หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-brm1

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม/โรงเรียนภัทรบพิตร/โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2559

 

001 ภาษาไทย

1. 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
11. 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
12. 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

002 คณิตศาสตร์

1. 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

003 วิทยาศาสตร์

1. 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
11. 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
12. 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
13. 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
8. 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
9. 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
11. 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
12. 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
13. 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1. 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1. 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
11. 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
12. 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
13. 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

007 ศิลปะ-ดนตรี

1. 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
3. 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
11. 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
12. 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
13. 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
14. 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
15. 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
16. 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
17. 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
18. 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
19. 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
20. 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
21. 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
22. 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
23. 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
24. 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
25. 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
26. 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
27. 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
28. 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
29. 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
30. 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
31. 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
32. 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
33. 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
34. 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
35. 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
36. 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
37. 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
38. 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
39. 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
40. 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
41. 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
42. 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
43. 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
44. 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
45. 649 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
46. 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
47. 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1. 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
4. 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

009 ภาษาต่างประเทศ

1. 323 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 329 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
4. 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 320 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 322 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
7. 632 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 665 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
10. 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
11. 667 การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
12. 668 การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
13. 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
14. 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
15. 671 ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
16. 672 ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
17. 673 การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
18. 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
19. 675 การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
20. 676 การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1. 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
3. 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
5. 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

012 คอมพิวเตอร์

1. 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
11. 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
12. 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
13. 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
14. 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

013 หุ่นยนต์

1. 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 683 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 685 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 627 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 628 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

014 การงานอาชีพ

1. 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
11. 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
12. 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
13. 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
14. 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
15. 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
16. 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
17. 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
18. 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

016 เรียนร่วม - ภาษาไทย

1. 148 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
2. 615 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
3. 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 648 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
6. 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
7. 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

020 เรียนร่วม - ศิลปะ

1. 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
2. 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
4. 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
6. 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
7. 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
8. 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
9. 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
10. 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
11. 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
12. 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
13. 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
14. 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
15. 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

021 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1. 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
2. 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
3. 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

022 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

1. 690 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
2. 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
3. 692 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
4. 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
5. 694 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
6. 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
7. 696 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
8. 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 
9. 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6  รวมทั้งหมด  สพม.เขต 32 (กลุ่ม 1) 

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]