หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม/โรงเรียนภัทรบพิตร/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูคำนึง ร่วมสุข
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูจรรยา อาสนา
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูธนกฤตา บุณย์เดชาวัต
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูจิตติญา วัชรินทรางกูร
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูสมฤดี มะลิซ้อน
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูวรรณภา ชนะบำรุง
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 313 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูน้องนุช วิทยเดช
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 314 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูพรนภา แซ่ตัง
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูชลิดา โอทารัมย์
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูดิฐพร ดิษยเกษม
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูสายใจ โชคศิริ
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 5 ต.ค. 2559 09.00-16.00 ครูเตชิต นันทประพิณ/ครูสุรีรัตน์ ศิริเลขอนันต์


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]