รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม/โรงเรียนภัทรบพิตร/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิตยา  เต็กจินดา
 
1. นางคำนึง  ร่วมสุข
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาววิภารัตน์  สุขเมือง
 
1. นางจรรยา  อาสนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  สวัสดิ์พูน
 
1. นางพรลักษณ์  ทิพย์อักษร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวศานันทินี  มุ่งไธสง
 
1. นายโอภาส  ขำมะลัง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  วงษ์สุนทร
 
1. นายเตชิต  นันทประพิณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายภาสกร  สิมรัมย์
 
1. นางสาวปณิชา  เพ็ชรน้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพล   ภูมิกาศ
 
1. นางน้องนุช  วิทยเดช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวขวัญจิรา  พึ่งหลุ่น
 
1. นางพันธ์วิรา  สามารถ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  มะนิตรัมย์
2. เด็กหญิงธันยพร  ทองสุขใส
3. เด็กชายภาณุพงศ์   เทียมพล
 
1. นางชลิดา  โอทารัมย์
2. นางสาวชญานิศ  ไกรสีห์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจิณณพัตร  วิจิตรศักดิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  เรืองรัมย์
3. นายไพรัช  สุขชิต
 
1. นางนฤมล  เหล็กดี
2. นางปราณี  ศรีเพชร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์   วัสสา
2. เด็กชายอรรถพร  สำราญดี
 
1. นายสรายุทธ   บุพโต
2. นายโอภาส  ขำมะลัง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชญาพร  นามวงศ์
2. นายอรรถพล  โสตะพราหมณ์
 
1. นางสายใจ  โชคศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรี(หญิง) มะณีรัตน์  รักเพื่อน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายเต็มชนน์  พันธะเสน
 
1. นางสาวนุชรี  นิยโมสถ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายรจิต  รจิตบูรณะกุล
 
1. นางจริยา  โยคะสิงห์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงประวีรา  คณาศรี
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร  สายพลกรัง
3. เด็กหญิงสุนิษา  สาละ
 
1. นางชรินทร์รัตน์  เรืองศรีชาติ
2. นางสาวตันติมา  ภู่ห้อย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. นางสาวนลิตา  สว่างรัมย์
2. นางสาวนิลาวัลย์  จันทร์คืน
3. นางสาวสุวรรณี  จากรัมย์
 
1. นายฐานพัฒน์  ปักการะเน
2. นางสุจิน  มารัมย์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมฤดี  หาญสกุล
2. เด็กชายวรากร  เจริญสนองกุล
3. เด็กชายเกียรติภัฏ  ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สังขกุลมาลา
2. นางสาวศิรินันท์  ว่องโชติกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. นางสาวณัฐนัณท์  มณีวรรณ
2. นางสาวทอฝัน  ไพศรีสาร
3. นางสาวมิลิกา  เถาทิพย์
 
1. นางธันยนันท์  โฆษิตดิษยนันท์
2. นางศิราณี  เกรัมย์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายวัศพล  วงศ์วิกรม
2. เด็กชายสุยะภูมิ  ชาติวัฒนศิริ
 
1. นายอมฤทธิ์  บุพโต
2. นางศศิธร  บุพโต
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายวรุตม์  หาญพินิจศักดิ์
2. นายสิโรดม  ตั้งประโคน
 
1. นายอมฤทธิ์  บุพโต
2. นางจุติกา  อุบาลี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายอัครเดช  ที่รัก
 
1. นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬห์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายอานนท์  แก้วยก
 
1. นายบรรยาย  มารมย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  นากดี
2. เด็กชายปฐวี  สุทธิวงศ์
3. เด็กหญิงปัญจมน  วงษ์วิจิตสุข
 
1. นายณชภัส  วิชยปรีชา
2. นายภัทรพงศ์  แมนประโคน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายต่อลาภ  สาธุรัมย์
2. นายนิธิศ  เจริญศรี
3. นางสาวพนิตตา  แผ้วพลสง
 
1. นางปริญญารัตน์  จันทร์ชุ่ม
2. นางสุปราณี  มงคลล้ำ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายจุฑาภัทร  ทิวทอง
2. เด็กหญิงธันยพร  ชัยเสนา
3. เด็กชายภัทร  เสนาวงษ์
 
1. นางกรวิกา  ทัศนาวิวัฒน์
2. นางสาวประทุมวดี  ชัญถาวร
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายทินกร  จันทร์ชูวงศ์
2. นางสาวธนวรรณ   อุทินทุ
3. นางสาวศศิตนันทน์   ฤทธิ์ไธสง
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  ปรุงโพธิ์
2. นางวารินทร์  เสาร์ทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  มั่นธรรมมงคล
2. เด็กชายธนกฤต  เอกวุฒิวงศา
3. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  แถมจะโปะ
 
1. นางสาวปทุมวดี  ชัญถาวร
2. นางกรวิกา  ทัศนาวิวัฒน์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจริญญา  บรรลุสุข
2. นางสาววาสนา  สังคะหะ
3. นางสาวศศิภา  อินทมน
 
1. นางสาวสุพิศ  ริสา
2. นายกฤตติชัย  ไกรสร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมีชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงนุช  มีชัยพัฒนา
2. เด็กหญิงปิยภัทร  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญเจริญ
 
1. นางสาววาสนา  ปาคำทอง
2. นางสาวศิริวราพร  นามบุตร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายศักยภาพ  พลบุญ
2. นายอนุวรรตน์  ตลาดทรัพย์
3. นางสาวอัจฉราพร  การเรียน
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  วิญญารัมย์
2. นางศิรินภา  นกแก้ว
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ผมทำ
2. เด็กชายนวนน  ละผิว
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อุทิศสุนทร
2. นางศตนันต์  ภิญโย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายจักริน  คงสวัสดิ์
2. นายวิทยา  ถนอมศิลป์
 
