รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงฌัชฌา  การเพียน
 
1. นางขวัญเรือน  กมลธรรม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวนฤมล  ประสาทเขตการ
 
1. นางดวงเดือน  บุญใส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  แวดอุดม
 
1. นางสาวจีรนันทร์  มังครัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวพรนิภา  ชายเกตุ
 
1. นายสังคม  คนเพียร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิรดี  เพ็ชรสมบัติ
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ไชโสดา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวอินธิรา  ยิ่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  ยาสาสัน
 
1. นายพชรดนัย  ภูจำเริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวสิริกาญจน์  สมทิพย์
 
1. นายพชรดนัย  ภูจำเริญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกตัญญู  เย็นจอหอ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตาลเจิม
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ไกรรัตน์
 
1. นายสุทธิรักษ์  วารินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  ดอนสิงห์
2. นางสาวผุสรัตน์  โพธิ์เปี้ยศรี
3. นางสาวอาริยา  จันทร
 
1. นางสาวจันทร์ศรี  โหน่งกดหลด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์   ด้วงทอง
2. เด็กหญิงพรชิตา   ศรีหาปัญญา
 
1. นางนิภารัตน์  การุญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายวัชรเกียรติ  พรมคุณ
2. นายศุภกรณ์  หาชาลี
 
1. นางรัชนีกร  ผิวสว่าง
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกุลยา  จันทร์ดี
 
1. นางสาววรรณา  อุ่นคำ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวหัทยา  สำนักบ้านโคก
 
1. นางภาพิมล  บุญภา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวชนิกานต์  นาซิน
2. นางสาวนรินนิภา  ชัยสุวรรณ์
3. นางสาวศิริวรรณ  สุภาพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยเมธี  ใจคุ้มเก่า
2. นายภาคภูมิ  ทองลาด
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  พลไตร
2. นางสาววิยดา  แก้วเกตุศรี
3. นายโกวิทย์  บุญคงที่
 
1. นายนครินทร์  พรมกลาง
2. นางภรณ์ทิพย์  แสงสุวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายกำชัย  ศรีนามล
2. เด็กหญิงฐนิดา  สินโพธิ์คา
3. เด็กหญิงพิยดา  กมลสินธุ์
 
1. นางสาวรัชยากรณ์  ภูมิประพันธ์
2. นางสาวพิชามญชุ์  โยธาสม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  พงษ์ศิริ
2. นางสาวจิราวัลย์  ชัยยะ
3. นางสาวยุวดี  สิงห์งอย
 
1. นางกัญญา  มายูร
2. นางสาวสุวคนธ์  ผงสีนวน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กชายคนาณัฐ  บุญธรรม
2. เด็กชายภัทรพล  การวิชา
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กองพิลา
2. นางสาวอัญชลีญา  บุญระมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัฐนรี  โพธิสว่าง
2. นายธนวิชญ์  ทวีอุทิศ
 
1. นายเอกภพ  เฟื่องสำรวจ
2. นายรังสิต  บุญภา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากรณ์  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวปิ่นมณี  ขจร
 
1. นางสาวสุธาสินี  เต่งภูเขียว
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงก้องกิดาการ  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สมควรการ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  เนื่องอุดม
 
1. นางเฉลิมศรี  กายสิทธิ์
2. นางเปรมจิตร  ระพาเพท
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจุรีมาศ  ระวิชัย
2. นายปิยังกูร  วุฒิเจริญภูรี
3. นายวันเฉลิม  จิตตระกูล
 
1. นางพัชรินทร์  วังสะพันธ์
2. นางณัฏฐภรณ์  พิทักษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ระทะนาม
2. เด็กชายสรวิชญ์  ปานราษฏร์
3. เด็กหญิงเกตน์ศิริ  ดอนเงิน
 
1. นางสาวปนัดดา  ช่วยค้ำชู
2. นางสาวนิรินดา  เศรษฐแสงศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนิตยา  ชาลีงาม
2. นางสาวพรรณวิภา  นิยมพงษ์
3. นางสาวอรัญญา  ดาวเรือง
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีโสภา
2. นางสาวปรารถนา  บุญหว่าน
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายชัยนันท์  นววงศ์เสถียร
2. เด็กชายธัญธร  ชัยวรรณ์
3. เด็กหญิงวีนัสรา  พระสว่าง
 
1. นายสุพจน์  วงค์คำจันทร์
2. นางณัฏฐภรณ์  พิทักษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวศิวาพร  อัคการ
2. นางสาวศุภธิดา  ชาคริเวช
3. นางสาวเปมิกา  เพิ่มชีวา
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงดาวประกาย  สฃกาสี
2. นางสาวมลศิริ  เฟื่องคำ
3. เด็กชายวิทยา  ปิยมาศ
 
1. นางสาวศิริพิบูลย์  จือพิมาย
2. นางสาวศศิธร   ชารีวาล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวนิภาดา  โยมโคต
2. นางสาววิจิตรา  โพธิ์ปรากฏ
3. นางสาวสุพรรณี  วิรองศักดิ์
 
1. นางสาวแคทลียา  เคนทุม
2. นายเสกสรร  พรหนอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายวัทธิกร  วาระสิทธิ์
2. เด็กชายไอน้ำ  พยอม
 
1. นายคำพล  พุทธพันธุ์
2. นายสายัน  พยอม
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนพัฒน์  ผดาเวช
2. นายปิยพงษ์  โสภา
 
1. นายเอกวัฒน์  ทาศรีภู
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายทรงเกียรติ  ภูริยุตตะพงศ์
2. เด็กชายศราวุธ  กองสะดี
 
1. นายวิทวัฒน์  บุตรพรม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงจิณท์นิภา  สิงห์โคก
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชาวไร่
 
1. นายขจรเกียรติ  เอกสามารถ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เรืองบูรณ์
2. เด็กหญิงทิพย์สุดาวัลย์  วอนอก
3. เด็กหญิงสุวัฒนา  รังโคตร
4. เด็กหญิงอรญา  สีเสมอ
5. เด็กหญิงอิสญานี  จันทะแสน
 
