญิงธนภรณ์  เทียมศักดิ์
10. นางสาวธิดารัตน์  เกตุวิสัย
11. เด็กหญิงนันทิยา  แสนกล้า
12. นางสาววัลณ์วิญากร  โคตประโคน
13. นางสาววิมลศิริ  จันดี
14. เด็กหญิงเจนิส  บุญรัตน์
15. นายเมธี  เสาเปรีย
 
1. นางสาวสุวรรณา  ทัพชัย
2. นางสาวสิรินภา  สระโสม
3. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ
4. นายยุทธนา  ผินสู่
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บังทอง
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  พงษ์เพชร
 
1. นายโอภาส  บุญแย้ม
2. นายวีระศักดิ์  ไชยโย
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  ปัญญายง
2. นางสาวสิริตา  จริตรัมย์
 
1. นายทศพล  ศรีสม
2. นายธีรภัทร์  สัตตารัมย์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  เจียมรัมย์
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. นายศิริวัฒน์  นิโรรัมย์
 
1. นายทนง  ดุมเกษม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายทีปกรณ์  ประดับดี
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. นายธนาวุฒิ  เสียงวังเวง
 
1. นางสาววรินทร์ธร  เสนกระจาย
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี  ทองแม้น
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวช่อชบา  เกตุชิต
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยพร  เสียงวังเวง
2. เด็กหญิงนฤมล  วาทิรอยรัมย์
 
1. นายมนัสพงษ์  อนาถเนตร
2. นางสาวศิรีพร  ศรีพลัง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายวิริทธิ์พล  กระมนมานิตย์
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  รอบแคว้น
 
1. นายราชันย์  ทองจันดา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตกงาม
2. นายธนทัต  จินดาศรี
3. เด็กชายสงกรานต์  สมใจชนะ
 
1. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
2. นางฐิติรัตน์  ดำรงค์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  แก้วกมล
2. นายชัยณรงค์  แก้วสอน
3. นายนพสินธุ์  แหลมไธสง
 
1. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
2. นางสาวอิงฟ้า  อยู่ยืด
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวสนธยา  ตากไธสง
 
1. นายก่อพงศ์  ผมวิเศษ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายรณชัย  สุพลัง
 
1. นายก่อพงศ์  ผมวิเศษ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายสุรพงษ์  แก้วโลมา
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวลลิตา  โกรธประโคน
 
1. นายเจนศักดิ์  ทรงประโคน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  หมั่นประโคน
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  ว่องไว
2. เด็กหญิงชมพูนุท   ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงชาลิสา  สีดา
4. เด็กหญิงชุติพร  นึ่งประโคน
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เติดประโคน
6. นายปิยพนธ์  รักวินัย
7. เด็กหญิงพลอยชมพู  กิรัมย์
8. นายพิพัฒน์  แฮะประโคน
9. เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย์
10. นายวรรณรัตน์  ชำนาญพนา
11. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมอคำ
12. นางสาวอารียา  ศาลางาม
13. นายุสุรพงษ์  แก้วโลมา
14. เด็กหญิงเบญจมาส  ขาวงาม
15. เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นายสิทธิพงษ์  ศรีเหลือง
4. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายชลสิทธ์  จริตรัมย์
2. เด็กชายธนชัย  อะทะขันธ์
3. เด็กชายธีระชัย  ชะรอยรัมย์
4. เด็กหญิงปฏิมารังสรรค์  นิยอนรัมย์
5. นางสาวปราณี  โกยรัมย์
6. เด็กหญิงอารีญา  อานันท์
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
2. นายประกิจ  วรเลิศ
3. นายนราชิน  ขจรเกียรติวัฒนา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายจิรวัฒน์  ชัยหลาก
2. นายฐิติรัตน์  ชวนชม
3. เด็กชายธเนษฐ  วันทา
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ประเจริญ
5. นายยศพล  ดวงนภา
6. เด็กหญิงอุทัยธาน  พรหมอินทร์
 
1. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
2. นายชัชวาล  พรมตวง
3. นายสิทธิพงษ์  ศรีเหลือง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกมลเดช  เงียบประโคน
2. นางสาวกัลยรัตน์  อินละคร
3. นายกาลัญญู  ปูประโคน
4. เด็กชายจักรกฤษ  เดชลาน
5. นางสาวจันทกานต์   โกรดประโคน
6. นายฉัตรชวัฒน์  เปรียบอภิชัย
7. เด็กชายชลสิทธิ์  ยามประโคน
8. เด็กชายณพร  กระฐินเทศ
9. นายณัฐกิตต์  ปิติมานนท์
10. นายณัฐพล  สุขแสวง
11. นางสาวณัฐภรณ์  ยอดกุล
12. นายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
13. นายธนากร  ภาสดา
14. นางสาวธินีนาถ  ยามประโคน
15. นายธีรเมศ  แต้มศรี
16. นายนพดล  สายลม
17. นายนัทธพงศ์  เก็จรัมย์
18. นางสาวนิติยา  เป็นใจดี
19. นางสาวปนัสยา  เบื้องบน
20. นางสาวปรียาพร  ละครชัย
21. นางสาวปิยพร  ประโลมรัมย์
22. นางสาวพนิดา  อึ่งบำเหน็จ
23. นางสาวพรรณปพร  คมสุข
24. นายวรรธนะ  หิงประโคน
25. นายวีรภัทร  สุดประโคน
26. นายศราวุธ  บุรินทร์ประโคน
27. นายศิวกร  แก่นสน
28. นางสาวสุธิดา  อุลาแก้ว
29. นางสาวสุนิตา  พรหมนัด
30. นางสาวสุภัสรา  เสาวโค
31. นางสาวสุภัสสรา  สืบสาน
32. นางสาวสุภัสสรา  นวนประโคน
33. นางสาวสุภัสสรา  เหล่ากุดขอด
34. นายสุรวัฒน์  เตียงประโคน
35. นางสาวสโรชา  ทองคำ
36. นางสาวอมรรัตน์  ชัยสาคร
37. นายอรรถชาติ  หิงประโคน
38. นางสาวอารียา  หล้าง้อ
39. นางสาวเจนจิรา  ตระกูลรัมย์
40. นางสาวเพ็ญพิชชา  ทะนวนรัมย์
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
2. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
3. นายวีระพล  เหล่าชัย
4. นายปรเมศร์  บุญชม
5. นายก่อพงศ์  ผมวิเศษ
6. นายธัญญนันท์  เนาวรัตน์
7. นายอธิษฐ์  เชิญขวัญชัย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎากร  นะเรรัมย์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธ์สระน้อย
3. นายจิรายุ  สุขจิตร์
4. นายชนะชัย  งามมาก
5. นางสาวชนิกา  ท้วมจัน
6. เด็กหญิงชลดา  เนียมอ่อน
7. เด็กหญิงชลธิชา  ซ่อนกลิ่น
8. นายนครินทร์  เจียวรัมย์
9. นางสาวนิชานุช  บุญมานนท์
10. เด็กหญิงบวรรัตน์  แสนวันดี
11. นายปฏิภาณ  นุชาญรัมย์
12. เด็กหญิงปนัดดา  บุญทวี
13. นายปริญญา  ทานวัน
14. เด็กหญิงปัญญาถัทร  เตชะสุน
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  รอบคอบ
16. เด็กหญิงปิยภัทร  ละอองดี
17. เด็กหญิงพินทุ์พัชชา  อนันต์นพชัย
18. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุญรอด
19. เด็กหญิงพิริยกร  วงค์ลักคณา
20. เด็กชายพิเชษฐ์  ภาคเดียว
21. นายภูธเนศ  มุ่งมี
22. นางสาวมนัสพร  สมัครกล้า
23. นางสาวรสิกา  คลังแสง
24. นายวรภัทร  ก่อแก้ว
25. เด็กหญิงวาสนา  ประสพเนตร
26. นางสาววิมลพรรณ  สมพร
27. นางสาวศรัญญา  ทองมันปู
28. นายศรายุธ  ผลเจริญ
29. นายศิขรินทร์  นิรัมย์
30. เด็กชายศุภกิตติ์  มีสิน
31. นายสิทธิเดช  ทวีคูณ
32. นางสาวสุดา  นุแรมรัมย์
33. นางสาวสุทธิตา  วันทอง
34. นายอัครพงษ์  นุการรัมย์
35. นางสาวอิงอร  นุชาญรัมย์
36. นางสาวอโณทัย  ปัญจขันธ์
37. นายเจษฎา  นิกูลรัมย์
38. เด็กชายเจษฎา  แก่นจันทร์
39. นางสาวเพ็ญสินี  อนันต์นพชัย
40. เด็กชายเอกภพ  ฤกษ์ชัย
 
1. นายโชติอนันต์  ขจรเกียรติวัฒนา
2. นางพัทธ์ธีรา  เชาร์ชัมพัฒน์
3. นายลิขิต  แก่นอินทร์
4. นายพิทยา   ตรวจมรรคา
5. นายบวร  รอดเข็ม
6. นายฐานิศวร์  ผลเจริญ
7. นายปรัชญ์ฐาภัทร  เปลี่ยนศิริ
8. นายชวัลชัย  คำหวัน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  แจ่มทองหลาง
 