1. นายสมาน  สอนสะอาด
2. นางสาวกฤษณา  คล่องแคล่ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายภคภูมิ  พูลผล
2. เด็กชายสิทธิโชค  พรมจรรย์
 
1. นายสุริยะ  บุญคง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายณัฐพล  อบเชย
2. เด็กชายดัสกร  บุญญา
 
1. นายชัยทัศน์  ศูนย์ตรง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายนครินทร์  พุกหอม
2. นายสิทธิโชค  ล่วงกระโทก
3. นายสุรยุทธ  เกตุดอน
 
1. นางศตนันต์  ภิญโย
2. นางสาวนวลนภา  คงสุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายกฤษติชัย  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายพงศธร  ดารินรัมย์
3. เด็กหญิงศิรินภา  สุดมูล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขอมหงษ์
5. เด็กหญิงอรพิชญ์  ยิ่งคง
 
1. นางนัฐติยา  วงษ์รัมย์
2. นายเอกรินทร์  บุญครอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ปะทะรัมย์
2. นายประจักษ์  ดาทอง
3. นายฤทธิดล  ศราวรณ์
4. นางสาวศิรินทิพย์  บวกไธสง
5. นางสาวอาทิตยา  สุขเชื้อ
 
1. นางสุจินดา  แสนหลวง
2. นายพีรวัส  มะลิ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สะเทิงรัมย์
2. เด็กหญิงจุฑาพร  วงศ์เย็น
3. เด็กหญิงธนากรณ์  เดชโคบุตร
4. เด็กหญิงสหภัทร  เสริมแก้ว
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลางอากาศ
 
1. นางเพ็ญศรี  มะนิตรัมย์
2. นางสาวสายสุณี  เขียวรัมย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวชนัญธิดา  ศรีเนาวรัตน์
2. นางสาวพรชิตา  โกกะบูรณ์
3. นางสาววนิดา  เชือกรัมย์
4. นางสาวอมรรัตน์  ใจหาญ
5. นางสาวอาทิตยา  วิถุนัด
 
1. นางรัชกร  ประสีระเตสัง
2. นายดำเกิง  สังฆะวรรณา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 1. เด็กหญิงคริมา  โฮนกระโทก
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  กลับเอ็ม
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  มะเดื่อ
4. เด็กชายสุรชัย  ภิรมย์ชาติ
5. เด็กชายเสกสรร  คงฉุย
 
1. พระมหาพุทธินันทน์  อภินนฺโท
2. พระสุทัสน์  สุทสฺสโน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  จุลศิล
2. นางสาวดรุณณี  ศรแสง
3. นายนนธวัช  ทองยู
4. นางสาววรรณพร  เขียวศรี
5. นางสาวอัจฉรา  โสวาที
 
1. นางสาวปิยนุช  ฉาไธสง
2. นางณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงเมศิตา  จดรัมย์
 
1. นางกรรณิการ์  เกษจรัล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายภาณุ  ปะรินรัมย์
 
1. นางนิภาพร  อุรีรัมย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เชียงค้าย
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ชนิดสอน
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นายกฤษฎา  โอโลรัมย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  แก้วกองกุล
2. นายสหชัย  คะเรรัมย์
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นายภานุเดช  ยืนยง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  พลชำนิ
2. เด็กชายชนะวัตร  เดชมหาศรานนท์
3. เด็กชายชลธิชา  เจือจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐชยา  มณีขันธ์
5. เด็กชายพัสกร  สมพรจินตนา
6. เด็กชายวงศ์พัทธ์  อามาตย์
7. เด็กหญิงวิภารัตน์  ปรุสรัมย์
8. เด็กหญิงสิริกฤษญา  ร่วมศรี
9. เด็กหญิงอรอนงค์  บุรินรัมย์
10. เด็กชายอิงครัตน์  ปมรัมย์
 
1. นายวิศิษฐ์  เทพทอง
2. นางวราวรรณ  พลสยม
3. นางสาววราพร  ไกรษร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ใจรัมย์
2. นางสาวชญาภัค  บุญอำนวย
3. นางสาวชลลดา  คะรุรัมย์
4. นางสาวญาสุมินทร์  ฉลองรัมย์
5. นางสาวธนัฐดา  อินทร์จันทร์
6. นางสาวภัทราวรินทร์  นาชัย
7. นางสาววิภาพร  สงครามภู
8. นางสาววิภาวรรณ  หนูไธสง
9. นางสาววิภาวรรณ  แสงสุข
10. นางสาวศันสนีย์  ตั้งใจ
11. นางสาวศิริลักษณ์  บุญหาร
12. นางสาวสิริญญา  อาญาเมือง
13. นางสาวสุภาพร  ดวงรัตน์
14. นางสาวอารีนันท์   ชัยณรงค์
15. นางสาวอิสริยา  ช่องงาม
 
1. นางนภัสชญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายคีรี  ธรรมวงค์
3. นางสาวพจนี  อพรรัมย์
4. นางโสภา  คงมา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปานเนตร  สำรวมรัมย์
2. เด็กหญิงวริศรา  แฉล้มชาติ
 
1. นายวัชรินทร์  คงนุรัตน์
2. นายกุลยุทธ  คะเรียงรัมย์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ชิงรัมย์
2. นางสาวกัญญาพัชร  ชิงรัมย์
 
1. นายสมคิด  ใยไธสง
2. นายปัญญา  ติวงษา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงฏิปาสวี  วาลีประโคน
 
1. นางสาวชฎาธาร  ศรีพฤกษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายบุญฤทธิ์  สีดาหลง
 
1. นางสุพรรณี   เหมือนถนอม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมีชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงดารินทร์  ปวุฑฒิยากร
 
1. นางสาวพิมไสว  หุ้มกระโทก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. นายมงคล  อยู่เรือง
 
1. นายธนภัทร  คงสืบชาติ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายจักรินทร์  พิมพะลา
 
1. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นางสาวนราทิพย์  บุรินรัมย์
 
1. นายนิทัศน์  อุรีรัมย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายภานุเดช  ปูดี
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สุขสมเลิศ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายสุพรรณ  สืบชาติ
 
1. นายโยธี  ศิริธนศาสตร์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ยืนสุข
2. เด็กหญิงรัชนีกร  เดิมทำรัมย์
 
1. นางสุพรรณี   เหมือนถนอม
2. นายกรีรินทร์  บ่อไทย
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายอนุรักษ์  เจตธำรง
 
1. นายอาจินต์  ดีสวัสดิ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายปรัชญา  คุ้มกลาง
 
1. นางสาวฑัณทิิกา  อิฐไธสง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (อิสาณธีรวิทยาคาร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เตรียมไธสง
2. เด็กหญิงศิริวิมล  จากรัมย์
3. เด็กหญิงโสกาลี  กรุมรัมย์
 
1. นายชานนท์  จันทร์ช่วงโชติ
2. นายธงชัย  แผ่พันธ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายณฐพล  ธวัชชัยสกุล
2. นางสาวธัญญาเรศ  ศรีรัจกูร
3. นายพงศกร  เย้ยไธสง
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ตุพิภาค
2. นายดนัย  รามฤทธิ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพรรณ  ไหวดี
 
1. นายไพสิฐ  ประจันบาล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปวีณรัตน์  โกติรัมย์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายอดิพัฒน์  ผลเจริญ
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  บุตรอำคา
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายธนกฤต  โรจน์รัตนศิริกุล
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยศนีย์
 
1. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
 
1. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายภควัตร  พัฒนะมาศ
 
1. นางสมาภรณ์  ดวงฤทธิ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เถียรในเมือง
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายปณพงศ์  รัตนชีวพงศ์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภูริทัต  บุญคล้อย
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ซุนเฮงกุล
 
1. นางสาวอรอุรา  บัวชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เถียรในเมือง
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. นายธนกฤต  โรจน์รัตนศิริกุล
4. เด็กชายธีระวัฒน์  บุตรอำคา
5. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
6. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
7. นายภูริทัต  บุญคล้อย
8. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
9. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เถียรในเมือง
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
4. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
5. นายธนกฤต  โรจน์รัตนศิริกุล
6. เด็กหญิงธนพรรณ  ไหวดี
7. เด็กชายธีระวัฒน์  บุตรอำคา
8. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสวง
9. เด็กชายปณพงศ์  รัตนชีวพงศ์
10. นางสาวปวีณรัตน์  โกติรัมย์
11. นายภูริทัต  บุญคล้อย
12. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยศนีย์
13. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
14. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีประเสริฐ
15. เด็กชายอดิพัฒน์  ผลเจริญ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
3. นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล
4. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายกฤษนัย  ศรีเพชรพงษ์
2. เด็กชายคุณานนท์  เจนจับ
3. เด็กหญิงจาณิตา  แสงแดง
4. นายณรงค์ฤทธิ์  เตียงงา
5. เด็กชายถามพัฒน์  แซ่ตัง
6. เด็กชายทักษิณ  สะเทิงรัมย์
7. เด็กชายนพกร  แทนคำ
8. เด็กชายพัทธดนย์  ศุภพันธุ์มณี
9. เด็กชายภูริพัฒน์  โสภาค
10. นางสาววิจิตรตรา  ชนะนาญ
11. เด็กชายสรศักดิ์  ทับพุดซา
12. เด็กชายสุระพงศ์  แปวสูงเนิน
 
1. นางสาวอรอุรา  บัวชัย
2. นายกฤษกร  วิชัยวงศ์
3. นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงศ์
4. นายมรกต  ทาประโคน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เถียรในเมือง
2. นางสาวกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. นายจิรฐา  ปานาโต
4. นายชนินทร์  ทรายทะเล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
6. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
7. นายธนกฤต  โรจน์รัตนศิริกุล
8. เด็กหญิงธนพรรณ  ไหวดี
9. เด็กชายธีระวัฒน์  บุตรอำคา
10. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
11. เด็กชายบูรพา  ต้นหนองสรวง
12. เด็กชายปณพงศ์  รัตนชีวพงศ์
13. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
14. นางสาวปวีณรัตน์  โกติรัมย์
15. นางสาวพรนัชชา  ดีประเสริฐ
16. นายภูริทัต  บุญคล้อย
17. เด็กชายรังสิมันตุ์  ยศนีย์
18. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
19. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีประเสริฐ
20. เด็กหญิงอดิพัฒน์  ผลเจริญ
21. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นายสาธิต  ผลเจริญ
3. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
4. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
5. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
6. นายไพสิฐ  ประจันบาล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติกร  อรัญศักดิ์
2. เด็กหญิงชวันรัตน์  เชียงรัมย์
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ชุดา  ไชยชาลีวรรณ
4. เด็กหญิงปวิตรา  งดงาม
5. เด็กชายวิศรุต  สุดตาชู
6. เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยพัฒน์
 