1. นางสาวอังศุมารินทร์  พรมแพง
2. นายพันธ์ศักดิ์  รอดชู
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  มุงคุณคำซาว
2. นางสาวพรรณิภา  นาชัย
3. นางสาวพุทธรักษ์  กลิ่นอ้ม
4. นางสาวอนาวิลา  วิริวัฒน์
5. นางสาวอรอนงค์  วรรณรถ
 
1. นายภัทรพล  สุรินพา
2. นายเอกพจน์  เพ็ญสุวรรณ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  หลงพิมาย
2. นางสาวกัญญารัตน์  หวานเมืองปักษ์
3. นางสาวปวริศา  เลิศสงคราม
4. นางสาวรัตน์ติกาล  อุปทุม
5. นางสาวอักษราภัค  ทองที
 
1. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
2. นางพรพิไล  บุญเลิศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชลธิดา  สุภาปุ
2. นางสาวธีรกานต์  มีทองแสน
3. นางสาวอมรรัตน์  ประเสริฐสังข์
4. นางสาวอรทัย  บาลพิทักษ์
5. นางสาวอรปรียา  วรพันธ์
 
1. นางสมจิตร  เกษบึงกาฬ
2. นางพรพิไล  บุญเลิศ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  อาษานอก
2. เด็กชายทศทิศ  เพชรพิมล
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธรรมนัติ
4. เด็กชายมารุต  เอี่ยมศิริ
5. เด็กชายอนุชา  เหล่าธนู
 
1. นายภัทร  พุทธิวงศ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายจักรพรรดิ์  แสนพิสาร
2. นางสาวจารุวรรณ  สำราญใจ
3. นายชัยณรงค์  ภูด่านวัว
4. นางสาวศศิประภา  มุงคุณ
5. นางสาวศุภาวรรณ  หลักโคตร
 
1. นายสุรศักดิ์  พ่อโคตร
2. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  ลักษณะศรี
2. นายกิตติพงษ์   เสนาพันธ์
3. นางสาวชฎาภรณ์  ขันเงิน
4. นางสาวชนม์นิภา  ศรีเทพ
5. นายชัยชนะ  สุวะมาตย์
6. นางสาวชุลีพร  ทองชำนาญ
7. นางสาวฐานิต  พุ่มพฤกษา
8. นายณัฐฤเดช  ทองยา
9. นางสาวธิดา  ผงพิลา
10. นายนพเก้า  ห้วยทราย
11. นางสาวพิมวิภา  โสมาบุตร
12. นายภูวเนตร  จันทร์เต็ม
13. นางสาวลักขณา  ทารถ
14. นางสาวศิริประภา  อินทรศรี
15. นายศุภเสกข์  แก้วดวงเทียน
16. นายสิทธิพงศ์  โคตรสมบัติ
17. นางสาวสุชาวดี  มุ่งหมาย
18. นายอธิโชค  นันต๊ะรัตน์
19. นายเทพปรีชา  คำคูณ
20. นายโชคทวี  ชินคำ
 
1. นายเด่นชัย  นันทา
2. นายทศพร  บุญเลิศ
3. นายพงษ์สิทธิ์  โพนชัยยา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกนกวรรณ  มาตสุด
2. นางสาวกฤตยากรณ์  พรสุวรรณ
3. นางสาวกลอยมณี  ชาติมนตรี
4. นายญาณวัฒน์  หวายลี
5. นางสาวธัญญารัตน์  ชัยบัณฑิต
6. นางสาวนภาพร  นรบัติ
7. นางสาวประริดา  โคราช
8. นายพีระวัฒน์  ยุบลชิต
9. นางสาวภัทรธิรา  สุภาพ
10. นางสาวภาพิมล  เสนาอินทร์
11. นางสาวรัญญาภรณ์  บริบูรณ์
12. นางสาวรัตนากร  อ่องแจ่ม
13. นายวัชริศ  สาสิงห์
14. นางสาววาสนา  ภูแดนแก่ง
15. นางสาวศศินา  แก้วนาง
16. นายศุภโชค  ป้องเทพ
17. นายอนันดา  พรมพันห่าว
18. นายอนุสรณ์  พันศรี
19. นายอภิสิทธิ์  หันตุลา
20. นางสาวอริยา  ภูกองชัย
 
1. นายสำเริง  วิลาวัน
2. นางสำราญ  จำปาทอง
3. นายวรวุฒิ  บัวซาว
4. นายสุทธินันท์  โนนท้าว
5. นายนรังสรรค์  บุญโสภาส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำมุงคุณ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายพีรพัฒน์  เสียงล้ำ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ  หวังสุขแดง
2. เด็กหญิงวริศรา  เอมสันต์
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวชนม์นิภา  ชาวหนองแสง
2. นายอาคม  แพงสุข
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สอนพงษ์
2. เด็กหญิงดวงฤดี  สิงสาทร
3. เด็กหญิงนัสราภรณ์  สิมผาบ
4. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ศรีสุภา
5. เด็กหญิงวิภาดา  ทองมาตย์
6. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  แสงมณี
7. เด็กหญิงสุพัฒน์ศร  แสนหอม
8. เด็กหญิงอรทัย  เฉลิมภูมิ
9. เด็กหญิงเจษฎารัตน์  ราชวัง
10. เด็กหญิงไตรรัตน์  โสรสาน
 
1. นางสุชีรา  ขรรค์แก้ว
2. นางสาวนิศากรณ์  ไชยรัตน์
3. นางสาวณิชาภา  มิ่งบุญ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  คุณโน
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  นามไกนสอน
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สกลหล้า
4. เด็กหญิงฉันทนา  เศิกศิริ
5. เด็กชายนันทวุฒิ  ปัญญารส
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ศรีอารยันต์
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  รอดดี
8. เด็กหญิงรุ่งฤดี  แสนฝ่าย
9. เด็กหญิงวาสนา  วัฒนพานิช
10. เด็กหญิงศศิวิมล  มณีโชติ
11. เด็กหญิงศิริณญา  เตยสอย
12. เด็กหญิงศิรินภา  คำอุเทน
13. เด็กหญิงอภิญญา  ขอดคำ
14. เด็กหญิงอินทิพร  เปรมภักดิ์
15. เด็กหญิงอิริยา  ตานา
 
