หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2559   1 ต.ค. 2559   2 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ห้องประชุมศรีพรเจริญ (ห้องโสต) 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ห้อง ICT 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงยิม 2 (หอประชุมหลังใหม่) 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
2 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงยิม 2 (หอประชุมหลังใหม่) 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
3 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 421, 422 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงยิม 2 (หอประชุมหลังใหม่) 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงยิม 2 (หอประชุมหลังใหม่) 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงจอดรถนักเรียน 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงจอดรถนักเรียน 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงจอดรถนักเรียน 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
6 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงจอดรถนักเรียน 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
7 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวทีชั่วคราว (สวนนั่งเล่น) 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
8 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวทีชั่วคราว (สวนนั่งเล่น) 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
9 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวทีชั่วคราว (สวนนั่งเล่น) 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
10 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวทีชั่วคราว (สวนนั่งเล่น) 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00
11 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงยิม 2 (หอประชุมหลังใหม่) 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
12 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงยิม 2 (หอประชุมหลังใหม่) 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 669 ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 670 ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 2 ต.ค. 2559 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามฟุตบอล 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 (คอม 3) 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 (คอม 4) 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ลานระเบียง (อาคาร 3) ชั้น 1 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ลานระเบียง (อาคาร 3) ชั้น 1 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 684 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 131 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411, 412 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงจอดรถนักเรียน 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงจอดรถนักเรียน 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 154 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 (ห้องสมุด) 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 (ห้องสมุด) 2 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 698 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 2 ต.ค. 2559 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]