หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-bkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกฤตยา ชมภูเขาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาทิตยา แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัตติกาล การุญโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาววีรนุช พิศมัยโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ฮามวงศ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวิกานดา เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชญา ชนะไชยโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสมพิศ ผลจันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายสุนทร กุลวงษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เสนาวงษ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกนกรัชต์ จันทร์อ้วนโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสังคม คนเพียรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางอุดมสิน จันทะวงษ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตดา แผ่นสุวรรณโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายพะยุง ป้านภูมิโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางกิติยา ชาวหนองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สุวรรณภักดีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายปรีชา จำปาทองโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวรัติกาล การุณโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวธีรนันท์ ไชยเชษฐ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล สิทธิอมรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิรมล เตชณัชภิรกุลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ อันมากโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวภควรรณ แสงสิทธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์ศรี โหน่งกดหลดโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวรรณ มูลสารโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ สุระพรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวขวัญฤทัย ระดาขันธ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวมาลินี ทุมสะกะโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายบุญทัน ชาตรีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวอมร สมพรโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุจพร ศรีบรรพตโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี วงษ์พิมพ์โรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายบุญทัน ชาตรีโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติรัตน์ นาพังโรงเรียนศรีสำราญวิทยากรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชญ์ เห็นหลอดโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาทีณี ศรีธรรมโมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายพชรดนัย ภูจำเริญโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ วารินทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทวินันท์ ชาติชำนิโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวศิริพร คงสมบัติโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายสายันต์ ดวงอัคมะโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรวิศา พานุรักษ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา หอมสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายภารกร หวังมุ่งกลางโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวนิรัตติยากร กอแก้วโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางนิภารัตน์ การุญโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญญ์วรา ธรรมดาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ เคนมีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกุลจิรา พธิพรหมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายเจษฎา หอมสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางขวัญเรือน กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุทธิรักษ์ วารินทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายเจษฎา หอมสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางกัญญ์วรา ธรรมดาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นางทิพวัลย์ แก้วกัญหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย เกตุจำนงค์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ นาถมทองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุวคนธ์ ผงสีนวนโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางสาวลักษมน ชาภูธรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางวรรษชล ภูวรรณโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางภาพิมล บุญภาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนี เบ็ญชูสิทธิ์โรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายไพริน เสียระหังโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ พาอยู่สุขโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางธาวัลย์มานิดา ไกรรักษ์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชยากรณ์ ภูมิประพันธ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ พิลาบุตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีชัยเมธี ใจคุ้มเก่าโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายอานนท์ กุลนะลาโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางวรรษชล ภูลวรรณโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวชิรดล คำศิริรักษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเพชร พิศคำโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายนครินทร์ พรมกลางโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรวิชญ์ เทพนีรมิตรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรฤดี จันทรัตนาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางดอกแก้ว สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ แซงบุญเรืองโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายไกรวิชญ์ เทพนีรมิตรโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ แก้วศรีสมโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางวิรัญญา เหมะธุลินโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางดอกแก้ว สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ กุลนะลาโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ลุนงามหารโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวรัชยากรณ์ ภูมิประพันธ์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิรัญญา เหมะธุลินโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา อุ่นคำโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ กองพิลาโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวอรทัย ภูอกิจโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ณดา วังทะพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวดารารัตน์ ชนชิตโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายธนิษฐา ทวีอุทิศโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายพเยาว์ จันทะราชโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ณดา วังทะพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรทัย ภูอกิจโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดารารัตน์ ชนชิตโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรวีวรรณ ส่งประเสริฐเจริญโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ทองลาดโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายวชิรดล คำศิริรักษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางอทิณา สุ่มมาตย์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรังสิต บุญภาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางมณีวรรณ วิภาวินโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายไพวัลย์ พาแสงโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางภัทร์ชริญา ฟองสมุทรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวจันท์ธร กุมภิโรโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตติยา ภูเกตุโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นางเปรมจิตร ระพาเพทโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวเพ็ญรัตน์ ศรีพรหมโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายไสว วรรณพรามณ์โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวารี แก้วศริริโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายเศรษฐา เพ็งคำปั้งโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวโชติมา โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภานุมาศ บุญสมรโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อเพชร สิปาง กองลีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ช่วยค้ำชูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายพูลศิลป์ บุญลาดโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายชุมพล ทองอันตังโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายพิทยา เสมาสถิตย์พันธ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ศรีโสภาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายอาทร พุฒช่อโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นางกนิษฐา ผาสุทรโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสุนีรัตน์ สอนบาลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราภา ยวนชื่นโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพัฒตราภรณ์ แสนโหน่งโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางธันญนภัสส์ โพธิ์ธนอำนวยโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ มิตรอุดมโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางอรทัย ลำพุทธาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ ศิริกาญจน์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นายสุรชัย จันทร์เพ็งโรงเรียนศรีสำราญวิทยากรรมการ
5. นายวัชรินทร์ ถันชนนางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายภัทรพล ไปเจอะโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งทิวา คำแฝงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโชติมา โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอภิชาภร หนุนภักดีโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางนาฎละดา บุญลาดโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายชัยฤทธิ์ ภูอ่าวโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา พันโภคาโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวนวิยา เนาว์แก้งใหม่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ วงศ์ใหญ่โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นายปกาศิต ก้อนกั้นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายคำพล พุทธพันธุ์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายองค์อาจ ป้านภูมิโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวเวทิดา เรืองเดชโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายประหยัด ชัยยะเทียนโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวคณิตตา พลพิทักษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนีรนุช สลอดสุขโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวไข่มุก มูลมีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายคมสันต์ อันมากโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายยรรยง ลอยหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ ศรีพุทธาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิทวัฒน์ บุตรพรมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขจรเกียรติ เอกสามารถโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวนิตติยา ภูเกตุโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาววัชรี อาจวิชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธงไทย ไชยคำภาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทร พุฒช่อโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชิต ทวีลาภโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย จันทกองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศากรณ์ ไชยรัตน์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐาเนตร ชัยสุวรรณโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายศิริ ขานคำภาโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวสุพิชชา แก้วก่ำโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายบัณฑิต ศรีสงครามโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัณญาพล ไขทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวนัยนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธารารัตน์ สารีโพธิ์โรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางวัฒนา วิชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพัฒนพงษ์ สุวรรณไตยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ดีดวงพันธ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายสมคิด ศรีสุนาครัวโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนุจรี อินทะวงค์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรพิไล บุญเลิศโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจำเนียร โพสาวังโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา พัสดรโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ ชะนะศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางปัทมา ชลเทพโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสมจิตร เกษบึงกาฬโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสมภพ มูลมีโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรชา ยืนยั้งโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายนนท์ มุนตรีบุตรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายคมสันต์ หาญปรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมภพ มูลมีโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรชา ยืนยงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายนนท์ มุนตรีบุตรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายคมสันต์ หาญปรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสำราญ จำปาทองโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายณพัชร เอกภูมิพัฒโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายธีรนันท์ วัฒนะการกุลโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุวคนธ์ สิงหะหล้าโรงเรียนศรีสำราญวิทยากรรมการ
5. นายเด่นชัย นันทาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายสำราญ จำปาทองโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายณพัชร เอกภูมิพัฒโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายธีรนันท์ วัฒนะการกุลโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุวคนธ์ สิงหะหล้าโรงเรียนศรีสำราญวิทยากรรมการ
5. นายเด่นชัย นันทาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ บุตรโคตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุติมา ภาษาเวทย์โรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวทองม้วน โยธชัยโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายไกรษร อุทัยวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
5. นางมณีวรรณ กุลสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางนครไทย คำเพชรดีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวอังศุมารินทร์ พรมแพงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอานพ ทันโหศักดิ์โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวณิชาภา มิ่งบุญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางมณีวรรณ กุลสอนโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล รักไทยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ภักดีสวัสดิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวละมัย ไกรรักษ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางรัชนี ชุณหปราณโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพัทธนันท์ สังขะรมย์โรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นางยุพา คชาสัมฤทธิ์โรงเรียนหนองยองพิทยาคมกรรมการ