1. นายศุภชัย  เพลิดพลาว
2. นางสาวฐานิดา  บุตรกุล
3. นางสาวสุภาพร  อันชื่น
4. นางสาวพัชรา  ไชยศรี
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญมี
2. เด็กหญิงสุภาวัลย์  อุปชา
 
1. นายวิเชียร  หมื่นศรี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวจีรภิญญา  วงศ์ใหญ่
2. นายธนวัตร์  สงจัตุรัส
 
1. นายสากล  คล่องดี
2. นายเฉลิม  นาคเสน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กหญิงวิชญาดา  โยธารินทร์
 
1. นางวะนิดา  โยธารินทร์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  เพ็งคำปั้ง
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรีญา  มาลา
 
1. นายเดชอุดม  สมหมาย
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศรัณยา  ไชยคำ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกินณรี  วังสะพันธ์
 
1. นายฤชุวิญญ์  วงค์ตาขี่
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  จุระไพร
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวแพรวา  บุตรวังค์
 
1. นายเดชอุดม  สมหมาย
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เพ็งพุฒ
2. เด็กหญิงอรทัย  แพงด้วงแก้ว
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ดอกทองหอม
2. นางสุธารา  สุกทน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิจักร
 
1. นายเดชอุดม  สมหมาย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาววราภรณ์    คะเมรุพันธ์
 
1. นางยุคลธร    เพชรคนชม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยา  นามบุรี
2. เด็กหญิงพัชรา  นะทอน
3. เด็กชายสุริยา  สีโดน
 
1. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  จำศีล
2. นายธวัชชัย   ประวิเศษ
3. นายพายุ  วรินทรา
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีรองเมือง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายชัยธร  ป้องสีดา
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  สาธิวัน
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ตาลโยธา
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  โคตนนท์
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายมินฑดา  ชุนสอน
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นันทะ
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศักดินนท์  พลไชยา
 
1. นายพยัคฆ์  สารพิมพา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกำชัย  ขนอม
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นันทะ
3. เด็กชายจีระศักดิ์  สาธิวัน
4. นายธีรพงษ์  พุ่มโพธิ์
5. เด็กชายธีรภัทร  พุ่มโพธิ์
6. เด็กหญิงพรพิมล  กรินชัย
7. นางสาวพิมวิกา  แก้วมุงคุณ
8. เด็กหญิงภานุมาศ  กรินชัย
9. เด็กชายมินฑดา  ชุนสอน
10. เด็กชายวิทยา  พวงทอง
11. เด็กชายสุริยา  ขันมี
12. เด็กหญิงอทิตยา  สายสิน
13. เด็กชายอนุวัฒน์  ภู่ระดา
14. เด็กหญิงอักษราภัค  รักชาติ
15. เด็กหญิงแก้วตา  โคตรประทุม
 
1. นายสากล  รักชาติ
2. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายคเชนทร์ชัย  วรรณโสภา
2. นางสาวจันทร์มณี  เอกตาแสง
3. นายชิณวัตร  แคนสีลา
4. นายณัฐดนัย  ใยอิ้ม
5. นายณัฐพงษ์  มุขไชยา
6. นายทรงกฤต  แต้มพรมรินทร์
7. นายธนวัฒน์  คิมยะราช
8. นางสาวนันทพร  หารชะนะวงษา
9. นางสาวนุชสรา  ทาบง
10. นายพิสิษฐ์  สาแก่งทราย
11. นายวัชรพล  ครุฑทุ่ง
12. นายวัชรพล  ก่่ำน้ำจั้น
13. นายวีระพงษ์  หล้าพรม
14. นายศตายุ  แพทย์เมืองจันทร์
15. นายศรัญ  ฝาพรม
16. นายศักฌาภรณ์  ศรีจริยา
17. นายศุภกร  ผลจันทร์
18. นางสาวสุดารัตน์  ละอองคำ
19. เด็กชายอนุวัฒน์  ธิตะปัญ
20. นายอภิสิทธิ์  คำสีทา
21. นายอมรเทพ  จันทาสี
 
1. นายยุทธนา  ไชยราช
2. นายอธิคม  แสงพรมชาลี
3. นางสาวสัตตบุษย์  โพธิรุท
4. นางปิยะนุช  เสถา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายชนินทร์  ทองอาจ
2. นายยศกร  นาชะฤทธิ์
3. นายลิขิต  ชีวาสวัสดิ์
4. นายวิศวะ  อิ่มระรื่น
5. นายสรสิทธิ์  ขุนศรี
 
