หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2559   1 ต.ค. 2559   2 ต.ค. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ต.ค. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
5 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
6 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123, 124 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125, 126 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 128 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
5 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ห้อง ICT 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
5 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ถนน หน้าอาคาร 4 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
5 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
6 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
7 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
8 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
9 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงยิม 2 (หอประชุมหลังใหม่) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
10 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงจอดรถนักเรียน 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
11 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงจอดรถนักเรียน 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 เวทีชั่วคราว (สวนนั่งเล่น) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
13 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 เวทีชั่วคราว (สวนนั่งเล่น) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงยิม 1 (หอประชุมหลังเก่า) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 324 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 601 การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 633 การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 1 ต.ค. 2559 13.00-16.00
4 666 การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 1 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 674 การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ห้องประชุมศรีพรเจริญ (ห้องโสต) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 (คอม 4) 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
2 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 (คอม 1) 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
3 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 (คอม 3) 1 ต.ค. 2559 09.00-12.00
4 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 (คอม 3) 1 ต.ค. 2559 13.00-16.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 317 (คอม 1) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 เต็นท์ หน้าอาคาร 4 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 เต็นท์ หน้าอาคาร 4 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงจอดรถนักเรียน 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 411, 412 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
5 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงจอดรถนักเรียน 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
6 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงจอดรถนักเรียน 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
7 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงจอดรถนักเรียน 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 691 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
2 693 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
3 695 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00
4 697 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 ห้องดนตรี (อาคารฝึกงาน 2) 1 ต.ค. 2559 เริ่ม 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]