3. นางจุไลลักษณ์ มูลอำคาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวทองม้วน โยธชัยโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสุชีรา ขรรค์แก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประไพศรี ศรีทองโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางจันทิรา นวลมณีโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวทองม้วน โยธชัยโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายกีรติ ไพรัตน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายดาม ภูมิพันธ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดำรงเดช เวียงอินทร์โรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอัครเดช ตรงใจโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายศุภชัย เพลิดพราวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายสุวรรณ ชัยขันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย พรมมาหล้าโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช ผดุงชาติโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสำราญ ทองจีนโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร หมื่นศรีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายกัมปนาท ยุทธมานพโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนะ วงษ์ไชยาโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ รัตนเพชรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายสากล คล่องดีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิยม ศรีนุกูลโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรัญญู ศิริกานต์กูลโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายอดุลพล ประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายทัศรัญ อุปคราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ จันทร์โคตรโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชราวุฒิ บริบาลโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเดชอุดม สมหมายโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายเสกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเสกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวจินดา พลานิกุลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววชิราณี ภููเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเสกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นางสาวแก้วกัญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวจินดา พลานิกุลโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา พนาลิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายวีรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เถาชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางสาววชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายวีรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายวิรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
2. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายวิรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
3. นายวิรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางสาวแก้วกัญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยััคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยััคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ สารพิมพาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายฉกาจ เลี้ยงพรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายฉกาจ เลี้ยงพรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิยาคมกรรมการ
4. นายพรมรินทร์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เกื้อธนสกุลโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นสีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
5. นายอัณญาพล ไซทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ เกื้อธนสกุลโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นสีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
5. นายอัณญาพล ไซทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เกื้อธนสกุลโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นสีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
5. นายอัณญาพล ไซทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวัลลภ เกื้อธนสกุลโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นสีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางวะนิดา โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
5. นายอัณญาพล ไซทองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณีนุช การูญโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ อินธีปักโรงเรียนบ้านกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริ โคตรปัญญาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณีนุช การุญโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ อินธีปักโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริ โคตรปัญญาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณีนุช การุญโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ อินธีปักโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริ โคตรปัญญาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณีนุช การุญโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวรัชฎาภรณ์ อินธีปักโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริ โคตรปัญญาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษยา บุญประคมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางณัฎฐณิกานต์ จันทร์เพ็งโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะณัฐ แก้วหานาคโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษยา บุญประคมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางณัฎฐณิกานต์ จันทร์เพ็งโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะณัฐ แก้วหานาคโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษยา บุญประคมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางณัฎฐณิกานต์ จันทร์เพ็งโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะณัฐ แก้วหานาคโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวรติรมย์ บึงราษฎร์โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษยา บุญประคมโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางณัฎฐณิกานต์ จันทร์เพ็งโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะณัฐ แก้วหานาคโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวรวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธยา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมพูนุช ศุภเจียรพันธ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ภูมิมิตรโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมพูนุช ศุภเจียรพันธ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ภูมิมิตรโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมพูนุท ศุภเจียรพันธ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ภูมิมิตรโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นางชมพูนุท ศุภเจียรพันธ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางสาวอรัญญา ภูมิมิตรโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายวรวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายพิเซษฐ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายวรวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดรุณี อินทร์บัวโรงเรียนสมสนุกพิยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ชายางกูลโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี บุตรพรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางธนภรณ์ อินทร์ธรรมโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู ศิริกานต์กูลโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ ชุมลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางจินตนา อึ่งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจินตนา อึ้งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ชายางกูลโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี บุตรพรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ ชุมลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายวรัญญู ศิริกานต์กูลโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางธนภรณ์ อินทร์ธรรมโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางดรุณี อินทร์บัวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี บุตรพรหมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางดรุณี อินทร์บัวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางธนภรณ์ อินทร์ธรรมโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางดรุณี อินทร์บัวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางธนภรณ์ อินทร์ธรรมโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายยุคลธร เพชรคนชมโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ชยางกูลโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี บุตรพรหมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางจินตนา อึ่งตระกูลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางวรัญญู ศิริกานต์กูลโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางธนภรณ์ อินทร์ธรรมโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู ศิริกานต์กูลโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ ชุมลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสมยงค์ มุขไชยาโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยัน นามมนตรีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย พลวิวัฒน์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายธีระพันธ์ ศรีน้อยโรงเรียนศรีสำราญวิทยากรรมการ