1. นายทรงโปรด   ศรีชุมแสง
2. นายธนกร   เงินงาม
3. นายศิวกานต์  ปองนาน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกฤษดา  ชะอุ่มรัมย์
2. นายชยานันท์  จุลเสวก
3. นายดนุพล  โฉมสวย
4. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทะกัง
5. นายบุตรพฤทธิ์  บุตรสิงห์
6. นายปฏิภาณ  ชำรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
2. นายสุธรรม  บุญเย็น
3. นายชะนะ  โชคศิริ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายกฤษดา   ชะอุ่มรัมย์
2. เด็กหญิงจิดาภา   มีกำพี้
3. เด็กชายจิระวัฒน์  อินทนิน
4. เด็กหญิงจุลจิรา  ชัยพร
5. เด็กหญิงฉัตรแก้ว   ยิ่งยืน
6. เด็กหญิงชนิดา   กวนประโคน
7. นายชยานันท์   จุลเสวก
8. นายดนุพล  โฉมสวย
9. เด็กหญิงดมิศรา   นาโท
10. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทะกัง
11. นายทักษิณ  ปุลันรัมย์
12. นางสาวธัญญาลักษณ์   วงศาพรหม
13. นางสาวนภัสนันท์   ภูติพรพิพัฒน์
14. นายบุตรพฤทธิ์  บุตรสิงห์
15. นางสาวบุษผา  บุตรไธสง
16. นายปฏิภาณ  ชำรัมย์
17. เด็กชายพงศกร  แก้วนาพันธ์
18. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  มงคลเสถียร
19. นางสาวพรนภา   เพชรเลิศ
20. นางสาวพิชยนันท์  เมินแก้ว
21. เด็กหญิงพิมชนก   วงศ์ประสิทธิ
22. นายพิสุทธิ์พงศ์   กลิ่นหอม
23. นายพีรณัฐ  พรมไธสง
24. เด็กชายภคภูมิ  วิทยาไพโรจน์
25. นายภูมินัฐ  พิมพ์ภู
26. เด็กหญิงมนสิชา   ชัยศรี
27. เด็กหญิงรัญชิดา   ภาคะเวท
28. นางสาววชิราวรรณ   มาลี
29. นางสาววรรณพร  คำภานุ
30. นายศรอมร   โสมยา
31. เด็กชายศิรภัทร  ปุลันรัมย์
32. เด็กหญิงสธิมา  เนียมสุริยะ
33. เด็กชายสหรัฐ  ทวีคูณ
34. เด็กชายสายใจ  ไทยนิยม
35. นางสาวสุธิณี  ยาสันเทียะ
36. เด็กชายอนุพันธ์  กุบกระโทก
37. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญรัมย์
38. นางสาวอมาวศรี   นาเมืองรักษ์
39. เด็กหญิงเกตสิรี   นาโท
 
1. นางพันดา  เลิศปัญญา
2. นายสมศักดิ์  มณีศรี
3. นายสุธรรม  บุญเย็น
4. นายชนินทร์   เชื้อสอน
5. นางรัตนา  ศรีหาคุณ
6. นายประเสริฐ  สังข์รัมย์
7. นายทินกร  สีโสภณ
8. นางจารุชา  รัชตสุภัค
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  สว่างวงศ์
2. นางสาวขนิษฐา  สุมะโล
3. นางสาวขวัญภิรมย์  พรมคำน้อย
4. นางสาวจิรัฐติกาล  เชิญประโคน
5. นางสาวญาดา  นาเมืองรักษ์
6. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  กระแสเทศ
7. นางสาวณัฎฐณิชา  ตั้งสกุล
8. เด็กชายณัฐดนัย  ชัยพิมพ์
9. นางสาวณัฐพร  กันแก้ว
10. นางสาวทัศนีย์  เมืองศรี
11. เด็กชายธนกฤต  คงสวัสดิ์
12. เด็กชายธนชัย  เจียดรัมย์
13. นายธวัชชัย  วงษ์อินทร์
14. นางสาวนฤมล  ใจเที่ยง
15. นางสาวน้ำทิพย์  คุ้มหมู่ม่วง
16. นางสาวน้ำทิพย์  ภาเจริญ
17. นางสาวประไพ  เกิดนิมิตร
18. เด็กชายปิติภัทร  ค้ำคูณ
19. เด็กชายพงศธร  นาพุฒชา
20. นางสาวพรชิตา  เจริญชัย
21. นางสาวพรทิพย์  ยอดกุล
22. นางสาวพรนภา  พุ่มพันธ์
23. นางสาวพรพิมล  ล่ามเทียม
24. นายพีระพัฒน์  ลาดไทยสงค์
25. เด็กชายพุทธรักษ์  ปาราชิตัง
26. นางสาวภาวิณี  บุราณสุข
27. เด็กชายภูตะวัน  ศิริชาติ
28. เด็กหญิงมยุรี  สุมะโล
29. นางสาวรุ่งนภา  แก้วพิลึก
30. นายวัชรินทร์  ปูนรัมย์
31. เด็กหญิงสรัญญา  อังกูรภัทร์
32. เด็กหญิงสริญญา  อังกูรภัทร์
33. เด็กชายสิริทัต  แย้มกลิ่น
34. นางสาวสุดารัตน์  มิมไธสง
35. นางสาวสุพรรณี  คำลาย
36. นางสาวสุพรรษา  เพ็งศรี
37. เด็กหญิงอพัชฌา  ละครพล
38. เด็กหญิงอารียาพร  สุนทร
39. นางสาวเก็จมณี  ทวันเวทย์
40. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีอินทร์
 
1. นายวรเชษฐ์  รักษา
2. นางสาวรัศมี  หลอมประโคน
3. นายสมปอง  สุภาพรหม
4. นางสาวพรทิวา  สีวิเส็ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายวสันต์  ล่ามจันทึก
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นายวัชรินทร์  ปูนรัมย์
 
1. นายวรเชษฐ์  รักษา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปวิตรา  งดงาม
 
1. นายทรงโปรด  ศรีชุมแสง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทะกัง
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายทรงพูล  ถาวร
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายจิตรภณ  อินทนนท์
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงอริสา  สดุดี
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงค์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกัลยารัตน์  สุขหนองหว้า
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายจรัญ  วนไธสง
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายพีรพงศ์  เพชรสูงนิน
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุดา   ตราชู
 
1. นายสมศักดิ์   มณีศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสุพรรษา  ตระกูลรัมย์
 