1. นายฉกาจ  เลี้ยงพรม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธนพงษ์  มะหิเดช
2. นายนันทวัฒน์  มีแก่น
3. นายพีระณัฐ  ชัยมูล
4. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์
5. เด็กชายอภิรักษ์  หงษาคำ
6. นายอิทธฺพงษ์   ราชหงศ์
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
3. นายพิเชษฐ์  วงศ์จันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  วิณะโรจน์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  อองตัน
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีจิตร
4. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำเมืองคุณ
5. นายธนกร  อนุลุน
6. นายธนพงษ์  มะหิเดช
7. เด็กหญิงธนาภรณ์  สนองเดช
8. เด็กหญิงนภสร   พรมสาขา ณ สกลนคร
9. นางสาวนรินทิพย์  วงษ์วาน
10. นางสาวนฤมล  สมหมั้น
11. นางสาวนางสาวฐิติมา  เลพล
12. นายนายศรีพร  ไชยวงศ์
13. เด็กหญิงนิศากร  เขจรรักษ์
14. นางสาวบุษราคัม  เศรษฐวิบูลย์
15. นายประกาศิต  มิกระกาญจน์
16. เด็กหญิงปิยพร  อุดรธรณ์
17. เด็กหญิงพรชิตา  ตาลไธสงค์
18. เด็กหญิงพิมพ์พิสูทธิ์  ชัยวรรณ
19. นายพีรณัฐ  ชัยมูล
20. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสาร
21. เด็กชายยืนยง  ไกรรัตน์
22. นายวราวุธ  นันทะลาด
23. นางสาววาศินี  โสดา
24. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์
25. นายวุฒิชัย  มีมูลทอง
26. นายศรีพร  ไชยวงศ์
27. นายศุภกร  เมืองปลอด
28. เด็กหญิงสริดา  ประสงค์สุข
29. นางสาวสิริขวัญ  วันทาหัด
30. นางสาวสิรินยา  พิศาลเศรษฐพงษ์
31. นางสาวสุกัญญา  โสดาบุตร
32. นางสาวหงส์หยก  วรไสย์
33. นายอภิชัย  คำศรีพล
34. เด็กชายอภิรักษ์  หงษาคำ
35. นางสาวอมรรัตน์  ศิลาไสล
36. เด็กชายอิทธิพงศ์  ราชหงส์
37. เด็กหญิงเกศรา  คำทอง
38. เด็กชายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
2. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
3. นายอดิศร   ภาโนชิต
4. นายฤชุวิญญ์   วงศ์ตาขี่
5. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
6. นางยุภาพร  ศรีโคตร
7. นายก้านแก้ว  อุ่นใจ
8. นางสาวชมพูนุช  ศรีเทา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมบุญทา
2. นายกฤษดา  บุตนาม
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุปชัย
4. นางสาวจินดา  เรืองประทีป
5. นางสาวชรินญา  นาสงวน
6. นางสาวชลดา  ราชโยธา
7. นางสาวชลธิดา  แสงเงิน
8. นางสาวชาริยา  ผ่องใส
9. นายณัฐพงษ์  บุตรธงชัย
10. นางสาวทัศนาวรรณ  ศรีทอง
11. นายธีรภัทร  หลักทอง
12. นายนัฐพงค์  วงค์สิทธิ์
13. นางสาวนิธิตา  น้อยธิ
14. นางสาวน้องนุช  นาไชย
15. นายพงศ์ภิสิทธิ์  ผักหวาน
16. เด็กหญิงพณิดา  นาคเหลือง
17. นางสาวพิกุล  ศรีจันทร์
18. นางสาวพิมพ์มาดา  หอมพันนา
19. นายพีระพงษ์  ราชสำเภา
20. นายพีระพัฒ  พุฒละ
21. นายพีระพัทร์  บาลโคตรคุณ
22. นายภักดี  นันโท
23. เด็กหญิงภัณฑิรา  พลทิพย์
24. นางสาวมลิษา  กองคำ
25. นายยศกร  นาชะฤทธิ์
26. นายระพีพัฒน์  จันทร์อ้วน
27. เด็กหญิงลดา  หลีดินซุด
28. นายลิขิต  ชีวาสวัสดิ์
29. นายวัชิระ  สร้อยจู
30. เด็กหญิงวิจิตรา  ศรีทอง
31. นายวิศวะ  อิ่่มระรื่น
32. นางสาวศยามล  ไชยชาลี
33. เด็กหญิงศิริพรรณทิวา  เชื้ออุดร
34. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อยู่งาน
35. เด็กหญิงสุจิรา  ทศรถ
36. เด็กหญิงสุธิดา  เอมโอษฐ์
37. เด็กหญิงสุมิตตา   ทุ่งคำ
38. เด็กหญิงอรญา  ทับพิลา
39. เด็กหญิงอาภัสรา  สมนา
40. เด็กหญิงเมนุกา  ม่วงพรม
 
1. นายฉกาจ  เลี้ยงพรม
2. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
4. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
5. นายอัณญาพล  ไขยทอง
6. นางสาวจิตรา  วิจิตร
7. นายวราวุฒิ  จินดา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายนครินทร์    สีหานาม
 
1. นายธีรศักดิ์   สารสมัคร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายอินทร์ทอน  งามสมบัติ
 
1. นายณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนฤมล  ชำนินา
 
1. นายคมสัน  เวียงคำ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวฐิติมา  เลพล
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายจารุเดช  ชัยรินทร์
 
1. นายวราวุฒฺิ  จินดา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นายรัตนชัย  ชัยบัณฑิต
 
1. นายวัฒนา  ขมวดทรัพย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวอาภาพร  สีไสย
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวสิรินยา  พิศาลเศรษฐพงษ์
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กชายทศพล  แสนโคตร
 
1. นายกิตติรงค์  บุญคง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายกรชนินทร์  บุญพิเชฐ
 
1. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงมาริสา  เคกเกเลเนน
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  ศรีละกิจ
 
1. นางสาวอ่อนจิต  ยางงาม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายจักรา  โสภาหัสดร
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ชนชิต
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายธนพงษ์  ดีพลงาม
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษมณ  ยามดี
 
1. นางสาวดวงมาลา  พันธ์หล้า
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนฤมล  สมหมั้น
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิมิทา    จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงครองขวัญ   ภูผิวนาค
3. เด็กชายจตุพล  เหล่าทองสาร
4. เด็กหญิงจันทนา    รูปคม
5. เด็กหญิงจิตรลดา   นามกลาง
6. เด็กหญิงจินตนา   หมึกสี
7. เด็กหญิงจิรนันท์   โคตรหนองบัว
8. เด็กหญิงจิราภรณ์   วงษ์คำ
9. เด็กชายทศพร  คำพลทัน
10. เด็กหญิงธนิษฐา   ทองดี
11. เด็กหญิงนิตยา   สุตินันท์
12. เด็กหญิงนิติยา   พงษ์เพชร
13. เด็กหญิงนิศาชล   สาคร
14. เด็กหญิงนิศารัตน์   ช่างเรือนกูล
15. เด็กหญิงปิยฉัตร  แสงทอง
16. เด็กหญิงปิยนุช   สว่างแสง
17. เด็กหญิงพรชิตา  ศรีหาปัญญา
18. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   มีผล
19. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   ศรีลือ
20. เด็กหญิงวรรณิศา    ชินบุตร
21. เด็กชายวรันธร   หนองผือ
22. เด็กหญิงวราภรณ์   เซนตะคุ
23. เด็กชายวันชนะ   กองพิลา
24. เด็กหญิงศิรินภา   ไชยเดช
25. เด็กหญิงศิริวรรณ   จันทร์คำวงค์
26. เด็กหญิงสุมิตรา   ต้นกันยา
27. เด็กชายหัสดินทร์    พรมพันธ์
28. เด็กหญิงอมาญา   อินทร์พรม
29. เด็กหญิงอรดา   รัตนพลแสน
30. เด็กหญิงอุษา   แสงมาศ
31. เด็กหญิงเมธาวี   ร้อยแก้ว
32. เด็กชายเสกสรร   ผุยเพ็ชปุ้ย
 