5. นายสุวรรณ ชัยขันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม รัตนชัยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย พลวิวัฒน์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ศิริหาญโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นายเจษฎา ไชยเชษฐ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissZhou huangiโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวจ้าว ยานหุยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา พลรักษาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล พงษ์ถาวรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉิน จิงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา พลรักษาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรักษ์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสุรณี ติดมาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. Mr.Takanori jhinoharaโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวนัน อุ่นผางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิรักษ์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายชิโนฮาระ ทาคาโนริโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรณี ติดมาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุวนัน อุ่นผางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mr.Kim Ten Junโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐฏโสภิณ แถวโพธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. MissZhu tijunโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. MissShen Qingโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจน์หทัย บับภีร์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissShen Qingโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริญญา พลรักษาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิรักษ์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสุรณี ติดมาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวนัน อุ่นผางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิรักษ์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสุรณี ติดมาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวนัน อุ่นผางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. Mr.Kim Tae Junโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐโสภิณ แถวโพธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางเบ็ญณุรัสมิ์ วิบูลย์กุลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. MissZhou huangiโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. MissShen Qingโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริญญา พลรักษาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิรักษ์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรณี ติดมาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. Mr.Takanori Jhinoharaโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวนัน อุ่นผางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิรักษ์ ศรีเสถียรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสุรณี ติดมาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาววันรัฐ สอนสิทธิ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวนัน อุ่นผางโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม รัตนชัยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเลิศวิชัย รวยทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นายสุรชัย สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายกีรติ ไพรสณฑ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม รัตนชัยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
3. นายสุรชัย สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายเลิศวิชัย รวยทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นายกีรติ ไพรสณฑ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
6. นายสมยง โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายจำเนียร โพสาวังโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางบุษบา พัสดรโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายศราวุธ ชะนะศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางปัทมา ชลเทพโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสมจิตร เกษบึงกาฬโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางวชิราวรรณ เหล่าสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ หัสดรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางขนิษฐา ขันขวาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชญา ชนะไชยโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอู่ทอง เพ็งพาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวลลิตา พนมเขตโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายพะยุง ป้านภูมิโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางเอมอร ทองคำโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ พลลาภโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวลลิตา พนมเขตโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นางวิไลรัตน์ เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
5. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ หัสดรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
7. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
8. นางวัฒนา วิชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
9. นางไพบูรณ์ ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวิไลรัตน์ เบ้าทุมมาโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ หัสดรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางไพบูรณ์ ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
6. นางนงคราญ พลลาภโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาพภิเษกกรรมการ
7. นางสาวทิพวรรณ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวลลิตา พนมเขตโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
9. นางวัฒนา วิชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวางโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายชาตรี พะยิโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสุพรรณี ชินเฮืองโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางวนิดา ศรีตาแสงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพล สระแก้วโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวนุชจิรา ศรีสุภาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายสิงโตทอง โสภาพรมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสิงโตทอง โสภาพรมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นางสาวนุชจิรา ศรีสุภาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายเอกพล สระแก้วโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ พรมมลกโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นางศุภิสรา ณรงค์ชัยโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางจตุพร วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี กันนุลาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ พรมกมลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางจตุพร วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางซ่อนกลิ่น กาหลงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี กันนุลาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจิรารัตน์ เขื่อนสุวรรณโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวชไมพร วรรณะสุทธะโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางวนิดา ศรีตาแสงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุมาลี จุลลาศรีโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลันดา จันทร์ทะคามโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเจนจิรา แสนไชยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นายมนตรี โพทมาตย์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. นายกิติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางเจนจิรา แสนไชยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราพัชร อินทะริงโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายมนตรี โพทมาตย์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. สิบเอกอนุชิต ราชวงศ์โรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีฐณวรัตม์ วงษ์หาบุศย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายเจษฎา แสงจันทร์โรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางวนิดา ศรีตาแสงโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนับพัน หรรษาโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ ไชยวงษ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี กันนุลาโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายพิชิตชัย วงษ์ชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา หากันได้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์โรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นายจรูญพงษ์ พรมสุวรรณ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางจตุพร วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา หากันได้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพลกฤษณ์ กั้วสิทธิ์โรงเรียนเซกากรรมการ
4. นายจรูญพงษ์ พรมสุวรรณ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางจตุพร วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายมารุต ดวงพระราชโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น กาหลงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระวุฒิ วรรัตน์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายพิชิตชัย วงษ์ชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศิวะ ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญาประธานกรรมการ
2. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นายคมสันต์ อันมากโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายยรรยง ลอยหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายศิวะ ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญาประธานกรรมการ
2. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นายคมสันต์ อันมากโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายยรรยง ลอยหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายศิวะ ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญาประธานกรรมการ
2. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นายคมสันต์ อันมากโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นายยรรยง ลอยหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพร กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมร เขียวน้ำชุมโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายชลทรัพย์ สำรวมรัมย์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัณหา ธุมังคะโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นายสุระชัย สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมพร กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอมร เขียวน้ำชุมโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายชลทรัพย์ สำรวมรัมย์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายกัณหา ธุมังคะโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นายสุระชัย สิงห์เผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายประดิษ พรมจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายสัจจพงษ์ วงศ์สมพงษ์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางแสงเทียน ซุยโพธิ์น้อยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายชาติชาย ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางแสงเทียน ซุยโพธิ์น้อยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พรมจันทร์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นายสัจจพงษ์ วงศ์สมพงษ์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นายชาติชาย ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี จุลลาศรีโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณนิการ์ จำปาชัยโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณนิการ์ จำปาชัยโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวรรณรัชต์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สุคุณพันธ์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นายสมพงศ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิชาภร หนุนภักดีโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวรรณรัชต์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสามารถ สุคุณพันธ์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นายสมพงศ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวอภิชากร หนุนภักดิ์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมพงศ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระใสย์ คำคลี่โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ มุมธุรีโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. นางสาวอลิษา เต่าทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวอภิศษา นครภัฏโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมพงศ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา เต่าทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางภัทรานิษฐ์ มุมธุรีโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
4. นางสาวนรวี ศรีเชียงสาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายชาตรี โสฤทธิ์โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ โทเกาะโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางดวงจันทร์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางระเบียบ สุทธิสังข์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ โทเกาะโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางระเบียบ สุทธิสังข์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล วงศ์ท้าวโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพัฒน์ศร ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิ่มนวล วงศ์ท้าวโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอลิษา เต่าทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญจันทร์ ไชโสดาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวอลิษา เต่าทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา ศรีนนท์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ สุทธิสังข์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสุมาลี จุลลาศรีโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ศรีนนท์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ สุทธิสังข์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล สิทธิอมรโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งทิพย์ สุระพรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางพรทิพย์ อันมากโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวภควรรณ แสงสิทธิ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวชิราวรรณ เหล่าสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาทิพย์ หัสดรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายจรัญ มืดคำบงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปริศนา ริยะบุตรโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางขนิษฐา ขันขวาโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเดชอุดม สมหมายโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายเสกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเดชอุดม สมหมายโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นางวชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายเสกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย คาสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายฉกาจ เลี้ยงพรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย คาสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายฉกาจ เลี้ยงพรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาววชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเสกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายสัญญา ศรีนุกุลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายณรงค์ อุประโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายอธิคม แสงพรมชาลีโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายสยาม สุกันโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]