1. นายวิชาญ  เฮงประกอบ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายอมรชัย  ท่าดี
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายพีระณัฐ  พรมไธสง
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงวรินทร   ยั่งยืน
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  เพชรเลิศ
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายคเณต  โขงรัมย์
2. เด็กหญิงชนมน  จิตไทย
3. นายธราธิป  วรรณาลัย
4. นายธีระพัฒน์  ศรีพลัง
5. นายปรเมศร์  โชติสระบัว
6. เด็กชายภาสวิชญ์  เชาวนกุล
7. นายวรพล  แจ่มจันทร์
8. นายศุภสัณห์  วาจาจิตต์
9. นายสุเมธ  ศรีหงค์น้อย
10. เด็กชายไทธชา  ชื่นชูจิตร
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
2. นายชนินทร์  เชื้อสอน
3. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงกชมน  จิตไทย
2. เด็กหญิงกรวี  ปุริโส
3. เด็กหญิงกฤตยา  วรฉลาด
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุปิวัน
5. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปลีนารัมย์
6. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชัยศรีรัมย์
7. เด็กชายกิตติศักดิ์  กรุมรัมย์
8. เด็กหญิงกุลนิดา  ดอกเกษ
9. เด็กหญิงขวัญลัดดา  สุพะนาม
10. เด็กชายคณาวุธ  อินทรกนิฎฐ์
11. เด็กชายจิรวัฒน์  พลสยม
12. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เลาครบุรี
13. เด็กหญิงชนัฎธิดา  นครชัย
14. เด็กชายชาคริต  กริชสะเกะ
15. เด็กชายชูเกียรติ  เรื่อยรัมย์
16. เด็กชายธนกฤต  โสดากุล
17. เด็กหญิงธิวาภรณ์  มโนบาล
18. เด็กชายธีรภัทร  ห้องแซง
19. เด็กชายนพวิทย์  เนียมไธสง
20. เด็กหญิงนัยเนตร  แสนรัมย์
21. เด็กหญิงบุญญิสา  แก้ววรรณา
22. เด็กหญิงปลายฝัน  ชัยสุวรรณ์
23. เด็กหญิงปิยะมน  สนมะเริง
24. เด็กหญิงพลอยภูมิ  บุตตะนนท์
25. เด็กหญิงฟ้าใส  สุรินสมบูรณ์
26. เด็กหญิงรัชชนก  อักษรณรงค์
27. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  จันทร์เพชร
28. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จันทร์ประโคน
29. เด็กหญิงวิภารัตน์  ฉลูรัตน์
30. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  กริมรัมย์
31. เด็กชายวุฒินันท์  พลาหาญ
32. เด็กหญิงศศิธร  ยอดสุวรรณ์
33. เด็กหญิงศุภิสรา  โพธิ์ดนัย
34. เด็กหญิงสรวงสุดา  ไชยรส
35. เด็กหญิงสุจิตรา  วงค์ตาตัด
36. เด็กหญิงสุภาพร  มีทรัพย์
37. เด็กหญิงอคิราภ์  ลิคอร์ดารี่
38. เด็กหญิงอธิชา  บุญชำนาญ
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สายชมพู
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
2. นายวีระ  คุณจตุรัส
3. นายสมเกียรติ  แก้ววัชรกุล
4. นางสาวสิตานันท์  สิทธิศักดิ์
5. นางเสาวลักษณ์  แก้ววัชรกุล
6. นางภัควลัญชญ์  นพไธสง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ปักเคทาติ
2. เด็กชายธนภูมิ  บุญแก้ว
3. เด็กชายพชรพลพงษ์  เอื้อเฟื้อ
4. เด็กหญิงวรรณศิริ  ปัดชัยยัง
5. เด็กหญิงสาวิตรี  สีน้ำเงิน
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  อ้นไธสง
7. เด็กชายอภิชัย  แก้วไชย
8. เด็กหญิงอาทิตยา  คันสอน
9. เด็กชายอุกกฤษฎ์  แสงสุข
10. เด็กหญิงเพลงพิม  บุญยอ
 
1. นางสาวธนภร  รงรองเกษม
2. นางสาวสายทอง  ศรีบาง
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกัญฐิกา  วิจิรัมย์
2. นางสาวนุศรา  ดีพูล
3. นายปรมินทร์  พนารินทร์
4. นายประพนธ์  กริมรัมย์
5. นางสาวมัสยา  เกือบรัมย์
6. นายวันเฉลิม  ธุระ
7. นางสาวสุภาภรณ์  ดัดถุยาวัตร
8. นายอนันท์  ละเมียดดี
9. นายอภิวัฒน์  ครัวรัมย์
10. นางสาวอริสา  บรบุตร
 
1. นางกรรณิกา  แต้มฤทธิ์
2. นางนฤชล  หาญสุวรรณ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันทนีย์  ศรีเมืองแพน
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่เตียว
2. นางสาวจัตตุพร  ผมทำ
3. นางสาวจารุวรรณ  พลแสน
4. นายธนาพล  สุขสาร
5. นางสาวนริศรา  ปักกัง
6. นางสาวสุชาดา  สลวนรัมย์
7. นายสุภชัย  บุญภูมิ
8. นางสาวเกศกนก  วิลัยสูงเนิน
 
1. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
2. นางศิริณัฐ  ปัญญารัมย์
3. นางสาวเกวลี  ไวแสน
4. นางสาวอรอุรา  บัวชัย
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เทวอนรัมย์
2. เด็กหญิงคีตกานท์  สมานมิตร
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  มุกดา
4. เด็กหญิงวลัญญา  สุวรรณดวง
5. เด็กหญิงศุภนิดา  จอดนอก
6. เด็กหญิงสุชานุช  รุ่งโรจน์
7. เด็กหญิงสุภาวดี  ยินดีรส
8. เด็กหญิงอาภากร  หวังชอบ
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
3. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
4. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  คงปลาดเปรื่อง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
3. นางสาวณิชชาอร  เมฆมนต์
4. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
5. นางสาวปริยกร  ศรีสุวรรณ์
6. นางสาวมาลินี  ชูมณี
7. นางสาวยศวีร์  สาสุข
8. นางสาวรัมภาภัค  จีนประชา
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
3. นางสาวบุณย์ศศิร์  เลิศเสนา
4. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตลับเพชร
2. เด็กหญิงนิศานาถ  อรุณโพธิ์ไทย
3. เด็กหญิงปณิตา  สุริยา
4. เด็กหญิงปาลิดา  เรืองศิริ
5. เด็กหญิงปิยะธิดา  จาดจร
6. เด็กหญิงภัศวี  มณีแสง
7. เด็กหญิงวีร์สุดา  สมฤทธิ์
8. เด็กหญิงสุปรียา  ศรีสง่า
9. เด็กหญิงอนุชิตา  กล้าวิเศษ
10. เด็กหญิงเอมมิกา  เคาลิน
 