1. นายประวิน   แก้วดวงแสง
2. นายสุระชัย  นาอุดม
3. นายศุภชัย  ดอนวิจิตร
4. นางสาววัตถาภรณ์  ปักขะพล
5. นางรุ่งทิวา  คำแฝง
6. นางสาวอนุสรา  รัตนภูมี
7. นางนิภารัตน์  การุญ
8. นางสาวนัยนา  ศรีบุญเรือง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  บุญปั้ว
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาเวียง
3. นายชลธิราช  ใจหาญ
4. นางสาวชลลดา  ตาลสิทธฺ์
5. นางสาวฐิติพร  ประสมคุณ
6. นางสาวณัฐฐินันท์  ผลประการ
7. นายณัฐพงศ์  โพนพุฒ
8. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์บึงกาฬ
9. นายทรงวุฒิ  อุ่นวิเศษ
10. นายธนวัฒน์  โยธาชัย
11. นายธนวัฒน์  ปริญญา
12. นายธนายุต  ศรีสมบูรณ์
13. นางสาวธิดารัตน์  ครองมิ่ง
14. นายนพรัตน์  สืบสำราญ
15. นายนฤทธิ์ชา  จ้องสาระ
16. นางสาวนลินทิพย์  สิงห์เพ็ญ
17. นางสาวบานเย็น  รูปพรม
18. นางสาวปวีณา  ผุยชา
19. นายพรรษวุฒ  จันทะจร
20. นางสาวพินรี  กันทะสี
21. นายภานรินทร์  พิสุทธิ์เจริญ
22. นายภูวดล  เจียรกุล
23. นายวิศรุต  กุลาสา
24. นางสาววิไลลักษณ์  เหล่าพิสัย
25. นางสาวศศิธร  วงศ์ษา
26. นายศักดิ์บวร  โปเดิม
27. นางสาวสิริรัตน์  คุณหงษ์
28. นางสาวเกวลี  วงศ์จินต์
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
2. นายคูณ  จันทรประทักมี
3. นางพานิชย์  จันทจร
4. นางพิศมัย  พิสุทธิ์เจริญ
5. นางเอื้องอุทัย  จันทรประทักมี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  พันธุ์นิยม
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  แสวงดี
3. เด็กชายติณณภพ  นามวงศ์
4. เด็กหญิงปวีณา  มากเพ็งมี
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  แก้วเทพ
6. เด็กหญิงวิราวรรณ  อินแสง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  มากเพ็งมี
8. เด็กชายสุริยา  อินหงษา
9. เด็กชายเกริกไกวัล  พิมพ์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงเพชรลัดดา  พระนคร
 
1. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
2. นายกรกฏ  ธรรมโหร
3. นางอมรรัตน์  วังสะพันธ์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทามี
2. นายจักรพรรดิ์  จันทะลารักษ์
3. นางสาวจิราพร  ดีมิตร
4. นายฐานันดร  เชิดชัยภูมิ
5. นางสาวปิยะดา  สีม่วง
6. นายมาโนช  จันทร์สว่าง
7. นายวิษณุชัย  สุวรรณราษฎร์
8. นางสาวเกวลิน  สุขสบาย
9. นายเฉลิมศักดิ์  คุณาคม
10. นางสาวเพ็ญนภา  บุญสุข
 
1. นายวรัญญู   ศิริกานต์กุล
2. นายสุรเดช  ไชยโคตร
3. นายยศดนัย  จงเกษกรณ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  จากฝา
2. เด็กหญิงทิพย์นภา  ศรีดี
3. เด็กหญิงธันยพร  เสนานาม
4. เด็กหญิงน้ำฝน  สีพลเรือน
5. เด็กหญิงบุษรา  หอมสมบัติ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  แสงเพ็ชร
7. เด็กหญิงปิยรัตน์  ยลยุบล
8. เด็กหญิงภัทรวดี  สว่างวงค์
9. เด็กหญิงศรีประไพ  วิบูลกุล
10. เด็กหญิงศิรินภา  ทุมแก้ว
11. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พรหมพุท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
2. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
3. นางสาวจิตรา  วิจิตร
4. นางสาวพิศมัย  ภูมิฐาน
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  วรรณภา
2. นางสาวดวงกมล  ชาติสง่า
3. นางสาวอรวรรณยา  กลิ่นหอม
4. นางสาวอัญชนา  ใจหมั่น
5. นางสาวเกศรา  ชาอุ่น
6. นางสาวเนาวรัตน์  เสนาพันธ์
 
1. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม
2. นางสาวนิรัติยากร  กอแก้ว
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาละวงศ์
2. เด็กหญิงนริศรา  ฝ่ายบุญ
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อินทะปัญญา
4. เด็กหญิงปิ่นประภา  เขียวเชย
5. เด็กหญิงพัฌชา  เลาะหะนะ
6. เด็กหญิงอภิชญา  อุปกา
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวณัฏฐา  ไชยศรี
2. นางสาวณัฐธิดา  เอกสาร
3. นางสาวนิศามณี  สอนแสง
4. นางสาวปริยานุช  หอมสมบัติ
5. นางสาวปานดวงใจ  บุระตะ
6. นางสาวรัตนาภรณ์  คงอุ่น
7. นางสาวสาวิตรี  ผะดาเวช
8. นางสาวสุพรรษา  นาคำ
9. นางสาวสุพัตรา  เพี้ยมูล
10. นางสาวสุภัสสา  ชนะเวร
11. นางสาวสุภาวิดา  จันทะวงศ์
12. นางสาวเจนจิรา  เชื้อชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
2. นางสาวจิตรา  วิจิตร
3. นายวัฒนา  สุริวรรณ์
4. นางสาวชลธิชา  กลมเกลียว
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวกรรณิการ์  ลอดคำทุย
2. เด็กหญิงชนิตา  วิรุณพันธ์ุ
3. เด็กหญิงชุติกาญจ์  ปัดบุญทัน
4. เด็กหญิงปลายทิพย์  แซ่พัง
5. เด็กหญิงพัชรธิดา  สายุทธ
6. เด็กหญิงวารุณี  ครุฑนิตย์
7. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์พิศ
8. เด็กชายอภิชาติ  อ่อนคำตัน
9. เด็กหญิงอินทิรา  ป้องพา
10. เด็กหญิงอุมาภรณ์  แก้วลาน
11. เด็กหญิง่ชนิตา  ชาแสงบง
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางสาวอุทุมพร  รอดขันเมือง
3. นางสาวรินรดา  บุดดาคำ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. นางสาวกชพร   เพ็งจันทร์
2. นางสาวกมลทิพย์    สุปินะ
3. นางสาวกวิสรา   ชมพันธ์
4. นายชาตรี   ปวงประชัง
5. นางสาวทิพวรรณ   ภูชื่นสี
6. นางสาวนิภาพร   นามสอน
7. นางสาวปรารถนา   หอมแพงไว้
8. นางสาวพินทุสร  สีมารักษ์
9. นางสาวมนัสนันท์   กั้งกลาง
10. นางสาวรุ่งนภา   ยาวาปี
11. นางสาวศิริลาวัณ    เครือแก้ว
12. นายศุภชัย  ทองดี
13. นางสาวสุวนัน  ต้นกันยา
14. นายเฉลิมชัย  เชื่อมนอก
 
1. นางสาวกิตติยา  ดอนสามารถ
2. นายประวิน  แก้วดวงแสง
3. นางสาวหฤทัย  ไชยวรรณ
4. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
5. นางสาวพัทธนันท์  ชะนะชิต
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  จันทร์ดาวงศ์
2. เด็กหญิงศรีวิลัย  ลาคำ
3. นายสงบ  บุญหล่อ
4. นายเมธา  เรืองนาม
5. นายไกรสร  แสนศรี
 
1. นายกิตติยา  วงชาชม
2. นายพัทธพร  ชินทะวัน
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงภาวิณี  หนูป้อง
2. เด็กหญิงศศินิภา  ป้อมไชยา
 
1. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชฌา  แก้วไพลิน
 
1. นางสาวจ้าว  ยานหุย
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายปริญญา  อุทโธ
 
1. นางสาวกาญจน์หทัย  บับภีร์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริยากร  เยาวรัตน์
 
1. นายชิโนฮาระ  ทาคาโนริ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายทรงสิทธิ์  สีหามาตย์
 
1. นายชิโนฮาระ  ทาคาโนริ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาววัชราภรณ์  ทรงคาศรี
 
1. Mr.Kim  Tae Jun
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนันทการต์  แสงชาติ
 
1. นางสาวศิริญญา  พลรักษา
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  ชอบยิ้มหอม
 
1. นางสาวกาญจน์หทัย  บับภีร์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  พ่อค้าช้าง
 
1. นางสาวสุวนันท์  อุ่นผาง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจินห์นิภา  ใบดำ
 
1. นายสุทธิรัตน์  ศรีเสถียร
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายก่อทรัพย์  อินไชยา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  จิตจำรุน
3. นางสาวนริศรา  ชัยเนตร
4. นางสาวนวรัตน์  นัทธี
5. นางสาวเจนจิรา   เสียงล้ำ
 
1. Mrs.Zhu  Tijin
2. นายณัฐพล  พงษ์ถาวร
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจิราภา  สายคำพล
2. นางสาวน้ำค้าง  ประชุมชัน
3. นายพงศธร  กองลี
4. นางสาวพันธิวา  สีธงชัย
5. นายวิทยาศาสตร์  โพธิ์ธิสาราช
 
1. นายตรรญติภัทร์  เยี่ยมรัมย์
2. นางสาวสุวนันท์  อุ่นผาง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวน้ำฝน  แก้วเทพ
2. นางสาวสุวิมล  ติดมา
 
1. นางสาววันวิสาข์  วันโสภา
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธนูศิลป์  สายสุริยา
2. เด็กชายธวัชชัย  รัตนพล
3. เด็กชายธีรภัทร  วันหอม
4. เด็กชายปรเมนทร  พละศรี
5. เด็กชายพีรวัฒน์  แก้วกุล
6. เด็กชายสุทธิรุต  สีดา
7. เด็กชายอมรินทร์  เอมรัตน์
8. เด็กชายอัครพล  พุทธจักร
 
1. นายวุฒิกร  เติมประชุม
2. นายเฉลิม  รัตนชัย
3. นายนฤพล  ประทุมพงษ์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายนพรัตน์  ขุนนาดี
2. นายนฤบดินทร์  ฉะไธสง
3. นายปฏิภาณ  ผาบถา
4. นายพงษ์พันธ์  นันทะวงค์
5. นายสุทธิพงษ์  ทำนุ
6. นายอภัยชน  ศรีสุวงค์
 
