หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงรียนประโคนชัยพิทยาคม โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
ระหว่าง วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   11 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 621 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 622 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 623 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 624 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 625 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 626 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 631 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 633 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 634 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 636 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 642 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 643 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ห้อง 132 11 ต.ค. 2559 09.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ห้อง 133 11 ต.ค. 2559 09.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ห้อง 126 11 ต.ค. 2559 09.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ห้อง 126 11 ต.ค. 2559 09.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ห้อง 134 11 ต.ค. 2559 09.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 1 ห้อง 135 11 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 2 ห้อง 221 และ 222 11 ต.ค. 2559 09.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 2 ห้อง 225 และ 226 11 ต.ค. 2559 09.00
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 3 ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา 11 ต.ค. 2559 09.00
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 3 ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา 11 ต.ค. 2559 09.00
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 2 ห้อง 223 11 ต.ค. 2559 09.00
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 2 ห้อง 224 11 ต.ค. 2559 09.00
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2559 09.00
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2559 09.00
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หอประชุมใหญ่ 11 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 11 ต.ค. 2559 10.30-12.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 221 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 222 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้องประชุมพีรพันธุ์ 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้องประชุมพีรพันธุ์ 11 ต.ค. 2559 10.30-12.00
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ศาลาอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 224 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 225 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 235 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 236 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 231 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 646 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 644 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อาคารเกษตร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อาคารเกษตร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ห้องศิลปะ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ห้องศิลปะ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 516 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 516 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 516 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 516 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 5 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 515 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร อาคาร 5 ห้อง 515 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 5 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 5 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
7 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
8 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
9 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
10 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
11 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
12 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
14 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
15 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
16 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
17 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
18 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงอาหาร 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
19 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
20 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป
21 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดมอเนกประสงค์ 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่ผาด(อุปถัมภ์) 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่ผาด(อุปถัมภ์) 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่ผาด(อุปถัมภ์) 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่ผาด(อุปถัมภ์) 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
5 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่ผาด(อุปถัมภ์) 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
6 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร หอประชุมหลวงปู่ผาด(อุปถัมภ์) 11 ต.ค. 2559 13.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 522 11 ต.ค. 2559 09.00-10.00
2 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 522 11 ต.ค. 2559 10.00-11.00
3 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 523 11 ต.ค. 2559 10.00-10.00
4 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 523 11 ต.ค. 2559 10.00-11.00
5 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 521 11 ต.ค. 2559 09.00-10.30
6 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 522 11 ต.ค. 2559 11.00-12.00
7 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 523 11 ต.ค. 2559 11.00-12.00
8 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 523 11 ต.ค. 2559 12.00-13.00
9 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 521 11 ต.ค. 2559 10.30-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 3 ห้อง theater 11 ต.ค. 2559 09.00
2 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 3 ห้อง theater 11 ต.ค. 2559 09.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 2 ห้อง 232 11 ต.ค. 2559 09.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 2 ห้อง 233 11 ต.ค. 2559 09.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคาร 2 ห้อง 234 11 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ2 11 ต.ค. 2559 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ6 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ6 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ2 11 ต.ค. 2559 09.00-14.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ2 11 ต.ค. 2559 09.00-14.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ1 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ5 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ5 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ5 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ5 11 ต.ค. 2559 09.00-14.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ1 11 ต.ค. 2559 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ3 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
13 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ห้องคอมฯ2 11 ต.ค. 2559 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หลังอาคาร 1 11 ต.ค. 2559 09.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หลังอาคาร 1 11 ต.ค. 2559 09.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หลังอาคาร 1 11 ต.ค. 2559 09.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00
5 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
6 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ อาคารโดม 11 ต.ค. 2559 09.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หลังอาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00
9 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ใต้ถุนอาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ใต้ถุนอาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00
11 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ใต้ถุนอาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00
12 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ใต้ถุนอาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00
13 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ใต้ถุนอาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00
14 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ ใต้ถุนอาคาร 3 11 ต.ค. 2559 09.00
15 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หลังอาคาร 1 11 ต.ค. 2559 09.00
16 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ หลังอาคาร 1 11 ต.ค. 2559 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม หอประชุม 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป
2 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม หอประชุม 11 ต.ค. 2559 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]