1. นางสาวฐิติมา  มหิมา
2. นางสาวธารทิพย์  พิทักสาลี
3. นางสาวโสรญา  สีอุเป
4. นางสาวฉัตรเพชร  เพชรพิชัย
5. นางสาวนิตยา  พุทโธ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  คงปลาดเปรื่อง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
3. นายชนายุ  ปานรุ่ง
4. นางสาวณิชชาอร  เมฆมนต์
5. นายนธันเอล  ไวสุวรรณ์
6. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
7. นางสาวปริยกร  ศรีสุวรรณ์
8. นางสาวมาลินี  ชูมณี
9. นางสาวยศวีร์  สาสุข
10. นางสาวรัมภาภัค  จีนประชา
11. นายศุภสรรค์  ทบนอก
12. นายสุวิทย์  เนตรน้อย
13. นายเอกรัตน์  ทองประเทือง
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
2. นางจุฑามาศ  ไทยพานิช
3. นางสาวบุณย์ศศิร์  เลิศเสนา
4. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
5. นางสาวธารทิพย์  พิทักษ์สาลี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายชัชวาลย์  ชะรอยรัมย์
2. นายปฏิภาน  โยธิกา
3. นายราชพล  ทิรอดรัมย์
4. นายอภิสิทธิ์  ชะรอยรัมย์
5. นายโกมินทร์  จากรัมย์
 
1. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
2. นายอภิชิต  กลีบม่วง
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภิญญา  โสภาสุข
 
1. นางสาวตรีรัตน์  เรืองปรัชญากุล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวพันไมล์  คงรุ่งโชคดี
 
1. นางนวรัตน์  ภุมรา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายธนภัทร  จันทร์คง
 
1. นางสาวจิตมุทิตา  แก้วมุกดา
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  เจริญศิริ
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวภาณุมาศ  ดีพันธ์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สายคูณ
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายศักรินทร์  คำปล้อง
 
1. MissYuan  Cuixiang
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวเพ็ญพะยอม  สุริแสง
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เภสัชชา
2. นายทิชานนท์  นาคนาคา
3. นางสาวปภัสสร  ไชยสาร
4. นางสาวลักษมี  สารารัมย์
5. นางสาวสุกัญญา  เสาะรัมย์
 
1. MissYuan  Cuixiang
2. นางสุดารัตน์  คัมภีราวัฒน์
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณิชาภัทร  วัชรธรรมมาพร
2. นางสาวธารทิพย์  สายจีน
3. นางสาวพรนรินทร์  คำใจ
4. นางสาวพรพรรษา  เหมือนวาจา
5. นางสาววรัทยา  พะยุดรัมย์
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวบงกช  แก้วกูล
2. นางสาวศิริวัฒนา  แสงดำ
 
1. นางนวลจันทร์  เทียนวรรณ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  มณีทอง
2. เด็กชายธวัชชัย  หนองนา
3. เด็กชายปรเมษฐ์  ลือปัญญา
4. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จงกรด
5. เด็กชายพีระวัฒน์  ผาสนุก
6. เด็กชายวัฒนา  คุชิตา
7. เด็กชายเอกพัฒน์  งามดี
8. เด็กชายไตรภพ  ปานพลับ
 
1. นายนิกร  บัวพา
2. นายนิธิโรจน์  สุวรรณมณี
3. นายวันเฉลิม  ไวยวุฒินันท์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สากระจาย
2. นางสาวขนิษฐา  ศรีบุญเรือง
3. นางสาวฐิติมา  ศิริสำราญ
4. นางสาวณัฐวรา  สิงหสกุลธร
5. นายทักษิณ  ปุลันรัมย์
6. นางสาวพจมาน  บุราสิทธิ์
7. นายพิสุทธิ์พงศ์  กลิ่นหอม
8. นางสาวมณีรัตน์  ปรีชาศุภมาศ
9. นางสาววรางคณา  ยอดพุทธ
10. นางสาวไอลดา  นพไธสง
 
1. นางสาวนวพรรษ  พวงไธสง
2. นายชาญวิทย์  เพียรแก้ว
3. นายอุทิศ  กำลังรัมย์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปัทมพร  มาศรักษา
2. นางสาวสิริกัญญา  กุลแก้ว
3. นางสาวอริศรา  จั้นพลแสน
4. นางสาวเกษมณี  เสทียนรัมย์
5. นายเอกบดินทร์  ประคองใจ
 
1. นางภารดี  วงศ์ทองเจริญ
2. นางสุมลฑา  วงศ์ทองเจริญ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิเศษสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญณัฎฐา  เพ็งธรรม
3. เด็กหญิงปาริตา  ปะทันจะ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกียรติทวีพันธ์
2. นางแสงจันทร์  นุชารัมย์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวฉัตรศิการต์  คินรัมย์
2. นางสาวนิชฌาน  สัตยพันธ์
3. นางสาวศรัญพร  ชั้นดี
 
1. นางตรงจิต  บุญปก
2. นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายตะวัน  อาญาเมือง
2. เด็กชายนครินทร์  ยามประโคน
3. เด็กหญิงรตนพรรณ  แก้วศรีใส
 
