หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม/โรงเรียนภัทรบพิตร/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูมนัส ทาขาว
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูมนัส ทาขาว
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูพงศ์โศภิต วงศ์ปรเมษฐ์/ครูสำเริง โสมกุล/ครูจีรพัฒน์ ชัยพร/ครูเบญจพล ยศราสูงเนิน
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูพงศ์โศภิต วงศ์ปรเมษฐ์/ครูสำเริง โสมกุล/ครูจีรพัฒน์ ชัยพร/ครูเบญจพล ยศราสูงเนิน
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูพงศ์โศภิต วงศ์ปรเมษฐ์/ครูสำเริง โสมกุล/ครูจีรพัฒน์ ชัยพร/ครูเบญจพล ยศราสูงเนิน
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูพงศ์โศภิต วงศ์ปรเมษฐ์/ครูสำเริง โสมกุล/ครูจีรพัฒน์ ชัยพร/ครูเบญจพล ยศราสูงเนิน
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูมนัส ทาขาว
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 4 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูมนัส ทาขาว
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูพงศ์โศภิต วงศ์ปรเมษฐ์/ครูสำเริง โสมกุล/ครูจีรพัฒน์ ชัยพร/ครูเบญจพล ยศราสูงเนิน
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134-135 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูพงศ์โศภิต วงศ์ปรเมษฐ์/ครูสำเริง โสมกุล/ครูจีรพัฒน์ ชัยพร/ครูเบญจพล ยศราสูงเนิน
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม หอประชุม 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูบังอร ศีลแสน/ครูสุริยะ บุญคง
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม หอประชุม 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูบังอร ศีลแสน/ครูสุริยะ บุญคง
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม หอประชุม 6 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูบังอร ศีลแสน/ครูสุริยะ บุญคง


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]