1. นายธนวรรธน์  ดีพูล
2. นายพิทักษ์  พลเยี่ยม
3. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ผลสุข
2. นางสาวกัลย์สุดา  ชาติชำนิ
3. นายชนพัฒน์  มาศงามเมือง
4. นายธนากร  สิงข์อ่ำ
5. นางสาวปวีณ์สุดา  จิกจักร
6. นางสาวพัณณิตา  ดูไชยแสง
7. นางสาวศศิวิมล  สุวรรณไตย์
8. นายศิริวัฒน์  รักบุญ
9. นายสุทธิพงษ์  ทองประทุม
10. นางสาวอภิญญา  ชัยชนะ
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นายคมสันต์  หาญปรี
3. นายพงษ์สิทธิ์  โพนชัยยา
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรัชดา  เหล่าโสด
2. เด็กหญิงประภาวัลย์  ทรายทอง
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  ชนะหาญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา  จันทะบาล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิพัตรภรณ์  ผ่านชมพู
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวธรรมาภรณ์  อินนะระ
2. นางสาวพัชราพร  ศรีประทุมวงค์
3. นางสาวอารีญา  ดงรังศรี
 
1. นางพิมพิไลลักษณ์  ศรีมาลา
2. นายทรงศักดิ์  เขียวคำ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ทองคำ
2. เด็กชายชาญกฤต    นามวงศ์
3. เด็กชายปริวัฒน์    กุหลาบหอม
 
1. นายนิยม   พลลาภ
2. นางนงคราญ   พลลาภ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวขัตติยา    วงษ์ระคร
2. นางสาวจุฑามาศ    จันทลาด
3. นางสาวสุดารัตน์   บุริจันทร์
 
1. นางนงคราญ   พลลาภ
2. นายนิยม   พลลาภ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงธีรดา  ซุยโพธิ์น้อย
2. เด็กหญิงมรกต  ไกยะราช
 
1. นางสาวทิพวัลย์  ถือศิล
2. นายจรูญพงษ์   พรมสุวรรณ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงนิตยา  แสงสายรัตน์
2. เด็กชายเซบาสเตียน  มาเทียสเดงเคอ
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาววิยดา  เศษรักษา
2. นางสาวสุชานาถ  ชมชื่น
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายจรูญพงษ์   พรมสุวรรณ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายสรวิชญ์  สบายใจ
2. เด็กชายสัณหณัฐ  มารศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
2. นางสาวทวินันท์  แสนพินิจ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายนัฐพล  มาปังโม
2. นายสุริยะ  เคนมา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์  วงษ์หาบุศย์
2. นายราชนาวี  อุทุมมา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายธีระภัทร  ชาพลเมือง
2. เด็กชายวังวิรุฬห์  ดีพลงาม
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางสาวกันยา  น้อยพลู
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  ทิพเนตร
2. เด็กชายสุรพัฒน์  เกียงขวา
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งกิ่ง
2. เด็กหญิงนทธิดา  กองวงค์
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายศิวะ  ทาระเวท
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายกนกพล  แสนจำลา
2. นางสาวจิราพา  แสงสว่าง
 
1. นางเจนจิรา  แสนไชย
2. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายปฏิพัทธ์  กองแก้ว
2. นายอธิโชค  นันต๊ะรัตน์
 
1. นายจักรพงษ์  แก้วตรี
2. นางสาวสุภัค  ชัยบัณฑิต
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายเสกสรร  วิโรจะ
2. นายโชคชัย  ช่างฉลาด
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
2. นายมารุต  ดวงพระราช
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงพรพนิต  มัชฌิโม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ชัยสิริ
3. เด็กหญิงอารียา  ศรีหานาด
 
1. นายจรูญพงษ์   พรมสุวรรณ์
2. นางสาวทิพวัลย์  ถือศิล
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวณัฐกฤตา  อินทะริง
2. นางสาวทิพย์สุดา  โคตรภูมี
3. นายธนดล  ชัยเนตร
 
1. นายพลกฤษณ์  กั้วสิทธิ์
2. นายเจษฎา  แสงจันทร์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวจิราพร  ไปนา
2. นายณัฐพล  โนนนาแซง
 
1. นายพิชิตชัย  วงษ์ชัย
2. นายจักรพงษ์  แก้วตรี
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งกิ่ง
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  วงค์ภูดอน
3. เด็กหญิงไทน่า   โกห์
 
1. นายศิวะ  ทาระเวท
2. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายกรวิทย์  พึ่งกิ่ง
2. เด็กชายวรเมธ  พูลเพิ่ม
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คันธจันทร์
 
1. นายศิวะ  ทาระเวท
2. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กชายภัทรพล  ละมั่งทอง
2. เด็กชายอลังกาญจน์  เขื่อนมั่น
3. เด็กชายเจษฎา  พูลเพิ่ม
 
1. นายศิวะ  ทาระเวท
2. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงทินมณี  ไชยนต์
2. เด็กหญิงอัญญพร  อินทร์กอง
3. เด็กหญิงอุมาพร  ครองยุติ
 
1. นางอารีวรรณ  จุลโสม
2. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 1. นางสาวจิราพรรณ  พาชื่น
2. นางสาวพิมพร  ผิวอ่อน
3. นางสาวสุพัตรา  เดชะบุญ
 
1. นางอมร  เขียวน้ำชุม
2. นางสาวดวงใจ  สิบหมู่
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปัจฉิม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สูงโคตร
3. เด็กหญิงดาริกา  งามสิงห์
 
1. นางพยอม  ดียา
2. นางแสงเทียน  ซุยโพธิ์น้อย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวสิริวรรณ  ไพบูลย์
2. นางสาวสุทธิดา  วิจารณ์
3. นางสาวสุภาพร  ธรรมนัติ
 
1. นางอารีวรรณ  จุลโสม
2. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สีชาวนา
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  สีทอง
3. เด็กหญิงภัทราวดี  เชื้ออ่อน
4. เด็กชายยุติธรรม  อยู่เย็น
5. เด็กหญิงรัตติกาล  ชินวงค์
6. เด็กหญิงอารียา  ส่วนเสน่ห์
 
1. นางสาวสุมาลี  จุลลาศรี
2. นายวันชัย  ศรีนาทม
3. นางศรีอำพร  ศรีนาทม
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวจุฑามาศ  ฤทธิ์จรูญ
2. นางสาวพัชรี  พิมพ์สุวรรณ
3. นางสาวภนิดา  เคนหาราช
4. นายวัณชัย  จันทโคตร
5. นางสาววิไลพร  วงศ์ษาเนา
6. นางสาวอัญมณี  ดอนมืด
 