1. นางตรงจิต  บุญปก
2. นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์มาดา  แขกรัมย์
2. นางสาวรัตนาวดี  ทำทอง
3. นางสาวอาริสา  นาคาธร
 
1. นางสาวศิริวัฒนาพร  พริ้งเพราะ
2. นางสาวจุฑามาศ  อารีรัตน์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  ลื้มศักดิ์ชัยกิจ
2. เด็กหญิงเพ็ญภัสรา  ปาคำ
 
1. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย์
2. นายพีระพันธ์  เพชรสุวรรณ
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  เขมพงษ์ภัทร
2. เด็กหญิงอนัญพร  กนกศิลป์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางสาวพรทิพย์  มาพิทักษ์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวประณยา  อรรคมุต
2. นางสาวพุทธิดา  ดีขุนทด
 
1. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
2. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  รุ่งเรืองศิลป์
2. เด็กหญิงวรัญญา  วังสนาม
 
1. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
2. นายศราวุธ  ปะทะโก
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายนภัส  ตั้งปัญญารัช
2. นางสาวสลิลทิพย์  วิรัตนภานุ
 
1. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย์
2. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรทีป  วิโสรัมย์
2. เด็กหญิงฟ้ากาญจน์  แก้วมณี
 
1. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
2. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนทัต  เพชรเลิศ
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ไชยขันธ์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงนัชชา  ลาขุมเหล็ก
2. เด็กหญิงวิมุตา  ดีขุนทด
 
1. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
2. นายศราวุธ  ปะทะโก
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายซามูเอลเอลียาห์ ธรณ์เทพ  วอล์คเกอร์
2. นายพรหมนิติ  ชื่นเย็น
 
1. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย์
2. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปริยฉัตร  โกติรัมย์
2. นายปัญญวัฒน์  ทิพย์อักษร
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  วีระรักษ์เดชา
2. นางสาวนลินนิภา  สิริประภากร
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กหญิงฐิติพร  ถือประโคน
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  กวางรัมย์
3. เด็กหญิงสิรินภา  อาญาเมือง
 
1. นายบรรลุ  ช่อชู
2. นางชนนิกานต์  บุญยะประทีป
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายธีรยุทธ  เลิศสกุลกิจ
2. นางสาวปภัสรา  จรัสบุญไพศาล
3. นายศราวุธ  กรึกรัมย์
 
1. นายบรรลุ  ช่อชู
2. นางเอ็มอร  พรมดิราช
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายพงศกร  มาประโคน
2. นางสาวพรชนก  ลุนกำพี้
 
1. นายศราวุธ  ปะทะโก
2. นายธีรพงษ์  สู่สุข
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายชนกร  พุทธะสุ
2. เด็กหญิงสุวิมลภา  เขินไพร
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  จำปาทิพย์
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นางสาวพนิตนันท์  สองเมือง
2. นายศิวดล  วังสัน
3. นางสาวสิรินยา  ศรีแก้ว
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  อำพรรัมย์
2. เด็กชายชลชาติ  แม็กคิบเบน
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดียิ่ง
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายจีรภัทร  สอนศรี
2. นายณัฐวุฒิ  ขันยา
3. นายภัณฑกานต์  กิ่งวิชิต
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  ดีโพธิ์รัมย์
2. เด็กชายธณรัฐ  ขจรพันธ์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  น้ำนุช
 
1. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง
2. นางพรพรรณ  สมัคค้า
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นายธนพล  ติลาโพธิ์
2. นายพงศ์ดนัย  รสธรรม
3. นายมณฑกานต์  อัคมาตร
 
1. นายอาทิตย์  ปะสีละเตสัง
2. นางประไพ  ศรีคิรินทร์
 
152 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กหญิงตติตา  อ่อนทองหลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  จูมคำ
3. เด็กหญิงภิญญาตา  ชุมเกษียร
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
 
153 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายชาคริต   เกิดรัมย์
2. นางสาวปิยาภรณ์  บุตรวงศ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  จ่ายก
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางสาวสวิตตา  ปัจจัย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมคำน้อย
2. เด็กหญิงรัชณีพร  เสทิงรัมย์
3. เด็กชายอนิรุตย์  นาแพง
 
1. นางสาวอามร  วรรณสิงห์
2. นางชลธิชา  พิลึกนา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สืบสุนทร
2. นางสาวปิยธิดา  สุมนนอก
3. นางสาวศิริรัตน์  ยุครัมย์
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนันญา  ทรงศรี
2. เด็กชายประวิทย์  สิงหชัย
3. เด็กชายพิทักษ์  วิริยะพันธ์
 
1. นายธวัลรัตน์  กีรติเส็งนาวงศ์
2. นางชลธิชา  พิลึกนา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. นางสาวธิติยา  คำศรี
2. นางสาวพัชยา  บุญเลิศ
3. นางสาววิลาวรรณ  มาตย์นอก
 
1. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
2. นายอุทิศ  ตุพิมาย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เจริญรัมย์
3. เด็กชายพีรพล  เสือคำราม
4. เด็กหญิงวิชุดา  ภาวะนา
5. เด็กหญิงสุนิสา  ทรงรัมย์
6. เด็กหญิงเนตรชนก  มุ่งดี
 
1. นางพิมพกานต์  กิตตินพเกล้า
2. นายสุธี  ครุฑสามารถ
3. นายเรืองวิทย์  สนิทรัมย์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  ดวงศรี
2. นางสาวพรธิตา  วิเวกวินย์
3. นางสาวรังสิยา   เขยิน
4. นางสาววาทิณี  พุ่มสมุด
5. นางสาวศิรภัสสร   อาญาเมือง
6. นางสาวสุภัทราภรณ์  บุญญรัตน์
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนเกษม
2. นางสาวทิพวรรณ  ทราบรัมย์
3. นายไพศาล  แสนเกษม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  สวัสดีลาภา
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  บุราโต
3. เด็กหญิงพิรญาณ์  น้อยโนนรา
 
