หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงรียนประโคนชัยพิทยาคม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเฉลิมพล วาลีประโคน ครู ร.ร.บ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายบันทึกคะแนน
2 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายบันทึกคะแนน
3 นางสาวจรัญญา เครือเขื่อนเพชร ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายบันทึกคะแนน
4 นางสาวนันทพร อิดประโคน ครูอัตราจ้าง ฝ่ายบันทึกคะแนน
5 นางสาวสุวรรณา ทัพชัย ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายบันทึกคะแนน
6 นางสาวศุภนิดา แพงวงศ์ ครู คศ.๒ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายบันทึกคะแนน
7 นางศิรินาถ กะฐินสี คร คศ.๓ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายบันทึกคะแนน
8 นายวีระยุทธ ลาศสะสุด ครูอัตราจ้าง ฝ่ายบันทึกคะแนน
9 นางสาวสุชาดา ยันประโคน ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายบันทึกคะแนน
10 นางสาวศิราณี บุญมาก ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายบันทึกคะแนน
11 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายบันทึกคะแนน
12 นายปรีชา สวัสดิ์รัมย์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
13 นายชนัญญู ทะนวนรัมย์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
14 นายบัณฑิต สุดประโคน รองผู้อำนวยการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
15 นายภัสตร์มงกุฎ มีคม รองผู้อำนวยการ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
16 นางสาวอรุณวรรณ สรวลสันต์ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
17 นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
18 นายสุวิชาญ วิระยอุดมศิริ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
19 นายสุพัด เขาน้อย ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
20 นายวรวุฒิ พรมตวง ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
21 นางวรัญญา ตรีประโคน ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
22 นายธัชพงศ์ ทรงประโคน ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
23 นายเลิศศักดิ์ บันรัมย์ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
24 นายชิษณุพงศ์ ไชยรินทร์ ครู โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ฝ่ายอาคารสถานที่
25 นายมนต์ศักดิ์ วรรณพันธ์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
26 นางประณีต อาจสังข์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
27 นางสาวนารถนพิณช์ สายสิญจน์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
28 นายพนาเวช แดงศรี ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
29 นางสาวณิชกมล อุทัยดา ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
30 นางภากรณ์ เมอะประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
31 นายนันทวัฒน์ หานามชัย ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
32 นางจิตพิพัฒน์ ชำนิจ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
33 นายยศินทร์ กุลหลี ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
34 นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
35 นางสาวฐิติยาภรณ์ กีบสันเที๊ยะ ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
36 นายธนู ครุฑกุล ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
37 นายปฐวี เนตรประโคน ครู โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
38 นายสุทธวรรธน์ ประวรรณรัมย์ ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
39 นางสาวสุภาพร นาคประสพ ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
40 นางอรพิน ทองคำ ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
41 นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์ ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
42 นางสาวเฉลียว อุพลรัมย์ ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
43 นายประพนธ์ ศิริอังกูร ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
44 นายสมเกียรติ ขวัญดำ ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
45 นางสุกัญญา ศิขินารัมย์ ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
46 นายประทีป คล่องจิต ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
47 นางสาวมินตรา กันยาเลิศ ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
48 นางวรรณดี สัสดี ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
49 นางปรีดา พานิชชา ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
50 นายสุติยะ สธนโสภณ ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
51 นายพิเชษฐ แป้นทองมอญ ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
52 นายไพทูล ถาวร ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
53 นายประสิทธิ์ ไตรสะอม ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
54 นายพงศ์กรณ์ สิริอารยะธนกุล ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
55 นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
56 นายถนัด สุขแก้ว ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
57 นางสาววาสนา นนตา ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
58 นางยุพิน จักรสาน ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
59 นางสาวอรทัย สิงหารโท ครู โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม ฝ่ายอาคารสถานที่
60 นายนิวัฒน์ สำราญกาย ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
61 นายปริญญา สวัสดิ์รัมย์ ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
62 นายชิษณุพงศ์ เอเวอร์เรทอีแวนส์ ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
63 นายธีรชัย สวดประโคน ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
64 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายการเงิน
65 นายเฉลิมพล วาลีประโคน ครู คศ.2 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายการเงิน
66 นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายการเงิน
67 นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ผู้ดูแลระบบ (Admin)
68 นายเฉลิมพล วาลีประโคน ครู คศ. 2โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ผู้ดูแลระบบ (Admin)
69 นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ผู้ดูแลระบบ (Admin)
70 นางสาวอรวรรณ สุขสว่าง ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]