1. นางสาวณัฐชยา  ยอดเทพ
2. นายอาวุธ  สาบก
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายคงกฤธ  ยุบลมาตย์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พลดงนอก
3. เด็กหญิงสาฤดี  ไชยวงศ์
 
1. นางดวงฤดี  ยอดบุดดี
2. นางภัทร์ชริญา  ฟองสมุทร
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายนิธิพงษ์  พื้นทอง
2. นางสาวปนัดดา  ไกรศรี
3. นางสาวยลธิตา  แสนโคตร
 
1. นางดวงฤดี  ยอดบุดดี
2. นางอมรรัตน์  วังสะพันธ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ละศรีจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มีชัย
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงศ์เกษร
 
1. นางภัทรานิษฐ์  มุมธุรี
2. นางสาวกัลยลักษณ์  ศรีรักษา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นายปรีชา  รู้สึก
2. นายวีรวัฒน์  จันทหงษ์
3. นายศราวุธ  ไชยฤทธิ์
 
1. นางสาวดาริน  ภูสิงห์
2. นายวิทวัส  กองศรี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์กมล  เนินชิโก
2. เด็กหญิงชญาภา  ศรีมันตะ
3. เด็กหญิงธนพร  ศิลป์ชัย
 
1. นางธาวัลย์มานิดา  ไกรรักษ์
2. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 1. นางสาววิไลลักษณ์  พนัส
2. นางสาวสุดารัตน์  คุณพันธ์
3. นางสาวเมธานี  เจริญศรีเมือง
 
1. นางสาวนริศรา  ชีพจำเป็น
2. นางสาวสาริยา  นิลพงษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีพิทักษ์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  หวันเสนา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวญัติกาล  สีชาวนา
2. นางสาวอริศรา  แสนโคตร
3. นางสาวอารียา  ทานะเวช
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุติพร  ชัยสร
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทะสา
3. เด็กหญิงพรวิภา  รุ่งโชติ
 
1. นางสาวกอบเพชร  มีทอง
2. นางศุภลักษณ์  บุญล้อม
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวรัตฐิกาล  วันทา
2. นายราเชน  ใจหอม
3. นางสาววันวิสาข์  สมานจิตร
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุขสาเกษ
2. เด็กหญิงปนัดดา  สมเสียง
3. เด็กหญิงอวัษฎา  บุญพูล
 
1. นางสาวขนิษฐา  แวทไธสง
2. นางสาวทิพวัลย์  ถือศิล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวพัชราภรณ์   ถาโคตร์จันทร์
2. นางสาวอัญชิษฐา  รูปเหลี่ยม
3. นายเชิดศักดิ์  บุศดี
 
1. นางนิลรัตน์  ส่งศรี
2. นางประพรรณ  พิเภก
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  นันเป้ง
 
1. นางดวงรัตน์  ป้อมไชยา
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชนัดดา   ยศอ่อน
2. เด็กหญิงมุธิตา   ค้าข้าว
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์   วงศ์กระโซ่
 
1. นางขนิษฐา  ขันขวา
2. นายพะยุง  ป้านภูมิ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางธันญนภัสส์  โพธิ์ธนอำนวย
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ตะริโส
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ผงสีนวน
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กชายนันทกรณ์  มูลลี
 
1. นางมริดา  สุขะหา
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  มสาธานัง
 
1. นางมริดา  สุขะหา
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  อำนาจ
2. เด็กชายสิทธิพร   สุขรี่
 
1. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
2. นางสาวนุชจิรา  ศรีสุภา
 
174 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายไชยวุฒิ  ปักกาโส
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
 
175 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  ศรีเพ็ญรัตน์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
176 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายยุทธนา  วงศ์คำหาญ
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
177 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นายพงศ์พสิน  จันทร์เต็ม
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
 
178 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  อนันตภักดิ์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
179 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายศักดิ์ดา  จำปานิล
 
1. นายฉกาจ  เลี้ยงพรม
 
180 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. เด็กชายสุขภาพ  หลักคำ
 
1. นายคมสัน  เวียงคำ
 
181 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายอภิชาต  ประเสริฐสิทธิเสรี
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
182 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวกัญญาพัชร  โพกระโทก
2. เด็กชายกิตตินันท์  ติยะบุตร
3. นางสาวขนิษฐา  แสนกล้า
4. นางสาวคันธณัช  พลวงค์
5. นายจักรี  บุญแปลง
6. นายชลพิทักษ์  วงค์แก้ว
7. เด็กชายณพภาดล  ศรีสุธรรม
8. เด็กหญิงณพิชญ  ขจรประภาสันต์
9. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีธิราช
10. เด็กชายธนวัตณ์  พอบาน
11. เด็กชายธวิชญ์  บุญเจริญ
12. เด็กชายนัฐพลชัย  พิมเสน
13. เด็กชายปริญญา  เขาไตร
14. นางสาวปัทมา  พันธุ์ศรี
15. นายพงศ์พสิน  จันทร์เต็ม
16. นางสาวพนิดา  แรงสู้
17. นายยรรยง  ไทยแท้
18. เด็กหญิงรักษ์วนา  ชาตัน
19. นางสาววิญดา  เวชพันธ์
20. นายวุฒิชัย  คุนุ
21. เด็กหญิงศิริประภา  ไชยทาน
22. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำพันธ์
23. นายสุรบดี  ทะแพงพันธ์
24. เด็กหญิงอวัสดา  พ่อโคตร
25. เด็กชายอวิชิต  พิมเทศ
26. เด็กหญิงอิสริยา  เชื้อขาวพิมพ์
27. นางสาวเกศินีย์  หมื่นภักดี
28. เด็กชายเดชาธร  ศิริชัย
29. เด็กหญิงแพราพรรณ  ปาปะเถ
 
1. นายกีรติ  ไพรัตน์
2. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม
3. นายสัญญา  ศรีนุกุล
4. นางสุชาดา  ศรีนนท์
5. นายณัฐพัชร  กิติอาสา