1. นางสาวสุรัชดา  แก้วธานี
2. นางสาววไลพพร  สุขชิต
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายพิพัฒน์  นาแสวง
2. นางสาวอารีรัตน์  โยนดัน
3. นางสาวเปมณีย์  ฉวีวงษ์
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางสาววไลพร  สุขชิต
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กาดนอก
2. เด็กชายปิติพล  แช่มรัมย์
3. เด็กชายสุธิพงษ์  กิ่งหว้ากลาง
 
1. นางสาวสุทธิกานต์  พันชนะ
2. นางสาวณัฐชนก  เหล็กดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. นางสาวจำลองลักษ์  เวียงคำ
2. นางสาวธิดารัตน์  เหินศรี
3. นายอุทิศ  อุประแก้ว
 
1. นายสันติ  สีดำ
2. นางโสภา  สุริยะโชติ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม 1. เด็กชายธาราเทพ  ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปัญญา
3. เด็กชายสงกรานต์  กันนุลา
 
1. นางนพวรรณ  ปักเคทัง
2. นางกุลนิดา  ศรีวีรพันธ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เยินรัมย์
2. เด็กหญิงกฤษณี  สวัสดี
3. เด็กหญิงฐิตาพร  คะเรรัมย์
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กชายปรินทร  มั่งทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงษ์รัมย์
3. เด็กหญิงภัคจิรา  เชือกรัมย์
 
1. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
2. นายบัญชา  งึดเกาะ
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  วิเศษสัตย์
2. นางสาวอธิติญา  เหลือสืบชาติ
3. นางสาวอรทัย  มณีฉาย
 
1. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
2. นางญาดา  มะธิปิไขย
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ดูเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงปณิดา  ดาวเรืองรัมย์
3. เด็กหญิงปวรรัตน์  จุลสม
 
1. นางโสภิดา   ฉิมจารย์
2. นางสุขจิต  เบนเนทท์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  ดวงจันทร์
2. นายตันติกร  อะรัญ
3. นางสาวสุพรรษา  ขาดรัมย์
 
1. นางสาววิภาพร  แจบไธสง
2. นางอุบล  รัตนาวิวัฒน์
 
170 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. เด็กหญิงโชติกา  กะเชิญรัมย์
 
1. นางธนญา  สุวรรณเหลา
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายวายุ  เวหน
 
1. นายสมนึก  เขื่อนคำ
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายวรวิทย์  บริพันธ์
 
1. นางเบญจวรรณ  สรวลสันต์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวิศา  เข็มขาว
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายชิโนรส  สืบทอง
 
1. นายชิณท์ณภัทร  รักพร้า
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. นางสาวนริสรา  พวงพันธ์
 
1. นางเขมสรณ์  ดวงมาลี
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  รักษา
 
1. นางสาวคณิตตา  กระสังรัมย์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. นายอนุวัฒน์  ถือชาติ
 
1. นายนุกูลกิจ  ทวีชาติ
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. นายวรมัน  ล้ำเลิศชูเกียรติ
 
1. นายอาทิตย์  สงวนรัมย์
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  นาพุฒชา
2. เด็กชายวรนนท์  คะชุนรัมย์
 
1. นางเบญจวรรณ  สรวลสันต์
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แหล่ป้อง
 
1. นายชัชวาลย์  ประทุมสินธุ์
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายเอกรินทร์  วิเศษสัตย์
 
1. นายมรกต  ทาประโคน
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายธีรเกียรติ  อ่อนยิ่ง
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
 
183 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายพงษ์ชนะ  กองกิริต
 
1. นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
 
184 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายสหพัฒน์  ขุนจันทร์
 
1. นายประสิทธิ์  หนองนา
 
185 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายชญานนท์  สดรัมย์
 
1. นายกฤษกร  วิัชัยวงศ์
 
186 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกองสิน  นิกาญจน์กุล
2. เด็กชายจรัญชัย  คตโคตร
3. นางสาวจาริยา  เพ็ชสังหาร
4. นายจิระพงศ์  ถุงวิชา
5. นายชญานนท์  สดรัมย์
6. เด็กหญิงชนัญธิดา  ซิมกระโทก
7. เด็กหญิงญาณิศา  พินิจดวง
8. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี  ถนอมศิลป์
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  แจ่มแจ้ง
10. เด็กชายนฤเบศร์  พันชมภู
11. นางสาวนลิตา  เพชรทราย
12. เด็กหญิงนิศาชน  ศรีวิโรจน์
13. เด็กหญิงบุษราภรณ์  พันธ์ประภา
14. นายปณิธาน  ยาณะสาร
15. เด็กหญิงพรรษา  ภูมิมงคล
16. เด็กหญิงพิมพ์พร  นิลพยัคฆ์
17. นางสาวพิราวรรณ  เอี่ยมศรี
18. นายภัทรพงค์  สูหา
19. นายยุทธนา  เกตุชาติ
20. นายรณชัย  โนนพล
21. นางสาวลภัสรดา  พรมแก้ว
22. นางสาววัชราภรณ์  ภูมิสาคู
23. นายวิวัฒน์ชัย  แต้มพิมาย
24. นางสาวศิริลักษณ์  ชิงรัมย์
25. นางสาวสุชาดา  เทพบัวพา
26. นางสาวสุฑามาศ  วงศ์จันทร์
27. นางสาวสุดารัตน์  พระลักษ์
28. นายอนุพล  ลำพันธ์
29. เด็กชายอภิชาติ  อาจเชียงรัมย์
30. นายเอกรินทร์  วิเศษสัตย์
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
2. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
3. นายมรกต  ทาประโคน
4. นางสาวเกวลี  ไวแสน
5. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
6. นางศิริณัฐ  ปัญญารัมย์
7. นางสาวอรอุรา  บัวชัย