1. นายปรัชญ์ฐาภัทร  เปลี่ยนศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายศิวกร  แก่นสน
 
1. นายวีระพล  เหล่าชัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  มาลีกุน
 
1. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวชุตินันท์  นรินทร์รัมย์
 
1. นางสุภาพ  เจริญรัมย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายสิโรดม  โสมาบุตร์
 
1. นางสาวณิชา  สุขัง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายวัยยากร  สมพร
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิษา  กกประโคน
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. นางสาวธนัชชา  ปราศจาก
 
1. นายจักรกฤษณ์  แสงงาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  นพโรจน์
 
1. นายวีระพล  เหล่าชัย
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายภาณุพงษ์  เบ้าสอน
 
1. นายภูดิส  ถิระชาติมงคล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญาทิพย์  กำธร
 
1. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวปานชีวา  บุราณสุข
 
1. นางสาวมินตรา  กันยาเลิศ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  บาลโสง
 
1. นางสาวกรรณิกา  พลทม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นายวรเชษฐ์  บุตรทอง
 
1. นางสาววันตนา  ทวันเวช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรณัน  พงษ์ขันท์
 
1. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวช่อทิพย์  ประไพบูลย์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  เดชลาน
2. นายฉัตรชวัฒน์  เปรียบอภิชัย
3. นายณัฐกิตต์  ปิติมานนท์
4. นายธีรเมธ  แต้มสี
5. นายนัทธพงศ์  เก็จรัมย์
6. นายวรรธนะ  หิงประโคน
7. นายวีรภัทร  สุดประโคน
8. นายสุรวัตต์  เตียงประโคน
9. นายอรรถชาติ  หิงประโคน
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นายวีระพล  เหล่าชัย
3. นายก่อพงศ์  ผมวิเศษ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  หรีกประโคน
2. เด็กหญิงกนกทิพย์  นาดี
3. เด็กหญิงกมลฉัตร  บุญเส็ง
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหลี่ยมไตร
5. เด็กหญิงชลธิญาพร  มะธิตะโน
6. เด็กชายณฐกร  สีหานาท
7. เด็กชายณัฐพล  เสน้ำเที่ยง
8. เด็กชายถนอม  เพชรเลิศ
9. เด็กชายธีรสิทธิ์  สวัสดี
10. เด็กชายธเนษฐ  วันทา
11. เด็กชายนิธิกร  อินธิแสง
12. เด็กหญิงบุญธิดา  วันทะวงศ์
13. เด็กหญิงบุษกร  พินิจสรณ์
14. เด็กชายปกป้อง  ยงปัญญา
15. เด็กหญิงปฏิญญา   บุญคล้อย
16. เด็กชายพยุงศักดิ์  เตียบประโคน
17. เด็กชายฟาริดา  สุริยะศรี
18. เด็กหญิงมัทราภรณ์  วิสาระ
19. เด็กชายยศพัฒน์  ภูมิฤทธิ์
20. เด็กชายยุทธนา  เด็ดประโคน
21. เด็กชายยุทธนา  มาสูงเนิน
22. เด็กหญิงวาสนา  วันทะวงษ์
23. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เชือกรัมย์
24. เด็กหญิงวิมลศิริ  พิประโคน
25. เด็กหญิงศิณี  อรุณเวชพิพัฒ
26. เด็กหญิงศุพรรษา  ฝ่ายเทศ
27. เด็กชายศุภกฤต  อุดมดัน
28. เด็กชายสหรัฐ  สกลคฤหเดช
29. เด็กชายสิทธา  แป้นกุล
30. เด็กชายสุทธิกานต์  เกิดประโคน
31. เด็กหญิงสุวรรณี  ติมานพ
32. เด็กหญิงอภิญญา  ตาไธสง
33. เด็กชายอภิรักษ์  แอกประโคน
34. เด็กชายอมรรัตน์  ท่าประโคน
35. เด็กหญิงอรดา  บอกประโคน
36. เด็กชายอรรถพร  สีพาชัย
37. เด็กหญิงอารียา  สีพะรัง
38. เด็กหญิงอุทัยธาน  พรหมอินทร์
39. เด็กชายเจษฎา  ร่วมศรี
40. เด็กชายไชยา  ปะตาทะโย
 
1. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
2. นายชัชวาล  พรมตวง
3. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
4. นายกีรติ  กีรตินิตยา
5. นายนวพร  ทิพย์มาศโกมล
6. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง
7. นางยุพิน  จักรสาน
8. นายเสถียร  คำมี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  คงดี
2. นางสาวกัลยารัตน์  วันยานาม
3. นางสาวกาญจนา  อาญาเมือง
4. นางสาวกานติมา  เการัมย์
5. นายกิตติศักดิ์  นิสสาวรรณ
6. นางสาวกุลธรา  กางรัมย์
7. นางสาวขวัญชนก  กุสารัมย์
8. นางสาวขวัญฤดี  หวังคะพันธ์
9. นางสาวคัมภีรา  เชื้อมาก
10. นายจักริน  จริงประโคน
11. นางสาวจิราพร  ขิงประโคน
12. นางสาวฉันท์ชนก  ก่ำรัมย์
13. นายชยานันท์  นะโรรัมย์
14. นายถิรวุฒิ  สังเกตกิจ
15. นางสาวธีรนันท์  พิมแมน
16. นางสาวนิศารัตน์  ทรงแสงจันทร์
17. นางสาวบัว  มะริด
18. นายภัทรพงษ์   ทวีสุข
19. นายภูสิทธิ  เรืองคำ
20. นางสาวรุ่งรวี  คงดี
21. นายวริทธิ์ธร  จินดาศรี
22. นายวรเชษฐ์  บุตรพล
23. นางสาววิชญาดา  เมียกสา
24. นายวิชิต  สุขแก้ว
25. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์พูน
26. นางสาวศลินทิพย์  เวโสวา
27. นางสาวศุภลักษณ์  ขวัญยืน
28. นางสาวสิรามล  การรัมย์
29. นายสุพจน์  หนูแก้วกล้า
30. นางสาวสุภัสสร  การรัมย์
31. นางสาวสโรชา  สุขสบาย
32. นางสาวอนุธิดา  ฤทธิ์กระโทก
33. นางสาวอมรรัตน์   เพ่งให้ตรง
34. นางสาวอรณิช  ยูงประโคน
35. นายเกรียงศักดิ์  กันรัมย์
36. นายเกียรติศักดิ์  สมนึกตน
37. นายโชคชัย  แปลงดี
38. นางสาวโสรชา  ยงทวี
39. นายไชยวัฒน์  เรียงเงิน
40. นายไตรภพ  วาตุรัมย์
 
1. นายจรินทร์  ขันประโคน
2. นายเอกปัฐพ์  ปฐวีขจรไชยกุล
3. นายเกรียงศักดิ์  ปะรุนรัมย์
4. นายนิพนธ์  เกลียรัมย์
5. นายอมรศักดิ์  มากวงษ์
6. นางสาวอัญชัญ  ศรีลานุช
7. นางอภัสนันท์  นิธิพัฒน์ชูโชติ
8. นางสาววันตนา  ทวันเวช
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรยุทธ์  อาจจำแลง
2. เด็กชายปกรศักดิ์  หล่อแท้
3. เด็กหญิงประภาศิริ  เตือประโคน
4. เด็กหญิงปรินดา  แววโคกสูง
5. เด็กชายปริวัฒน์  ขันแข็ง
6. เด็กหญิงลลิตา  ชัยนอก
7. เด็กหญิงวรางคณา  หลินศรี
8. เด็กชายศราวุธ  แก้วประโคน
9. เด็กชายศักรินทร์  นุชประโคน
10. เด็กชายสรวิศ  ปุยะติ
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ปาประโคน
2. นางสาวชนิภรณ์  มหาบุญ
3. นายนุกูล  ทูลประโคน
4. นางสาวนุสรา  ฉิมวัย
5. นางสาวบุณฑริกา  แปลงดี
6. นางสาวพนิดา  คงประโคน
7. นางสาวภัคจิรา  สุวรรณที
8. นายวัชรพล  พรหมจินดา
9. นายศิวกร  วิริยโพธิผล
10. นายสิทธิศักดิ์  ไชยโย
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
3. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มารศรี
2. เด็กหญิงชยุดา  มานุรัมย์
3. เด็กหญิงชุติมา  ขุ่ยนาเพียง
4. เด็กหญิงธิญาดา  แย้มประโคน
5. เด็กหญิงภาวดี  โสมประโคน
6. เด็กหญิงโศจิรัตน์  นพตลุง
 
1. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
2. นายพนม  เนาวบุตร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจินดาหรา  แซะรัมย์
2. นายฉัตรชัย  อุทิศรัมย์
3. นายธีรวัต  ข่าขันมะลี
4. นายพนธกร  คำประโคน
5. นางสาวมะลิวรรณ  เคนพล
6. นายวศิน  องค์รัมย์
7. นายวีรชิต  ภู่กระโทก
8. นางสาวสนธยา  ขวัญเมือง
9. นางสาวสิริกัญญา  พลวัน
10. นายเจษฏา  โสมประโคน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางอุมาวดี  น้อยพลี
3. นางสุวรรณา  ชัยศรี
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงจันทนิดา  บุตรแสง
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปรังประโคน
3. เด็กหญิงญาดาพร  ชันประโคน
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  โพชะนี
5. เด็กหญิงปรียาดา  สอนกลาง
6. เด็กหญิงปิยนันท์  แก้วรัมย์
7. เด็กหญิงพิมพกานณ์  โพธิมูล
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทรงประโคน
9. เด็กหญิงเบญจพร  ตรากลาง
10. เด็กหญิงเอมมิกา  ปรังประโคน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางศิรดา  วรรณโพธิกลาง
3. นางสุทิษา  เมื่อประโคน
4. นางรัตนา  แก้วอรสาณ
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  พูนสังข์
2. นางสาวณันฐิกา  หอมทอง
3. นางสาวดารุณี  เกษาโร
4. นางสาวนิตยา  เกียรติรัมย์
5. นางสาวนิตยา  พุทกลาง
6. นางสาวศิริวิมล  วาลี
7. นางสาวโศจิรัตน์  นพตลุง
 
1. นายชรินทร์รัตน์  เอี้ยงประโคน
2. นายพนม  เนาวบุตร
3. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัชร์  ชัยหมก
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ป่วงกระโทก
3. เด็กชายขวัญใจ  สุภะพล
4. เด็กชายจักรภพ  พิลึก
5. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงห์จันทร์
6. เด็กชายชัชวาลย์  โสมะมี
7. เด็กชายดรณ์  ประประโคน
8. เด็กหญิงถิรนันท์  ชัยหมก
9. เด็กหญิงนภสร  เอี่ยมเอ็ม
10. เด็กหญิงปิยธิดา  เสริมชื่อ
11. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ยังวารี
12. เด็กชายยศกร  ใยยอง
13. เด็กชายวีระวัฒน์  ปะติด
14. เด็กชายสมพล  วงษ์ชมพู
15. เด็กชายอดิศักดิ์  ทิจันทร์
16. เด็กหญิงเกตกาญจน์  พูนมา
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางสุทิษา  เมื่อประโคน
3. นางรัตนา  แก้วอรสาณ
4. นางสุวรรณา  ชัยศรี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  มหาบุญ
2. นางสาวนุสรา  ฉิมวัย
3. นางสาวบุณฑริกา  แปลงดี
4. นายปกรณ์ศักดิ์  หล่อแท้
5. นางสาวประภาศิริ  เตือประโคน
6. นางสาวปริณดา  แววโคกสูง
7. นางสาวภัคจิรา  สุวรรณที
8. นางสาวมุทิตา  สารพันธ์
9. นางสาวลลิตา  ชัยนอก
10. นางสาววรางคณา  หลินศรี
11. นายสิทธิศักดิ์  ไชยโย
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
4. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
5. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายธนิก  ทองประดับ
2. นายปุณภพ  แจ่มประโคน
3. นายวศิน  องค์รัมย์
4. เด็กชายวีรชิต  ภูกระโทก
5. นายไชยพจน์  บำรุงตน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายชัยณรงค์  ยอนรัมย์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกุล  อำภวา
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีนวล
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงลภาวัลย์  สามคอน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวหฤทัยปรีย์  เสาทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อุดบ้านไร่
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ปลากา
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวดอกอ้อ  นาประโคน
 
1. MissYun  Jiyeony
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงสายสุนีย์  น้ำคำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายสุดแดน  ซิวประโคน
 
1. MissZhang  Yinyin
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  รองประโคน
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวอรนลิน  สุดประโคน
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายภาณุพงษ์  เบ้าสอน
 
1. นายจิติพงษ์  ผดุงพัฒนากูล
 
115 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวทิพยรัตน์  อาจหาญ
2. นางสาวปรีดาภรณ์  พิเลิศรัมย์
3. นางสาวศิริวรรณ  สุภาพ
4. นางสาวอติกานต์   เพชรขำ
5. นางสาวอรวรรณ  เอ็นดู
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
2. MissZhou  ging hua
 
116 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำแก้ว
2. นางสาวชนิตา  โพธิ์ศรี
3. นางสาวนราภรณ์  นิราศโศรก
4. นางสาวนันทลักษณ์  บาลโสง
5. นางสาวรัตนากร  เบิกประโคน
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
2. นางสาวเกลียวพันธ์ุ  จั่นเจริญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวนิสารัศมิ์  สุขจันทร์
2. นางสาวสุพัตตรา  สวาทพงษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  นากลาง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  มากะเต
2. นางสาววีณา  เมืองแก้ว
 
1. นายนันทวัฒน์  หานามชัย
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายธนพนธ์  วงษา
2. เด็กชายธนวัฒน์  สมบัติ
3. เด็กชายธราเทพ  มีหาญเสมอ
4. เด็กชายพงศภัค  เทพวาที
5. เด็กชายวรากร  เอบประโคน
6. เด็กชายสิรารมย์  ทวีงาม
7. เด็กชายอธิเวช  เรืองสุขสุด
8. เด็กชายอำนาจ  ลุนสอน
 
1. นายเรืองศักดิ์  ทุกสุข
2. นายสุรศักดิ์  สมิดรัมย์
3. นายคทาวุธ  จุดโต
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายทยากร  เอบประโคน
2. นายธีรศักดิ์  สายวัน
3. นายนิพนธ์  พลวัน
4. นายมงคล  วึกประโคน
5. นายสุริยา  พึ่งประโคน
6. นายอัฒพร  ทุ่งไธสง
 
1. นายนพรัตน์  จรูญประโคน
2. นายนนทิวรรธน์  ไชโย
3. นางสาวภัทราภรณ์  คงดี
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายกรกช  แก้วฮ่องคำ
2. นางสาวณัฐณิชา  ยังพางาม
3. นายธนงศักดิ์  ไชยพินิจ
4. นายนาวิน  ชายประโคน
5. นายพิสิษฐ์  นะประโคน
6. นางสาวศิริลักษณ์  คุยประโคน
7. นางสาวสมฤทัย  หอมหวน
8. นางสาวสิรินทรา  ชัยรัมย์
9. นายสุรเชษฐ์  ทรงพระ
10. นางสาวเขมจิรา  เข็มทอง
 
1. นายพลวิสันติ์  สิงหาอาจ
2. นายสมเกียรติ  รองประโคน
3. นายจรรยา  บุญเลิศ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โลกประโคน
2. เด็กชายชาญชน  เจริญมายุ
3. เด็กหญิงฐิติยา  กาศติ๊บ
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จวงจันทร์
5. เด็กหญิงสิรภัทร  กำแหง
 
1. นางรัชนียากรณ์  สมเพ็ชร
2. นางสาวธารทิพย์  กนกศิลป์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐภรณ์  บุญธรรม
2. นายภูเบศ  นามทะจันทร์
3. นายสืบราษฎร์  วงศ์จำปา
4. นายอดิศร  เสมอภาค
5. นางสาวโยษิตา  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นางอุไรวรรณ  วิเศษฤทธิ์
2. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ชาญประโคน
3. เด็กหญิงศุจินตรา  ศรีชา
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
2. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวนัชชา  วิภาดา
2. นางสาวปวิชญา  สุขประเสริฐ
3. นางสาววรกานต์  สอประโคน
 
1. นางวีรยา  จุนใจ
2. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  ปินะถา
2. เด็กหญิงปภาวี  คลื่นกลาง
3. เด็กหญิงอนิษา  คงชูศรี
 
1. นางรุจิรา  ลับแล
2. นางสาวจุฑามาศ  เจริญศิริ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจิณณพัต  มุราษี
2. นางสาวนิภา  จุลลาศรี
3. นางสาวปัณณิกา  โพนพินิจชัย
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
2. นายสุพจน์  วชิรพรไชย
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายติณณภพ  ต่างประโคน
2. เด็กหญิงศศิประภา  รักษะประโคน
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นางสาวสถิตย์ภรณ์  บาลโสง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายกรณ์  เมอะประโคน
2. เด็กชายสรวิชญ์  พูนในเมือง
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นางสาวฐิติยาภรณ์  กีบสันเทียะ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายพงษ์พัฒน์  บูรณชัยสิทธิ์
2. นางสาวศิลป์ศุภางค์  ชนะภักดิ์
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายชนินทร์  เตือประโคน
2. เด็กหญิงวริศรา  ปักกุนนัน
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นางสาวฐิติยาภรณ์  กีบสันเทียะ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  เวียงเงิน
2. นางสาวธัญยธรณ์  ยะระสิทธิ์
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  กุสะรัมย์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  เจริญรัมย์
 
1. นางรินลดา  สมัครสมาน
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร   แสนวิเศษ
2. เด็กหญิงธรรมรัตน์   สุขกระโทก
 
1. นางสาวสุวิมล   นพตลุง
2. นางสาวกรวรรณ   ชินนาค
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  ถะเกิงผล
2. เด็กหญิงชนิกานต์   อุ่นวิเศษ
 
1. นางเสาวลักษณ์   กูลรัตน์
2. นางสาวพรพิมล  ครองชื่น
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายสันติสุข  พิกุล
2. นายเบญจมพล  เรียมสันเทียะ
 
1. นายวินัส  ใยยอง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวพรปวีณ์  บูรณ์เจริญ
2. นายวศัน  ยืนต้น
 
1. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
2. นางสาวฐิติยาภรณ์  กีบสันเทียะ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณี  สามิภักดิ์
2. นางสาวอุไรวรรณ  เสียงวังเวง
 
1. นายสุริยันต์  แก้วชนะ
2. นางสาวแสงดาว  สอนบุญชู
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวชยุดา  โวงประโคน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สังฆระ
3. เด็กหญิงภัทรลดา  วาประโคน
 
1. นางศลิษา  คำบุตดา
2. นางสาวปิยฉัตร  ขิมทอง
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  ดาราย้อย
2. นางสาวรัตนากร  สิทธิสังข์
3. นางสาวรุ่งกานต์  งามเชย
 
1. นางสาววราภรณ์  ยอดชะลูด
2. นางสาวเจนจิรา  ชมสุข
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 1. นายคมสันต์  อะมินรัมย์
2. นางสาวสุธินี  พูนสวัสดิ์
 
1. นางกานดา  อรัญศักดิ์
2. นางสาวอ้อมสุดา  วรรณโคตร์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายฐิติพงษ์  แกประโคน
2. เด็กชายธนวัฒน์  บุญคง
3. เด็กชายอนุพงศ์  แสงสัย
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายนายปิติกร  เสนาะเสียง
2. นายพีระพล  สายยศ
3. นายวัยวัฒน์  วรรณโกษิตย์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใบโพธิ์
2. เด็กชายชนะชัย  เกรงชื่อ
3. เด็กชายชาคริต  วูปประโคน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายรัฐสิทธิ์  สกล
2. นายเมธา  อานี
3. นายไพรอนันต์  บุญสูข
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  ใสสด
2. เด็กชายธนภัทร  อินประโคน
3. เด็กชายอภิชาต  บุญโจม
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายชัชพล  แรงประโคน
2. เด็กชายมรุเดช  ทัศนศาสตร์
3. นางสาวสุภัทตรา   เบื้องบน
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
 
148 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  ลีประโคน
2. เด็กชายศุภกร  กิรัมย์
3. เด็กชายสิปปกร  ประจวบสุข
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายภาคภูมิ  พัชนี
 
149 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  เกรัมย์
2. นางสาวสุกัญญา  ดวงศรี
3. นางสาวอิสรีย์  พุฒโภควัต
 
1. นายกอบเกียรติ  มฤทุกุล
2. นางสาวฐานิกา  จันทคาต
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนดล  สำรวมจิต
2. เด็กชายศักดา  เงางาม
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  หาสุข
 
1. นายวุฒิชัย  เชื้อนิล
2. นายวัฒนา  นารีรัมย์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นายยุทธนา   เดียรประโคน
2. นายอัมรินทร์  ที่รัก
3. นายเธียรธวัช   ลอยประโคน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา   วินประโคน
2. นางสาวขวัญสิริ  กะสินรัมย์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  จะริบรัมย์
2. เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วศรีใส
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อะช่วยรัมย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นายบุญล้อม  ชอบชล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จวงประโคน
2. นางสาวชุติมา  นับถือสุข
3. นางสาวบุษบา  ปานอำพันธ์
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  นันตะชัย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ห่วงประโคน
3. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  มาลัย
4. เด็กหญิงวาสนา  มาลาศรี
5. เด็กชายศิริ  ศักดิ์ประโคน
6. เด็กหญิงสายทิพย์  พรหมเอาะ
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
3. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายธนภูมิ  จุดโต
2. นางสาวนลินดา  คำเนียม
3. นางสาวปริญญา  ใจสุ
4. นายวารินทร์  ทาหนองเภา
5. นายวิศว  ประเสริฐ
6. นายสุรเดช  พรหมเอาะ
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
3. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงณีรนุช  นะรนรัมย์
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  อินคงงาม
3. เด็กชายอภิลักษณ์  มีแยบ
 
1. นางจิราพร  รอดเข็ม
2. นางณัฐยา  คำยิ่ง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวจรรยาพร  นิลไชย
2. นายภาณุวัฒน์  วงศ์ละคร
3. นายสมพงษ์  เปนะนาม
 
1. นางกัลยา  สายชมภู
2. นางบุษณีย์  อันพิมพา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  นุโยนรัมย์
2. เด็กชายทักษิณ  จริตรัมย์
3. เด็กชายสุรสิงห์  ลำนานใสย
 
1. นายประยอง  ดาราย้อย
2. นายวรภัทร  นนท์ศิริ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวฐิติกา  นิวินรัมย์
2. นายส่งเสริม  นานินรัมย์
3. นางสาวเปรมากร  นุสรรัมย์
 
1. นายประยอง  ดาราย้อย
2. นายวรภัทร  นนท์ศิริ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนารี  สังเกตกิจ
2. เด็กชายวัฒนา  จงภักดี
3. นางสาวไอริน  หมายประโคน
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  สรวลสันต์
2. นางสาวพนิดา  เติมประโคน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจริญญา  สุณะไตร
2. นางสาวนริศรา  สร้อยทอง
3. นางสาวเยาวเรศ  คณะพิจารณ์
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  สรวลสันต์
2. นางสาวพนิดา  เติมประโคน
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบา  นพรัมย์
2. เด็กหญิงพัชราภา  อาจบำรุง
3. เด็กหญิงวริศรา  จริตรัมย์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จะริบรัมย์
2. นางสาวพิชญามนต์  แสงสุวรรณ
3. นางสาวสุพัตรา  ถุงจอหอ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  หงษ์สมศรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ขลิรัมย์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวณิชา  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวระพีพรรณ  พลายลำทวน
3. นางสาวอัญมณี  วรพุฒ
 
1. นางรวิวรรณ  คงประโคน
2. นายเชิดพงศ์  คงประโคน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายดนัย  เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ประจันบาล
3. เด็กหญิงอรณิชา  กึนรัมย์
 
1. นางวิไลลักษณ์  พิสาดรัมย์
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ 1. นางสาวพิมพิกา   หาประโคน
2. นางสาววิภาวินี   ทำนา
3. นางสาวเบญจมาศ   ม่วงประโคน
 
1. นางธารินี   วงศ์ศิริศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา   วินประโคน
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญชิดา  จุดโต
 
1. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  นิพรรัมย์
2. เด็กหญิงจิราพร  แจ่มรัมย์
3. เด็กหญิงสุธิณี  ศรีแก้ว
 
1. นางธนัญชกร  บุตรพรหม
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล  กับรัมย์
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  อะโรคา
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐตนัย  โฮมภิรมย์
2. เด็กชายวันฉัตร  พูนเอก
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
2. นางสาวสุภัสสร  ก๊กรัมย์
 
173 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายวัยยากร  สมพร
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายกองพัน  คลังแสง
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  เกิดทรัพย์
2. เด็กชายจตุพร  โนนวงศา
3. นางสาวจิราภรณ์  ทอนศรี
4. นางสาวชนาภา  นามวงษา
5. นายธนากร  เสาเปรีย
6. นางสาวธมลวรรณ  แก้วประเสริฐ
7. นางสาวนภัสสร  กาลนอก
8. นางสาวนุจรีย์  ศรีตุ้มแก้ว
9. เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม
10. นางสาวปาณิตา  พฤกสี
11. นายปิยพนธ์  รักวินัย
12. นางสาวพรชนก  วงค์ดี
13. นายพรชัย  ทรัพย์ประโคน
14. เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย์
15. นายภานุพงศ์  บุญมา
16. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพ็ชร์
17. นายยงยุทธ  หารคำวงศ์
18. นายรวินันท์  จันทร์ไทย
19. นางสาวรัศมี  ดีพรม
20. นางสาวรุ่งทิวา  สลาประโคน
21. เด็กชายวัชรภัทร  คงศรี
22. นายศิริณรงค์  พริ้งเพราะ
23. นายศุภสิทธิ์  ท่าประโคน
24. เด็กชายสิทธิพร  ทอนศรี
25. นายสุรพงษ์  แก้วโลมา
26. นางสาวอรอนงค์  เลียวประโคน
27. นางสาวอักษรา  หนอสิงหา
28. นางสาวอัควดา  อุ่นเรือง
29. นางสาวอัจชราพร  สงคราม
30. นายเจษฎา  ศรีธรรมา
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นางสาววาสนา  นนตา
4. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
5. นายสิทธิพงษ์  ศรีเหลือง
6. นางสาวปรียานุช  บุญมี
7. นางสาวอารีรัตน์  สุดสงค์